KIO 213/20 POSTANOWIENIE dnia 13 lutego 2020 r.

Data: 16 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 213/20 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym be

z udziału stron w dniu 13 lutego 

2020 r. w Warszawie od

wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 

3  lutego  2020  r.  przez 

Odwołującego  –  SINMED  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Przyszowicach, ul. Graniczna 32B (44-178 Przyszowice)  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w 

Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1 (55-200 Oława) 

przy udziale 

Wykonawcy 

– ZARYS Internationale Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Zabrzu,  ul.  Pod  Borem  18  (41-808  Zabrze) 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego – SINMED Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach kwoty 13.500 zł 00 

gr.  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Wrocławiu. 

Pr

zewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 213/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  odwoławczym  wywołanym  odwołaniem  na  czynności  Zamawiającego  – 

ZOZ  w  Oławie  na  dostawę  sprzętu  medycznego  jedno  i  wielorazowego  (nr  postępowania: 

ZOZ/DZP/PN/33/19

),  ogłoszonym  w  Dzienniku  Urzędowym  Wspólnot  Europejskich  w  dniu 

24.10.2019  r.,  2019/S  206-501484,  wniesionym 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w 

dniu 03.02.2020 r. przez wykonawc

ę SINMED Sp. z o.o. z/s w Przyszowicach (sygn. akt KIO 

, Odwołujący w oświadczeniu złożonym do akt sprawy w piśmie z dnia 12.02.2020 r. 

przed otwarciem posiedzenia 

cofnął odwołanie w całości. 

W  związku  z  powyższym  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  Izba  umorzyła  postępowanie 

odwoławcze.  

Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w 

oparciu o przepisy 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972), 

Izba nakaza

ła zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego w wysokości 15.000 

zł. wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel