KIO 217/20 POSTANOWIENIE dnia 13 lutego 2020 r.

Data: 16 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 217/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Anna Osiecka 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  13  lutego  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 lutego 2020 r. przez wykonawcę M. K. prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Web-Profit M. K. z siedzibą w Piekarach Śląskich w 

postępowaniu 

prowadzonym 

przez 

Powiat 

Suski 

siedzibą  

w Suchej Beskidzkiej 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze. 

Nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego wykonawcy M. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

Web-Profit 

M. 

K. 

siedzibą 

Piekarach 

Śląskich 

kwoty  

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwo

ławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie

Przewodniczący:   ……………………………… 


Sygn. akt KIO 217/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Powiat Suski 

z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, dalej „Zamawiający”, prowadzi w trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

Dostawa  stacji  roboczych  i  monitorów  dla  operatorów  e-usług  -  III.  Postępowanie  to 

prowadzone jest 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej 

„ustawa Pzp”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2019/S 226-553594 w dniu 23 listopada 2019 r. 

W dniu 3 lutego 2020 r. wykonawca M. K. 

prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą  Web-Profit  M.  K.  z  siedzibą  w  Piekarach  Śląskich,  dalej  „Odwołujący”,  wniósł  do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 

89  ust.  1  pkt 

2  ustawy  Pzp  poprzez  niesłuszne  przyjęcie,  że  treść  oferty  wybranej  przez 

Zamawiającego  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (zarzut 

pierwszy dotyczył monitora stacji roboczej, zarzut drugi – karty graficznej).  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  wykonawcy  G.IT  SOLUTIONS  M.  D.  

z  siedzibą  w  Kutnie,  dokonania ponownej  oceny  ofert,  odrzucenia  oferty  G.IT SOLUTIONS 

M.  D.  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt 

2 ustawy  Pzp oraz  wyboru oferty  Odwołującego jako 

najkorzystniejszej. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  ustawowym  terminie  żaden  wykonawca  

nie przystąpił. 

W  dniu  10  lutego  2020  r.  Z

amawiający  poinformował  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  o  uwzględnieniu  odwołania  w  zakresie  zarzutu  pierwszego  dotyczącego 

monitora stacji roboczej.  

Pismem  z  dnia  11  lutego  2020  r.  Odwołujący  oświadczył,  że  cofa  odwołanie  w 

zakresie pozostałego zarzutu dotyczącego karty graficznej. 

Izba stwierd

ziła, iż w świetle oświadczeń złożonych przez strony zachodzi podstawa  

do  umorzenia  postępowania  odwoławczego  stosownie  do  art.  186  ust.  3a  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych, zgodnie z którym w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego 

części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania  pozostałych  zarzutów  przez 

odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 

stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po 


stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił 

po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części  zarzutów.  

W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu  

w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

Ponieważ  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca, 

Izba  związana  była  oświadczeniem  Zamawiającego  oraz  Odwołującego  i  umorzyła 

postępowanie odwoławcze. 

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  koszty 

postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

15  marca  2010  r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 972)

, Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 15 000 

zł uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel