KIO 212/20 POSTANOWIENIE dnia 14 lutego 2020 r.

Data: 16 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 212/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

Protokolant:  Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  14  lutego  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  03 

lutego  2020  r.  przez  Wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

Suntar sp. z o.o.

, Epsylon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Boya – 

Żeleńskiego  5B,  33-100  Tarnów)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego 

Polska Grupa Gazownictwa sp. z o.o. (ul. Bandrowskiego 16, 33-

100 Tarnów)  

postanawia: 

1.  umo

rzyć postępowanie odwoławcze

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Suntar  sp.  z  o.o.,  Epsylon 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Boya – Żeleńskiego 5B, 33-

Tarnów) kwoty 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), 

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Tarnowie.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 212/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Polska  Spółka  Gazownictwa  sp.  z  o.o.  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest 

dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  30  sierpnia  2019  roku  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019S/ 167-409701. 

Odwołujący  Wykonawcy  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Suntar  sp.  z 

o.o.

,  Epsylon  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.  k.  wnieśli  odwołanie,  w  którym 

zarzucili 

Zamawiającemu  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  PZP  z  uwagi  na  niezasadne 

odrzucenie oferty Odwołującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w cz. 

I - 

drukarki małe, cz. III - drukarki duże mimo, iż oferta ta odpowiadała w każdej z tych części 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, art. 91 ust. 1 PZP poprzez zaniechanie 

wyboru  oferty  Odwołującego  w  części  I  i  III  mimo,  iż  oferta  tego  Wykonawcy  była  ofertą 

najkorzystniejszą, art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP poprzez niezasadne unieważnienie postępowania 

w  części  I  i  III,  art.  7  ust.  1  poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający 

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, z ostrożności procesowej 

naruszenie  art.  87  ust.  1  PZP,  poprzez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień  w  zakresie wątpliwości  Zamawiającego co do spełniania przez  oferowany  sprzęt 

wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części I i lll postępowania. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu 

u

nieważnienia  czynności  polegającej  na  unieważnieniu  postępowania  w  części  I  i  III 

postępowania;  unieważnienia  czynności  polegającej  na  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  w 

części I i III postępowania; powtórzenie czynności badania i oceny ofert w części I i III- w tym 

oferty  Odwołującego  jako  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu;  wybór  oferty  Odwołującego  w 

cz.  I,  III  jako  najkorzystniejszej;  ewentualnie 

nakazanie  Zamawiającemu  wezwania 

Odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących oferowanych w części I i III urządzeń tub 

złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

13  lutego  2020  roku 

Zamawiający  przesłał  pismo,  w  którym  oświadczył,  że  uwzględnia 

odwołanie w całości.  

Izba  ustaliła,  że  do  postępowania  odwoławczego  nie  zgłosił  przystąpienia  żaden 

Wykonawca. 


W związku z powyższym postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 186 

ust.  2 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Jednocześnie  Izba  wskazuje,  że  powyższy 

przepis  zobowiązuje  Zamawiającego  do  wykonania,  powtórzenia  lub  unieważnienia 

czynności zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Wob

ec faktu,  że  uwzględnienie  zarzutu  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy, 

kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1)  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu 

kwo

ty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel