KIO 226/20 POSTANOWIENIE dnia 10 lutego 2020 roku

Data: 16 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 226/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 lutego 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Justyna Tomkowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  be

z  udziału  stron  w  dniu  10  lutego  2020  roku  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

3  lutego  2020  roku  przez  wykonawc

ę  Integrated  Solutions  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Główny  Urząd  Statystyczny  

w Warszawie, 

z siedzibą w Warszawie 

przy udziale wykonawców zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie Odwołującego

ESRI Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

GISPartner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500zł 

00 gr (słownie: trzynastu tysięcy pięciuset złotych zero groszy) stanowiącej 90% kwoty 

uiszczonego  wpisu  na  rzecz  wykonawcy 

Odwołującego Integrated Solutions Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:       

……………………………. 


sygn. akt KIO 226/20 

UZASADNIENIE 

Dnia  3  lutego  2020  roku  do  Prezesa  krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  Warszawie,  na 

podstawie 

art.  180  ust.  1  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz. 

1843  ze  zmianami)  (dalej  jako 

„Pzp”)  odwołanie  złożył  wykonawca  Integrated  Solutions 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

pt.:  „Budowa  Systemu  Informatycznego  <<Przestrzenne  Dane 

Statystyczne 

w Systemie Informacyjnym Państwa>> (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach 

Projektu <<Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemi

e Informacyjnym Państwa” (PDS)>>” 

prowadzi 

Zamawiający: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, z siedzibą w Warszawie. 

Numer  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej:  7  stycznia  2020  r.  pod 

numerem 2020/S 004-004849. 

O

dwołanie  złożono  na  czynność  Zamawiającego  polegającą  określeniu  treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) z naruszeniem przepisów 

Pzp: 

art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1  Pzp - z uw

agi na opisanie przedmiotu zamówienia w 

sposób  niejednoznaczny  i  niewyczerpujący,  za  pomocą  niedostatecznie  dokładnych  i 

zrozumiałych  określeń,  nieuwzględniających  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących 

mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty,  w  wyniku  którego  doszło  do  powstania  rozbieżności  i 

niejasności wskazanych w punktach 8-10 uzasadnienia odwołania, oraz z uwagi na to, że w 

wyniku  zmian  dokonanych  przez  Zamawiającego  w  dniu  22  stycznia  2020  r.  określenie 

wymagań  dotyczących  przedmiotu  zamówienia  i  sposobu  jego  realizacji  może  nastąpić  już 

po terminie składania ofert, co wynika z włączenia do opisu przedmiotu zamówienia odwołań 

do dokumentu „Plan zaangażowania użytkowników końcowych w prace związane z portalem 

PDS”  (dalej  „Plan  zaangażowania”),  którego  postanowienia  zakładają  określenie  wymagań 

dotyczących przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji już na etapie realizacji samego 

zamówienia. 

naruszenie art.  5 i  art.  387  § 1 Kodeksu  cywilnego w  związku z  art.  14  i  139 ust. 1 

Pzp. - z uwagi na rozszerz

enie przedmiotu zamówienia poprzez zawarcie w załączniku nr 1 

do  SIWZ,  załączniku  nr  17  do  załącznika  nr  7  do  SIWZ  oraz  w  załączniku  nr  8  do  SIWZ 

odwołania do „Planu zaangażowania użytkowników końcowych w prace związane z portalem 


PDS”,  co  w  zestawieniu  z  aktualnymi  terminami  realizacji  zamówienia  czyni  wykonanie 

obiektywnie niemożliwym. 

art.  29  ust.  3a  Pzp  - 

z uwagi na zastrzeżenie zatrudnienia przez  wykonawcę 

lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  przez 

zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia  pomimo,  iż  wykonanie  tych 

czynności nie polega na wykonywaniu pracy, a także z uwagi na to, że czynności te nie są 

czynnościami w zakresie realizacji zamówienia.  

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i o nakazanie Zamawiającemu zmiany 

SIWZ poprzez dokonanie wskazanych w odwołaniu modyfikacji treści SIWZ. 

Odwołujący  wnosił  też  o  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego 

zwrotu kosztów postępowania. 

Odwołujący  wskazał,  że  jest  zainteresowany  udziałem  w  postępowaniu,  zaś 

określona przez Zamawiającego aktualna treści SIWZ może mu to uniemożliwić, z uwagi na 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejasny,  niejednoznaczny  oraz  z  naruszeniem 

wskazanych w odwołaniu przepisów. W konsekwencji naraża to Odwołującego na szkodę w 

postaci utraty zysku, który Odwołujący mógłby osiągnąć w wypadku wyboru jego oferty, jako 

oferty najkorzystniejszej.  

Zamawiający  w  dniu  22  stycznia  2020  r.  dokonał  modyfikacji  SIWZ  udostępniając 

tego dnia informację o zmianie na swojej stronie internetowej. Mając na uwadze powyższe, 

termin  na  wniesienie  odw

ania  został  zachowany.  Kopia  odwołania  została  prawidłowo 

przekazana Zamawiaj

ącemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości.  

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  wyznaczony  do  rozpoznania 

niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje: 

Do  postępowania  odwoławczego  zgłoszono  następujące  przystąpienia  po  stronie 

Odwołującego: 

ESRI Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

GISPartner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. 

Izba potwierdziła skuteczność przystąpień. 

Odwołujący  w  dniu  10  lutego  2020  roku,  przed  wyznaczonym  na  dzień  17  lutego 

roku  terminem  posiedzenia  i  rozprawy  przed  Izbą,  złożył  oświadczenie  

o wycofaniu odwołania w całości. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przez 

osob

ę umocowaną do działania w imieniu wykonawcy.  


Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie 

oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  postanowił  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze  w  niniejszej  sprawie,  ponieważ  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  uznać 

należy  za  oświadczenie  najdalej  idące  złożone  przez  Stronę,  która  zainicjowała 

postępowanie  odwoławcze.  Złożenie  takiego  oświadczenia  warunkuje  zakończenie 

postępowania  odwoławczego  bez  konieczności  rozpoznawania  zarzutów  i  merytorycznego 

stanowiska  Izby.  Odwołujący  podejmuje  bowiem  decyzję  o  ostatecznym  zaniechaniu 

kontynuowania sporu przed Izbą.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia  

i  r

ozprawy,  zatem  za  rzecz  Odwołującego  należało  zwrócić  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego 

na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, to jest kwotę 13 500,00 złotych, stosownie do  

§  5  ust.  1  pkt  3a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  roku  

w  s

prawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972).  

Przewodniczący:       

……………………………. 


wiper-pixel