KIO 214/20 POSTANOWIENIE dnia 17 lutego 2020 r.

Data: 16 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 214/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     

Andrzej Niwicki 

              Protokolant:       Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  17  lutego  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3 

lutego 2020 

r. przez wykonawcę GB Aircraft Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta 83/C13, 02-

524  Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne 

S.A. 165, 05-520  Konstancin-Jeziorna 

przy  udziale  wykonawcy  JB  Investments  Sp.  z  o.o.  ul.  Redutowa  10,  01-103  Warszawa 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania po stronie zamawiającego. 

orzeka: 

odrzuca odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża GB Aircraft Sp. z o.o. z siedzibą w     Warszawie i 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez GB Aircraft Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:  ………………………….. 


Sygn. akt: KIO 214/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający: Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne  S.A.  ul.  Warszawska  165,  05-520 

Konstancin-

Jeziorna,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o 

udzielenie  sektorowego  zamówienia  publicznego  na  „Dostawa  3  fabrycznie  nowych 

śmigłowców  jednosilnikowych  o  napędzie  turbinowym".  Postępowanie  nr  2019-WNP-0450. 

Wartość zamówienia: 18 204 000,00 zł brutto 

Odwołujący: GB Aircraft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wniósł odwołanie od czynności 

podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu.  

Naruszenie polegało na zaniechaniu odrzucenia oferty JB lnvestments Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie mimo tego, że oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia.   

Zamawiającemu zarzucił naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy pzp poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty wykonawcy JB lnvestments Sp. z o.o., mimo, iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, 

 art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp w zw. z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze 

zm.) - 

„ZNKU", przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy JB lnvestments Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, mimo iż złożenie tej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 

art. 90 ust. 1 ustawy pzp przez zaniechanie odebrania od wykonawcy JB lnvestments 

Sp. z o.o. (mimo uprzednio wydanego zobowiązania) dowodów dotyczących wyliczenia ceny 

i poprzestanie na odebraniu wyłącznie lakonicznych wyjaśnień, w sytuacji w której należało 

pobrać  od  wykonawcy  np.  szczegółowe  kosztorysy,  cenniki,  oferty  lub  deklaracje 

kontrahentów  z  których  wynikałyby  konkretne  upusty  cenowe,  jak  również  dokumenty 

świadczące o posiadaniu potencjału do realizacji dostawy ze środków własnych. 

Wskazu

jąc na powyższe zarzuty wniósł o: 

uwzględnienie Odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

a) 

odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę JB lnvestments Sp. z o.o. 

b) 

ewentualnie  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  jak  również 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. 

dopuszczenie  dowodów  z  dokumentacji  przetargowej  w  tym  prowadzonej  z 

wykonawcami  korespondencji,  kosztorysów  oraz  dokumentacji  z  szacowania  wartości 

zamówienia  oraz  dopuszczenie  dowodów  z  dokumentów  załączonych  do  niniejszego 

odwołania na okoliczność wykazania, że cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ceną 


nierealną,  nie  pozwalającą  na  realizację  zamówienia  z  należytą  starannością  i  wskazującą 

na  zamiar  realizacji  zamówienia  poniżej  kosztów  własnych  wykonawcy,  nie  pozwalających 

na  wygenerowanie  przez  niego  zysku,  znacznie  odbiegającą  od  cen  rynkowych  innych, 

takich  samych  lub  podobnych  rodzajów  zamówień,  co  wskazuje  na  możliwość  wykonania 

zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi. 

Jednocześnie  wniósł  o  zastrzeżenie  poufności  danych  (utajnienie)  i  nie  okazywanie 

Stronom  postępowania  dokumentów  w  postaci:  korespondencji:  e-  mail  Polinar  Robinson 

Heli  z  dnia  30/01/2020  r.  prowadzonej  z  Odwołującym  i  Tabeli  Odwołującego  zawierającej 

kalkulację  kosztów  z  uwagi  na  fakt,  iż  niniejsze  dokumenty  zawierają  tajemnicę 

przedsiębiorstwa Odwołującego oraz Polinar. 

W  toku  posiedzenia  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zamawiający  złożył  wniosek  o  odrzucenie 

odwołania  z  uwagi  na  brak  przesłania  zamawiającemu  kopii  odwołania  zgodnie  z  art.  180 

ust.  5  ustawy  pzp  polegające  na  nieprzekazaniu  stanowiących  integralną  część  odwołania 

załączników  w  postaci  korespondencji  e-mail  Polinar  Robinson  Heli  z  dnia  30/01/2020 

prowadzonej  z  odwołującym  i  tabeli  odwołującego  zawierającej  kalkulację  kosztów 

zastrzeżonych  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Złożył  kopię  odwołania,  którą  otrzymał  od 

Odwołującego. 

Odwołujący  wniósł  o oddalanie wniosku zamawiającego  stwierdzając,  że załączniki  13  i  14 

(nie  udostępnione)  nie  zawierają  merytorycznej  treści  odwołania,  lecz  przedstawiają 

kalkulacje  kosztów  sporządzonych  przez  Odwołującego  oraz  informacje  o  wielkości 

uzyskanego przez niego rabatu.  

Uwzględniając  akta  sprawy  odwoławczej,  treść  dokumentacji  postępowania  o 

udzielenie zamówienia oraz pisma procesowe stron, Izba ustaliła, co następuje. 

Niesporne  jest,    że  odwołanie  wniesione  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

zawiera  szereg  załączników  o  charakterze  merytorycznym,  w  tym  wskazane  wyżej 

oznaczone  jako  zał.  13  i  14.  Argumentacja  odwołania  zmierzająca  do  wykazania,  że  cena 

wybranej oferty jest rażąco niska, a złożenie tej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 

opiera  się  w  znaczącej  części  na  zamiarze  wykazania,  iż  nierealne  jest  nabycie  od 

dystrybutora przedmiotu zamówienia za cenę pozwalającą złożyć ofertę o treści wybranej, w 

tym  niemożliwe  jest  uzyskanie  korzystniejszego  od  przedstawionego  przez  odwołującego 

rabatu.  

Zamawiający  wskutek  jednoznacznego  zastrzeżenia  przez  odwołującego  tajemnicy 

informacji  nie  ma  zatem   

możliwości  odniesienia  się do  zarzutów  i  argumentacji  utajnionej. 

Biorąc  pod  uwagę  dokonane  ustalenia  należy  zatem  stwierdzić,  że  zamawiający  nie  mógł 


realnie  zapoznać  się  z  treścią  odwołania,  którego  kopię  powinien  był  otrzymać  zgodnie  z 

art.180 ust. 5 ustawy pzp. 

Uwzględniając powyższe, Izba zważyła, co następuje. 

Zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy pzp, Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, 

że odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy 

pzp. 

Domniemywa 

się,  iż  zamawiający  mógł  zapoznać  się  z  treścią  odwołania  przed  upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

W  sprawie  rozpatrywanej  odwo

łujący  przekazał  zamawiającemu  jedynie  część  kopii 

odwołania,  zatem  nie  można  uznać,  iż  zamawiający  otrzymał  kopię  odwołania  zawierającą 

jego merytoryczną treść, w tym dowody na poparcie postawionych tez. 

W związku z powyższym na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy pzp orzeczono, jak 

w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  pzp 

stosownie do  wyniku sprawy oraz  zgodnie z § 3 pkt 1 i § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U.  z 2018 r, poz. 972). 

Przewodniczący:        ……..………………… 


wiper-pixel