KIO 228/20 Sygn. akt: KIO 228/20 WYROK dnia 24 luty 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 228/20 

WYROK 

z dnia 24 luty 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicząca: 

Renata Tubisz 

                                                          Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  Warszawie  w  dniu  18  lutego  2020r. 

w  sprawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  lutego  2020  r.  przez 

odwołującego:  FBSerwis  Wrocław  Sp.  z  o.o.  ul.  Atramentowa  10,  55-040  Bielany 

Wrocławskie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Gmina  Kłodzko  ul. 

Okrzei 8a, 57-

300 Kłodzko 

przy  udziale  przystępującego:  Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe  Komunalnik    Sp.  z 

o.o.  ul. 

Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, po stronie zamawiającego 

orzeka 

1.  oddala od

wołanie 

kosztami  postępowania  obciąża  FBSerwis  Wrocław  Sp.  z  o.o.  ul.  Atramentowa  10, 

55-040 Bielany 

Wrocławskie i 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  FBSerwis 

Wrocław Sp. z o.o. ul. Atramentowa 10, 55-040 Bielany Wrocławskie tytułem 

wpisu od odwołania 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Świdnicy. 

Przewodniczący:      …………………………………. 


Uzasadnienia  

Odwołanie  

Odwołanie  dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Odbiór  i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kłodzko" (dalej: „Postępowanie"), 

prowadzonego  przez  Gminę  Kłodzko  (dalej:  „Zamawiający")  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego. 

O

głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 

dnia 9 grudnia 2019 r. pod numerem 2019/S 237- 581662 

W  imieniu  wykonawcy  FBSerwis  Wrocław  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bielanach  Wrocławskich 

(dalej: "Odwołujący"), złożono na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986; dalej: 

"ustawa  PZP 

lub  „ustawą”),  wniesiono  odwołanie  wobec  zaniechania  odrzucenia  oferty 

wykonawcy P.H.U. Komunalnik sp. z 

o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Komunalnik" lub 

„Przystępujący”). 

Wnosząc  niniejsze  odwołanie  zarzucono  Zamawiającemu  obrazę  następujących  przepisów 

prawa: 

art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP w zw. z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

p

odatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.) dalej: „ustawa o VAT" oraz 

w  zw.  z  art.  146aa  ust  1.  pkt  1  ustawy  o  VAT  -  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Komunalnik  w  sytuacji,  gdy  zawiera  ona  błędy  w  obliczeniu  ceny  polegające  na 

zastos

owaniu  w  ofercie  tego  wykonawcy  do  części  świadczenia  stanowiącego  przedmiot 

zamówienia, tj. do świadczenia polegającego na przekazaniu pojemników oraz stojaków na 

worki  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  stawki  podstawowej  (23%),  podczas  gdy  przedmiot 

Zamówienia jest usługą o charakterze kompleksowym, którego zasadniczym elementem jest 

odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  (do  której 

zastosowanie  znajduje  obniżona  stawka  VAT,  tj.  8%),  zaś  przekazanie  pojemników  i 

stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów ma jedynie charakter pomocniczy, a tym 

samym  całość  świadczenia  powinna  być  rozliczana  według  właściwej  dla  świadczenia 

zasadniczego obniżonej stawki VAT. 

Podnosząc ww. zarzuty wniesiono o: 

uwzględnienie odwołania w całości, 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienie decyzji o wyborze oferty Komunalnik, 


nakazanie  Zamawiającemu  odrzucenie  oferty  Komunalnik  i  dokonanie  ponownego 

badania ofert. 

Ponadto wniesiono o: 

zasądzenie  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania  według  norm 

przepisanych, w tym kosztów zastępstwa według spisu (faktury), który przedłożony został na 

rozprawie. 

Odwołujący następująco uzasadnił zarzuty odwołania i związane z nimi żądania.  

Uzasadnienie zarzutów odwołania 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 

ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2- 

12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

W myśl art. 41 ust. 13 

ustawy  o  VAT,  towary  i  usługi  będące  przedmiotem  czynności,  o  których  mowa  w  art.  5, 

ni

ewymienione  w  klasyfikacjach  wydanych  na  podstawie  przepisów  o  statystyce  publicznej 

podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie 

lub  przepisach  wykonawczych  określono  inną  stawkę.  Stosownie  do  treści  art.  146a  pkt  1 

ustawy  o  VAT,  w  okresie  od  dnia  1  stycznia  2011  r.  do  dnia  31  grudnia  2018  r.,  z 

zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i 

art. 110, wynosi 23%. Zgodnie natomiast z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o  VAT, w okresie 

od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, 

o której mowa w  art.  38a pkt  4  ustawy  z  dnia 27  sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych, 

jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie 

mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 

110, wynosi 23%. 

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do 

niej,  ustawodawca  prze

widuje  dla  niektórych  czynności  obniżone  stawki  podatku,  bądź 

zwolnienie  od  podatku. 

W  świetle  art.  41  ust.  2  ustawy  o  VAT,  dla  towarów  i  usług, 

wymienionych  w  załączniku  nr  3  do  ustawy,  stawka  podatku  wynosi  7%,  z  zastrzeżeniem 

ust. 12 i art. 114 ust. 1. 

W myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. 

do dnia 31 grudnia 2018r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 

41  ust.  2,  art.  120  ust.  2  i  3  oraz  w  tytule  załącznika  nr  3  do  ustawy,  wynosi  8%.  Zgodnie 

natomiast  z  art.  146aa  ust.  1  pkt  1  ustawy  o  VAT,  w  okresie  od  dnia  1  stycznia  2019  r.  do 

końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 

4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz 

wartość,  o  której  mowa  w  art.  112aa  ust.  5  tej  ustawy,  jest  nie  mniejsza  niż  -6%,  stawka 


podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do 

ustawy, wynosi 8%. 

W  tym  zakresie  wskazano

,  że  usługa  stanowiąca  przedmiot  zamówienia  jest  objęta 

załącznikiem  nr  3  do  ustawy  o  VAT  (poz.  27  -  usługi  związane  ze  zbieraniem  odpadów 

innych  niż  niebezpieczne,  nadających  się  do  recyklingu,  poz.  28  -  usługi  związane  ze 

zbieraniem  odpadów  innych  niż  niebezpieczne,  nienadających  się  do  recyklingu,  poz.  32  - 

usługi  związane  z  obróbką  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  w  celu  ich  ostatecznego 

usunięcia, poz. 33 - usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne). 

Przedmiotem  zamówienia  udzielanego  w  postępowaniu  jest  świadczenie  usługi  odbioru  i 

zagospodarowania  odpadów  komunalnych  oraz  selektywnie  zebranych  odpadów 

komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkanych  z  terenu  Gminy  Kłodzko  w  sposób 

zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia  i  odzysku  innymi  metodami  oraz  ograniczenie  masy  odpadów  ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedmiot  zamówienia  został  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  określony  za  pomocą 

następujących kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

• 

usługi związane z odpadami 

• 

usługi wywozu odpadów, 

• 

usługi transportu odpadów, 

• 

usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 

Zakres przedmiotu z

amówienia obejmuje: 

• 

odbiór  i  zagospodarowanie  selektywnie  zebranych  oraz  zmieszanych  odpadów 

komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych, 

• 

utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników /po wywozie/, 

• 

odbiór  zagospodarowanie  odpadów  wielkogabarytowych  w  tym  zużytego  sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego tzw. „wystawka" - minimum dwa razy w roku, (kwiecień/maj, 

październik/listopad), 

• 

usuwanie nielegalnych miejsc składowania odpadów komunalnych wskazanych przez 

Zamawiającego, 

• 

mycie i de

zynfekcja wszystkich pojemników raz w roku, (kwiecień/maj), 


• 

bieżące  dostarczanie  do  gospodarstw  domowych  worków  do  selektywnej  zbiórki 

odpadów, 

• 

gotowość  przekazania  Gminie  Kłodzko  stojaków  na  worki  oraz  dostarczenie  ich  do 

wskazanych gospodarstw domowych, 

• 

gotowość przekazania Gminie Kłodzko 10 szt. pojemników na odpady. 

W ramach obliczenia ceny ofertowej wykonawcy - 

zgodnie z postanowieniem Rozdziału XVIII 

pkt  1  SIWZ  - 

zobowiązani  byli  wskazać  całkowitą  cenę  netto  oraz  brutto  za  realizację 

przed

miotu zamówienia, w której powinni byli ująć wszystkie koszty i składniki niezbędne do 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wynagrodzenie  za  usługi  objęte  przedmiotem  umowy  miało  zaś,  zgodnie  z  §  5  wzoru 

umowy, rozliczane być zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi  w formularzu cenowym 

(stanowiącym załącznik do SIWZ) i miało składać się z: 

• 

ceny  za 1  Mg  odpadów  niesegregowanych odebranych i  przekazanych do  Instalacji 

Komunalnej, 

• 

ceny  za  1  Mg  odpadów  segregowanych  /  z  podziałem  na  poszczególne  frakcje  / 

odebranych  i 

przekazanych  podmiotom  posiadającym  stosowne  zezwolenia  na  odzysk 

odpadów, 

• 

ceny za 1 szt. 

worków do segregacji odpadów, 

• 

ceny wyposażenia Gminy Kłodzko w stojaki na worki, 

• 

ceny wyposażenia Gminy Kłodzko w pojemniki na odpady. 

P

rzy  czym  rozliczenie  ceny  wyposażenia  w  pojemniki  i  stojaki  na  worki  miało  się  odbywać 

nie  na  podstawie  faktycznej  liczb

y  przekazanych  Gminie  Kłodzko  w  danym  okresie 

rozliczeniowym  pojemników  i  stojaków,  lecz  jako  ułamkowa  część  całego  wynagrodzenia 

przewidzianego w formularzu cenowym za przekazanie odpowiednio pojemników i stojaków. 

Wynagrodzenie  w  tym  zakresie  nie  odnosiło  się  zatem  wprost  do  ceny  za  dostawę 

pojemników  /  stojaków  na  worki,  lecz  do  pozostawania  Wykonawcy  w  gotowości  do 

przekazani

a ww. pojemników lub stojaków w całym okresie Umowy, gdy tylko Zamawiający 

zgłosi potrzebę ich otrzymania. 

W  tym  miejscu  należy  podkreślić,  że  co  do  zasady  każde  świadczenie  dla  celów 

opodatkowania  podatkiem  od  towarów  i  usług  powinno  być  traktowane  jako  odrębne  i 

niezależne.  Jednakże  w  sytuacji,  gdy  jedna  usługa  obejmuje  z  ekonomicznego  punktu 

widzenia  kilka  świadczeń,  usługa  ta  nie  powinna  być  sztucznie  dzielona  dla  celów 


podatkowych.  Pojedyncze  świadczenie  ma  miejsce  zwłaszcza  wtedy,  gdy  jedną  lub  więcej 

części  składowych  uznaje  się  za  usługę  zasadniczą,  podczas  gdy  inny  lub  inne  elementy 

traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, 

co  do  usługi  zasadniczej.  Stanowisko  takie  przedstawił  w  szczególności  Trybunał 

Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  -  dalej:  TSUE  -  w  wyroku  z  dnia  25  lutego  1999  r.  w 

sprawie  C-

349/96  Card  Protection  Plan  Ltd  (CPP),  ECU:EU:C:  1999:93,  stwierdzając,  iż: 

„Pojedyncze  świadczenie  ma  miejsce  zwłaszcza  wtedy,  gdy  jedną  lub  więcej  części 

składowych  uznaje  się  za  usługę  zasadniczą,  podczas  gdy  inny  łub  inne  elementy  traktuje 

się  jako  usługi  pomocnicze,  do  których  stosuje  się  te  same  zasady  opodatkowania,  co  do 

usługi  zasadniczej.  Usługę  należy  uznać  za  usługę  pomocniczą  w  stosunku  do  usługi 

za

sadniczej,  jeśli  nie  stanowi  ona  dla  klienta  celu  samego  w  sobie,  lecz  jest  środkiem  do 

lepszego wykorzystania usługi zasadniczej". 

Zwrócić  należy  uwagę  na  fakt,  iż  użycie  słowa  „zwłaszcza"  oznacza,  iż  z  pojedynczym 

świadczeniem  możemy  mieć  również  do  czynienia  w  sytuacji,  gdy  żadnej  z  części 

składowych  usługi  nie  można  uznać  za  usługę  główną,  np.  w  sytuacji,  gdy  wszystkie 

czynności będące elementami składowymi (lub przynajmniej część z nich) są równie istotne 

dla  wykonania  całego  świadczenia  złożonego  (usługi  kompleksowej),  a  jednocześnie  brak 

pomiędzy  tymi  elementami  związku,  wskazującego  na  istnienie  relacji  usługa  główna  - 

usługa pomocnicza. 

W  wyroku  z  dnia  27  września  2012  r.  w  sprawie  C-392/11  Field  Fisher  Waterhouse  LLP, 

ECU:EU:C:2012:597,  pkt  15  i  16 

wyroku,  TSUE  stwierdził:  Jednakże  jeżeli  transakcja 

obejmuje wiele elementów powstaje pytanie, czy należy uznać, iż składa się ona z jednego 

świadczenia  czy  też  kilku  odrębnych  i  niezależnych  świadczeń,  które  należy  oceniać 

oddzielnie z punktu widzenia po

datku I/AT. Z orzecznictwa Trybunału wynika bowiem, że w 

pewnych  okolicznościach  formalnie  odrębne  świadczenia,  które  mogą  być  wykonywane 

oddzielnie,  a  zatem,  odpowiednio,  prowadzić  do  opodatkowania  lub  zwolnienia,  należy 

uważać za jednolitą czynność, gdy nie są one niezależne (wyrok z dnia 21 lutego 2008 r. w 

sprawie C-425/06 Part Sen/ice, Zb.Orz. s. 1-

897, pkt 51). W tym zakresie Trybunał orzekł, że 

jedno świadczenie występuje w przypadku, gdy co najmniej dwa elementy albo co najmniej 

dwie  czynności  dokonane  przez  podatnika  są  ze  sobą  tak  ściśle  związane,  że  tworzą 

obiektywnie  tylko  jedno  nierozerwalne  świadczenie  gospodarcze,  którego  rozdzielenie 

miałoby charakter sztuczny (zob. podobnie wyrok z dnia 27 października 2005 r. w sprawie 

C-41/04,  Levob  Verzekeringen  i  OV  Bank,  Zb.Orz.  s.  T9433,  pkt  22;  ww.  wyrok  w  sprawie 

Everything Everywhere, pkt 24 i 25).". 


Aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), winna składać się ona 

z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną 

składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu, 

na  które  składają  się  różnego  rodzaju  świadczenia.  Dla  oceny,  czy  w  danej,  konkretnej 

sprawie  mamy  do  czynienia  ze  świadczeniem  kompleksowym  ocena  w  tym  zakresie 

dokonywana  powinna  by

ć  z  punktu  widzenia  Zamawiającego,  bowiem  charakter  danego 

świadczenia  należy  oceniać  biorąc  pod  uwagę  punkt  widzenia  nabywcy  oraz  cechy 

charakterystyczne tego świadczenia [vide:  wyrok TSUE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie 

C-425/06  Part  Sen/ice  srl,  ECLI:EU:C:2008:108,  pkt  51-53;  z  dnia  11  czerwca  2009  r.  w 

sprawie C-572/07 RLRE Tellmer Property sro, ECU:EU:C:2009:365, pkt 17-19 oraz z dnia 19 

listopada  2009  r.  w  sprawie  C-  461/08  Don  Bosco  Onroerend  Goed  BV, 

ECU:EU:C:2009:722, pkt 36-38]. 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy Odwołujący stwierdził, że 

przedmiotem zamówienia udzielanego w Postępowaniu nie jest odrębne świadczenie przez 

wykonawcę  niezależnych  usług  i  dostaw  (odbiór  odpadów,  mycie  pojemników,  dostawa 

worków  na  odpady,  dostawa  pojemników  na  odpady,  dostawa  stojaków  na  odpady),  lecz 

wykonanie  usługi  o  charakterze  kompleksowym,  polegającej  na  kompleksowym  wykonaniu 

obowiązków  gminy  związanych  z  zapewnieniem  odbierania  i  zagospodarowania  odpadów 

komunalnych pochodzących od właścicieli zlokalizowanych na jej obszarze nieruchomości. 

Wszelkie  pozostałe  świadczenia  objęte  przedmiotem  zamówienia,  takie  jak:  utrzymanie 

czystości  wokół  pojemników  na  odpady,  mycie  i  dezynfekcja  pojemników  na  odpady, 

dostarczanie  mieszkańcom  worków  na  odpady  zbierane  selektywnie  oraz  gotowość  do 

przekazania  pojemników  na  odpady  i  stojaków  na  worki,  mają  charakter  pomocniczy  w 

stosunku  do  świadczenia  usługi  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów.  Wskazane 

świadczenia  pomocnicze  nie  mają  swego  odrębnego  celu  gospodarczego  (nie  służą 

pozyskaniu przez gminę określonej liczby worków, pojemników czy stojaków), lecz realizują 

jeden  wspólny  cel  zasadniczy,  tj.  mają  zapewnić  sprawną  i  zgodną  z  obowiązującymi 

przepisami 

realizację  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Kłodzko. 

Powyższe  powoduje,  iż  do  całej  takiej  usługi  winna  mieć  zastosowanie  obniżona  stawka 

podatku VAT. 

Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w stanowiskach organów podatkowych, które 

na  gruncie  analogicznych  stanów  faktycznych  (gdy  przedmiotem  świadczonej  przez 

podatników usługi był odbiór odpadów połączony z udostępnieniem pojemników na odpady) 

potwierdzały  zasadność  kwalifikowania  świadczenia  jako  usługi  kompleksowej  i  w 


konsekwencji  opodatkowania  tej  usługi  w  zakresie  podatku  od  towarów  i  usług  w  całości 

obniżoną stawką 8%. 

Tytułem przykładu wskazano stanowisko zaprezentowane przez: 

• 

Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2014 

r. znak: IPTPP4/443-823/13-4/MK: 

„W analizowanej sytuacji niewątpliwie mamy do czynienia z usługą główną jaką jest usługa 

wywozu nieczystości oraz usługami pomocniczymi, którymi są usługi dzierżawy pojemników 

lub  po

stawienia  koszy  na  czas  realizacji  umowy.  Usługa  dzierżawy  pojemników  lub 

postawienia  odpowiednich  koszy  nie  stanowi  cel

u  samego  w  sobie.  Stanowi  usługę 

dodatkową  (pomocniczą)  do  usługi  zasadniczej,  która  pozwala  na  lepsze  wykorzystanie 

usługi zasadniczej. Wnioskodawca nie zawiera umów tylko na samą dzierżawę pojemników. 

Usługi dzierżawy i postawienia koszy są przedmiotem jednej umowy z przedsiębiorcami na 

odbiór  i  zagospodarowanie  odpadami  lub  jednej  umowy  z  gminami  na  odbiór  i 

zagospodarowanie  odpadów  komunalnych.  Tym  samym  w  przedmiotowej  sprawie  należy 

przyjąć,  że  Wnioskodawca  świadczy  kompleksową  usługę  związaną  z  wywozem 

nieczystości. 

Mając  na  uwadze  opis  stanu  faktycznego  oraz  powołane  w  tym  zakresie  przepisy  prawa 

należy  stwierdzić,  że  usługi  postawienia  koszy  lub  dzierżawy  kontenerów  świadczone  w 

ramach  jednej  umowy  stanowią  usługi  kompleksowe  wraz  z  usługami  zbierania  odpadów 

sklasyfikowanych  w  PKWiU  w  grupowaniu  38.11.1  i  opodatkowane  są  stawką  podatku  8% 

zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy i poz. 143 

załącznika nr 3 do ustawy w związku z art. 146a 

pkt 2.". 

• 

Dyrektora  Izby  Skarbowej  w  Katowicach  w  interpretacji  indywidualnej  z  dnia  31 

stycznia 2012 r. znak IBPP3/443-1165/11/IK. 

„W analizowanej sytuacji niewątpliwie mamy do czynienia z usługą główną jaką jest usługa 

wywozu nieczystości oraz usługami pomocniczymi, którymi są usługi dzierżawy pojemników. 

Usługa dzierżawy pojemników nie stanowi celu samego w sobie. Stanowi usługę dodatkową 

(pomocniczą)  do  usługi  zasadniczej,  która  pozwala  na  lepsze  wykorzystanie  usługi 

zasadniczej.  Wnioskodawca  nie  zawiera  umów  tylko  na  samą  dzierżawę  pojemników. 

Umowy  są  zawsze  zawierane  na  świadczenie  usługi  wywozu  odpadów  wraz  z  dzierżawą 

pojemników  na  gromadzenie  odpadów.  Tym  samym  w  przedmiotowej  sprawie  należy 

przyjąć,  że  Wnioskodawca  świadczy  kompleksową  usługę  związaną  z  wywozem 

nieczystości. 


Mając  na  uwadze  opis  stanu  faktycznego  oraz  powołane  w  tym  zakresie  przepisy  prawa 

należy  stwierdzić,  iż  skoro  świadczona  przez  Wnioskodawcę  usługa  główna  związana  z 

wywozem 

nieczystości  stałych,  sklasyfikowana  w  PKWiU  w  grupowaniu  38.11.11  oraz 

38.11.21, opodatkowana jest stawką podatku 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy i poz. 143 

załącznika Nr 3 do ustawy w związku z art. 146a pkt 2, to realizowana w ramach tej samej 

umowy 

czynność  wynajmu  i  dzierżawy  kontenerów,  jako  wchodząca  w  skład  tej 

kompleksowej usługi, również korzysta z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8%. 

• 

Dyrektora Izby  Skarbowej  w  Poznaniu  w  interpretacji  indywidualnej  z  dnia  18 marca 

2016 r. znak: ILPP1/4512-1-908/15-6/TK: 

„W  świetle  powyższych  regulacji  prawnych  oraz  odnosząc  się  do  opisu  stanu  faktycznego 

należy  stwierdzić,  że  w  analizowanej  sytuacji  niewątpliwie  mamy  do  czynienia  z  usługą 

główną  jaką  jest  usługa  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  stałych  oraz 

odpadów  segregowanych  z  terenu  Gminy,  a  także  czynnością  pomocniczą,  którą  stanowi 

przekazanie  worków.  Czynności  dodatkowe,  tj.  przekazanie  worków  na  makulaturę,  szkło  i 

tworzywa  sztuczne  oraz  worków  na  odpady  ulegające  biodegradacji  wykonywane  przez 

Wnioskodawcę  w  ramach  usługi  głównej,  stanowią  jedno  kompleksowe  świadczenie, 

zgodnie  z  opisanym  we  wniosku  zakresem  umownym.  Tym  samym  należy  przyjąć,  że 

Wnioskodawca  świadczy  kompleksową  usługę  związaną  z  odbiorem  i  zagospodarowaniem 

odp

adów. 

Również Krajowa Izba Odwoławcza w swoich orzeczeniach potwierdzała zasadność takiego 

stanowiska. W szczególności w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 lutego 2016 r. sygn. akt KIO 

105/16  Izba  słusznie  wskazała,  że:  „Przedmiotem  usługi  określonej  w  s.i.w.z.  jest  odbiór 

odpadów  oraz  ich  zagospodarowanie.  Sprzedaż  worków  gminie  lub  przekazanie  ich  przez 

wykonawcę  bezpośrednio  właścicielom  nieruchomości  zamieszkałych  (lub  mieszkańcom 

przez  gminę)  jest  elementem  służącym  do  realizacji  usługi  głównej,  to  jest  odbioru  i 

zagospodarowania  odpadów.  Gromadzenie  odpadów  komunalnych  segregowanych  (np. 

ulegających  biodegradacji,  opakowań,  papieru)  na  terenie  nieruchomości  przez  ich 

właścicieli  odbywa  się  z  wykorzystaniem  otrzymanych  worków  na  odpady,  zarówno  gdy 

podmiotem 

przekazującym  jest  bezpośrednio  wykonawca,  jak  i  kiedy  odbywa  się  to  za 

pośrednictwem  gminy.  Jest  to  bowiem  część  usługi  gromadzenia  i  odbierania  odpadów 

komunalnych.". 

Stanowisko  powyższe  w  przeszłości  prezentowane  było  również  przez  samego 

Zamawiającego. Mianowicie, w toku prowadzonego w 2015 roku postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  usługę  stanowiącą  przedmiot  niniejszego  postępowania, 


odpowiadając  na  pytanie  jednego  z  wykonawców  ubiegających  się  o  zamówienie,  tj.  na 

pytanie nr 2 o treści: 

„Prosimy  o  doprecyzowanie  z  jaką  stawką  podatku  VAT  należy  rozliczyć  w  formularzu 

ofertowym wykonanie następujących prac: 

• 

Przekazanie pojemników, 

• 

Przekazanie stojaków, 

• 

Dostarczenie worków do selektywnej zbiórki odpadów" 

Wskazał, iż: 

„Zdaniem Zamawiającego stawka podatku VAT od prac w zakresie przekazania pojemników, 

przekazania  stojaków  oraz  dostarczenia  worków  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  powinna 

wynieść  8%  albowiem  czynności  te  wchodzą  w  skład  kompleksowej  usługi  zbierania  i 

zagospodarowania odpa

dów. (...)" 

Dowód: 

pismo  Zamawiającego  z  dnia  25  listopada  2015  r.  w  sprawie  odpowiedzi  na 

pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Kłodzko - II przetarg". 

Powyższe  stanowisko  pozostaje  aktualne  również  na  gruncie  niniejszego  Postępowania,  w 

szczególności biorąc pod uwagę fakt, że usługa stanowiąca przedmiot zamówienia została w 

obu tych postępowaniach opisana w sposób identyczny. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wobec zastosowania przez Komunalnik nieprawidłowej stawki 

podatku VAT do części usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, oferta ta powinna zostać 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP jako zawierająca błąd w obliczeniu 

ceny. Jak bowiem zauważył Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 października 2011 r. sygn. 

akt III CZP 53/11, określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki 

podatku  od  towarów  i  usług  stanowi  błąd  w  obliczeniu  ceny,  jeżeli  nie  ma  ustawowych 

przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych, jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 ze zm.). 

W  stanie  faktycznym  sprawy  brak  było  podstaw  do  uznania,  aby  zachodziły  przesłanki  do 

dokonania 

poprawienia  omyłki  polegającej  na  niezgodności  oferty  Komunalnik  z  treścią 

SIWZ.  Specyfikacja  w  żadnym  miejscu  nie  wskazuje,  jaką  stawkę  VAT  wykonawcy  mieliby 

zastosować,  brak  jest  podstaw  do  twierdzenia,  aby  błędna  stawka  stanowiła  jakąkolwiek 

omyłkową niezgodność z SIWZ. 


Niezależnie  od  tego  zwrócić  należy  uwagę  na  niekonsekwencję  Komunalnik  w  określaniu 

stawek  VAT  za  poszczególne  elementy  usługi  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów.  Z 

jednej  strony  Komunalnik  zastosował  stawkę  23%  do  pozycji  dotyczących  przekazania 

pojemników  na  odpady  oraz  stojaków  na  worki  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  (poz.  8-14 

formularza  cenowego),  z  drugiej  zaś  przyjął  stawki  8%  dla  dostarczenia  worków  do 

selektywnej zbiórki odpadów (poz. 15 -17 formularza ofertowego). 

Biorąc  pod  uwagę,  że  przesłanki  przemawiające  za  kwalifikacją  przekazania  pojemników  i 

stojaków  na  odpady  oraz  dostarczenia  worków  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  za 

świadczenia  pomocnicze  w  ramach  usługi  kompleksowej  są  tożsame,  do  świadczeń  tych 

należało zastosować jednakową stawkę VAT. Brak zachowania przez Komunalnik jednolitej 

kwalifikacji  w  tym  zakresie  jednoznacznie  świadczy  o  tym,  że  oferta  ta  zawiera  błędy  w 

obliczeniu ceny i jako taka winna zostać odrzucona. 

Uzasadnienie posiadania interesu w uzyskaniu zamówienia 

Odwołujący  wskazał,  iż  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania,  bowiem  złożył  w 

Postępowaniu ofertę, która została przez Zamawiającego sklasyfikowana na drugim miejscu. 

Uwzględnienie  Odwołania  doprowadzi  do  odrzucenia  oferty  Komunalnik  i  tym  samym 

spow

oduje, że oferta Odwołującego stanie się ofertą najkorzystniejszą w Postępowaniu, co 

otworzy Odwołującemu drogę do uzyskania zamówienia. 

Uzasadnienie zachowania terminu do wniesienia odwołania 

Odwołujący dowiedział się o wyborze oferty Komunalnik w dniu 23 stycznia 2020 r. Niniejsze 

Odwołanie  -  wnoszone  w  dniu  03  lutego  2020  r.  -  jest  składane  z  zachowaniem 

przewidzianego w art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP terminu dziesięciodniowego, liczonego od 

dnia powzięcia informacji o zaniechaniu odrzucenia oferty Komunalnik. 

Wobec 

powyższej  argumentacji  formalnej  i  prawnej  odwołujący  wnosi  jak  we  wstępie 

odwołania. 

Zmawiający  i  przystępujący  złożyli  odpowiedź  na  odwołanie  wnosząc  o  jego  oddalenie  ( 

pisma w aktach sprawy).  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła co następuje 

Izba ustaliła  

Odwołanie  dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Odbiór  i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kłodzko" (dalej: „Postępowanie"), 


prowadzonego  przez  Gminę  Kłodzko  (dalej:  „Zamawiający")  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 

dnia 9 grudnia 2019 r. pod numerem 2019/S 237- 581662. 

Zarzut odwołania oparto o treść:  

art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP w zw. z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.) dalej: „ustawa o VAT" oraz 

w  zw.  z  art.  146aa  ust  1.  pkt  1  ustawy  o  VAT  -  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Komunalnik  w  sytuacji,  gdy  zawier

a  ona  błędy  w  obliczeniu  ceny  polegające  na 

zastosowaniu  w  ofercie  tego  wykonawcy  do  części  świadczenia  stanowiącego  przedmiot 

zamówienia, tj. do świadczenia polegającego na przekazaniu pojemników oraz stojaków na 

worki  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  stawki  podstawowej  (23%),  podczas  gdy  przedmiot 

Zamówienia jest usługą o charakterze kompleksowym, którego zasadniczym elementem jest 

odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  (do  której 

zastosowanie  znajduje  obniżona  stawka  VAT,  tj.  8%),  zaś  przekazanie  pojemników  i 

stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów ma jedynie charakter pomocniczy, a tym 

samym  całość  świadczenia  powinna  być  rozliczana  według  właściwej  dla  świadczenia 

zasadniczego obniżonej stawki VAT. 

Czyli w ocen

ie Odwołującego Przystępujący, którego oferta została wybrana, miał obowiązek 

zastosowania  jednolitej  stawki  dla  wszystkich  usług  objętych  zamówieniem  to  jest  8%  vat. 

Natomiast  odwołujący  zastosował  odrębną  stawkę  vat  na  pojemniki  na odpady  oraz  stojaki 

na 

worki do selektywnej zbiórki odpadów to jest 23 procent. 

