KIO 219/20, KIO 220/20 POSTANOWIENIE dnia 13 lutego 2020 r.

Data: 16 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 219/20, KIO 220/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  13  lutego  2020  r.  w  Warszawie  odwołań  wniesionych  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej: 

A.  w  dniu  3  lutego 

2020  r.  przez  wykonawcę  STRABAG  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Pruszkowie (sygn. akt: KIO 219/20), 

B.  w  dniu  3  lutego  2020 

r.  przez  wykonawcę  STRABAG  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Pruszkowie (sygn. akt: KIO 220/20), 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Województwo  Kujawsko  –  Pomorskie,  w  imieniu 

którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

przy  udziale  wykonawcy  Transpol  Lider  Sp.  z  o.o.  Sp.  k. 

z  siedzibą  w  Łojewie 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: 

KIO 219/20 oraz KIO 220/20 po stronie 

Zamawiającego, 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  

STRABAG  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie  kwoty  18  000  zł  00  gr  (słownie: 

osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

3.  Nakaz

uje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  

STRABAG  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie  kwoty  18  000  zł  00  gr  (słownie: 

osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 


dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 219/20, KIO 220/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Województwo  Kujawsko  –  Pomorskie,  w  imieniu  którego  działa 

Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Bydgoszczy  [dalej  „Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  przebudowę  

i  rozbudowę  drogi  wojewódzkiej  nr  559  na  odcinku  Lipno  -  Kamień  Kotowy  –  granica 

województwa z podziałem na 2 części: cz. 1 - etap I od km 1+500 do km 12+500, cz. 2 - etap 

II od km 12+500 do km 18+740 

(znak postępowania: ZDW.N4.363.20.2019). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 

26 września 2019 r. pod numerem 2019/S 186 – 451621. 

Sygn. akt: KIO 219/20 

W  dniu  3  lutego  2020  r.  wykonawca 

STRABAG Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie 

wniósł odwołanie w zakresie części 2 zamówienia zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  87  ust.  2  pkt  1  i  2  ustawy  Pzp 

poprzez  niewłaściwe  zastosowanie  art.  87  ust  2  pkt  1)  

i  2)  ustawy  Pzp  i  poprawienie  w  ofercie  Transpol  jako  oczywistych  omyłek  pisarskich  opisanych  w 

treści  odwołania  błędów  w  ofercie  nie  mających  charakteru  oczywistej  omyłki  pisarskiej  i  ich 

konsekwencji 

rachunkowych,  a  w  konsekwencji  wprowadzenie  zmian  w  treści  oferty  Transpol 

polegających na dostosowaniu treści oferty do treści SIWZ; 

2.  art.  7  ustawy  Pzp,  tj.  naruszenia  zasady  równego  traktowania  wykonawców  i  zasady 

prowadzenie  postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji 

poprzez 

umożliwienie  wykonawcy  Transpol  poprawienie  (zmiany)  treści  oferty  po  upływie 

terminu składania ofert. 

Mając  na  uwadze  powyższe  zarzuty  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  

i  nakazanie 

Zamawiającemu unieważnienia czynności poprawienia oczywistych omyłek pisarskich w 

ofercie Transpol. 

Do postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego, w  dniu  7 lutego 2020 

r. 

, zgłosił przystąpienie wykonawca Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Łojewie. 

Izba stwierdziła skuteczność zgłoszenia przystąpienia ww. wykonawcy, który stał się 

tym samym uczestnikiem postępowania odwoławczego. 


Sygn. akt: KIO 220/20 

W dniu 3 lutego 2020 r.  wykonawca STRABAG Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie 

wni

ósł odwołanie w zakresie części 1 zamówienia zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  87  ust.  2  pkt  1  i  2  ustawy  Pzp 

poprzez  niewłaściwe  zastosowanie  art.  87  ust.  2  pkt  1)  

i  2)  ustawy  Pzp  i  poprawienie  w  ofercie  Transpol  jako  oczywistych  omyłek  pisarskich  opisanych  w 

treści  odwołania  błędów  w  ofercie  nie  mających  charakteru  oczywistej  omyłki  pisarskiej  i  ich 

konsekwencji  rachunkowych,  a  w  konsekwencji  wprowadzenie  zmian  w  treści  oferty  Transpol 

polegających na dostosowaniu treści oferty do treści SIWZ; 

art.  7  ustawy  Pzp,  tj.  naruszenia  zasady  równego  traktowania  wykonawców  i  zasady 

prowadzenie  postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji 

poprzez 

umożliwienie  wykonawcy  Transpol  poprawienie  (zmiany)  treści  oferty  po  upływie 

terminu składania ofert. 

Mając  na  uwadze  powyższe  zarzuty  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  

i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności poprawienia oczywistych omyłek pisarskich w 

ofercie Transpol. 

Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego, w  dniu  7 lutego 2020 

r. , zgłosił przystąpienie wykonawca Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Łojewie. 

Izba stwierdziła skuteczność zgłoszenia przystąpienia ww. wykonawcy, który stał się 

tym 

samym uczestnikiem postępowania odwoławczego. 

W dniu 13 lutego 

2020 r. Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

pisma

, w których oświadczył, że cofa odwołania złożone w dniu 3 lutego 2020 r. (sygn. akt: 

KIO 219/20 oraz KIO 220/20). 

Wobec 

powyższych  ustaleń  Izba  wskazuje,  że  na  skutek  cofnięcia  odwołania 

wystąpiły przesłanki do umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8 

ustawy Pzp. Zgodnie bowiem z ww. przepisem, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy.  Tym  samym  skuteczne  cofnięcie  odwołania  znosi  wszelkie  skutki 

prawne związane z jego wniesieniem.  


W  takim  przypadku,  Izba  jest  zobowiązana  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego i orzeczenia o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy 

Pzp 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz 

na podstawie § 5 ust. 1  

pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972  ze  zm.)  Izba orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz 

Odwołującego  90%  kwoty  wpisów  uiszczonych  w wysokości  

00,00 zł.  

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel