KIO 227/20 WYROK dnia 13 lutego 2020 r.

Data: 16 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 227/20 

WYROK 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:     Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 13 lutego 2020

r. odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  lutego  2020r.  przez  wykonawcę 

FlexiPower  Group  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z 

siedzibą  w  Woli  Zaradzyńskiej  Kudrowice  12  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

z

amawiającego  Gmina  Sokołów  Małopolski  z  siedzibą  w  Sokołowie  Małopolskim,  ul. 

Rynek 1 

przy  udziale  wykonawcy  Polskie  Centrum  Wody 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

spółka komandytowa z siedzibą w Jaśle, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 16  zgłaszającego 

swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 227/20 po stronie zamawiającego  

orzeka: 

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru 

oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenie  czynności  badania  ofert  i  wykluczenie  Polskie 

Centrum  Wody  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z 

siedzibą  w  Jaśle  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy,  a  w 

konsekwencji odrzucenie oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z uwagi na podanie 

informacji  wprowadzającej  w  błąd,  co  do  posiadania  doświadczenia  zawodowego  w 

postaci  dostaw  zestawów  instalacji  kolektorów  słonecznych,  co  doprowadziło  do 

wyboru  oferty  przystępującego  jako  najkorzystniejszej,  mimo,  że  wykonawca  nie 

wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  nakazuje  dokonanie 

odrzucenia  oferty  Polskie  Centrum  Wody  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

spółka  komandytowa  z  siedziba  w  Jaśle  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  z 

uwagi  na  brak  podania  w  sposób  jednoznaczny  modelu  i  producenta  zasobnika,  jak 


wymagał  zamawiający  w  załączniku  nr  3  –  formularzu  ofertowym,  w  pozostałym 

zakresie odwołanie oddala 

Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gmina Sokołów Małopolski z siedzibą 

w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1 i: 

zalicza  na  poczet  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000zł.  00  gr.  (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  FlexiPower  Group 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Woli 

Zaradzyńskiej Kudrowice 12 tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  Gmina  Sokołów  Małopolski  z  siedzibą  w  Sokołowie 

Małopolskim, ul. Rynek 1 na rzecz wykonawcy FlexiPower Group spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej Kudrowice 

kwotę 18 600zł. 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) tytułem 

zwrotu kosztów wpisu i zastępstwa prawnego. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Przewodniczący: ……………………… 


 
Sygn. akt KIO 227/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę  i  montaż  kolektorów  słonecznych,  instalacji  fotowoltaicznych  oraz  kotłów  na 

biomasę  na  terenie  Gminy  Sokołów  Małopolski  zostało  wszczęte  ogłoszeniem 

opublikowanym w dniu 4 września 2019r. za numerem 2019/S 170-414779.  

W  dniu  23  stycznia  2020r.  za

mawiający  poinformował  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej 

oferty  wykonawcy  Polskie  Centrum  Wody 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka 

komandytowa.  

W  dniu  3  lutego  2020r.  na  tę  czynność  oraz  na  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy 

wybranego  i  zaniecha

nie  odrzucenia  jego  oferty  odwołanie  wniósł  wykonawca  FlexiPower 

Group  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Woli 

Zaradzyńskiej  Kudrowice  12.  Odwołanie  zostało  wniesione  przez  prezesa  zarządu 

komplementariusza  spółki  komandytowej,  upoważnionego  do  samodzielnej  reprezentacji 

komplementariusza,  zgodnie  z  odpisami  z  KRS.  Kopia  odwołania  została  przekazana 

zamawiającemu w dniu 3 lutego 2020r.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

I.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  w  zw.  z  art.  82  ust.  3  ustawy  przez  zaniechanie  odrzucenia 

oferty  Polskie  Centrum  Wody  sp.  z  o.o.  sp.  k.,  podczas  gdy  oferta  ta,  w  formularzu 

ofertowym, zawiera opis oferowanych dostaw niezgodny z wymaganiami 

zamawiającego  tj. 

nie zawiera pełnej informacji o producencie oferowanego urządzenia i jego modelu, 

II.  art.  91  ust.  1  ustawy  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez 

wybór  oferty  Polskie 

Centrum Wody sp. z o.o. sp.k., podczas gdy oferta ta podlegała odrzuceniu jako niezgodna z 

SIWZ, 

III.  art.  89  ust.  1  pkt  1  ustawy  w  zw.  z  art.  87  ust.  1  ustawy  przez  zaniechanie  odrzucenia 

oferty  Polskie  Centrum  Wody  sp.  z  o.o.  sp.k.,  podczas  gdy Wykonawca  pismem  z  dnia  14 

listopada  2019  r.  usiłował  dokonać  niedopuszczalnej  czynności  zmiany  treści  oferty  po 

terminie  składania  ofert,  co  stanowi  niedopuszczalną  przepisami  ustawy  czynność 

wykonawcy, 

IV.  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  przez  zaniechanie  wykluczenia  Wykonawcy  Polskie 

Centrum  Wody  sp.  z  o.o.  sp.k  w  warunkach  wprowadzenia  przez  tego  Wykonawcę 

zamawiającego  w błąd co do okoliczności spełniania warunku określonego w punkcie 6.2.3. 

SIWZ, które miały potwierdzać referencje z dnia 7 marca 2019 r. udzielone przez SOLAR W. 

P.  W.

,  co  miało  istotny  wpływ  na  decyzje  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia-wybór najkorzystniejszej oferty, 


V. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy przez zaniechanie wykluczenia Wykonawcy Polskie Centrum 

Wody  sp.  z  o.o.  sp.k.,  podczas  gdy  nie  wykazał  on  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, 

VI. art. 7 ust. 1 ustawy w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy przez 

nierówne traktowanie wykonawców 

w szczególności zaś przez wybór jako najkorzystniejszej w postępowaniu oferty Wykonawcy 

podlegającego wykluczeniu, i która zgodnie z ustawą podlegała odrzuceniu i traktowaniu jej 

na równi z ofertą wykonawców, których oferta nie podlegała odrzuceniu. 

Wniósł o: 

I. 

uwzględnienie odwołania, 

II. nakazanie 

zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

HI. nakazanie 

zamawiającemu wykluczenia wykonawcy Polskie Centrum Wody sp. z o.o. z 

postępowania i w konsekwencji odrzucenie jego oferty 

IV.  nakazanie 

zamawiającemu  powtórzenia  czynności  badania  oferty  względem  Polskie 

Centrum Wody sp. z o.o. i w jej wyniku odrzucenie tej oferty, 

Nadto o: 

VI. orz

eczenie na rzecz odwołującego uzasadnionych kosztów postępowania odwoławczego, 

obejm

ujących  w  szczególności  wynagrodzenie  pełnomocnika  w  wysokości  3.600  złotych, 

określonej na podstawie rachunku, który zostanie przedłożony do akt sprawy, 

VII. 

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do odwołania na 

okoliczności wskazane w uzasadnieniu odwołania, 

VIII. 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  zeznań  świadka  –  P.  W.  -  Ostrowy 

Baranowskie  141  a,  36  -

105  Cmolas  na  okoliczność  wykonywania  przez  Polskie  Centrum 

Wody  sp.  z  o.o.  sp.k.  dostaw  i  montażu  na  rzecz  SOLAR  W.  P.  W.  w  ramach  zadania 

„Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie 

Gminy Józefów", zgłoszenia przez P. W. wykonawcy Polskie Centrum Wody sp. z o.o. sp.k. 

jako podwykonawcę w przedmiotowym postępowaniu, treści referencji z dnia 7 marca 2019 

r. 

IX. 

zobowiązanie  zamawiającego    do  załączenia  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  na  Dostawę  i  montaż  instalacji  kolektorów  słonecznych,  instalacji 

fotowoltaicznych,  oraz  kotłów  na  biomasę  na  terenie  Gminy  Sokołów  Małopolski. 

RGZP.271.2.1.2019.GD 

Odwołujący wskazał, że w razie wystąpienia przesłanek wykluczenia Polskie Centrum Wody 

sp. z o.o. sp.k. lub odrzucenia oferty tego wykonawcy, najwyżej ocenioną ofertą w części I 

zamówienia będzie oferta FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k., a zatem odwołujący podniósł, 

ze ma interes w uzyskaniu zamówienia. 

W  ramach  zamówienia  wykonawca  Polskie  Centrum  Wody  sp.  z  o.o.  sp.k.  zaoferował 

kolektor - Ensol 2,52 oraz zasobnik KL Energy. 


Dowód: 

-formularz 

ofertowy Polskie Centrum Wody sp. z o.o. sp.k. (w aktach postępowania). 

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Polskie Centrum Wody sp. 

z  o.o.  sp.k.  przedstawiła  w  wykazie  dostaw,  że  wykonała  Dostawę  i  montaż  instalacji 

kolektorów  słonecznych  w  budynkach  mieszkalnych  na  terenie  Gminy  Józefów  na  rzecz 

SOLAR W. P. W. . 

Dowody: 

wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

(w aktach 

postępowania). 

- referencje z dnia 7 marca 2019 r. (w 

aktach postępowania). 

W dniu 23 stycznia 2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Dowód: 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (w aktach postępowania). 

Treść oferty wykonawcy Polskie Centrum Wody sp. z o.o. sp.k., w ocenie odwołującego, nie 

odpowiada treści SIWZ i powinna zostać odrzucona przez zamawiającego . W załączniku nr 

3  do  SIWZ  w  zakresie  części  I  zamówienia  Wykonawca  zaoferował  urządzenia  kolektor  - 

ENSOL 2,52 oraz zasobnik KL Energy. Zamawiający wymagał, zgodnie z treścią formularza 

ofertowego,  stanowiącego  załącznik  do  SIWZ  wskazania  modelu  urządzenia  i  nazwy 

producent. Do przedmiotowego formularza zostały załączone karty katalogowe urządzeń. 

W  zakresie  zaoferowanego  kolektora  oświadczenie  złożone  w  formularzu  ofertowym  jest 

niezgodne  z  załączoną  kartą  katalogową.  Określenie  ENSOL  2,52  oraz  określenie  KL 

Energy nie wskazują na model oferowanych urządzeń. 

Modelami urządzeń  są  określenia „ES2V/2,52S  AL-CU  i  ES2V/2,52B  AL-CU"  dla kolektora 

oraz „PDT 200, 250, 300, 400 A" dla zasobnika. Co istotne dla zasobnika, z treści formularza 

ofertowego nie jest możliwe nawet wywnioskowanie, czy oferowany jest model, którego kartę  

katalogową załączył Wykonawca z uwagi na fakt, że Polskie Centrum Wody sp. z o.o. sp.k. 

wskazał jedynie nazwę producenta. 

Wykonawca próbował dokonać zmiany treści oferty pismem z dnia 14 listopada 2019 r., 1 w 

którym  wskazał,  że  w  złożonym  formularzu  nastąpiła  rzekoma  omyłka  pisarska  i  że  treść 

formularza  powinna  obejmować  dla  kolektora  nazwę  „ENSOL  ES2V/2,52S  AL-CU, 

ES2V/2,52B  AL-

CU", a dla zasobnika nazwę „OEM ENERGY PDT 200  - 400 A" zgodnie z 

załączonymi  kartami  katalogowymi  stanowiącymi  załączniki  nr  8  i  9  oferty.  Przedmiotowe 

pismo wpłynęło do zamawiającego  po upływie terminu składania ofert. 

W  oceni

e  odwołującego  omyłka  pisarska  by  została  uznana  za  oczywistą,  musi  być 

widoczna  i  bezsporna,  w  tym  znaczeniu,  że  każdy  racjonalnie  działający  uczestnik 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  będzie  w  stanie,  bez  konieczności 


dodatkowych  badań,  ustaleń  i  wyjaśnień,  ją  dostrzec  i  jednocześnie  mieć  pewność  co  do 

prawidłowej treści oferty w poprawianym fragmencie.  

Co  więcej  nawet  gdyby  przyjąć  skuteczność  poprawienia  omyłki  Wykonawca  Polskie 

Centrum  Wody  sp.  z  o.o.  sp.k.  nie 

wskazał  dla  zasobnika  odpowiedniego  modelu  dla 

konkretnej pozycji ofertowej, a jedynie , wskazał całą rodzinę modeli zasobników PDT 200 - 

400 A. 

Oferta jest zatem 

według odwołującego niezgodna z SIWZ w sposób dwojaki - po pierwsze 

niezgodność wyraża się w niezgodnym z SIWZ sposobie wyrażenia, opisania i potwierdzenia 

zakresu owego 

zobowiązania w ofercie (za takim rozumieniem art. 89 ust. 1 pkt 2 przemawia 

wyrok  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  z  dnia  13  listopada  2013  r.,  KIO  2478/13),  a  także  w 

niewskazaniu  w  sposób  jednoznaczny  zakresu  oferowanych  dostaw,  nawet  przy 

dopu

szczeniu zmiany treści oferty, której dokonał w dniu 14 listopada 2019 r. Wykonawca. 

Zamawiający, dla niniejszego postępowania wymagał w punkcie 6.2,3. SIWZ jako kryterium 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wymagał wykazania, że w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wykonał należycie 

dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej  w  ilości  min.  150  instalacji  (zestawów)  -  w  ramach  maksymalnie  dwóch 

kontraktów. 

Na  potwierdzenie  powyższego  kryterium  Wykonawca  Polskie  Wody  Centrum  przedstawił 

referencje (kt

órych , Zamawiający wymagał w punkcie 8.7.1. lit. a), w których SOLAR W. P. 

W. 

poświadczył,  że  Polskie  Centrum Wody  sp.  z  o.o.  wykonała  160  kompletnych  instalacji 

solarnych 

na  domach  prywatnych  w  ramach  zamówienia  ,,Dostawa  i  montaż  instalacji 

k

olektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Józefów" 

Mając wątpliwość, co do prawdziwości  informacji zawartych w przedmiotowym  dokumencie 

odwołujący zwrócił się do Gminy Józefów z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej 

w zakresie : 

1.  Czy  Wykonawca  SOLAR  W.  P.  W. 

zgłaszał  podwykonawców  w  przedmiotowym 

postępowaniu? 

Jeżeli  Wykonawca  SOLAR  W.  P.  W.  zgłaszał  podwykonawców  w  przedmiotowym 

postępowaniu, proszę o podanie imion i nazwisk lub nazw 

podwykonawców, którzy wykonywali zadanie w ramach podwykonawstwa na rzecz 

Gminy  Józefów  wraz  z  określeniem  w  jakiej  części  zadania Wykonawca  SOLAR W.  P. W. 

korzystał z usług podwykonawców, 

Czy Gmina Józefów posiada informację o okoliczności, że Wykonawca SOLAR W. P. W. 

w  ramach  realizacji  przedmiotowego  zadania  korzystał  z  usług  podwykonawców  bez 

zgłoszenia podwykonawstwa Gminie Józefów? 


Jeżeli Gmina Józefów posiada informację, o której mowa w pytaniu 3., proszę o podanie 

imion  i  nazwisk  lub 

nazw  podwykonawców,  którzy  wykonywali  zadanie  w  ramach 

niezgłoszonego  podwykonawstwa  na  rzecz  Gminy  Józefów  wraz  z  określeniem  w  jakiej 

części zadania Wykonawca SOLAR W. P. W. korzystał z usług podwykonawców  

Czy Gmina Józefów potwierdza okoliczności ujawnione w załączniku - Referencje z dnia 7 

marca 2019 r.? 

Dowód: 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23 stycznia 2020 r. 

W  odpowiedzi  na  powyższy  wniosek  Gmina  Józefów  udzieliła  informacji,  zgodnie  z  którą 

SOLAR  W.  P.  W. 

zgłosił  jednego  podwykonawcę  -  Hewalex  sp.  z  o.o.  sp.k.  Wedle  Gminy 

żaden  inny  wykonawca  nie  realizował  dostaw.  Gmina  nie  potwierdziła  okoliczności 

ujawnionych w referencjach z dnia 7 marca 2019 r. 

Dowód: 

odpowiedź z gminy Józefów z dnia 29 stycznia 2020 r., 

fragment protokołu ZP-PN dotyczący podwykonawców, 

zgłoszona umowa z podwykonawcą, 

- umowa generalna. 

W ocenie odwołującego powyższe okoliczności potwierdzają nieprawdziwość, a co najmniej 

wątpliwość  co  do  faktów  mających  wpływ  na  wynik  przedmiotowego  postępowania.  W 

związku  z  powyższym,  poza  załączeniem  dowodów  z  dokumentów  odwołujący  złożył 

wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka – P. W. - wykonawcy, 

który udzielił referencji na rzecz Polskie Centrum Wody sp. z o.o. sp.k. 

Polskie  Centrum  Wody  sp.  z  o.o.  nie  tylko  nie  potwierdziła  wymogów  SIWZ  w  zakresie 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  ale  także  mogła  wprowadzić  w  błąd 

zamawiającego  - Gminę Sokołów Małopolski co do tych okoliczności. 

Przepisy art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy 

stanowią sankcję dla nieuczciwych bądź niedbałych 

wykonawców.  Celem  tej  regulacji  jest  zmuszanie  wykonawców  do  zachowywania  należytej 

staranności  i  uczciwego  postępowania  wobec  zamawiającego  pod  rygorem  wykluczenia  z 

postępowania (wyrok KIO z 2.02.2018 r., KiO 113/18, LEX nr 2476187). 

Artykuły  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  wymagają  zaistnienia  po  stronie  wykonawcy 

zawinionego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  albo  chociaż  lekkomyślności  w  działaniu, 

których celem ma być wprowadzenie zamawiającego w błąd, aby uzyskać dane zamówienie.  

Za  ugruntowanym  w  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stanowiskiem  żeby 

zastosować  normę  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy,  muszą  zajść  następujące  przesłanki,  a 

mianowicie: 

1) wykonawca 

przedstawił informację niezgodną z rzeczywistością; 

informacja ta wprowadziła w błąd zamawiającego; 


błąd  ten  polegał  na  przyjęciu  przez  zamawiającego,  że  wykonawca  nie  podlega 

wykluczeniu (spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia kryteria oceny ofert); 

przedstawienie  informacji  musi  być  wynikiem  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa. 

Uznać  należy,  że  złożenie  referencji,  które  nie  mają  poparcia  w  rzeczywistości  stanowi 

przedstawienie  informacji  niezgodnej  z  rzeczywistością.  Mając  natomiast  na  uwadze,  że 

Wykonawca wykorzystał powyższy dokument do potwierdzenia spełniania kryteriów udziału 

w  postępowaniu,  a  Zamawiający  nie  wykluczył  Wykonawcy,  przyjmując  referencje  za 

prawdziwe,  to  zachowanie  to  spełnia  przesłanki  określone  w  przepisie  obligującym 

zamawiającego  do  wykluczenia  Wykonawcy  z  postępowania  -  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17 

ustawy. 

Podkreślenia wymaga także, że Wykonawca tym samym nie potwierdził warunków udziału w 

postępowaniu, co winno stanowić o zaistnieniu przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12 ustawy.  

W dniu 4 lutego 2020r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania.  

W  dniu  7  lutego  2020r. 

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił 

swój udział wykonawca Polskie Wody Centrum sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jaśle wnosząc o 

oddalenie  odwołania  i  wskazując,  że  jako  wykonawca  wybrany  posiada  interes  w 

rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego. Kopia zgłoszenia została przekazana stronom w 

dniu  7  lutego  2020r.  Zgłoszenie  zostało  podpisane  przez  prezesa  zarządu 

komplementariusza 

spółki 

upoważnionego 

do 

samodzielnej 

reprezentacji 

komplementariusza, zgodnie z odpisami z KRS.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba  dopuściła  dowody  z  dokumentacji  postępowania  tj.  siwz  wraz  z  załącznikami,  oferty 

Polskie  Wody  Centrum,  wraz  z  wezwaniami  zamawiającego  i  udzielonymi  odpowiedziami, 

dowodami dołączonymi do odwołania (odwołujący cofnął dowód z zeznań świadka): 

W  siwz  zamawiający  dopuścił  składanie  ofert  częściowych  i  zgodnie  z  pkt.  4.2.1.  opisał 

część 1 zamówienia jako – „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie 

Sokołów Małopolski”, obejmująca:  

dostawę  i  montaż  w  oparciu  o  posiadaną  przez  zamawiającego  dokumentację 

techniczną  306  zestawów  instalacji  kolektorów  słonecznych  montowanych  na  budynkach 

mieszkalnych osób fizycznych, w tym: 

109 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, z których każdy składa się z 2 kolektorów 

i zasobnika 200 dm3, 


185 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, z których każdy składa się z 3 kolektorów 

i zasobnika 300 dm3, 

12 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, z których każdy składa się z 4 kolektorów i 

zasobnika 400 dm3, 

demontaż  istniejącego  podgrzewacza  c.w.u.  i  odłączenie  go  od  istniejącej  instalacji 

(zdem

ontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu), 

montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go 

w obieg instalacji c.w.u., 

montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem 

c.w.u., 

montaż grupy pompowej, 

montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku, 

podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u., 

przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej, 

napełnienie,  odpowietrzenie  i  odpowiednie  wyregulowanie  przepływu  cieczy  oraz 

ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych, 

wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk 

/  ocieplenie,  przejścia  przez  ściany,  stropy,  dach)  oraz  skuteczne  zabezpieczenie  przed 

wpływem  warunków  atmosferycznych  miejsc  na  zewnątrz  obiektu,  gdzie  prowadzone  były 

prace montażowe, 

zaprogramowanie  i  uruchomienie  układu  automatyki  wraz  z  podłączeniem  modemu 

komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej, 

przeszkolenie  użytkownika  instalacji  w  obsłudze  zastosowanych  urządzeń.  Każde 

urządzenie  powinno  posiadać  załączoną  dokumentację  techniczno  –  ruchową,  instrukcję 

obsługi oraz ogólny schemat instalacji, 

inne  elementy  ujęte  w  załączniku  nr  1a  do  SIWZ  i  Projekcie  umowy  stanowiącym 

załącznik Nr 2a do SIWZ. 

Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT w części 1: 667 544,36 €. 

W rozdziale 6 zamawiający wskazał warunki udziału w postępowaniu, w tym w pkt 6.2.3. w 

zakresie  zdol

ności  technicznej  lub  zawodowej  zamawiający  określił,  że  warunek  zostanie 

spełniony,  jeśli  wykonawca  wykaże,  że  w  okresie  ostatnich  5  lat    przed  upływem  terminu 

składania  ofert  (a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie), 

wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:  

a) 

w zakresie części 1 zamówienia: 

dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej  w  ilości  min.  150  instalacji  (zestawów)  –  w  ramach  maksymalnie  dwóch 

kontraktów, 


W  celu  zapewnienia  od

powiedniego  poziomu  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego zamawiający dopuścił, aby wykaz, o którym mowa w Rozdziale 6, 

pkt. 6.2.3 SIWZ, dotyczył dostaw wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lat tj. w okresie 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert. 

W  zakresie  części  1,  2  i  3  zamówienia,  wykonawcy  mogli  wykazać  się  doświadczeniem, 

zarówno jeżeli realizowali zamówienie w formule robót budowlanych, jak i w formule dostaw 

z montażem  

8.7.  Na  wezwanie  zamawi

ającego  z  art.  26  ust.  1  ustawy,  wykonawca  zobowiązany  był 

złożyć 8.7.1.  W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w 

postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ: 

a) 

wykaz  dostaw  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich 

przedmiotu,  dat  wykonania i  podmiotów,  na  rzecz  których dostawy  zostały  wykonane,  oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty 

wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  były  wykonywane,  a  w  przypadku 

świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o 

obiektywnym  charakterze  w

ykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  – 

oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal 

wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte  wykonywanie 

powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert 

zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych 

przez 

zamawiającego w zakresie części 1 zamówienia należało także złożyć: 

a) 

certyfikat  SOLAR  KEYMARK  lub  certyfikat  zgodności  z  normą  PN-EN  12975-1  (lub 

równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 

(lub r

ównoważną) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą; 

b) 

karta  techniczna  kolektora  i  zasobnika  obejmująca  informacje  potwierdzające 

spełnianie  przez  te  urządzenia  parametrów  zawartych  w  szczegółowym  opisie  przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ, zgodnie z pkt. 6 ( dla kolektora) i pkt. 10 

(dla zasobnika) projektu. 

W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę, 

zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych  organów  kraju,  w  którym  miejsce 

zamieszkania  ma  o

soba,  której  dokument  dotyczy,  o  udzielenie  niezbędnych  informacji 

dotyczących tego dokumentu 


W  kolumnie  3  załącznika  nr  3  do  siwz  -  formularza  ofertowego  tabela  pod  pkt.  C.1) 

zamawiający oczekiwał wskazania producenta i modelu kolektora oraz zasobnika 

Załącznik nr 6 do siwz  - Wykaz dostaw zamawiający oczekiwał podania przedmiotu dostawy 

(podanie nazwy inwestycji i miejsca jej realizacji z opisem pozwalającym na ocenę spełniania 

warunku  udziału  w  postępowaniu),  daty  wykonania  dostawy  (dd-mm-rrrr)  i  podmiotu,  na 

rzecz którego dostawa została wykonana 

W formularzu ofertowym w kolumnie 3 tabeli pod 

pkt C.1) przystępujący podał : w zakresie 

kolektora ENSOL 2,52, a w zakresie zasobnika KL ENERGY.  

Do oferty dołączył załącznik nr 8, w którym wskazano w zakresie zasobnika wymienniki PDT-

A Typ PDT 200 A, 250 A, 300 A

, 400 A, zaś w załączniku nr  9 przedstawił dane techniczne 

płaskich  kolektorów  słonecznych  ES2V/2,52S  AL.-CU  i  ES2V/2,52B  AL.-CU  do  montażu 

pionowego.  

W  dniu  14  listopada  2019r.  przystępujący  złożył  pismo,  w  którym  oświadczył,  że  w 

formularzu  ofertowym  w  tabeli  w  kolumnie  producent  i  model  kolektora oraz  zasobnika  jest 

„kolektor ENSOL2,52, zasobnik KL ENERGY”, a powinno być „kolektor ENSOL ES2V/2,52S 

AL-CU,  ENSOL  ES2V/2,52B  AL-CU,  zasobnik  OEM  Energy  PDT  200-400A,  zgodnie  z 

załączonymi kartami katalogowymi stanowiącymi załączniki nr 8 i 9 do oferty.  

W wykazie dostaw 

przystępującego wskazano: 

Dostawa  i  montaż  instalacji  kolektorów  słonecznych  w  budynkach  mieszkalnych  na 

terenie Gminy Józefów w okresie 04.09.2018  30.11.2018 na rzecz SOLAR W. P. W. 

Ostrowy Baranowskie 141a 36-105 Cmolas 

Nie dołączono dokumentów potwierdzających należyte wykonanie.  

W  dniu  13  stycznia  2020r.  zamawiający  wezwał  w  trybie  art.  26  ust.  3 ustawy  do  złożenia 

wykazu dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie.  

W  dniu  16  stycznia  2020r.  wykonawca  złożył  identyczny  wykaz  dostaw  jak  na  wezwanie 

zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy, natomiast dołączył referencje z dnia 7 marca 

2019r.,  z których wynika,  że Solar W.  P. W.  poświadczył,  że przystępujący  w  okresie od 4 

września  2018-  31  listopada  2018r.  w  ramach  zamówienia  pod  nazwą  „Dostaw  i  montaż 

instalacji  kolektorów  słonecznych  w  budynkach  mieszkalnych  na  terenie  Gminy  Józefów” 

dostarczył  i  zamontował  160  kompletnych  instalacji  solarnych  na  domach  prywatnych 

(budynki  o  powierzchni  do  300mkw).  Łączna  wartość  wykonanego  zakresu  prac  wyniosła 

443zł.  netto  i  została  wykonana    w  sposób  należyty,  zgodnie  z  zasadami  sztuki 

budowlanej i zakończona w umówionym terminie.  

W  dniu  9  stycznia  2020  zamawiaj

ący  wystąpił  do  OEM  Energy  z  prośbą  o  potwierdzenie 

autentyczności  i  zgodności  załączonej  do  wiadomości  karty  katalogowej  produktu  – 

wymiennika PDT 200-400A.  


W dniu 23 stycznia 2020r. zamawiający w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy dokonał poprawy 

oczywi

stej  omyłki  wskazując,  że  przystępujący  w  złożonej  ofercie  w  kolumnie  3  Tabeli 

zaoferował  kolektor  ENSOL  2.52  i  zasobnik  KL  Energy.  Jednocześnie  załączył  kartę 

katalogową  kolektora  ENSOL  ES2V/2,52S  AL.-CU,  ES2V/2,52  B  AL.-Cu,  oraz  kartę 

katalogową  PDT  200-400A.  W  dniu  14  listopada  2019r.  przystępujący  poinformował  o 

wystąpieniu  w  ofercie  oczywistej  omyłki  pisarskiej  polegającej  na  błędnym  oznaczeniu 

produktów oferowanych zgodnie z złożonymi kartami katalogowymi, gdzie w rzeczywistości 

oferuje produkty zgodn

e z złożonymi kartami katalogowymi tj. ENSOL ES2V/2,52S AL.-CU i 

ES2V/2,52B  AL.-CU  oraz  zasobnik  OEM  Energy  PDT  200-

400A.  Jednocześnie 

autentyczność karty zasobnika została potwierdzona przez producenta. Zamawiający przyjął 

złożone wyjaśnienia i poprawił oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że w miejscu, gdzie 

wykonawca  wskaz

ał  kolektor  ENSOL  2,52  zamawiający  przyjął  oznaczenie  ENSOL 

ES2V/2,52S  AL.-CU,  ES2V/2,52B  AL.-

CU,  zaś  w  miejscu  oferowanego  zasobnika 

zamawiający przyjął OEM Energy PDT 200-400A

W  d

niu  21  stycznia  2020r.  OEM  Energy  potwierdził  autentyczność  karty  katalogowej  i 

oświadczył, że jest to produkt, który oferuje.   

W  dniu  30  stycznia  2020r.  odwołujący  poinformował  zamawiającego  o  czynnościach 

niezgodnych z przepisami ustawy, tj. o możliwości złożenia nieprawdziwych informacji przez 

Polskie  Wody  Centrum  w  zakresie  posiadanego  przez  nie  doświadczenia  –  argumentacja 

oparta o stanowisko identyczne z wyrażonym w odwołaniu.  

Odwołujący  przedstawił  odpowiedź  Gminy  Józefów  z  dnia  29  stycznia  2020r.,  z  której 

wynika,  że  wykonawca  Solar  W.  zgłaszał  w  postępowaniu  dostawa  i  montaż  instalacji 

kolektorów  słonecznych  w  budynkach  mieszkalnych  na  terenie  Gminy  Józefów 

podwykonawców  –  firmę  HEWALEX  sp.  z  o.o.  sp.  k.,  który  realizował  dostawy  kolektorów 

słonecznych  służących  do  montażu  na  budynkach  mieszkalnych.  Gmina  Józefów  nie 

posiada informacji o innych podwykonawcach, na tym zadaniu i nie potwierdza okoliczności 

ujawnionych  w  referencjach  z  dnia  7  marca  2019r.  wystawionych  przez  Solar  W.  Polskim 

Wodom  Centrum.  Do  pisma 

w  odwołaniu  dołączono  wyciąg  z  protokołu  postępowania 

zawierający  ocenę  ofert,  akceptację  podwykonawcy  Hewalex  sp.  z  o.o.  sp.k.  przez 

zamawiającego  Gminę  Józefów,  umowę  dostawy  zawartą  pomiędzy  Solar  W.,  a  Hewalex 

dnia 10 września 2018r. z której par 2 wynika, że przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz 

Solar  W. 

zestawów  kolektorów  słonecznych  oraz  innych  produktów  w  oparciu  o  ofertę 

dostawcy, zgodnie z par1 ust. 5 i par 3 ust. 7 dostawa miała odbywać się na podstawie kopii 

zaak

ceptowanych  wniosków  materiałowych  i  zamówienia  składanego  przez  wykonawcę  P. 

W. 

za pośrednictwem skrzynki pocztowej 

solar

…@onet.pl

, zgodnie z par. 45 ust. 1 i 2 obiory 

dostaw będzie dokonywał P. W., umowę nr IN.272.13.a.2018.PW zawarta pomiędzy Gminą 

Józefów,  a  Solar  W.,  z  której  z  par.  3  ust.  4  wynika,  że  wykonawca,  zgodnie  z 


oświadczeniem  zawartym  w  ofercie  –  wykona  zamówienie  sam,  przy  czym  wykreślono 

sformułowanie  „sam,  za  wyjątkiem  następującego  zakresu,  który  zostanie  wykonany  przy 

udziale podwykonawców, w tym na których zasoby, wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych  w  art.  22a  ustawy,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i dalej w ust. 5 wykonawca nie zleci 

podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 4 bez zgody zamawiającego, w ust. 6 do 

zawarcia  przez  wykonawcę  umowy  z  podwykonawcom  jest  wymagana  zgoda 

zamawiającego. Izba zwróciła także uwagę na par 7 ust. 8, zgodnie z którym zamawiający i 

wykonawca  solidarnie  odpowiadają  za  zapłatę  wynagrodzenia  podwykonawcy.  Strony 

oświadczają  zgodnie,  że  solidarna  odpowiedzialność  zamawiającego  i  wykonawcy  za 

zapłatę  podwykonawcom  dotyczy  wyłącznie  prac  montażowych  i  instalacyjnych.  Solidarna 

odpowiedzialność zamawiającego nie dotyczy zapłaty za zapłatę wynagrodzenia za dostawy 

na  rzecz  wykonawcy  sprzętu  i  urządzeń  (dostawcy  sprzętu  i  urządzeń).  Z  ust.  9  tegoż 

paragrafu  wynika,  że  użycie  w  umowie  sformułowania  podwykonawca  oznacza  podmiot,  z 

którym  wykonawca  podpisał  umowę,  której  przedmiotem  jest  montaż  i  instalacja  sprzętu 

będącego  przedmiotem  zamówienia  w  zakresie  wskazanym  w  pat.  1  ust.  2  umowy.  Nie 

dotyczy  to  podmiotów  realizujących  na  rzecz  wykonawcy  innych  elementów  przedmiotu 

zamówienia,  w  szczególności  dostaw  sprzętu,  urządzeń.  Zgodnie  z  pat.  8  ust.  12 

zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego 

podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  umowę  o 

podwykonawstw

o,  której  przedmiotem  są  prace  montażowe  i  instalacyjne,  w  przypadku 

uchylania  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę,  podwykonawcę  lub 

dalszego podwykonawcę. Sankcją za nieprzedstawienie do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, za 

nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo, oraz brak zmiany 

umowy o podwykonawstwo były określone w par. 11 ust. 1 lit. g-i kary umowne.  

Z  oświadczenia  OEM  Energy  z  dnia  11  lutego  2020r.  wynika,  że  w  ramach  zasobników 

oferowanych  przez  spółkę  nie  istnieją  urządzenia,  które  można  zidentyfikować  pod  nazwą 

handlową  KL  Energy.  W  przypadku  złożenia  zapytania  ofertowego  o  zasobnik  oznaczony 

nazwą KL Energy OEM Energy nie byłaby w stanie zidentyfikować tego produktu.  

Z  ogłoszenia  o  zamówieni  na  dostawę  i  montaż  instalacji  solarnych  i  kotłów  na  biomasę 

realizowaną  w  ramach  projektu  „OZE  w  Gminie  Józefów  –  instalacje  solarne  i  kotły  na 

biomasę dla budynków mieszkalnych” nr 2018/S 173-392405 wynika, że rodzaj zamówienia 

określono jako dostawy.  

Z oświadczenia P. W. z dnia 11 lutego 2020r. wynika, że potwierdził on, że przystępujący w 

ramach  projektu  „Dostawa  i  montaż  instalacji  kolektorów  słonecznych  w  budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy Józefów” wykonywał nie tylko prace montażowe, ale również 


do jego obowiązków należało określenie specyfikacji materiałów koniecznych do wykonania 

prac  oraz  doradztwo  w  zakresie  ich 

odbiorów.  W  oparciu  o  współpracę  z  przystępującym 

zostały  określone  warunki  oferty  na  rzecz  Gminy  Józefów  w  zakresie  materiałów 

niezbędnych  do  wykonania  prac  oraz  złożone  zostało  zamówienie  dostawy  w  formie 

HEWALEX.  

Izba  na  podstawie  powyższego  stanu  faktycznego  ustaliła,  że  zamawiający  wymagał 

doświadczenia  w  dostawie wraz  z  montażem, a więc zamawiający  wymagał  wykazania się 

doświadczeniem w dostawie rozumianej według art. 2 pkt. 2 ustawy jako nabywanie rzeczy 

oraz  innych  dóbr,  w  szczególności  na  podstawie  umowy  sprzedaży,  dostawy,  najmu, 

dzierżawy  oraz  leasingu  z  opcją  lub  bez  opcji  zakupu,  które  może  obejmować  dodatkowo 

rozmieszczenie  lub  instalację.  Zgodnie  z  art.  605  kc  przez  umowę  dostawy  dostawca 

zobowiązuje  się  do  wytworzenia  rzeczy  oznaczonych  tylko  co  do  gatunku  oraz  do  ich 

dostarczania  częściami  albo  periodycznie,  a  odbiorca  zobowiązuje  się  do  odebrania  tych 

rzeczy  i  do  zapłacenia  ceny.  Tym  samym  dostawa  wraz  z  montażem  w  ujęciu  ustawy 

wskazywała na  dostawę  wraz  z  instalacją.  Jednocześnie Izba  ustaliła,  że z  umowy  z  firmą 

HEWALEX  wynika,  że  podmiot  ten  zobowiązał  się  wytworzyć,  dowieść  i  ubezpieczyć 

zestawy kolektorów słonecznych zgodnie z zamówieniem przekazanym przez P. W. . Dowóz 

miał  być  dokonany  do  magazynu  wykonawcy  –  P. W.  i  odbiór  wykonywać  miał  również  P. 

W..  Z  przedstawionej  umowy 

wynika  zatem,  że  w  wbrew  oświadczeniu  P.  W.,  to  on  był 

odpowiedzialny za przekazywanie zaakceptowanych wniosków materiałowych, a także to on 

dokonywał  odbiorów.  W  umowie  dostawy  z  dnia  10  września  2018r.  jako  podmiot 

upoważniony  z  ramienia  wykonawcy  nie  został  wskazany  przystępujący.  Tym  samym  Izba 

nie dała wiary wyjaśnieniom przystępującego, że wykonywał on elementy dostawy na rzecz 

Solar  Wójcik  w  zamówieniu  realizowanym  na  rzecz  Gminy  Józefów.  Izba  dała  wiarę 

natomiast,  że  montaż  mógł  być  wykonywany  przez  przystępującego,  gdyż  sam  fakt  nie 

zgłoszenia  przystępującego  Gminie  Józefów,  choć  niezgodny  z  umową  z  dnia  4  września 

2018r. nr IN.272.13.a.2018.PW, nie powodował, że takie czynności faktycznie nie mogły być 

wykonywane.  W  ocenie  Izby  brak  zgłoszenia  podwykonawcy  ma  jedynie  ten  skutek,  że 

zamawiający  może  uchylić  się  od  świadczenia  na  rzecz  podwykonawcy  w  sytuacji  braku 

za

płaty  przez  wykonawcę  głównego  i  obciążyć  wykonawcę  głównego  karą  umowną.  Izba 

ust

aliła, że Hewalex nie był podwykonawcą w rozumieniu art. 7 ust. 8 zd. 2 umowy z Gminą 

Józefów. Jedynym podwykonawcą w rozumieniu tej umowy mógł być przystępujący, jednak 

jego ujawnienie przez Solar W. 

mogło się wiązać z nałożeniem kar umownych na głównego 

wykonawcę  w  sytuacji,  braku  zapłaty  wynagrodzenia.  Co  oznacza,  że  główny  wykonawca 

mógł  dążyć  do  tego,  aby  zamawiający  nie  dowiedział  się  o  realizowaniu  umowy  przez 

przystępującego.  Izba  jednakże  oceniła,  że  sam  montaż  nie  był  wystarczającym 


doświadczeniem  dla  potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu.  W 

konsekwencji  Izba  ustaliła,  że  treść  referencji  z  dnia  7  marca  2019r.  roku  wskazująca  na 

wykonanie  dostaw  i  montażu  wprowadzała  w  błąd  zamawiającego,  co  do  tego,  że 

przystępujący spełnia warunek udziału w postępowaniu. W ocenie Izby przystępujący musiał 

mieć świadomość tego, że nie realizował dostawy w postaci wytworzenia i dostawy sprzętu 

na  rzecz  zamawiającego,  natomiast  nieuzasadnienie  uważał,  że  sam  montaż  zestawów 

potwierdzi  wymagane  d

oświadczenie.  W  ocenie  Izby  taki  stan  faktyczny  potwierdza  co 

najmniej  lekkomyślność  w  działaniu  przystępującego.  Faktem  bezspornym  jest,  że 

zamawiający wybrał ofertę przystępującego jako najkorzystniejszą.  

Izba  ustaliła,  że  nie  było  sporne  pomiędzy  stronami,  że  zamawiający  wymagał  podania 

producenta  i  modelu  kolektora  i  zasobnika. 

Bezsporne  było  również  to,  że  w  zakresie 

kolektora przystępujący podał w formularzu ofertowym jedynie producenta firmę ENSOL oraz 

wedle wiedzy Izby oznaczenie odnoszące się do  powierzchni kolektora 2,52, natomiast nie 

podał  modelu  oferowanego  urządzenia.  Jednocześnie  przystępujący  załączył  kartę 

techniczną  oferowanego  urządzenia  ENSOL  ES2V/2,52S  AL-CU  ES2V/2,52B  AL-CU.  Ze 

złożonej karty technicznej nie wynika, że oznaczenia ES2V/2,52S AL.- CU i ES2V/2,52B AL.-

CU oznaczają różne modele, przeciwnie dane techniczne dla obu oznaczeń są identyczne. 

Odwołujący  zaś  nie  wykazał,  że  te  oznaczenia  dotyczą  różnych  modeli  o  różnych 

parametrach.  Izba  doszła  do  przekonania,  że  w  ofercie  znajduje  się  zatem  tak  oznaczenie 

producenta jak i oznaczenie modelu jednoznacznie określające przedmiot oferty w zakresie 

kolektora  oraz  o ściśle wykazanych parametrach. Tym  samym Izba  ustaliła,  że treść oferty 

odpowiada  treści  siwz.  W  ocenie  Izby  oczekiwanie  odwołującego,  że  obie  informacje  będą 

podane w formularzu ofertowym jest oczekiwaniem zgodności formy oferty z formą określoną 

w siwz, natomiast podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy może 

być  wyłącznie  sytuacja,  w  której  treść  oferty  nie  odpowiada  treści  siwz.  Takiego  stanu 

faktycznego Izba nie ustaliła.  

Izba  ustaliła,  że  w  formularzu  ofertowym  wykonawca  przystępujący  podał  KL  Energy,  zaś 

kartę  techniczną  przedstawił  dla  PDT  200A-400A,  przy  czym  oznacza  to  typy  200A  o 

pojemności 215 dm3, 250A o pojemności 251 dm3, 300A o pojemności 300 dm3 i 400A o 

pojemności  415dm3.  Zamawiający  zaś  w  załącznikach  1a  pkt.  10  zaprojektował 

podgrzewacz  dwuwężownicowy  o  pojemności  200,  300  i  400  dm

.  W  konsekwencji 

przedstawiona karta techniczna dotyczyła szerszego katalogu urządzeń niż wymagane przez 

zamawiającego, karta ta nie zawierała oznaczenia producenta. Zamawiający oświadczył, że 

było dla niego oczywiste, że jedyną firmą która ma w nazwie Energy i produkuje zasobniki o 

oznaczeniu PDT jest firma OEM Energy, do której wystąpił o potwierdzenie autentyczności 

karty  technicznej.  Jednak  z  dokumentacji  postępowania  nie  wynika  na  podstawie  jakich 


czynności zamawiający ustalił powyższe twierdzenie. W ocenie Izby zamawiający jedynie na 

podstawie treści oferty nie był  w stanie ustalić,  że przedstawiona mu karta katalogowa jest 

kartą  firmy  OEM  Energy,  jak  również  nie  był  w  stanie  ustalić,  które  zasobniki  z 

przedstawionej karty katalogowej w rzeczywistości zostały mu zaoferowane – zaoferowano 4 

rodzaje  zasobników  w  miejsce  wymaganych  3  rodzajów.  W  ocenie  Izby  tak  ustalony  stan 

faktyczny  powoduje,  że  przedmiot  oferty  nie  został  konkretyzowany  w  sposób  wymagany 

przez zamawiającego w siwz, a zamawiający bez sięgania do wiedzy spoza treści oferty nie 

był w stanie oznaczyć producenta i modeli oferowanych zasobników.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba  stwierdziła,  że  zgłoszone przystąpienie spełnia  wymogi formalne  określone w  art.  185 

ust. 2 ustawy.  

Izba  nie  dopat

rzyła  się  zaistnienia  przesłanek,  które  skutkowałyby  odrzuceniem  odwołania 

na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy. 

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał  przesłankę  materialnoprawną  dopuszczalności 

odwołania z art. 179 ust. 1 ustawy.  

Zarzut  naruszenia  przez  z

amawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  w  zw.  z  art.  82  ust.  3 

ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty Polskie Centrum Wody sp. z o.o. sp.k., podczas 

gdy  oferta  ta,  w  formularzu  ofertowym,  zawiera  opis  oferowanych  dostaw  niezgodny  z 

wymaganiami  zamawia

jącego   tj.  nie zawiera  pełnej  informacji  o producencie oferowanego 

urządzenia i jego modelu 

Zarzut częściowo zasługuje na uwzględnienie. Jak Izba ustaliła, zamawiający na podstawie 

treści oferty przystępującego był w stanie skonkretyzować producenta i model kolektora, zaś 

niezgodność oferty była niezgodnością co do formy – miejsca podania informacji, a nie co do 

treści oferty. Tym samym w ocenie Izby, w tym zakresie Izba nie dopatrzyła się naruszenia 

przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, a zamawiający prawidłowo poprawił niezgodność co do 

formy,  umieszczając  oznaczenie  modelu  w  miejscu  do  tego  przeznaczonym  w  siwz,  tj.,  w 

formularzu ofertowym. Izba ustaliła natomiast, że na podstawie treści oferty przystępującego 

zamawiający nie był w stanie ustalić, czy KL Energy to model, czy producent zasobnika i jaki 

rodzaj  zasobnika  został  mu  zaoferowany,  gdyż  zaoferowano  mu  w  karcie  katalogowej  4 

rodzaje zasobnika, w miejsce wymaganych 3. Zamawiający w dokumentacji projektowej nie 

podał  oznaczenia  zasobników,  na  podstawie  których  mógłby  powziąć  wiedzę  co  do  tego 

jakie  zasobniki  przez  jakiego  producenta  są  produkowane.  Zamawiający  nie  powołał  także 

biegłego  w  postępowaniu  w  rozumieniu  art.  21  ust.  4  ustawy.  Tym  samym  nie  znane  są 


okoliczności  na  podstawie,  których  zamawiający  ustalił,  że  omyłka  polega  na  podaniu  KL 

Energy  w  miejsce  OEM  Energy,  poza  oczywiście  pismem  samego  przystępującego, 

złożonym po otwarciu ofert. Izba wzięła pod uwagę, że poprawa omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 1 

ustawy jest możliwa w sytuacji, gdy omyłka pisarska ma charakter oczywisty. Tę oczywistość 

należy oceniać przez pryzmat zdolności dostrzeżenia omyłki przez przeciętnego człowieka, 

na pierwszy rzut oka. W ustalonym stanie faktycznym taka oczywistość nie miała miejsca. W 

ocenie Izby potencjalna m

ożliwość dostrzeżenia omyłki mogła być widoczna dla specjalistów 

w  branży  alternatywnych  źródeł  energii  i  to  pod  warunkiem,  że  nie  istnieją firmy  mające  w 

nazwie  Energy,  których  przedmiotem  działalności  jest  produkcja,  dostawa  lub  montaż 

zasobników oraz że nie istnieją zasobniki, które w nazwie nie mają oznaczenia Energy. Tym 

samym  w  ocenie  Izby  poprawa  omyłki  została  dokonana  wadliwie,  a  w  konsekwencji 

należało  uznać,  że  skoro  poprawa  byłą  niedopuszczalna,  to  oferta  nie  została 

skonkretyzowana  przez  wskaza

nie  producenta  i  modelu  w  sposób  wymagany  przez  siwz. 

Oznacza  to,  że  zachodziła  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  siwz,  której  usunąć  się  w 

drodze art. 87 ust. 2 ustawy nie dało. Biorąc to pod uwagę Izba doszła do przekonania, że 

zamawiający  naruszył  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez  jego  niezastosowanie  i  konieczne 

stało  się  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej,  powtórzenia  czynności  badania  oferty  i  dokonania  odrzucenia  oferty 

Polskie  Centrum  Wody  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z 

siedziba w Jaśle na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na brak podania w sposób 

jednoznaczny modelu i producenta zasobnika, jak wymagał zamawiający w załączniku nr 3 – 

formularzu ofertowym. 

Zarzu

t  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  91  ust.  1  ustawy  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  przez 

wybór  oferty  Polskie  Centrum  Wody  sp.  z  o.o.  sp.k.,  podczas  gdy  oferta  ta 

podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ 

Zarzut potwierdził się. Przepis art. 91 ust. 1 ustawy nakazuje wybór oferty najkorzystniejszej 

na podstawie kryteriów określonych w siwz. Do oceny ofert może jednak trafić jedynie oferta, 

która  nie  podlega  odrzuceniu.  Izba  w  rozstrzygnięciu  zarzutu  poprzedzającego  ustaliła  i 

zważyła,  że  oferta  przystępującego  jest  niezgodna  w  swej  treści  z  treścią  siwz,  a  w 

konsekwencji  powinna  podlegać  odrzuceniu.  Oznacza  to,  że  skierowanie  przez 

zamawiającego  tej  oferty  do  oceny  ofert  w  przyjętych  kryteriach  oceny  było  wadliwe,  a  w 

konsekwencji  wadliwe  było  ustalenie  przez  zamawiającego,  że  oferta  ta  jest  ofertą 

najkorzystniejszą.  Izba  zatem  stwierdzając  naruszenie  art.  91  ust.  1  ustawy  nakazała 

zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.  


Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  1  ustawy  w  zw.  z  art.  87  ust.  1 

ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty Polskie Centrum Wody sp. z o.o. sp.k., podczas 

gdy  Wykonawca  pismem  z  dnia  14  listopada  2019  r.  usiłował  dokonać  niedopuszczalnej 

czynności  zmiany  treści  oferty  po  terminie  składania  ofert,  co  stanowi  niedopuszczalną 

przep

isami ustawy czynność wykonawcy 

Zarzut  częściowo  potwierdził  się.  Izba  doszła  do  przekonania,  że  potwierdził  się  zarzut 

naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy, tj. zamawiający dokonał poprawy oferty w taki sposób, że 

doprowadził  do  niedopuszczalnej  zmiany  treści  tej  oferty.  Wprost  z  informacji  o  poprawie 

omyłki wynika, że zamawiający bazował przy dokonywaniu poprawy nie tylko na treści samej 

oferty,  ale  także  na  wyjaśnieniach  wykonawcy  z  dnia  14  listopada  2019r.,  zaś  Izba 

rozstrzygając  zarzut  poprzedzający  doszła  do  przekonania,  że  na  podstawie  samej  oferty 

zamawiający bez wiedzy specjalnej nie był w stanie ustalić, ze doszło do omyłki, ani ustalić 

sposobu  jej  poprawy.  W  ocenie  Izby  zamawiający  nie  wiedział,  czy  KL  Energy  to  nazwa 

modelu,  czy  producenta  i  jakie  znaczenie  dla  ustalenia  treści  oferty  ma  złożona  karta 

techniczna, czy ona dookreśla przedmiot zamówienia, czy też została błędnie załączona. W 

ocenie Izby  powyższe  wskazuje,  że omyłka wprowadziła nowe treści  do  oferty,  których nie 

można  było  pierwotnie,  a  które  zmieniły  niejednoznacznie  określony  przedmiot  oferty,  w 

przedmiot  skonkretyzowany,  a  i  to  niedokładnie,  z  uwagi  na  zaoferowanie  większej  od 

wymaganej liczby rodzajów zasobników. W tym stanie rzeczy Izba doszła do przekonania, że 

zamawiający  naruszył  art.  87  ust.  1  ustawy.  Jednakże  Izba  nie  doszła  do  przekonania,  że 

doszło do naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy, gdyż samo złożenie oferty, choć wadliwe z 

mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy nie było niezgodne z przepisami ustawy.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  przez  zaniechanie 

wykluczenia Wykonawcy Polskie Centrum Wody sp. z o.o. sp.k., podczas gdy nie wykazał on 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Zarzut  potwierdził  się.  Izba  ustaliła,  że  zamawiający  wymagał  doświadczenia  w  dostawie  i 

montażu,  natomiast  zgromadzony  materiał  dowodowy  potwierdza,  że  przystępujący  mógł 

nabyć  w  ramach  wykonania  zamówienia  na  rzecz  Solar  W.  doświadczenie  jedynie  w 

za

kresie  montaży  zestawów  instalacji  kolektorów  słonecznych,  co  oznacza,  że  wykonawca 

wykazał  spełnienie  jedynie  części  warunku  udziału  w  postępowaniu.  W  konsekwencji 

należało uznać,  że przystępujący  nie wykazał  spełniania  warunku udziału w  postępowaniu, 

zaś zamawiający zaniechał wykluczenia tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 

ustawy  jako  nie  spełniającego  warunku  doświadczenia  zawodowego  w  zakresie  dostawy 

instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 150 


instalacji (zestawów). Tym samym konieczne stało się nakazanie zamawiającemu dokonania 

zaniechanej czynności.  

Izba wzięła pod uwagę fakt, że przystępujący nie był wzywany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 

do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, jednakże Izba oceniła, że przepis ten nie ma 

zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym, z uwagi na to, że oferta przystępującego 

podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy przez zaniechanie 

wykluczenia Wykonawcy Polskie Centrum Wody sp. z o.o. sp.k w warunkach wprowadzenia 

przez  tego  Wykonawcę  zamawiającego    w  błąd  co  do  okoliczności  spełniania  warunku 

określonego w punkcie 6.2.3. SIWZ, które miały potwierdzać referencje z dnia 7 marca 2019 

r.  udzielone  przez  SOLAR  W.  P.  W.

,  co miało  istotny  wpływ  na  decyzje  zamawiającego  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia-wybór najkorzystniejszej oferty, 

Zarzut  potwierdził  się.  Z  wykazu  dostaw  jak  i  z  referencji  z  dnia  7  marca  2019r.  wynika 

jednoznacznie, że P. W. potwierdził wykonanie na jego rzecz dostawy i montażu zestawów 

instalacji  kolektorów  słonecznych  i  przystępujący  posłużył  się  tym  doświadczeniem,  w  celu 

wykazania,  że  realizował  tak  dostawy  jak  i  montaż  kolektorów.  Natomiast  w  ocenie  Izby 

zgromadzony  materiał  dowodowy  potwierdza  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości,  że 

przystępujący  nie wykonywał  dostaw  na  rzecz  Solar W., co najwyżej,  choć  nie wynika to  z 

treści  umowy  z  HEWALEXem,  mógł  wykonywać  czynności  zlecenie  i  odbioru  zastrzeżone 

dla  zamawiającego  dostawę.  Jednak  w  ocenie  Izby  nie  są  to  czynności  zastrzeżone  dla 

dostawcy  i  nie  mogą  być  traktowane  jako  doświadczenie  w  wykonywaniu  dostawy.  W 

konsekwencji  zamawiający  został  przez  przystępującego  wprowadzony  w  błąd  co  do  tego, 

że  przystępujący  wykonał  dostawę  kolektorów  słonecznych.  Skutkiem  tej  informacji 

wprowadzającej  w  błąd  była  błędna  ocena  przez  zamawiającego  spełniania  przez 

wykonawcę  przystępującego  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający  przyjął,  że 

przystępujący spełnia warunek udziału, podczas, gdyby informacja od przystępującego była 

zgodna  z  rzeczywistym  stanem  rzeczy,  zamawiaj

ący  musiałby  dojść  do  przekonania,  że 

przystępujący nie spełnia warunku udziału w postępowaniu. Okoliczność ta miała wpływ na 

wynika  postępowania,  gdyż  w  sytuacji  gdyby  zamawiający  nie  działał  w  zaufaniu  do 

nieprawdziwej  informacji,  to  nie  dokonałby  wyboru  oferty  przystępującego  jako 

najkorzystniejszej.  W  ocenie  Izby  przystępującemu  można  przypisać  co  najmniej 

lekkomyślność,  gdyż  wiedząc,  jaki  był  rzeczywisty  zakres  jego  obowiązków  w  ramach 

wykonania  zamówienia  na  rzecz  Solar  W.  bezzasadnie  przyjął,  że  zamawianie  materiałów 

czy ich odbiór może być utożsamiane z dostawą polegającą na wytworzeniu i dostarczeniu 

przedmiotu  zamówienia.  W  ocenie  Izby  przesłanki  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  w 


przedmiotowej sprawie zaistniały. Do zakończenia rozprawy w sprawie wykonawca nie dążył 

do  wykazania  okoliczności  mogących  świadczyć  o  samooczyszczeniu,  choć  Izba  w  tym 

składzie  wyraża  przekonanie,  że  mimo  literalnego  brzmienia  art.  24  ust.  8  ustawy 

samooczyszczenie się w przypadku złożenia nieprawdziwej informacji nie jest możliwe.  

Mając powyższe na uwadze Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru 

oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania ofert i wykluczenie Polskie Centrum 

Wody  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka komandytowa  z  siedzibą  w  Jaśle  z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy, a w konsekwencji odrzucenie oferty 

na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z uwagi na podanie informacji wprowadzającej w błąd, co 

do posiadania doświadczenia zawodowego w postaci dostaw zestawów instalacji kolektorów 

słonecznych,  co  doprowadziło  do  wyboru  oferty  przystępującego  jako  najkorzystniejszej, 

mimo,  że  wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Izba  nie 

nakazywała dodatkowo wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, 

gdyż  istnienie  podstaw  wykluczenia  w  ocenie  Izby  ma  pierwszeństwo  przed  badaniem 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Skoro  wykonawca  podlegał  wykluczeniu  z 

powodu  zaistnienia  podstaw  wykluczenia,  to  nie  celowe  było  nakazywanie  wykluczenia 

przystępującego bardziej tj. także na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  7  ust.  1  ustawy  w  zw.  z  art.  7  ust.  3  ustawy 

przez 

nierówne  traktowanie  wykonawców  w  szczególności  zaś  przez  wybór  jako 

najkorzystniejszej  w  postępowaniu  oferty  Wykonawcy  podlegającego  wykluczeniu,  i  która 

zgodnie  z  ustawą  podlegała  odrzuceniu  i  traktowaniu  jej  na  równi  z  ofertą  wykonawców, 

których oferta nie podlegała odrzuceniu 

Zarzut  potwierdził  się.  Jak  wynika  z  rozstrzygnięcia  powyższych  zarzutów  zamawiający 

dokonał wyboru oferty wykonawcy, który podlegał odrzuceniu i którego oferta była niezgodna 

z wymaganiami siwz, a zatem podlegała również odrzuceniu. Nie był to zatem wybór zgodny 

z przepisami ustawy, o 

którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy. Nie był to także wybór dokonany 

w  poszanowaniu  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawcy,  gdyż 

zamawiający  dopuścił  do  oceny  ofert  ofertę,  która  podlegała  odrzuceniu  i  nakazał  z  nią 

konkurować  wykonawcom, którzy  złożyli  oferty  prawidłowe.  Takie działanie zamawiającego 

naruszało przepis art. 7 ust. 1 ustawy.  

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła o uwzględnieniu odwołania na podstawie art. 192 

ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy.  


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972)  zmienionego  rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47),  w tym w szczególności  § 

5  ust.  2  pkt.  1  rozporządzenia  z  ograniczeniem  do  kwoty  określonej  w  §  3  pkt.  2  lit.  b 

rozporządzenia.  Izba  uwzględniła  wszystkie  żądanie  odwołującego,  a  zatem  mimo 

nieuwzględnienia  części  zarzutów,  wynik  postępowania  odwoławczego  był  w  całości 

korzystny dla odwołującego, co oznacza, że nie było podstaw do stosunkowego rozdzielenia 

kosztów  postępowania.  W  całości  zatem  kosztami  należało  obciążyć  zamawiającego 

nakazując mu zwrot na rzecz odwołującego uiszczonego wpisu w wysokości 15 000zł. oraz 

kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 3 600zł. tj. w maksymalnej kwocie dopuszczonej 

przez cyt. R

ozporządzenie. 

Przewodniczący: 

………………………….. 


wiper-pixel