KIO 230/20 POSTANOWIENIE dnia 14 lutego 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 230/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 14 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron i  uczestnika  postępowania odwoławczego 

w dniu  14  lutego  2020  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  3  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  R-SOFT  STUDIO  Sp.  z  o.  o. 

siedzibą w Lublinie, 

postępowaniu prowadzonym przez Gminę Niedrzwica Duża

przy udziale M. M. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Devcomm ICT M. 

M.

, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł  00    gr (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych zero  groszy)  stanowiącej  uiszczony 

wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 230/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

  Gmina  Niedrzwica  Duża    prowadzi  w trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa 

wdrożenie  Zintegrowanego  Systemu  Dziedzinowego  oraz  Elektronicznego  Systemu 

Zarządzania  Dokumentacją.  Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwoty  określone 

przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8 ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu 

zostało  opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  2  września  2019  r.  pod 

numerem 2019/S 168-411160. 

W  dniu  3  lutego  2020  r.  wykonawca  R-

SOFT  STUDIO  Sp.  z  o.  o.  wniósł  odwołanie 

zakresie  części  2  zamówienia,  wobec  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  wykonawcy 

DEVCOMM  ICT  M.  M.

,  zaniechania  wykluczenia  tego  wykonawcy  z  postępowania 

i odrzucenia  j

ego  oferty,  ewentualnie  zaniechania  wezwania  do  wyjaśnień  w  zakresie  ceny 

oferty  i  treści  oferty.  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  7  ust.  1  ustawy 

Pzp oraz naruszenie innych pozostających w związku z art. 7 przepisów, tj.: 

1)  art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia 

DEVCOMM z uwagi na niepotwierdzenie spełniania warunku określonego w dziale VII lit. 

B  ust.  3.2  pkt  1  SIWZ,  gdyż  ze  złożonego  Wykazu  usług  i z referencji  wynika,  że 

przypadku  usługi  zrealizowanej  na  rzecz  ICN  Finanse  I.  S.  Sp.k.,  od  momentu 

ukończenia  systemu  upłynęły  4  miesiące,  a  więc  do  upływu  terminu  składania  ofert 

usługa ta nie obejmowała swoim zakresem rocznego wsparcia, 

2)  art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 3 w zw. z art. 10a ustawy Pzp poprzez uznanie, 

że  DEVCOMM  udzielił  odpowiedzi  na  wezwanie  do  uzupełnienia  z  31  grudnia  2019  r. 

trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  w  sytuacji  gdy  DEVCOMM  złożył  jedynie  kopię 

referencji poświadczoną za zgodność z oryginałem przez M. M., a pismo zostało złożone 

w pliku w formacie Word i bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

3)  art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia 

DEVCOMM  z  postępowania  z  uwagi  na  niepotwierdzenie  spełniania  warunku 

określonego w Rozdziale VII lit. B ust. 3.2 pkt 2 SIWZ, w sytuacji gdy z przedłożonych 

przez dokumentów wynika, że E. K. i S. R. nie posiadają doświadczenia, wymaganego 

od Kierownika Projektu i Wdrożeniowca, 


4)  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

Wykonawcy  DEVCOMM,  z  uwagi  na  wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,  

5)  art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty DEVCOMM, mimo 

że  jest  ona  niezgodna  z  SIWZ,  ewentualnie  naruszenia  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez zaniechanie wezwania DEVCOMM do wyjaśnień treści oferty, 

6)  art.  89  ust.  1  pkt  4  i  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania 

DEVCOMM do wyjaśnień w zakresie ceny oferty, w sytuacji gdy zaoferowana przez tego 

wykonawcę  cena  wydaje  się  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia 

powinna  budzić  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu 

zamówienia,  

art. 91 ust. 1 poprzez wybór oferty DEVCOMM jako najkorzystniejszej. 

W  dniu  12  lutego  2020  r.  do  Prezesa  Izby 

wpłynęło  oświadczenie  Zamawiającego 

uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.  

Wykonawca M. M. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Devcomm ICT M. 

M., 

który  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego, 

będąc  prawidłowo  zawiadomiony  o  terminie  posiedzenia  Izby  wyznaczonym  na  14  lutego 

2020  r. 

nie  stawił  się  na  to  posiedzenie,  co  należy  rozumieć  jako  rezygnację  z  możliwości 

wniesienia  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu. 

Wobec  powyższego  postępowanie  odwoławcze  należało  umorzyć,  stosownie  do 

dyspozycji art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w 

sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel