KIO 215/20 POSTANOWIENIE dnia 13 lutego 2020 r.

Data: 16 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 215/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Odrzywolska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  13  lutego  2020  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

3 lutego 2020 r. przez wykonawcę SINMED Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Szpital  Wojewódzki  w  Łomży  im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Łomży 

przy udziale wykonawcy: 

SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

Łodzi,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

SINMED Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach 

kwoty 6 750 

zł 00  gr 

(słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

kwoty uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Łomży

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt: KIO 215/20 

U z a s a d n i e n i e 

Szpital  Wojewódzki  w  Łomży  im.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  z  siedzibą  

w Łomży (dalej: zamawiający) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na 

dostawę  artykułów  higienicznych  dla  Szpitala  Wojewódzkiego  im.  Kardynała  Stefana 

Wyszyńskiego  w  Łomży  -  oznaczenie  postępowania:  ZT-SZP-226/01/7/2020  (dalej 

„postępowanie” lub „zamówienie”). 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) - dalej: „ustawa Pzp”. Szacunkowa 

wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  W  dniu  28  stycznia  2020 

r.  ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 506705-N-2020. 

W 

tymże  postępowaniu,  w  dniu  3  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę:  SINMED  Sp.  z 

o.o.  z  siedzibą  w  Przyszowicach  (dalej:  odwołujący),  zostało  wniesione  odwołanie. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  art.  29  ust.  2  w  związku  z  art.  7  ust.  1 

ustawy  Pzp, 

w  związku  z  podjęciem  przez  zamawiającego,  w  ramach  postępowania, 

czynności  do  których  nie  był  on  uprawiony  w  świetle  przepisów  ustawy  Pzp,  poprzez 

opisanie w sposób zbyt rygorystyczny,  w stosunku do swoich zobiektywizowanych potrzeb, 

wymagań  technicznych  (dokładna  ilość  płynu  do  płukania  jamy  ustnej,  skład  płynów,  ilość 

otworów ssących w szczoteczce) odnoszących się do przedmiotu zamówienia - zestawy do 

toalety  jamy  ustnej.  Wymagania  te,  w  ocenie  odwołującego,  dyskryminują  w  sposób 

nieuzasadniony  i  subiektywny  produkt  dystrybuowany  przez  niego,  uprzywilejowując 

jednocześnie innych wykonawców. 

Zamawiający,  w  dniu  4  lutego  2020  r.  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania  

do  złożenia  przystąpienia.  W  terminie  przewidzianym  na  zgłoszenie  przystąpienia  

tj.  7  lutego  2020  r.  wykonawca:  SKAMEX 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Łodzi, zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego. 


Odwołujący, w piśmie złożonym do akt sprawy w dniu 13 lutego 2020 r. oświadczył,  

że  cofa  odwołanie.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  oświadczenie  o  cofnięciu 

odwołania zostało podpisane przez osobę umocowaną, pełnomocnika odwołującego. 

Z  uwagi  na  powyższe  Krajowa  Izba  Odwoławcza  uznała,  że  zachodzą  przesłanki 

określone  w  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  

o sygn. akt: KIO 215/20.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1092  

ze zm.). 

Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  z  uwagi  na 

to,  że cofnięcie odwołania nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu,  z  rachunku 

bankowego Urzędu Zamówień Publicznych, 90% uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel