KIO 223/20 POSTANOWIENIE dnia 11 lutego 2020 r.

Data: 16 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 223/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Jan Kuzawiński 

po 

rozpoznaniu 

na 

posiedzeniu 

niejawnym 

dniu 

lutego 

r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

3  lutego  2020  r.  przez 

wykonawcę  ALSTAL  Grupa  Budowlana  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ul. 

Kwiatowa  23,  88-110  Jacewo 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  – 

Zakład  Opiekuńczo  –  Leczniczy  i  Rehabilitacji  Medycznej  Samodzielny  Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kwiatowa 23, 88-110 

Jacewo, kwoty 20 0

00 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy), 

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w Poznaniu. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 223/20 

U z a s a d n i e n i e 

Z

amawiający  -  Zakład  Opiekuńczo  –  Leczniczy  i  Rehabilitacji  Medycznej  Samodzielny 

Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej,  ul.  Mogileńska  42,  61-044  Poznań  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn

przebudo

wa  i  rozbudowa  i  remont  Zakładu  Opiekuńczo  –  Leczniczego  i  Rehabilitacji 

Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o dodatkowe skrzydło wraz z wbudowanym 

wyposażeniem”.  Wartość  postępowania  przenosi  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych 

na  podstawie  ar

t.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Prowadzone  przez  Zamawiającego  postępowanie 

zostało  wszczęte  przez  zamieszczenie  ogłoszenia  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

w dniu 22.01.2020 r. pod numerem 2020/ S 015-02981. 

Zamawiający  w  dniu  22.01.2020  r.  opublikował  Specyfikację  Istotnych  Warunków 

Zamówienia dla przedmiotowego postępowania. 

Od  tej  czynności  wykonawca  ALSTAL  Grupa  Budowlana  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ul. 

Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo 

wniósł w dniu 3.02.2020 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 647 kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, 

2)  art. 353

 kc w zw. z art. 139 ustawy Pzp i art. 651 kc, art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 

ustawy Pzp, 

3)  art. 143c ust. 7 ustawy Pzp w zw. z art. 353

 kc, 

polegające na niezgodnym z powołanymi przepisami sformułowaniem wzoru umowy. 

Zamawiający  w  piśmie  wniesionym  w  dniu  10.02.2020  r.  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

podniesione w odwołaniu.  

Zamawia

jący  informację  o  wniesionym  odwołaniu  umieścił  na  stronie  internetowej  

w  dniu  4.02.2020  r. 

Do  upływu  terminu  na  zgłoszenie  przystąpienia  do  postepowania 

odwoławczego  zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  –  tj.  do  dnia  7.02.2020  r.  żaden 

wykonawca nie zgłosił przystąpienia. 

Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  oświadczenia  Zamawiającego  zachodzi  podstawa  do 

umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. Ponieważ po 

stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  skutecznie  żaden  wykonawca,  Izba 

związana  była  oświadczeniem  Zamawiającego  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na 

posiedzeniu niejawnym. 

W sytuacji umorzenia postępowania, w związku z uwzględnieniem całości zarzutów, 

ustawodawca 

nałożył 

na 

zamawiającego 

obowiązek 

wykonania, 

powtórzenia  


lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2  ustawy  Pzp 

koszty  postępowania odwoławczego 

znosi  się  wzajemnie,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  

Na  podstawie 

§  5  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), Izba 

orzekła o dokonaniu zwrotu  Odwołującemu z  rachunku Urzędu kwoty  20  000  zł  uiszczonej 

tytułem wpisu.  

Przewodniczący: 

……………………………


wiper-pixel