KIO 210/20 POSTANOWIENIE dnia 6 lutego 2020 r.

Data: 16 kwietnia 2020

sygn. akt: KIO 210/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

wobec  cofnięcia  w  dniu  4  lutego  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  lutego  2020  roku  przez 

wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  International 

Management  Services  sp.  z  o.o.,  W.  sp.  z  o.o.,  ul.  Felicjanek  4/10;  31-

104  Kraków,  

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Centrum  Unijnych  Projektów 

Transportowych, Plac Europejski 2; 00-844 Warszawa, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  International 

Management  Services  sp.  z  o.o.,  W.  sp.  z  o.o.,  ul.  Felicjanek  4/10;  31-

104  Kraków, 

kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 210/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Centrum  Unijnych  Projektów  Transportowych,  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego 

przedmiotem  jest 

„Świadczenie  usług  doradztwa  dla  potencjalnych  beneficjentów  środków 

unijnych PO IiŚ 2014-2020 w zakresie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem 

Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  UE  w  dniu  

20 czerwca 2019 roku, pod numerem 2019/S 117-287423. 

Zamawiający  dnia  24  stycznia  2020  roku,  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego post

ępowania. 

Dnia  3  lutego  2020  roku,  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia: 

International  Management  Services  sp.  z  o.o.,  W.  sp.  z  o.o.  (dalej 

Odwołujący”)  wnieśli 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Sz

acunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odwołujący,  pismem  z  dnia  4  lutego  2020  roku,  oświadczył,  iż  wycofuje  wniesione 

odwołanie. 

Z  uwagi  na  powyższe,  działając  na  podstawie  przepisu  art.  187  ust.  8  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie oraz 

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel