KIO 21/20 POSTANOWIENIE dnia 20 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 21/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

K

rajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  w  dniu  20  stycznia  2020  r.  w  Warszawie  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  i  uczestników  postępowania  odwoławczego  odwołania  wniesionego  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę  GMV 

Innovating Solutions sp. z o.o. w Warszawie 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Innobaltica  sp.  z  o.o.  w 

Gdańsku 

przy  udziale  wykonawcy  Thales  Polska  sp.  z  o.o.  w  Warszawie

,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachun

ku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy GMV Innovating Solutions sp. z o.o. w Warszawie kwoty 13.500 

zł 00 gr 

(słownie: trzynastu tysięcy pięciuset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 21/20 

U z a s a d n i e n i e 

Innobaltica  sp.  z  o.o.  w  Gdańsku,  zwana  dalej  „zamawiającym”,  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”, 

którego  przedmiotem  jest  „wdrożenie  na  obszarze  województwa  pomorskiego,  wspólnego 

dla  organizatorów  i  przewoźników,  systemu  poboru  opłat  za  przewozy  w  zbiorowym 

tran

sporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskim”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 24 grudnia 2019 r., nr 2019/S 248-612852. 

3  stycznia  2020  r.  wykonawca  GMV  Innovating  Solutions  sp.  z  o.o.  w  Warszawie 

zwany dalej 

„odwołującym”, wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

17  stycznia  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołujący  przesłał  Prezesowi 

Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.  

Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  W  myśl 

zaś art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w 

wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

O

dwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90  %  wpisu.  Analogiczne  brzmienie 

posiada  przepis 

§ 5  ust.  1 pkt  3 lit.  a rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca 

2010  r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  powołanego  rozporządzenia, 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13.500,00 

zł,  stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel