KIO 224/20 POSTANOWIENIE dnia 13 lutego 2020 roku

Data: 16 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 224/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 lutego 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

P

rzewodniczący: 

Katarzyna Poprawa 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  13  lutego  2020  roku  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

3  lutego  2020  roku  przez 

Odwołującego:  POLREGIO  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego:  Województwo  Podkarpackie  z  siedzibą  Urzędu  Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  POLREGIO  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Warszawie  kwoty  15.000 

zł  00  gr  (piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1863)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt KIO 224/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Województwo  Podkarpackie  z  siedzibą  Urzędu  Marszałkowskiego 

Województwa  Podkarpackiego  w  Rzeszowie,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  „Świadczenie  usług  publicznych  w  zakresie  kolejowych 

przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie oraz w ramach 

Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

” Numer referencyjny: OR.-IV.272.1.48.2019, (zwane dalej 

postępowaniem).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  z  dnia  17  grudnia  2019  r.  pod  numerem  2019/S  243-597445. 

Postępowanie 

prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej 

„ustawą”  lub  „Pzp”.  Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. 

W dniu 3 lutego 2020 

roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione 

odwołanie przez wykonawcę POLREGIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej 

Odwołującym)  wobec  naruszenia  przez  Zamawiającego  zasad  udzielania  zamówień 

publicznych przez naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  i  Kodeksu  cywilnego, 

poprzez  niezgodne  z  zasadami  określonymi  Prawem 

zamówień  publicznych  i  Kodeksu  cywilnego  określenie  wymagań,  przedmiotu  zamówienia  

i  warunków  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  związane  z  naruszeniem  zasady 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania,  proporcjonalności  oraz  naruszeniem  zasady 

swobody umów. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, iż ten naruszył następujące przepisy Pzp i Kc:  

art.  29  ust.  1  Pzp,  który  stanowi,  iż:  „Przedmiot  zamówienia  opisuje  się  w  sposób 

jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych 

określeń,  uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  

na  sporządzenie  oferty”  poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejednoznaczny  i  niewyczerpujący,  a  stąd  taki,  który  utrudnia  zrozumienie  intencji  

i  wymagań  Zamawiającego  oraz  powoduje  brak  możliwości  ustalenia  jego 

jednoznacznego  zakresu  i  parametrów,  które  ma  spełniać,  a  tym  samym  należyte 

przygotowanie  oferty  (dotyczy  postanowień  Załączników  nr  2.1.  (Szczegółowy  opis 

przedmiotu  zamówienia  dotyczący  przewozów  wojewódzkich  i  międzywojewódzkich,  


tj.  Przewozów  Regionalnych  (SOPZ  PR)  i  2.2.  (Szczegółowy  opis  przedmiotu 

zamówienia  dotyczący  Podmiejskiej  Kolei  Aglomeracyjnej  (SOPZ  PKA)  do  SIWZ  

w  związku  z  postanowieniami  Załączników  nr  14a  do  Umowy  (Wykaz  pojazdów 

kolejowych  stanowiących  własność  Województwa  Podkarpackiego  wraz  z  zasadami  

ich  udostępniania  w  ramach  przewozów  wojewódzkich)  i  nr  14b  do  Umowy  (Wykaz 

pojazdów  kolejowych  stanowiących  własność  Województwa  Podkarpackiego  

wraz z zasadami ich udostępniania w ramach PKA); 

2)  art.  29  u

st.  2  Pzp,  który  stanowi,  iż:  „Przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  

w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  uczciwą  konkurencję”  poprzez  opis  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  dyskryminacyjny,  zawierający  wymagania,  które  w  sposób 

obiektywnie  nieuzasadniony  ograniczają  dostęp  Wykonawcy  do  postępowania,  

w szczególności poprzez - odpowiednio: 

a) 

brak  możliwości  ustalenia  jednoznacznego  zakresu  i  parametrów  przedmiotu 

zamówienia, które ma spełniać składana oferta, 

b) 

utrudnienie zrozumienia intencji i wymagań Zamawiającego przez Wykonawcę, 

c) 

określenie  wymagań  w  ramach  opisu  przedmiotu  zamówienia,  których  spełnienie  

jest  dla  Odwołującego  obarczone  nieuzasadnionymi  ryzykami  i  trudnościami  

w ich spełnieniu, w tym technicznymi lub ekonomicznymi 

a tym samym złożenie oferty albo, co najmniej, należyte przygotowanie oferty (dotyczy 

postanowień Załączników nr 2.1. (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący 

przewozów  wojewódzkich  i  międzywojewódzkich,  tj.  Przewozów  Regionalnych  (SOPZ 

PR)  i  2.2.  (Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  dotyczący  Podmiejskiej  Kolei 

Aglomerac

yjnej (SOPZ PKA) do SIWZ w związku z postanowieniami Załączników nr 14a 

do  Umowy  (Wykaz  pojazdów  kolejowych  stanowiących  własność  Województwa 

Podkarpackiego  wraz  z  zasadami  ich  udostępniania  w  ramach  przewozów 

wojewódzkich) i nr 14b do Umowy (Wykaz pojazdów kolejowych stanowiących własność 

Województwa Podkarpackiego wraz z zasadami ich udostępniania w ramach PKA); 

3)  art.  353

Kc,  który  stanowi,  że:  „Strony  zawierające  umowę  mogą  ułożyć  stosunek 

prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości 

(naturze)  stosunku,  ustawie  ani 

zasadom  współżycia  społecznego”  w  zw.  z  art.  5  Kc  

o  treści:  „Nie  można  czynić  ze  swego  prawa  użytku,  który  by  był  sprzeczny  

ze  społeczno-gospodarczym  przeznaczeniem  tego  prawa  lub  z  zasadami  współżycia 

społecznego.  Takie  działanie  lub  zaniechanie  uprawnionego  nie  jest  uważane  

za  wykonywanie  prawa  i  nie  korzysta  z  ochrony 

”  w  zw.  z  art.  139  ust.  1  Pzp  

w brzmieniu: „Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej, umowami", 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy 


ustawy  nie 

stanowią inaczej” poprzez określenie w  załącznikach 14a i 14b do Projektu 

umowy  (Załącznik  nr  4  do  SIWZ)  postanowień  uniemożliwiających  prawidłowe 

dokonanie kalkulacji Rekompensaty PR i Rekompensaty PKA (ustalenie ceny oferty); 

art.  7  ust.  1  Pzp,  w  świetle  którego:  „Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości”  poprzez  naruszenie  zasady  zachowania  uczciwej 

konkurencji,  równego  traktowania  i  proporcjonalności  w  przygotowaniu  i  prowadzeniu 

postępowania, w szczególności ze względu na wskazane powyżej naruszenia. 

Wobec  powyższego  Odwołujący  wniósł  o  zmianę  wadliwych  prawnie,  a  w  szczególności 

nieuzasadnionych,  nieprecyzyjnych,  nieproporcjonalnych  i  dyskryminujących  postanowień 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej  „SIWZ”)  w  zakresie  opisu  przedmiotu 

zamówienia  i  warunków  realizacji  zamówienia  (zawartych  w  SIWZ  i  Załącznika  nr  4  

i załączników 14a i 14b do tego Załącznika), tj.: 

poprzez  wprowadzenie  zmian  określonych  w  treści  uzasadnienia  (w  tym  odpowiednio: 

modyfikację lub uzupełnienie o określone zapisy), 

a ponadto o:  

zwrot  kosztów  postępowania  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy 

rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

W  dniu  12  lutego  2020  roku  do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Zamawiającego,  w  którym  Zamawiający  poinformował,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu z dnia 3 lutego 2020 r. wniesionym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  „Świadczenie  usług  publicznych  w  zakresie  kolejowych 

przewozów 

pasażerskich, 

organizowanych 

przez 

Województwo 

Podkarpackie  

oraz w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

” (OR-lV.272.1.48.2019). 

W  konsekwencji  uwzględnienia  zarzutów  odwołania,  Zamawiający  zobowiązał  

się  do  weryfikacji  zapisów  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zgodnie  

z żądaniami zawartymi w odwołaniu. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

podniesionych  w  odwołaniu  oraz  wobec  braku  zgłoszenia  przystąpienia  po  stronie 

Zamawiającego,  zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy,  zaistniały  przesłanki  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego.  

Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  treścią  art.  186  ust.  2  ustawy  w  przypadku  umorzenia 

postępowania 

przez 

Izbę 

na 

skutek 

uwzględnienia 

przez 

Zamawiającego  

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

W  tym  stanie  rzeczy,  Izba 

–  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

kosztach 

postępowania 

orzeczono 

stosownie 

do 

jego 

wyniku  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o 

przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ……………………………… 


wiper-pixel