Ustalono również, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 

odbiór  i  zagospodarowanie  selektywnie  zebranych  oraz  zmieszanych  odpadów 

komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych, 

2.  utrzyman

ie porządku i czystości wokół pojemników (po wywozie), 

odbiór    i  zagospodarowanie  odpadów  wielkogabarytowych  w  tym  zużytego  sprzętu 

elektrycznego  i  elektronicznego  tzw.  „wystawka"  -  minimum  dwa  razy  w  roku, 

(kwiecień/maj, październik/listopad), 

4.  usuwanie ni

elegalnych miejsc składowania odpadów komunalnych wskazanych przez 

Zamawiającego, 

mycie i dezynfekcja wszystkich pojemników raz w roku, (kwiecień/maj), 

bieżące  dostarczanie  do  gospodarstw  domowych  worków  do  selektywnej  zbiórki 

odpadów, 


gotowość  przekazania  Gminie  Kłodzko  stojaków  na  worki  oraz  dostarczenie  ich  do 

wskazanych gospodarstw domowych, 

gotowość przekazania Gminie Kłodzko 10 szt. pojemników na odpady. 

Wynagrodzenie  za  usługi  objęte  przedmiotem  umowy  miało  według  §  5  wzoru  umowy, 

rozliczane  być  zgodnie  z  cenami  jednostkowymi  zawartymi  w  formularzu  cenowym 

(stanowiącym załącznik do SIWZ) i miało składać się z: 

ceny  za  1  Mg  odpadów  niesegregowanych  odebranych  i  przekazanych  do 

Instalacji Komunalnej, 

ceny  za  1  Mg  odpadów  segregowanych  /z  podziałem  na  poszczególne  frakcje  / 

odebranych  i  przekazanych  podmiotom  posiadającym  stosowne  zezwolenia  na 

odzysk odpadów, 

ceny za 1 szt. worków do segregacji odpadów, 

ceny wyposażenia Gminy Kłodzko w stojaki na worki, 

ceny wyposażenia Gminy Kłodzko w pojemniki na odpady. 

Przy  czym  rozliczenie  ceny  wyposażenia  w  pojemniki  i  stojaki  na  worki  miało  się  odbywać 

nie  na  podstawie  faktycznej  liczby  przekazanych  Gminie  Kłodzko  w  danym  okresie 

rozliczeniowym  pojemników  i  stojaków,  lecz  jako  ułamkowa  część  całego  wynagrodzenia 

p

rzewidzianego w formularzu cenowym za przekazanie odpowiednio pojemników i stojaków. 

Wynagrodzenie  w  tym  zakresie  nie  odnosiło  się  zatem  wprost  do  ceny  za  dostawę 

pojemników  /stojaków  na  worki,  lecz  do  pozostawania  Wykonawcy  w  gotowości  do 

przekazania ww. 

pojemników lub stojaków w całym okresie Umowy, gdy tylko Zamawiający 

zgłosi potrzebę ich otrzymania. 

Odwołujący  powołał  się  na  zasadę,  że  każde  świadczenie  dla  celów  opodatkowania 

podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jednakże 

w  sytuacji,  gdy  jedna  usługa  obejmuje  z  ekonomicznego  punktu  widzenia  kilka  świadczeń, 

usługa  ta  nie  powinna  być  sztucznie  dzielona  dla  celów  podatkowych.  Pojedyncze 

świadczenie  ma  miejsce  zwłaszcza  wtedy,  gdy  jedną  lub  więcej  części  składowych  uznaje 

się  za  usługę  zasadniczą,  podczas  gdy  inny  lub  inne  elementy  traktuje  się  jako  usługi 

pomocnicze,  do  których  stosuje  się  te  same  zasady  opodatkowania,  co  do  usługi 

zasadniczej. I z tej zasady wywiedzionej z przepisów jak i orzecznictwa europejskiego jak i 

wykładni organów podatkowych krajowych Odwołujący podniósł, że usługa zasadnicza jaką 

jest  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  ale  również  dostawa  worków,  pojemników  na 

odpady  i  stojaki  na  worki  do  odpadów  (usługa  pomocnicza)  powinny  mieć jednolitą  stawkę 

podatku  vat  to  jest  8  procent.  W  związku  z  tym  z  zastosowanie  stawki  23%  na  dostawę 

pojemników na odpady i stojaków na worki do odpadów jest nieprawidłowe i stanowi według 


przywołanego w odwołaniu wyroku Sądu Najwyższego  błąd w obliczeniu ceny co powinno 

skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt 6 ustawy.  

Stanowisko takie  przedstawił  w  szczególności  Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  - 

dalej: TSUE  -  w  wyroku z  dnia  25  lutego  1999  r.  w  sprawie  C-349/96  Card  Protection  Plan 

Ltd  (CPP),  ECU:EU:C:  1999:93,  stwierdzając,  iż:  „Pojedyncze  świadczenie  ma  miejsce 

zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, 

podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje 

się  te  same  zasady  opodatkowania,  co  do  usługi  zasadniczej.  Usługę  należy  uznać  za 

usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu 

samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej". 

I  dalej  kolejny  przykład  wyrok  z  dnia  21  lutego  2008  r.  w  sprawie  C-425/06  Part  Sen/ice, 

Zb.Orz. s. 1-

897, pkt 51). W tym zakresie Trybunał orzekł, że jedno świadczenie występuje w 

przypadku, gdy co najmniej dwa elementy albo co najmniej dwie czynno

ści dokonane przez 

podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno nierozerwalne 

świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. 

Kolejne 

przywołane 

przez 

odwołującego 

wyroki 

TSUE 

mówią 

również 

świadczeniach/czynnościach    zasadniczych  i  pomocniczych  mających  nierozerwalny 

charakter,  które  pod  względem  podatkowym  należy  traktować  jednolicie  z  uwzględnieniem 

stawki podatku vat dla świadczenia/czynności zasadniczego. 

Reasumując Odwołujący stwierdził, że Wszelkie pozostałe świadczenia objęte przedmiotem 

zamówienia,  takie  jak:  utrzymanie  czystości  wokół  pojemników  na  odpady,  mycie  i 

dezynfekcja pojemników na odpady, dostarczanie mieszkańcom worków na odpady zbierane 

selektywnie oraz gotowość do przekazania pojemników na odpady i stojaków na worki, mają 

charakter  pomocniczy  w  stosunku  do  świadczenia  usługi  odbioru  i  zagospodarowania 

odpadów.  Wskazane  świadczenia  pomocnicze  nie  mają  swego  odrębnego  celu 

gospodarczego  (nie  służą  pozyskaniu  przez  gminę  określonej  liczby  worków,  pojemników 

czy  stojaków),  lecz  realizują  jeden  wspólny  cel  zasadniczy,  tj.  mają  zapewnić  sprawną  i 

zgodną  z  obowiązującymi  przepisami  realizację  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów 

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zlokalizowanych  na  terenie  Gminy  Kłodzko. 

Powyższe  powoduje,  iż  do  całej  takiej  usługi  winna  mieć  zastosowanie  obniżona  stawka 

podatku VAT. 

Kolejno  Odwołujący  zacytował  interpretacje  Izb  Skarbowych  Łodzi,  Katowic,  Poznania 

odnoszące się do usług. 


Dalej  Odwołujący  przywołał  stanowisko  Zamawiającego  z  poprzedniego  postepowania,  w 

którym  stwierdził  m/i  „Zdaniem  Zamawiającego  stawka  podatku  VAT  od  prac  w  zakresie 

przekazania  pojemników,  przekazania  stojaków  oraz  dostarczenia  worków  do  selektywnej 

zbiórki  odpadów  powinna  wynieść  8%  albowiem  czynności  te  wchodzą  w  skład 

kompleksowej  usługi  zbierania  i  zagospodarowania  odpadów.  (...)"  Dowód:  pismo 

Zamawiającego z dnia 25 listopada 2015 r.   

Kwitując swoje wywody odwołujący stwierdza „Niezależnie od tego zwrócić należy uwagę na 

nieko

nsekwencję  Komunalnik  w  określaniu  stawek  VAT  za  poszczególne  elementy  usługi 

odbioru i zagospodarowania odpadów. Z jednej strony Komunalnik zastosował stawkę 23% 

do  pozycji  dotyczących  przekazania  pojemników  na  odpady  oraz  stojaków  na  worki  do 

selektywnej 

zbiórki  odpadów  (poz.  8-14 formularza cenowego),  z  drugiej  zaś przyjął  stawki 

8%  dla  dostarczenia  worków  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  (poz.  15  -17  formularza 

ofertowego). 

Z  kolei  zamawiający  wnosząc  o  oddalenie  odwołania  w  całości,  stwierdził.  Podtrzymuje 

stanowisko,  iż  prawidłową  stawką  przy  dostawie  stojaków  i  pojemników  jest  23%  Vat  i 

oświadczył,  że  taką  stawkę  Vat  Zamawiający  przyjął  przy  ustaleniu  wartości  zamówienia. 

(…) Co do okoliczności, w której spółka matka Odwołującego sporządziła korektę i to dopiero 

w  miesiącu  lutym  2020  wskazuje  na  to,  iż  raczej  podzielała  stanowisko  zróżnicowanych 

stawek  podatku  Vat  w  usłudze  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów.  Nasze  stanowisko 

opieram o wyrok C 349/96 ETS co do usługi pomocniczej oraz C 41/04 ETS z 27.10.2005, 

na  podstawie  tych  orzeczeń  ETS  wynika,  że  jednolita  stawka  obwiązuje  tylko  w  sytuacji, 

kiedy  występuje  jednoznacznie  konieczność  danej  usługi  do  usługi  głównej,  bowiem  ta 

dodatkowa  usługa  jest  niezbędną,  konieczną  do  usługi  podstawowej,  jest  pomocnicza  i 

usługa  główna  nie  mogłaby  być  realizowana  bez  tej  usługi  pomocniczej,  to  możemy 

wówczas  mówić  o  jednolitej  stawce  podatkowej  usługi  głównej  i  usługi  pomocniczej,  ale 

niezbędnej  dla  usługi  głównej,  natomiast  w  naszym  przypadku  mówi  się  o  gotowości 

prze

kazania  stojaków  oraz  gotowości  przekazania  pojemników,  czyli  Zamawiający  nie 

wymaga  do  usługi  głównej  bezwzględnego świadczenia  zarówno  stojaków  do  worków  jak  i 

pojemników  na  śmieci,  a  wynika  to  z  tego,  że  usługę  odbioru  realizujemy  od  szeregu  lat  i 

istni

eje tu pełne w tym zakresie wyposażenie użytkowników. Dlatego uważam tym bardziej, 

iż przy szacunku obowiązuje przy dostawie stojaków i pojemników 23% stawki podatku Vat. 

Reasumując gotowość przekazania nie ma charakteru pomocniczego do usługi głównej. Co 

do wyroków KIO to przywołuję z kolei KIO 1299/18 z 17.07.2018, jeżeli Zamawiający w SIWZ 

nie  określi  konkretnej  stawki  podatku  Vat  dla  przedmiotu,  to  wówczas  uprawnieniem 

wykonawcy,  bo  on  odpowiada  za  rozliczenia,  jest  ustalenie  właściwej  stawki  podatku  Vat. 


Stanowi  to  o  ograniczeniu  ingerencji  Zamawiającego  w  to,  jaka  winna  być  użyta  stawka 

podatku Vat.

” 

Przestępujący  na  rozprawie    argumentując  stanowisko  co  do  obowiązku  stosowania 

zróżnicowanej stawki vat oświadczył m/i „Zamawiający w formularzu oferty wskazał obydwie 

stawki  8%  i  23%,  a  więc  nie  jednolitą  stawkę.  Naszym  prawem  było  przyjęcie  mniej 

korzystnej  stawki,  co  ma  wpływ  na  cenę.  Zaprzeczam,  że  mieliśmy  wątpliwości  co  do 

wysokości stawki podatku Vat. Również podtrzymuję argument o tym, iż pojemniki i stojaki w 

myśl  odpowiedzi  udzielonej,  to  wynika  z  niej,  że  Zamawiający  wręcz  powiedział,  że  on  nie 

wie jaką stawkę zastosować i to my za tą stawkę odpowiadamy jako wykonawcy. Również 

uważam,  że  spółka  matka  Odwołującego  nie  uzyskała  interpretacji  o  jednolitej  stawce 

podatku Vat, bo w przeciwnym wypadku na pewno by ją przedstawiła, również uważam, że 

na użytek procesu spółka matka Odwołującego po 5 latach świadczenia usługi nagle zmienia 

stanowisko co do braku jednolitości stawek Vat w wystawianych przez nią fakturach i w lutym 

2020 przez korektę faktur za całe 4 lata dokonuje korekty wszystkich faktur stosując jednolitą 

stawkę  podatku  Vat,  również  dla  pojemników  i  stojaków  na  worki.  W  tym  miejscu  radca 

prawny  Zamawiającego  uzupełnił,  że  należy  zwrócić  uwagę  oprócz  gotowości  na  to,  jaką 

skalę przyjmują kwestionowane świadczenia, a mianowicie chodzi tu o 45 sztuk pojemników 

na  odpady  dla  35  wsi,  które  obejmuje  zamówienie,  co  daje  około  18 000  mieszkańców.  

Chciałbym  również  podkreślić  w  tym  miejscu,  że  opis  przedmiotu  zamówienia  w  spornym 

postępowaniu  dotyczy  gotowości  do  przekazania  pojemników  i  stojaków,  natomiast 

przywoływane  przez  Odwołującego  wyroki  dotyczą  przekazania  pojemników  i  stojaków  na 

worki” 

Z  kolei  Odwołujący  odpierając  zarzuty  Zamawiającego  i  Przystępującego  stwierdził” 

Wskazuje,  że  praktycznie  nie  ma  rozróżnienia  między  pojęciem  gotowości,  a  przekazania, 

skoro  płatność  jest  tylko  w  przypadku,  gdy  pojemniki  zostaną  przekazane. Wskazuje  na  to 

twierdzenie brzmienie par. 5 ust. 2 umowy, która mówi o sposobie wyliczenia wynagrodzenia 

za  przekazanie  pojemników  czy  też  stojaków  do  gospodarstw  domowych.  Czyli  z  tego 

wynika,  iż  wynagrodzenie  przekazuje  za  dostarczone  stojaki,  a  nie  za  gotowość  tych 

stojaków do ich dostarczenia. Dopiero po przekazaniu stojaków czy pojemników wykonawca 

ma prawo wystawić fakturę, czyli w związku z tym orzecznictwo, które myśmy przywoływali, 

a  dotyczące  wynagrodzenia  za  przekazane  pojemniki  czy  stojaki,  jest  przydatne  dla 

rozstrzygnięcia  tej  sprawy.  Co  do  braku  opinii  organu  podatkowego  to  nie  było  takiej 

potrzeby, ponieważ wszyscy doradcy, do których się zwracaliśmy, mieli jednolite stanowisko, 

że  czynności  objęte  tym  zamówieniem  mają  charakter  kompleksowy.  Co  do  błędu  w 

fakturach  naszej spółki matki  i  decyzji  o korekcie to  zaprzeczam,  iż  była  podjęta  na  użytek 

tego  procesu,  ponieważ  w  takich  sytuacjach  grozi  odpowiedzialność  karnoskarbowa  w 


przypadku  nieuprawnionego  obniżenia  stawki  23%  na  stawkę  8%,  a  co  do  możliwości 

popełnienia  błędu,  to  zwracam  uwagę,  że  w  spółce  pracuje  ponad  2 000  osób  i  możliwość 

popełnienia  błędu  czy  też  przejściowego  braku  kontroli  jest  zjawiskiem,  które  jest 

niepożądane,  ale które mogło  powstać,  dlatego  była  ta korekta.  Co  do  wywodów  na  temat 

tego,  iż  usługa  kompleksowa  obejmuje  tylko  świadczenia  niezbędne,  to  prostuję  tutaj  to 

stanowisko  nie  zgadzając  się  z  nim,  bo  mówi  się  nie  o  niezbędności,  tylko  o  charakterze 

pomocniczym  usługi.  Co  do  wywodów,  iż  oferta  Przystępującego  jest  najkorzystniejsza  i 

odrzucenie  tej  oferty  jest  nieuprawnione,  to  nie  zgad

zam  się  z  tym  poglądem,  chociażby  z 

tego powodu,  że  nie  ma  przepisu,  który  by  zakazywał  odrzucenie  najkorzystniejszej  oferty, 

na  co  powołuje  się  Zamawiający.  Co  do  prawa  do  unieważnienia  postępowania,  to  jest  to 

uprawnienie  Zamawiającego  w  ściśle  określonych  okolicznościach  w  ustawie.  Co  do 

skutków,  że  Zamawiający  nie  odrzucił  ofert,  jednej  z  nich,  w  związku  z  różnymi  stawkami 

podatku  Vat  na  te  same  usługi,  to  obowiązek  taki  wywodzę  z  faktu,  iż  w  takiej  sytuacji 

Zamawiający  dysponuje  ofertami  nieporównywalnymi,  bo  z  różnymi  stawkami  podatku  Vat 

na  tą  samą  czynność.  Również  nie  widzę  przepisu,  który  by  zwalniał  Zamawiającego  z 

odrzucenia oferty w związku z tym, że świadczenie, które jest objęte błędem, w tym wypadku 

w  obliczeniu  ceny,  ma  charakter  tylko  pomoc

niczy  czy  też  stosunkowo  niski  co  do  całej 

wartości oferty.  

