KIO 22/20 WYROK dnia 27 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 22/20 

WYROK 

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski 

Protokolant: Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  27  stycznia  2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Od

woławczej  w  dniu  3  stycznia  2020  r.  przez 

wykonawcę  ADO-MED  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Świętochłowicach  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. z siedzibą w 

Sosnowcu  

przy  udziale  wykonawcy  ProfiMedical  B.  W. 

Sp.  J.  z  siedzibą  w  Katowicach 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 22/20 
po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu Centrum Pediatrii im. Jana 

Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu unieważnienie czynności odrzucenia 

oferty  wykonawcy  ADO-

MED  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Świętochłowicach,  nakazuje  temu 

Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy 

ProfiMedical B. W. 

Sp. J. z siedzibą w Katowicach oraz nakazuje Zamawiającemu dokonanie 

ponownego badania i oceny ofert, 

kosztami  postępowania  obciąża  Centrum  Pediatrii  im.  Jana  Pawła  II  w 

Sosnowcu Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu i:  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę ADO-MED Sp. 
z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Centrum  Pediatrii  im.  Jana  Pawła  II  w  Sosnowcu  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w Sosnowcu na rzecz ADO-MED Sp. z o.o. z siedzibą  w Świętochłowicach  kwotę 

zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  czterysta  dwadzieścia  sześć  złotych  zero 

groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 


od

wołania,  opłaty  skarbowej,  kosztu  dojazdu  na  rozprawę  i  kosztów  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843)  na niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:…………………… 


Sygn. akt: KIO 22/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. z siedzibą w 

Sosnowcu  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na zakup i dostawę aparatu USG wraz z jego uruchomieniem w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
dla  Noworodków  i  Dzieci  w  ramach  projektu  pn.  „Modernizacja  Oddziału  Anestezjologii  i 
Intensywnej Terapii dla Noworodków i Dzieci wraz z wyposażeniem w Centrum Pediatrii im. 
Jana  Pawła  II  w  Sosnowcu”  dofinansowanego  przy  wsparciu  Unii  Europejskiej  ze  środków 

Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014  -  2020,  dla  osi  priorytetowej  10. 
„Rewitalizacja  oraz  infrastruktura  społeczna  i  zdrowotna”  dla  działania:  10.1  „Infrastruktura 
ochrony zdrowia”, postępowanie nr: PZ/16/ 2019. 

W  dniu  5  listopada  2019  r.  zostało  zamieszczone  ogłoszenie  o  zamówieniu  w 

D

zienniku Urzędowym Unii Europejskiej S21305/11/2019522158-2019-PL. 

W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  dwie  oferty:  ProfiMedical  B.  W.  Sp.  J.  z 

siedzibą  w  Katowicach  oraz  Odwołujący:  ADO-MED  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 
Świętochłowicach. 

W dniu 12 g

rudnia 2019 r. Zamawiający wezwał Odwołującego do wyjaśnienia treści 

dokumentów,  wzywając  go  do  jednoznacznego  wskazania  jaki  jest  zakres  częstotliwości 
oferowanej  głowicy  liniowej  wysokiej  częstotliwości  oraz  do  podania  modelu  i  parametrów 
technicznych głowicy liniowej. 

Pismem z dnia 13 grudnia 2019 r. Odwołujący udzielił Zamawiającemu odpowiedzi na 

ww. wezwanie do złożenia wyjaśnień.  

W  dniu  27  grudnia  2019  r.  Zamawiający  przekazał  informację  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  wykonawcy  ProfiMedical  B.  W. 

Sp.  J.  z  siedzibą  w  Katowicach  oraz  o 

odrzuceniu oferty złożonej przez Odwołującego.  

Nie zgadzając się z powyższymi czynnościami Zamawiającego Odwołujący w dniu 3 

stycznia 2020 

r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając mu: 


naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP - poprzez 

bezpodstawne  odrzu

cenie  oferty  Odwołującego  jako  oferty  nie  odpowiadającej  treści 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zwanej  dalej  SIWZ,  w  sytuacji  gdy  nie  ziściły 
się ku temu podstawy, bowiem Odwołujący złożył ofertę w sposób skuteczny, odpowiadający 
treści SIWZ i wymaganiom określonym przez Zamawiającego; ponadto Zamawiający błędnie 
stwierdził,  że  Odwołujący  nie  udzielił  pełnych  wyjaśnień  na  wezwanie  z  dnia  12.12.2019 
roku, a abstrahując od powyższego - z ostrożności wskazał, że ewentualny brak udzielenia 
wyjaśnień  nie  może  stanowić  podstawy  do  odrzucenia  oferty  (por.  wyrok  Krajowej  Izby 
Odwoławczej z dnia 06 czerwca 2018 r. sygn. akt: KIO 992/180); 

naruszenie art. 82 ust. 3 ustawy PZP w zw. z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP - 

poprzez  nieprawidłowe  uznanie  przez  Zamawiającego,  iż  treść  oferty  złożonej  przez 
Odwołującego się nie odpowiada treści SIWZ, w konsekwencji czego Zamawiający odrzucił 
ofertę Odwołującego się, 

naruszenie  art.  92  ust.  1  pkt.  3  ustawy  PZP  -  poprzez  poinformowanie 

Odwołującego się o odrzuceniu  złożonej  przez  niego oferty  z  zaniechaniem  dostatecznego 
podania uzasadnienia faktycznego i prawnego, w szczególności Zamawiający nie wskazał w 
żaden sposób, któremu z warunków (lub punktów) SIWZ nie odpowiada treść oferty złożonej 
przez  Odwołującego,  co  w  konsekwencji  stanowić  miało  podstawę  do  odrzucenia  oferty 
Odwołującego, 

naruszenie art. 90 ust. 3 ustawy PZP - poprzez bezzasadne odrzucenie oferty 

złożonej  przez  Odwołującego  z  powodu  -  jak  wynika  z  pisma  Zamawiającego  z  dnia 

27.12.2019r.  -  nie  udzielenia 

pełnych  wyjaśnień  przez  Odwołującego  (czemu  ten 

bezwzględnie  zaprzecza),  z  pominięciem  przez  Zamawiającego  okoliczności,  iż  rygor 
odrzucenia  oferty  za  brak  wyjaśnień  dotyczyć  może  wyłącznie  konkretnego  obszaru  tj. 
rażąco niskiej ceny i kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia, a rygor ten nie może być 
interpretowany rozszerzająco za brak wyjaśnień udzielonych w związku z innymi obszarami, 
które co najważniejsze nie były przez Zamawiającego określone jako wymagania w SIWZ, a 
w  konsekwencji  nie  powinny  mieć  istotnego  znaczenia  dla  prawidłowości  złożenia  oferty  i 

oceny ofert, 

 naruszenie  art.  29  ust.  1  ustawy  PZP  i  art.  30  ust.  1  pkt.  1)  ustawy  PZP  - 

poprzez  zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i 
wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń, 
uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 
ważnej  oferty,  spełniającej  w  całości  wymagania  Zamawiającego  oraz  umożliwiający 

dokonanie wyceny przedmiotu oferty; Zarzu

t ten Odwołujący podniósł z ostrożności, bowiem 

jeśli w ocenie Zamawiającego model i parametry techniczne głowicy liniowej miały tak istotne 
znaczenie,  jak  może  wynikać  z  czynności  Zamawiającego  z  dnia  27.12.2019  roku,  to 


Zamawiający  powinien  okoliczności  te  uwzględnić  w  SIWZ  w  sposób  jednoznaczny  i 
wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniając 
wszystkie wymagania i  okoliczności  mogące mieć wpływa na  sporządzenie  ważnej  oferty  - 
czego Zamawiający nie wykonał i pominął w SIWZ obowiązek wskazania w ofercie modelu 
głowicy i jej parametrów technicznych ponad dane obowiązkowe do wskazania w formularzu 
parametrów technicznych stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 

naruszenie  art.  7  ust.  1  ustawy  PZP  -  poprzez  przygotowanie  i  prowadzenie 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezapewniający zachowania 
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, 

naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy PZP - 

zgodnie z którym zamówienia udziela się 

wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami  ustawy,  natomiast  wobec 
bezpodstawnego  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  doszło  do  naruszenia 
przez  Zamawiającego  ww.  przepisu  poprzez  ocenę  i  wybór  najkorzystniejszej  oferty  z 
pominięciem oferty złożonej przez Odwołującego, gdyby bowiem postępowanie prowadzono 
zgodnie  z  przepisami  ustawy  PZP,  wówczas  nie  doszłoby  do  odrzucenia  oferty 
Odwołującego  i  w  konsekwencji  wybór  najkorzystniejszej  oferty  nastąpiłby  zgodnie  z 

przepisami ustawy PZP, 

Naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy PZP - 

poprzez dokonanie w sposób wadliwy 

czynności  oceny  ofert  i  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  z  uwagi  na  bezpodstawne 
pominięcie oferty Odwołującego, która to oferta była najkorzystniejsza. 

W związku z powyższymi zarzutami wnosił o: 

uwzględnienie niniejszego odwołania, 

unieważnienie czynności Zamawiającego z dnia 27.12.2019 roku polegającej 

na  odrzuceniu oferty  złożonej  przez  Odwołującego i  jednocześnie unieważnienie czynności 
Zamawiającego obejmującej wybór najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, 

w  przypadku,  gdy  doszło  do  zawarcia  umowy  z  wybranym  oferentem  — 

wnoszę o unieważnienie podpisanej umowy na wykonanie zamówienia, 

nakazanie  Zamawiającemu  powtórzenia  czynności  związanych  z  badaniem  i 

ocen

ą  ofert  złożonych  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  z  uwzględnieniem  oferty  złożonej  przez  ADO-MED  Sp.  z  o.o.  oraz  ponowne 

dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, 

obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania,  w  tym  zobowiązanie 

Zamawiającego 

do 

zwrotu 

Odwołującemu 

kosztów 

niniejszego 

postępowania 

odwoławczego. 


Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  Zamawiający  odrzucając  ofertę  złożoną  przez  niego 

powołał się na art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP twierdząc, że oferta ta nie odpowiada treści 
SIWZ,  a  w  uzasadnieniu  swojej  czynności  Zamawiający  wskazał  wyłącznie  lakonicznie,  iż 
„Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami Zamawiający stwierdził, że parametry głowicy liniowej 
nie  odpowiadają  wymaganiom  określonym  w  SIWZ  i  formularzu  parametrów  technicznych. 
Ponadto  Oferent,  poza  symbolem  głowicy,  nie  podał,  pomimo  wezwania  Zamawiającego, 
parametrów  technicznych  oraz  modelu  głowicy  co  uniemożliwia  zidentyfikowanie 
zaoferowanego przedmiotu zamówienia.”. 

W  związku  z  tym  Odwołujący  zakwestionował  prawidłowość  czynności  dokonanej 

przez  Zamawiającego  obejmującej  odrzucenie  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  i  w 

konsekwencji dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W pierwszej kolejności wskazał, że Zamawiający dopuścił się naruszenia art. 92 ust. 1 

pkt.  3  ustawy  PZP, 

albowiem  nie  podał  Odwołującemu  dostatecznego  uzasadnienia 

faktycznego i prawnego odrzucenia złożonej oferty - do czego Zamawiający był zobowiązany 

zgodnie z ww. przepisem.  

Zarzucił,  że  Zamawiający  przedstawił  w  piśmie  z  dnia  27.12.2019  roku  lakoniczne 

uzasadnienie,  które  jest  sprzeczne  pomiędzy  podaną  przez  Zamawiającego  podstawą 
prawną  a  uzasadnieniem  faktycznym,  bowiem  podstawą  prawną  odrzucenia  oferty  jest  art. 
89  ust.  1  ust.  2  ustawy  PZP,  który  ma  zastosowanie  w  przypadku,  gdy  treść  oferty  nie 
odpowiada treści SIWZ.  

Zaznaczył  przy  tym,  że  Zamawiający  nie  wskazał  w  żaden  sposób,  któremu  z 

warunków  (lub  punktów)  SIWZ  nie  odpowiada  treść  oferty  złożonej  przez  Odwołującego. 
Natomiast  przy  uzasadnieniu  faktycznym,  Zamawiający  odwołał  się  do  wezwania 
Odwołującego do złożenia wyjaśnień, podając w sposób niezgodny  ze stanem faktycznym, 
jakoby Odwołujący poza symbolem głowicy, nie podał parametrów technicznych oraz modelu 
głowicy.  

Według Odwołującego - tak wskazane przez Zamawiającego uzasadnienie faktyczne 

nie opowiada podstawie  prawnej  powołanej  przez  Zamawiającego poprzez  brak  wskazania 
przez  Zamawiającego  jakim  wymaganiom  określonym  w  SIWZ  i  formularzu  parametrów 
technicznych  nie  odpowiada  złożona  przez  niego  oferta  -  spółka  pozbawiona  została 
możliwości prawidłowego przygotowania odwołania i oceny poprawności odrzucenia oferty. 

Podkreślił  przy  tym,  prawidłowe  wykonanie  przez  Zamawiającego  obowiązku 


przewidzianego  w  art.  92  ust.  1  pkt.  3  ustawy  PZP  ma  doniosłe  znaczenie  dla  możliwości 
zakwestionowania  danej  czynności  oraz  dla  obrony  interesów  oferenta,  którego  oferta 
została odrzucona. 

W  opinii  Odwołującego  -  stanowisko  Zamawiającego  powinno  być  wyrażone  w 

sposób  czytelny,  nie  wprowadzający  w  błąd,  umożliwiający  wykonawcy  odniesienie  się  do 
konkretnych  przesłanek  odrzucenia  oferty  i  skorzystanie  z  prawa  do  wniesienia  odwołania. 
Zamawiający  jest  więc  zobowiązany  wskazać,  w  uzasadnieniu  faktycznym  swojej  decyzji, 
konkretne postanowienia lub wymagania zawarte w treści SIWZ, którym, jego  zdaniem, nie 
odpowiada treść oferty złożonej przez wykonawcę.  

Podniósł  przy  tym,  że  Zamawiający  nie  wskazał  konkretnych  postanowień  lub 

wymagań  zawartych  w  treści  SIWZ,  którym  w  jego  ocenie  nie  odpowiada  treść  oferty 
złożonej przez Odwołującego, a dodatkowo podał uzasadnienie faktyczne nie odpowiadające 

podanej podstawie prawnej; uzasadnienie faktyczne jest niezgodne ze stanem faktycznym, a 

w  konsekwencji  stanowisko  Zamawiającego  jest  wyrażone  w  sposób  nieczytelny  i 
wprowadzający w błąd. 

Odnosząc  się  do  podstawy  faktycznej  odrzucenia  oferty  wskazanej  przez 

Zamawiającego,  co  miało  wynikać  z  braku  podania  parametrów  technicznych  i  modelu 
głowicy  oraz  stwierdzenia,  że  parametry  głowicy  liniowej  nie  odpowiadają  wymaganiom 
określonym  w  SIWZ  i  formularzu  parametrów  technicznych,  to  zdaniem  Odwołującego 
doszło do naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP oraz art. 82 ust. 

3  ustawy  PZP,  bowiem 

nieprawidłowe  było  twierdzenie  Zamawiającego,  iż  oferta  złożona 

przez  Odwołującego  nie  odpowiada  treści  SIWZ,  a  w  konsekwencji  brak  było  podstaw  dla 

odrzucenia jego oferty. 

W  pierwszej  kolejności  podkreślił,  że  wymagane  parametry  techniczne  określone 

zostały  w  załączniku  nr  3  do  SIWZ,  który  wypełnił  w  sposób  prawidłowy  i  złożył  jako 
integralną część oferty.  

Zwrócił uwagę, że Zamawiający w SIWZ, ani w formularzu parametrów technicznych 

nie  wymagał  od  oferentów  podania  modelu  czy  innych  niż  wskazane  parametrów 
technicznych, wobec czego brak usprawiedliwienia dla żądania od Odwołującego wskazania 

dodatkow

ych  danych  niż  wymagane  i  jednocześnie  odrzucenie  oferty  wobec  rzekomego 

braku  podania  tych  dodatkowych  danych 

(w  ocenie  Odwołującego  okoliczność  ta  stanowi 

również jeden z elementów naruszenia zasady równego traktowania wykonawców). 


Odwołujący zauważył, że Zamawiający w piśmie z dnia 27.12.2019 roku stwierdził, że 

w pisemnych wyjaśnieniach nie podał (poza symbolem) modelu głowicy.  

W związku z tym, powyższe twierdzenia uznał za nieprawdziwe, bowiem w piśmie z 

dnia 13.12.2019 roku wskazano: głowica liniowa o symbolu L14-6WU.  

Wyjaśnił,  że  typ  głowicy  to  „liniowa”,  natomiast  symbol  L14-6WU  określa 

jednoznacznie model głowicy jaki został zaoferowany do wyspecyfikowanego aparatu USG. 

W  jego  przekonaniu  - 

model  głowicy  bowiem  zawsze  jest  zdefiniowany  typem  oraz 

symbolem głowice. 

Podkreślił  przy  tym,  że  również  w  tym  przypadku  SIWZ  nie  przewidywał  obowiązku 

podania w ofercie modelu głowicy liniowej. 

Zakwestionował  jako  nieprawidłowe  podane  w  piśmie  z  dnia  27.12.2019  roku 

informacje  Zamawiającego  dotyczące  wyjaśnień  Odwołującego  z  dnia  13.12.2019  roku,  że 
parametry  głowicy  liniowej  nie  odpowiadają  wymaganiom  określonym  w  SIWZ  i  formularza 
parametrów technicznych.  

Przypomniał, że w wezwaniu do wyjaśnienia treści dokumentów Zamawiający wezwał 

Odwołującego  do  jednoznacznego  wskazania,  jaki  jest  zakres  częstotliwości  oferowanej 
głowicy liniowej wysokiej częstotliwości, wykonanej w technologii ukierunkowanej polaryzacji 
kryształów lub matrycowej szerokopasmowej oraz czy parametr ten mieści się w którymś z 

przedzia

łów wskazanych przez Zamawiającego tj. czy w „<= częstotliwości 4.0 - 18.0 MHZ” 

czy w „>częstotliwości 4.0 - 18.0 MHz”.  

W  związku  z  tym  wezwaniem  wskazał,  że  w  piśmie  z  dnia  13.12.2019  roku 

Odwołujący jednoznacznie odpowiedział, że zakres częstotliwości głowicy wynosi 3,5 - 16,0 
MHz, a więc jest mniejszy niż zakres 4,0 - 18,0 MHz (w pkt. 3 ppkt. 8 formularza ofertowego 
wskazano: „mniejszy lub równy 4,0 - 18,0 MHz lub większy niż 4,0 - 18,0 MHz”).  

Zatem, złożone wyjaśnienia bezwzględnie potwierdziły – w ocenie Odwołującego, że 

częstotliwość głowicy mieści się w zakresie wymagań przewidzianych SIWZ, lecz zgodnie z 
SIWZ oferentowi nie przysługują punkty w danym kryterium oceny parametrów technicznych 
(Zamawiający  ewidentnie  dopuścił  taka  możliwość  określając  wymogi  alternatywnie  jako 
„mniejsze lub równe 4,0 - 18,0 MHz = 0 pkt, lub większe niż 4,0 - 18,0 MHz = 5 pkt”). 


Wskazał,  że  oferując  głowice  której  zakres  częstotliwości  jest  mniejszy  niż  ww. 

wskazany  oferent  naraża  się  wyłącznie  na  utratę  5  punktów  przy  ocenie  ofert,  natomiast 
Zamawiający  nie  zaznaczył  ww.  wymogu  jako  warunek  konieczny  skutkujący  odrzuceniem 

oferty.  

Zarzucił, że Zamawiający nie uzasadnił swojego twierdzenia dlaczego w jego ocenie 

parametry  głowicy  liniowej  nie  odpowiadają  wymaganiom  określonym  w  SIWZ  i  formularzu 
parametrów technicznych. 

Odnosząc się do trzeciego z twierdzeń Zamawiającego wskazanego w uzasadnieniu 

odrzucenia oferty a dotyczącego braku podania parametrów technicznych głowicy, wyjaśnił, 
że  wszystkie wymagane SIWZ  parametry  techniczne  głowicy  opisane  zostały  w  formularzu 
parametrów  technicznych  stanowiącym  załącznik  nr  3  do  SIWZ,  który  to  formularz 
Odwołujący prawidłowo wypełnił i złożył jako integralna część oferty.  

Przykładowo, zwrócił uwagę, że w pozycji nr 68 ww. formularza wskazano wymagane 

dane  jak:  liczba  kryształów  piezoelektrycznych  która  wynosi  256  elementów  oraz  długość 
głowicy  (FOV)  która  wynosi  50,9  mm,  co  oznacza,  że  dane  podane  przez  Odwołującego 
spełniały minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego a opisane w SIWZ. 

Podniósł  przy  tym,  że  Zamawiający  w  SIWZ  nie  wymagał  podania  od  oferentów 

innych dodatkowych parametrów technicznych głowicy, ponad dane wskazane w załączniku 

nr 3 do SIWZ. 

Wskazał również, że przepis 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP skorelowany jest z art. 82 

ust. 3 ustawy PZP, zgodnie z którym treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W związku z 

tym 

niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  polega  na  materialnej  niezgodności 

zobowiązania  wykonawcy  wyrażonego  w  jego  ofercie  ze  świadczeniem,  zaoferowania 
którego oczekuje zamawiający i które opisał w SIWZ.  

Powyższe  oznacza  dla  Odwołującego,  że  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ 

występować  będzie  wówczas,  kiedy  np.:  wykonawca  zaoferuje  inny  przedmiot  zamówienia 
nieodpowiadający  wymaganiom  określonym  w  SIWZ;  wykonawca  nie  zaoferował 
równoważnego przedmiotu  zamówienia lub  nie wykazał  równoważności;  zaproponowano  w 
ofercie  inny  niż  wymagany  w  SIWZ  sposób  lub  zakres  świadczenia;  nie  zaakceptowano 
istotnych warunków przyszłej umowy.  

Zaznaczył, że w przedmiotowej sprawie Odwołujący wskazał w sposób prawidłowy w 


złożonej  przez  siebie  ofercie  wszystkie  niezbędne  wymagania  określone  przez 
Zamawiającego w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.  

Zważył  również,  że  w  SIWZ  nie  określono  obowiązku  podania  modelu  głowicy 

liniowej,  czego  wymagał  od  Odwołującego  Zamawiający  pismem  z  dnia  12.12.2019r.  — 
pomimo tego, Odwołujący się w piśmie z dnia 13.12.2019r. wskazał Zamawiającemu model 
głowicy.  

Zwrócił również uwagę, że podobna sytuacja dotyczy żądania od Odwołującego przez 

Zamawiającego w piśmie z dnia 12.12.2019r. wskazania parametrów technicznych głowicy - 
pomimo,  iż  minimalne  wymagania  w  tym  zakresie  określono  w  formularzu  stanowiącym 
załącznik  nr  3  do  SIWZ  (które  Odwołujący  wskazał  w  ofercie),  SIWZ  nie  przewidywał 
obowiązku podania dalszych parametrów technicznych oraz pomimo tego, że Zamawiający 
nie  sprecyzował  w  wezwaniu  z  dnia  12.12.2019r.  jakiego  rodzaju  dodatkowe  parametry 
techniczne miałby wskazał Odwołujący. 

W  świetle  przytoczonych  okoliczności  uznać  należało,  że  oferta  złożona  przez 

Odwołującego odpowiadała wymogom merytorycznym określonym przez  Zamawiającego w 

SIWZ, a 

podstawą do odrzucenia oferty jest tylko stwierdzenie oczywistej sprzeczności oferty 

z  treścią  SIWZ,  wówczas  gdy  odnosi  się  do  merytorycznej  sprzeczności  pomiędzy  obu 

dokumentami. 

Natomiast  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  nie  występuje  merytoryczna 

sprzeczność oferty złożonej przez Odwołującego się z treścią SIWZ. 

Abstrahując  od  powyższego,  z  ostrożności  dodał,  że  nawet  ewentualny  brak 

udzielenia  wyjaśnień  na  pismo  z  dnia  12.12.2019r.  w  zakresie  na  jaki  powołuje  się 
Zamawiający tj. brak podania parametrów technicznych i modelu głowicy, nie może stanowić 

podstawy do odrzucenia oferty. 

Fakt, że wykonawca nie udzielił wyjaśnień oznacza tyle tylko, że zamawiający ofertę 

takiego  wykonawcy,  w  szczególności  pod  kątem  zgodności  treści  oferty  z  treścią  SIWZ, 
ocenia  wyłącznie  na  podstawie  treści  oferty.  Nie  udzielając  wyjaśnień,  wykonawca  naraża 
się  na  ryzyko,  że  zamawiający,  błędnie  rozumiejąc  treść  oferty  uzna  ją  za  niezgodną  z 
treścią SIWZ, co jednak wcale nie oznacza, że taka niezgodność rzeczywiście występuje. 

Okoliczności  te  Odwołujący  wskazał  jedynie  z  ostrożności,  bowiem  jak  wyjaśniono 

we  wcześniejszej  części  niniejszego  odwołania  -  udzielił  już  odpowiedzi  na  wezwanie  do 


złożenia wyjaśnień z dnia 12.12.2019r. 

W świetle powyższego uznać należało, że doszło również do naruszenie art. 90 ust. 3 

ustawy PZP 

poprzez bezzasadne odrzucenie oferty złożonej przez Odwołującego z powodu 

- j

ak wynika z uzasadnienia czynności odrzucenia oferty - nie udzielenia pełnych wyjaśnień 

przez  Odwołującego  (czemu  Odwołujący  bezwzględnie  zaprzeczył),  z  pominięciem 
okoliczności,  iż  rygor  odrzucenia  oferty  za  brak  wyjaśnień  dotyczyć  może  wyłącznie 

konkretn

ego obszaru tj. rażąco niskiej ceny i kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

a  rygor  ten  nie  może  być  interpretowany  rozszerzająco  za  brak  wyjaśnień  udzielonych  w 
związku  z  innymi  obszarami,  które  co  najważniejsze  nie  były  przez  Zamawiającego 
określone jako wymagania w SIWZ, a w konsekwencji nie powinny mieć istotnego znaczenia 
dla prawidłowości złożenia oferty i oceny ofert.  

Zauważył  przy  tym,  że  zgodnie  z  art.  90  ust.  3  ustawy  PZP  „Zamawiający  odrzuca 

ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku 
do przedmiotu zamówienia.”.  

Natomiast  w  niniejszej  sprawie  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  się  do:  -

jednoznacznego  wskazan

ia  zakresu  częstotliwości  głowicy  liniowej  wskazanego  w  ofercie 

(na co Odwołujący udzielił jednoznacznej odpowiedzi), 

wskazania  modelu  głowicy  (co  nie  było  wymagane  w  SIWZ  -  pomimo  to 

Odwołujący się wskazał model), oraz 

wskazania parametrów technicznych głowicy (nie wiadomo w jakim zakresie, 

bowiem  Zamawiający  zaniechał  ich  określenia,  a  w  pozostałym  zakresie  minimalne 
parametry techniczne wskazane zostały już przez Odwołującego w ofercie, a podanie innych 
parametrów technicznych SIWZ nie wymagał). 

Powyższe oznaczało dla Odwołującego, że nawet gdyby przyjąć hipotetycznie, iż nie 

udzielił pełnych wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie z dnia 12.12.2019 roku, to i tak brak 
było podstawy do uznania tego zaniechania za podstawę do odrzucenia jego oferty. 

Z ostrożności  należy  powołał  się również  na  naruszenie  art.  29  ust.  1 ustawy  PZP  i 

art. 30 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP, 

zgodnie z którymi to przepisami Zamawiający powinien w 

SIWZ  opisać  przedmiot  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą 

dostateczni

e  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniając  wszystkie  wymagania  i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  


Podkreślił, że Zamawiający w SIWZ nie wymagał podania modelu głowicy liniowej, ani 

podania parametrów technicznych tej głowicy ponad wymagania określone w załączniku nr 3 
do SIWZ (które Odwołujący się wskazał w ofercie). 

Wywodził,  że  jeżeli  zatem  w  ocenie  Zamawiającego  podanie  ww.  danych  było  dla 

Zamawiającego  istotne  i  miało  wpływać  na  sporządzenie  oferty  oraz  jej  ocenę,  to 

Z

amawiający powinien wymagania te określić w SIWZ - co nie nastąpiło.  

Powyższe  oznacza  dla  Odwołującego,  że  Zamawiający  naruszył  ww.  przepisy 

poprzez  zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i 
wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń, 
uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 
ważnej  oferty,  spełniającej  w  całości  wymagania  Zamawiającego  oraz  umożliwiający 

dokonanie wyceny przedmiotu oferty.  

Zarzuc

ił,  że  Zamawiający  pominął  w  SIWZ  obowiązek  wskazania  w  ofercie  modelu 

głowicy i jej parametrów technicznych ponad dane obowiązkowe do wskazania w formularzu 
parametrów  technicznych  stanowiącym  załącznik  nr  3  do  SIWZ,  przy  czym  jednocześnie 
Zamawiający  wezwał  Odwołującego  do  podania  tych  danych  w  wezwaniu  z  dnia 
12.12.2019r. a w dalszym kroku odrzucił ofertę Odwołującego w powiązaniu z ww. danymi i 

wezwaniem.  

Argumentował,  że  gdyby  SIWZ  przewidywał  konieczność  podania  przedmiotowych 

danych, co powinno wyn

ikać z SIWZ w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, to Odwołujący 

podałby te dane już na etapie składania oferty. 

Wymaganie przez Zamawiającego podania przez Odwołującego dodatkowych danych 

technicznych  głowicy  liniowej  stanowiącej  element  całości  zamawianego  aparatu  USG, 
ponad  dane  wymagane  SIWZ,  stanowiło  -  w  ocenie  Odwołującego  -  naruszenie  zasady 
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

Zważył  również,  iż  wszyscy  wykonawcy  powinni  mieć  do  spełnienia  takie  same 

warunki  i  wymogi 

stawiane  SIWZ. Wobec tych okoliczności  uzasadnione  jest twierdzenie o 

naruszeniu przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy PZP.  

Wskazał,  że  naruszono  również  ust.  3  wskazanego  przepisu,  bowiem  zamówienia 

udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.  


Natomiast  wobec  bezpodstawnego  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Odwołującego 

doszło  do  naruszenia  przez  Zamawiającego  ww.  przepisu  poprzez  ocenę  i  wybór 
najkorzystniejszej oferty z pominięciem oferty złożonej przez Odwołującego, gdyby bowiem 

po

stępowanie  prowadzono  zgodnie  z  przepisami  ustawy  PZP,  wówczas  nie  doszłoby  do 

odrzucenia oferty Odwołującego i w konsekwencji wybór najkorzystniejszej oferty nastąpiłby 

zgodnie z przepisami ustawy PZP. 

W dniu 7 stycznia 2020 r. zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego 

po  stronie Zamawiającego wykonawca ProfiMedical  B. W.  Sp.  J.  z  siedzibą  w  Katowicach, 
zwany dalej Przystępującym. 

Pismem  z  dnia  17  stycznia  2020  r.  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  odwołanie 

wnosząc o jego oddalenie.  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności  w 

oparciu o treść akt sprawy odwoławczej, w tym treść SIWZ, oferty Odwołującego, odpowiedzi 
Zamawiającego z dnia 29 listopada 2019r. na pytanie nr 16, pisma Przystępującego z dnia 
11 grudnia 2019 r., wezwania Zamawiającego z dnia 12 grudnia 2019r. do wyjaśnienia treści 
dokumentów,  odpowiedzi  Odwołującego na  powyższe  wezwanie Zamawiającego  z  dnia 13 

grudnia  2019r.,  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  i  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego z dnia 27 grudnia 2019 r., odpowiedzi Zamawiającego na odwołanie z dnia 17 

stycznia  2020

r.,  jak  również  na  podstawie  złożonych  przez  strony  i  uczestnika  wyjaśnień 

Izba postanowiła odwołanie uwzględnić. 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego 

odrzucenia.  

Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Izba  doszukała się  w  działaniach 

Zamawiającego naruszenia przepisów art.7 ust.1, art. 82 ust.3, art.89 ust.1 pkt 2, art.91 ust.1 

oraz art.92 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.  

W  pierwszej  jednak  kolejności,  należy  wskazać,  że  Odwołujący  na  rozprawie  cofnął 

zarzut naruszenia prz

episu art. 90 ust.3 ustawy Pzp, jako powołany omyłkowo. 


Z  powyższych  względów  Izba  uznała  go  za  bezprzedmiotowy  i  jako  taki  nie 

podlegający rozpoznaniu. 

W dalszej kolejności, Izba uznała za spóźniony zarzut wymierzony przeciwko SIWZ, a 

dotyczący naruszenia przez Zamawiającego przepisu art.29 ust.1 ustawy Pzp i art.30 ust.1 
pkt 1 ustawy Pzp, jako, że odwołanie zostało wniesione w dniu 27 grudnia 2019 r., podczas 
gdy publikacja SIWZ na stronie Zamawiającego miała miejsce w dniu 5 listopada 2019 r. 

Stosowni

e  do  przepisu  art.182  ust.2  pkt  1  ustawy  Pzp  odwołanie  wobec  treści 

ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  jeżeli  postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego,  także  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 
wnosi  się  w  terminie  10  dni  od  dnia  publikacji  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 
Europejskiej  lub  zamieszczenia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na  stronie 

internetowej  - 

jeżeli  wartość  zamówienia  jest  równa  lub  przekracza  kwoty  określone  w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

Przechodząc  do  rozpoznania  meritum  sprawy  należy  wskazać,  że  podstawowym, 

istotnym  zagadnieniem wymagającym  rozstrzygnięcia była kwestia  oceny  czy  Zamawiający 
miał  dostateczne  podstawy  prawne  do  odrzucenia  oferty  Odwołującego  z  powodu 
sprzeczności jej treści z treścią SIWZ.  

W  zakresie 

niezbędnym  do  rozstrzygnięcia  sprawy  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający 

w

prowadził  do  SIWZ  załącznik  nr  3  –  Formularz  Parametrów  Technicznych  –  Apart  USG, 

gdzie  w  pkt  68  dokonał  następującego  opisu:  Głowica  liniowa  wysokiej  częstotliwości, 
wykonana  w  technologii  ukierunkowanej  polaryzacji  kryształów  lub  matrycowej 

szerokopasmowa  o  zakresie  cz

ęstotliwości  w  przedziałach:  mniejszym  lub  równym  4.0  – 

18.0 MHz lub większym niż 4.0 – 18.0 MHz; liczba kryształów piezoelektrycznych min. 128; 
długość głowicy (FOV)  min. 50. 

Nadto, 

Izba  stwierdziła,  że  powyższy  formularz,  ale  już  załączony  do  oferty  złożył 

Odwołujący  deklarując  w  jego  rubryce  wartość  oferowaną:  TAK  3,5  -  16,0  MHz;  256 
elementów; FOV 50,9 mm. 

Ustalono  również,  że  podobne  zobowiązanie  wynikało  z  treści  samego  pkt  3.8 

formularza oferty, gdzie w rubryce wartości oferowanej Odwołujący podał: <= częstotliwości 

– 18.0 MHz X, czym potwierdził ten parametr.  


Stwierdzono 

przy  tym,  że  pismem  z  dnia  12  grudnia  2019  r.,  czyli  dzień  po 

przekazaniu  przez  Przystępującego  informacji  Zamawiającemu  o  niespełnianiu  przez 
powyższy parametr wymogów SIWZ, Zamawiający w trybie przepisu art.87 ust.1 ustawy Pzp 
wezwał  Odwołującego  do  wyjaśnienia  powyższego  parametru  poprzez  jednoznaczne 
wskazanie  zakresu  częstotliwości  oferowanej  głowicy,  a  także  podanie  modelu  oraz 
parametrów głowicy liniowej.  

W  następstwie  tego  wezwania  Odwołujący  wskazał  symbol  produktu:  L14-6WU  i 

potwierdził zakres częstotliwości głowicy. 

Natomiast  w  piśmie  z  dnia  27  grudnia  2019  r.  Zamawiający  poinformował 

Odwołującego  o  odrzuceniu  jego  oferty  na  podstawie  artr.89  ust.1  pkt  2  ustawy  Pzp, 
powołując się na rozdział XIII – Opis kryteriów… 

Poza  tym  w  swoim  rozstr

zygnięciu  Zamawiający  wskazał,  że  w  dniu  12.12.2019  r. 

wezwał  oferenta  do  jednoznacznego  wskazania  jaki  jest  zakres  częstotliwości  oferowanej 
głowicy liniowej wysokiej częstotliwości oraz podania modelu oraz parametrów technicznych 
głowicy liniowej.  

Dalej, 

Zamawiający  uzasadniał,  że  zgodnie  z  otrzymanymi  wyjaśnieniami 

Zamawiający  stwierdził,  że  parametry  głowicy  liniowej  nie  odpowiadają  wymaganiom 
określonym w SIWZ i formularzu parametrów technicznych. Ponadto, Zamawiający zarzucił 
Odwołującemu,  że  ten  poza  symbolem  głowicy,  nie  podał,  pomimo  wezwania 
Zamawiającego,  parametrów  technicznych  oraz  modelu  głowicy  co  uniemożliwia 
zidentyfikowanie zaoferowanego przedmiotu zamówienia. 

P

o  przeanalizowaniu  powyższego  materiału  dokumentacyjnego,  zdaniem  Izby  - 

działania Zamawiającego w przedmiotowej sprawie należało uznać za naruszające powołane 
wyżej przepisy prawa, a argumentację Odwołującego za trafną.  

Według  zapatrywania  Izby  –  Odwołujący  przy  powyższym  opisie  przedmiotu 

zamówienia mógł zaoferować aparat USG o zakresie częstotliwości w przedziale: mniejszym 
niż  4.0  –  18.0  MHz,  bowiem  taka  jest  wyraźna  treść  cyt.  wyżej  pkt  68  załącznika  nr  3  – 
Formularz  Parametrów  Technicznych  –  Apart  USG,  odnoszącego się  do  całego  przedziału 
wartościowego, a nie do jednej z jego granic – górnej czy dolnej. 

Jeżeli  Zamawiający  oczekiwał  spełnienia  innego  parametru  to  powinien,  to 

jednoznacznie uwzględnić w swoim opisie przedmiotu zamówienia, czego nie uczynił. 


W  przekonaniu  Izby 

–  Zamawiający  zasugerował  się  w  swojej  ocenie  stanowiskiem 

Przystępującego  z  dnia  11  grudnia  2019r.,  poprzedzającym  przeprowadzone  przez  niego 
postępowanie wyjaśniające treść oferty w trybie przepisu art.87 ust.1 zd.1 ustawy Pzp, który 
stanowi,  że  w  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

W  cyt.  piśmie  Przystępujący  wyraźnie  wskazał,  że  zaoferowana  przez  konkurenta 

głowica nie spełnia  wymogu w  zakresie minimalnego zakresu górnej granicy  częstotliwości 
pracy głowicy, a także stwierdził on, że minimalne częstotliwości pracy głowicy liniowej, które 
powinny  wynosić  w  dolnym  zakresie  częstotliwości  pracy  4.0  Mhz  lub  niżej,  natomiast  w 
górnym  zakresie  częstotliwości  pracy  minimum  18.0  Mhz  lub  wyżej,  podczas  gdy 
Zamawiający takich odniesień w SIWZ nie uczynił.  

Zdaniem Izby 

– taka interpretacja mogłaby znaleźć potwierdzenie, o ile Zamawiający 

w  SIWZ  określiłby  jaki  parametr  stanowiłby  punkt  graniczny,  którego  przekroczenie 
skutkowałoby  odrzuceniem  oferty  wykonawcy.  Co zostało  wyżej  podniesione,  Zamawiający 
posłużył  się  jedynie  wskazaniem  przedziałów  częstotliwości,  a  nie  bezwzględnym 
zastrzeżeniem wartości, niepożądanej przez Zamawiającego. 

Powyższy  brak  konsekwencji  Zamawiającego  przy  ocenie  jego  własnych  wymogów 

techniczno-funkcjonalnych, wynika 

również z treści pytania nr 16 Odwołującego i odpowiedzi 

na  nie  Zamawiającego  z  dnia  29  listopada  2019  r.,  gdzie  na  jasno  zadane  pytanie 

wykonawcy o aparat USG z parametrem 3,5 

– 16 MHz, Zamawiający wyjaśnił, że dopuszcza 

rozwiązanie  równoważne,  przy  czym  nie  zaprzeczył  w  jakikolwiek  sposób,  że  powyższy, 
powołany przez wykonawcę parametr urządzenia nie spełnia wymagań SIWZ.  

W  dalszej  części,  oceniając  przedmiotową  sprawę,  Izba  dostrzegła  również,  że 

motywacja Zamawiającego do odrzucenia oferty Odwołującego zawarta w piśmie z dnia 27 

grudni

a 2019r w ogóle nie zawiera jakiegokolwiek wskazania faktycznego potwierdzającego 

istnienie  sprzeczności  treści  oświadczenia  woli  z  treścią  SIWZ.  Brak  jest  powołania  w 
uzasadnieniu konkretnych elementów oświadczenia woli wykonawcy pozostającego w kolizji 
z danymi postanowieniami SIWZ( nie przytoczono żadnego postanowienia SIWZ). 

W  związku  z  tym,  Izba  stwierdziła  naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisu  art.92 

ust.1  pkt  3  ustawy  Pzp,  który  stanowi,  że  Zamawiający  informuje  niezwłocznie  wszystkich 
wykonawców  o:  wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia 
oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. 


Jednocześnie,  Izba  stanęła  na  stanowisku,  że  wbrew  twierdzeniu  Zamawiającego 

Odwołujący podał zaoferowany parametr zarówno w swojej ofercie, jak i w wyjaśnieniach z 

dnia 13 grudnia 2019 r.

, który następnie potwierdził. 

 W  opinii  Izby  - 

sama  okoliczność  rzekomego  braku  podania  modelu  głowicy,  lecz 

jedynie jej symbolu w  warunkach, gdy w treści SIWZ Zamawiający nie przewidział badania 
przedmiotu zamówienia w oparciu o szczegółowe karty katalogowe zawierające informacje o 
modelu  głowicy,  nie  może  stanowić  bezpośredniej  przyczyny  do  odrzucenia  oferty 

wykonawcy. 

Powyższe  statuowanie  i  kreowanie  przez  Zamawiającego  nowego  warunku 

dotyczącego  przedmiotu  zamówienia  stanowi  –  według  zapatrywania  Izby  -  naruszenie 
fundamentalnych zasad Prawa zamówień publicznych, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy 
Pzp, to jest zasady równego traktowania wykonawców i zasady przejrzystości.  

Analizując dalej omawiany przypadek, w przekonaniu Izby - taki stan rzeczy powoduje 

bezpośrednio,  że  podstawa  prawna  wskazana  przez  Zamawiającego  w  cyt.  wyżej  piśmie 
rozstrzygającym  przetarg  i  odrzucającym  jego  ofertę  jest  wadliwa,  a  zastosowany  przez 

niego przepis art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp nal

eżało uznać za powołany bezpodstawnie. 

W  związku  z  powyższym,  działania  Zamawiającego  należało  potraktować,  jako 

pozostające  poza  granicami  przepisu  art.89  ust.1  pkt  2  ustawy  Pzp,  co  oznacza,  że 
odrzucenie oferty Odwołującego było bezzasadne.  

Konsekwencją  powyższych  naruszeń  prawa  było  uznanie,  że  Zamawiający  naruszył 

również przepisy art. 82 ust.3 oraz art.91 ust.1 ustawy Pzp 

W  tym  stanie  rzeczy,  uznając,  iż  powyższe  naruszenia  przepisów  ustawy  miały  i 

mogły  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  Izba  na 
podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, postanowiła odwołanie uwzględnić. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192 

ust.  9  i  10  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z 
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 
w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 


Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.192 ust.2 ustawy Pzp, orzeczono jak w 

sentencji.  

Przewodniczący:……………………  


wiper-pixel