KIO 229/20 POSTANOWIENIE dnia 17 lutego 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 229/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Katarzyna Brzeska 

Protokolant:              Piotr Cegłowski   

po rozpoznaniu na posiedzeniu 

niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego w 

dniu  17  lutego  2020  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  3  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  Pollight  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w 

Warszawie  

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Gminę  Sandomierz  z 

siedzibą w Sandomierzu  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  

Pollight  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  – 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Kielcach.  

Przewodniczący:…………………..   


Sygn. akt: KIO 229/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Gmina  Sandomierz  z  siedzibą  w  Sandomierzu  –  prowadzi  w trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

Modernizacja  miejskiego  oświetlenia  ulicznego  na  energooszczędne  na  terenie  miasta 

Sandomierza etap I i II. W dniu 3 lutego 2020 r. wykonawca 

Pollight Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie  (zwany 

dalej:  „Odwołującym”)  wniósł  odwołanie  na  postanowienia  SIWZ, 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  po  stronie  Zamawiającego 

nie z

głosił przystąpienia żaden z wykonawców.  

Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w której  oświadczył,  że  w  uwzględnia 

zarzuty przedstawione w odwołaniu za wyjątkiem zarzutu nr 2. W pozostałej części (zarzutu 

nr  2  odwołania)  Odwołujący  cofnął  zarzut  nieuwzględniony  przez  Zamawiającego.  Wobec 

u

względnienia  w  części  zarzutów  odwołania  oraz  wycofania  pozostałego  zarzutu  przez 

Odwołującego, postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 3a ustawy 

Pzp 

– należało umorzyć.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2a 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu ich rozliczania (Dz.  U. Nr  41,  poz.  238  z  późn.  zm.)  jednocześnie 

orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  dokonania  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku 

bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący: …………… 


wiper-pixel