Izba zważyła  

Dokonując oceny podniesionego zarzutu odwołania na podstawie zgromadzonego materiału 

dowodowego  w  sprawie  jak  i  argumentacji  faktycznej  i  prawnej  stron  i  uczestnika,  Izba 

stwierdza brak podstaw zarówno formalnych jak i prawnych do uwzględnienia odwołania.  

Odwołujący  we  wniesionym  odwołaniu  powołał  się  na  szereg  orzecznictwa  zarówno 

europejskiego  jak  i  krajowego  oraz  opinii  Izb  Skarbowych  w 

Łodzi,  Katowic  i  Poznania 

wykazując,  że  w  przypadku  usługi  kompleksowej  o  wysokości  podatku  vat  decydują  usługi 

zasadnicze

/główne/podstawowe,  a    nie  usługi  pomocnicze  to  jest  niezbędne  do  realizacji 

tych pierwszych. To jest twierdził, że należy wycenić według stawki vat właściwej dla usługi 

zasadniczej

/głównej/podstawowej.  W  przedmiotowej  sprawie  usługa  zasadnicza  to  odbiór  i 

zagospodarowanie 

odpadów  komunalnych  a  usługi/dostawy  pomocnicze  to  usługi 

dostarczania  worków  na  odpady  zbiórki  selektywnej,  pojemników  na  odpady,  stojaków  do 

worków  na  odpady  zbiorku  selektywnej.  Ewidentnie Izba  podziela  pogląd  odwołującego,  że 

te ostatnie wymienione usługi to jest dostawa worków na odpady, dostarczenie pojemników 

na  odpady  czy  też  stojaków  na  worki  na  odpady  zbiórki  selektywnej  są  usługami 

pomocniczymi,  czyli 

niezbędnymi  do  tych  pierwszych  czyli  odbioru  i  zagospodarowania 


odpadów.  Niemniej  dla  rozstrzygnięcia  przedmiotowego  sporu  należy  mieć  na  uwadze 

konkretne  po

stanowienia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (siwz)  jak  i 

wyjaśnienia zamawiającego. Zaczynając od tych ostatnich czyli wyjaśnień zamawiającego na 

pytania  to  przedmiotem  badania  Izby  były  udzielone  odpowiedzi  zamawiającego  z 

poprzedniego  post

ępowania,  przywołane  przez  odwołującego.  Przy  czym  odwołujący 

powoływał  się  na  identyczność  regulacji  w  roku  2015  w  stosunku  do  przedmiotowych 

postanowień  specyfikacji.  Poza  tym  twierdzeniem  nie  przedstawił  żadnych  dowodów  ale 

obecny 

na rozprawie zamawiający powyższego twierdzenia nie kwestionował. W związku z 

tym  co  do  treści  wyjaśnień  i  Izba  uznała  okoliczności  podnoszone  przez  odwołującego  za 

bezsporne.  P

rzy  czym  należy  mieć na  uwadze,  że zarówno  zadane pytanie jak  i  udzielono 

odpowiedź z 25 listopada 2015 roku  odnosiła się do czynności aktywnej wykonawcy to jest 

przekazania 

pojemników,  stojaków  czy  też  worków  i  to  zarówno  w  pytaniu  jak  i  w 

odpowiedzi.  Natomiast  pytanie  i  o

dpowiedź  z  25  listopada  2015  roku  nie  odnosiła  się  do 

gotowości  dostawy  pojemników,  czy  tej  stojaków  na  worki  odpadowe. Tak  więc  cytat  użyty 

przez  odwołującego  z  tych  wyjaśnień  zamawiającego    jest  niepełny,  wybiórczy  a  co 

najistotniejsze 

wprowadzający  w  błąd.  Jak  już  wyżej  opisano  przedmiotem  pytania  i 

odpowiedzi było przekazanie/dostarczenie a nie gotowość do przekazania czy dostarczenia. 

Zamawiający  rzeczywiście  wskazał  na  kompleksowość  tych  usług  ale  zaznaczył,  że  do 

interpretacji  właściwa  jest  kompetencja  organów  finansowych  i  odpowiedzialność  leży  po 

stronie  wykona

wcy,  a  nie  wytyczna  zamawiającego  co  do  wysokości  zastosowanego 

podatku  Vat. 

W  związku  z  tym  ten  dowód  powoływany  przez  odwołującego  nie  służy 

wyjaśnieniu  sprawy  a  to  z  następującej  racji.  Bowiem  odpowiedź  zamawiającego  z  25 

listopada  2015  roku  dotyczyła  czynności  aktywnej  wykonawcy  to  jest  dostarczania  czy  to 

worków, czy to stojaków, czy to pojemników na odpady. Natomiast spór zawisły w niniejszym 

post

ępowaniu odnosi się do formuły czynności biernej to jest gotowości dostawy pojemników 

na  odpady, 

stojaków na worki do odpadów zbiórki selektywnej, a jedynie co do worków na 

odpady  mamy  do  czynienia 

z  czynnością  aktywną  to  jest  dostarczania  a  nie  gotowości  do 

dostarczania. 

Zresztą  spór  nie  dotyczy  dostawy  worków  na  odpady,  ponieważ  wykonawca 

wybrany  w  tym  przypadku 

zastosował  stawkę  VAT  odpowiednią  do  świadczenia 

głównego/zasadniczego to jest stawkę podatku vat w wysokości 8 procent. 

Spor  zawisły  na  tle  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty,  oferty  przystępującego  dotyczy 

gotowości do dostawy pojemników na odpady oraz stojaków na worki na odpady ze zbiórki 

selektywnej,  gdzie  wykonawca  wybrany 

zastosował  w  formularzu  cenowym  stawkę  23%  a 

nie 

stawkę właściwą do świadczenia odbioru i zagospodarowania odpadów to jest stawkę 8 

procent.  


Podsumowując przywołany dowód przez odwołującego, to jest odpowiedź zamawiającego z 

dnia 25.11.2015 roku

, Izba stwierdza, że nie jest przydatny do wyjaśnienia sprawy z powodu 

okoliczności  wyżej  opisanych.  Tymi  okolicznościami  są:  nie  dotyczy  gotowości  do 

przekazania,  dostarczenia  tylko  dotyczy  przekazania,  dostarczenia  oraz  informuje 

wykonawców  o właściwych organach  do  interpretacji  stawek Vat-u   jak  i odpowiedzialności 

wykonawcy za właściwą stawkę Vat-u. 

Na  marginesie  tylko  Izba  stwierdza,  że  mimo  powoływania  się  na  te  wyjaśnienia  z 

poprzedniego  przetargu,  odwołujący  jako  świadczący  usługę  przez  okres  ok.  czterech  lat 

różnicował  usługi  pomocnicze  sprowadzając  je  do  23%  a  nie  do  8%  czyli  do  usługi 

podstawowej.  Niemniej  na  użytek  procesu  wykazywał,  że  w  2020  roku  zorientował  się,  że 

przez cztery lata nieprawidłowo naliczał stawkę podatku VAT i dokonał korekty z 23% na 8% 

jeśli  chodzi  o  dostawy  pomocnicze,  w  celu  jednolitości  stawki  na  całą  usługę.  Niemniej  w 

ocenie  izby  nie  ma  to  żadnego  znaczenia  dla  rozstrzygnięcia  sprawy,  ponieważ  jak  wyżej 

opisano  wyjaśnienia  z  2015  roku  dotyczyły  przekazywania  pojemników,  stojaków  a  nie 

gotowości ich przekazania (czynność bierna a czynność aktywna). W związku z tym jest inna 

sytuacja jak w niniejszym post

ępowaniu, gdzie mamy do czynienia z gotowością do dostawy 

a nie dostawą.  

Podsumowując dowód w postaci wyjaśnień zamawiającego z dn.25 listopada 2015 roku jak i 

okoliczność,  że  odwołujący  to  jest  jego  Matka  z  grupy  kapitałowej  dokonała  w  2020  roku 

korekty za poprze

dnie 4 lata usługi sprowadzając podatek vat z 23% do 8% to jest uznając 

usługi  pomocnicze  do  stawki  podstawowej  8%,  jest  nieprzydatny  i  nie  dowodzi  racji 

przywoływanych w odwołaniu.  

W ocenie Izby znaczenie dla 

rozstrzygnięcia sprawy ma okoliczność, że w siwz w formularzu 

ofertowym 

– formularz cenowy zał. do umowy przewidziane są dwa rodzaje stawek podatku 

Vat  to  jest  8  i  23  procent,  oczywiście  zapisane  w  nagłówku  kolumny  cenowej,  czyli  do 

dyspozycji  wykonawcy 

do  konkretnej  usługi  wymienionej  w  tabeli.  Zamawiający  pozostawił 

wybór co do stawki podatkowej wykonawcy. I słusznie w tym przypadku odwołujący podnosił, 

że  zastosowanie  art.87  ust.2  pkt  3  byłoby  możliwe  gdyby  zamawiający  zadysponował  w 

formularzu cenowym stawki przypisując ich konkretną wysokość do konkretnej usługi, czy w 

spornej  sprawie 

gotowości  do  usługi/sprzedaży.  W  ocenie  Izby  taka  formuła  dyspozycji 

stawki  podatkowej  nie  zwalnia  wykonawcy  z  prawidłowo  zastosowanej  stawki  w  ofercie. 

Niemniej dopuszcza dwa rodzaje stawek Vat- u.  

Przy  czym  w 

zaistniałej  sprawie  odwołujący  nie  kwestionuje jako takiej  stawki  vat  23%  dla 

kwestionowanych 

czynności  pomocniczych.  Niemniej  uważa,  powołując  się  obszernie  na 

orzecznictwo,  opinie  Izb 

Skarbowych,  że  obowiązkiem  wykonawcy  jest  stosowanie  stawki 


Vat-

u  według  usługi  podstawowej,  zasadniczej,  głównej  czyli  usługi  odbioru  i 

zagospodarowania 

odpadów, czyli 8 procent.  

W  związku  z  przyznaniem,  że  gdyby  było  odrębne  zamówienie  na  dostawę  pojemników  i 

stojaków na worki to by należał się podatek vat 23%, to okoliczność właściwego podatku dla 

czynności  pomocniczych  jako  odrębnych  czynności  a  nie  w  kompleksie,  pozostaje  poza 

sporem.  

Spór  jak  wyżej  nadmieniano  dotyczy  kwestii  czy  gotowość  do  dostarczenia  pojemników  i 

stojaków  na  worki  to  usługa  pomocnicza,  niezbędna  do  świadczenia  głównego  objętego 

niniejszym post

ępowaniem o udzielenie zamówienia.  

Odpowiadając co do zasady to należy stwierdzić, że dostawa pojemników, czy tez stojaków 

to 

usługa/  dostawa/  sprzedaż  o  charakterze  pomocniczym  czy  też  przywoływanym  jako 

niezbędnym  do  odbioru  odpadów  i  ich  zagospodarowania.  Niemniej  przedmiotowa  sprawa 

nie  kwalifikuje  się  do  takiej  oceny.  Jak  zamawiający  na  rozprawie  wyjaśniał,  odbiorcy 

komunalni 

ssą  wyposażeni  w  pojemniki  i  w  stojaki  z  racji  poprzednich  postepowań 

prowadzonych 

przez  zamawiającego.  W  związku  z  powyższym,  a  takie  wyjaśnienia  Izba 

przyjmuje  jako  stanowiące  podstawę  do  rozstrzygnięcia  sprawy,  wyposażenia  odbiorców  w 

pojemniki  i  w  stojaki  na  worki  nie  jest 

usługą/dostawą  konieczną,  niezbędną  do  realizacji 

aktualnego  zamówienia.  Zamawiający  niejako  poza  świadczeniem  zasadniczym  i 

pomocniczym  (kompleksowym) 

przewidział  nie  dostawę/przekazanie  a  gotowość  do 

przekazania/dostawy 

pojemników  i  stojaków.  O  wiarygodności  takiej  sytuacji,  jaką  podaje 

z

amawiający na rozprawie przemawia wielkość tych zamówień to jest minimalna w stosunku 

do całości zamówienia, na co również zwracał uwagę odwołujący ale w innym kontekście, to 

jest  braku  wpływu  na  ocenę  błędu  w  obliczeniu  ceny.  Ta  okoliczność  świadczy  o 

hip

otetyczności / ewentualności  świadczenia / dostawy a nie o jej niezbędności co miałoby 

kwalifikować  dostawę  pojemników  i  stojaków  jako  element  pomocniczy  do  usługi 

zasadniczej,  ze  skutkiem  jednolitej  stawki  podatkowej  Vat-u. 

Oceniając ten sporny  problem 

I

zba wzięła pod uwagę, że może się tak zdążyć w całym okresie świadczenia, że wykonawca 

nie  dostarczy  ani  jednego  pojemnika,  ani  jednego  stojaka,  mimo 

że  zamawiający  wymagał 

ich wyceny

. W związku z tym w ocenie Izby gotowość do usługi  nie może być kwalifikowane 

jako  usługa  niezbędna  do  realizacji  usługi  zasadniczej,  mając  na  uwadze  przywoływane 

przez  odwołującego  obszernie  orzecznictwo  europejskie  i  krajowe  oraz  opinie  Izb 

Skarbowych z Łodzi, Katowic i Poznania.  

W  związku  z  powyższym  Izba  nie  podziela  poglądu  odwołującego  prezentowanego  na 

rozprawie, 

że nie ma znaczenia fakt, że zamawiający usługę nazwał gotowością, ponieważ i 


tak 

zapłaci  jak  będzie  zrealizowana  dostawa  czy  to  pojemnika,  czy  to  stojaka,  ponieważ 

gotowości z samej nazwy nie można utożsamiać z realizacją. 

Idąc  za  rozważaniem  odwołującego  należałoby  uznać,  że  zamawiający  jest  nieracjonalny, 

nazywając  pozostałe  usługi  jako  aktywne  czynnie  –  „przekazanie”,  „dostawa”,  „odbiór”, 

„zagospodarowanie”,  a  w  zakresie  pojemników  na  odpady  i  stojaków  na  worki  ze  zbiórki 

selektywnej nazywając „gotowością’.  

Podsumowując Izba nie podzieliła argumentacji odwołania, ponieważ w jej ocenie nie można 

zrównać obioru, przekazania, dostawy, zagospodarowania jako gotowości do tych czynności. 

Bowiem przedmiotem zamówienia jak sama nazwa wskazuje jest odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Kłodzko a nie gotowość do powyższego. 

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.   

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy, a także w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 5 

ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)  zaliczając  na  poczet 

niniejszego  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania  uiszczony  przez 

odwołującego  w  kwocie  15.000,00  złotych.  Zamawiający  oświadczył  do  protokołu  o 

zrzeczeniu  się  kosztów  zastępstwa  postepowania  odwoławczego,  nie  przedstawiając 

rachunku ani faktury na t

ę okoliczność. 

Przewodniczący:   …………………….. 


wiper-pixel