KIO 209/20 WYROK dnia 17 lutego 2020 r.

Data: 16 kwietnia 2020

Sygn. akt  KIO 209/20 

WYROK 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Daniel Konicz 

Protokolant:            

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  17  lutego  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do 

Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  lutego  2020  r.  przez  Odwołującego  –  

wykonawcę  A.  M.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  A.  M.  Przedsiębiorstwo 

Handlowo-

Usługowe „Mado” w Kosowie Lackim, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego 

– Miasto Grajewo, 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności unieważnienia postępowania; 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego; 

ponowne badanie i ocenę oferty Odwołującego. 

2.  Nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego 

kwoty  20.000

,00  zł  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  00/100)  z  tytułu  omyłkowo  uiszczonej 

kwoty wpisu od odwołania; 

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Zamawiającego i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę 

zł 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez  Odwołującego tytułem wpisu od 

odwołania; 

zasądza  Zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kwotę  w  łącznej  wysokości  18.600,00 zł 

(słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  00/100),  stanowiącą  zwrot  kosztów 

postępowania odwoławczego w postaci wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.)  na  niniejszy  wyrok 

– w terminie 7  dni od dnia jego  doręczenia  – 

przysługuje skarga  za  pośrednictwem Prezesa  Krajowej Izby Odwoławczej do  Sądu Okręgowego 

Łomży. 


Przewodniczący:      ……………………………………….


Sygn. akt KIO 209/20 

Uzasadnienie 

Miasto  Grajewo  (dalej: 

„Zamawiający”)  prowadzi,  na  podstawie  przepisów  ustawy 

z dnia  29 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.), 

zwanej  dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  modernizację  oświetlenia  ulicznego  w  Mieście  Grajewo,  zwane dalej 

„Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii 

Europejskiej 22 października 2019 r., pod nr 2019/S 204-495939. 

23  stycznia  2020  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawcę  A.  M.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  A.  M.  Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe  „Mado” 

Kosowie  Lackim  o  odrzuceniu  jego  oferty  i  unieważnieniu  Postępowania,  co  zostało 

zaskarżone  odwołaniem  wniesionym  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (dalej:  „Izba” 

lub „KIO”) przez ww. wykonawcę (dalej „Odwołujący”) w dniu 3 lutego 2020 r. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez niezasadne odrzucenie 

oferty  Odwołującego,  jako  nieodpowiadającej  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  (dalej  „SIWZ”),  mimo  że  oferta  ta  spełniała  wszystkie 

wymagania SIWZ; 

2.  art.  93  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  niezasadne  i  niezgodne  z 

prawem  dokonanie unieważnienia Postępowania,  mimo że brak  było podstaw  do 

jego unieważnienia, gdyż oferta Odwołującego jest ważna i zgodna z SIWZ. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności unieważnienia Postępowania; 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego; 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty 

Odwołującego oraz okoliczności wskazanych w odwołaniu; 

dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 


Na  uzasadnienie  ww.  zarzutów  odwołujący  podał,  że  23.01.2020  r.  Zamawiający 

przekazał  mu  informację  o  odrzuceniu  ofert  w  Postępowaniu,  jak  również  informację 

unieważnieniu Postępowania. 

Zdaniem  Odwołującego,  uzasadnienie  Zamawiającego  stanowiące  podstawę  do 

odrzucenia  oferty  Odwołującego,  a  w  konsekwencji  także  do  unieważnienia  Postępowania 

jest niezasadne i nie ma umocowania w stanie faktycznym. Ofer

ta Odwołującego jest ważna 

zgodna z treścią SIWZ, zatem powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza.  

Z  treści  uzasadnienia  zawiadomienia  z  dnia  23.01.2020  r.  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego  wynika,  że  jego  oferta  nie  spełniła  wymogu  określonego  w  pkt  2.2.2 

Specyfikacji 

Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (dalej  „STWiOR”),  w  zakresie 

wymaganej  minimalnej  wielkości  strumienia  świetlnego,  jaki  został  określony  dla  opraw 

oświetlenia parkowego (Plac Niepodległości i Park Wolności przy ul. Strażackiej), tj. strumień 

– 5.600 lm. Ponadto Zamawiający  wskazał,  że Odwołujący nie przedstawił  wyczerpujących 

wyjaśnień  dotyczących  spełnienia  wymaganej  wartości  strumienia  świetlnego  dla  ww. 

lokalizacji.  Z  takimi  zarzutami  Odwołujący  nie  może  się  zgodzić,  gdyż  nie  mają  one 

uzasadnienia w stanie faktycznym przedmiotowego Postępowania. 

W pkt  2.2  STWiOR (załącznik  nr  1b  do  SIWZ) Zamawiający  określił  wymagania dla 

opraw typu LED oświetlenia ulicznego i parkowego. Oprawy parkowe miały być zastosowane 

w  lokalizacjach:  park  przed  Urzędem  Miasta,  Plac  Niepodległości,  Park  Wolności  przy 

ul. 

Strażackiej.  Część  opraw  parkowych  (przed  Urzędem  Miasta,  na  Placu  Niepodległości) 

miała  stanowić  oprawy  kulowe  –  16  szt.  przed  Urzędem  Miasta  i  6  szt.  na  Placu 

Niepodległości.  Wymagania  dla  tych  opraw  zostały  określone  w  pkt  2.2.1  STWIOR,  gdzie 

wskazano, 

m.in.  strumień  świetlny  3.000  lm  oraz  skuteczność  świetlną  90  Im/W.  Dla 

pozostałych  opraw  parkowych  (Plac  Niepodległości,  Park  Wolności  przy  ul.  Strażackiej) 

wymagania  zostały  określone  w  pkt  2.2.2  STWiOR,  w  tym  strumień  świetlny  5.600  lm  (nie 

określono  skuteczności  strumienia  świetlnego).  W  pkt  2.2.3  STWiOR  określone  zostały 

wymagania dla opraw ulicznych (drogowych), wśród których nie było określonego strumienia 

świetlnego, lecz skuteczność świetlna – nie gorsza niż 130 lm/W (pkt 2.2.3 lit. e). 

W  trakcie  Postępowania  Zamawiający  udzielał  szeregu  odpowiedzi  na  zadawane 

przez wykonawców pytania do SIWZ. W odpowiedziach udzielonych w dniu 5.12.2019 r., na 

pyta

nie nr 2, Zamawiający wskazał, że: 

„Dopuszcza  zastosowanie  opraw  drogowych  w  miejsce  opraw  parkowych  wskazanych  dla 

Parku Wolności przy ul. Strażackiej (31 szt.) – poz. w tabeli inwentaryzacyjnej od 893 do 923 

oraz dla Placu Niepodległości (4 szt.) – poz. w tabeli inwentaryzacyjnej od 960 do 963”.  

Powyższa odpowiedź do upływu terminu składania ofert nie uległa zmianie. 


Mając  na  uwadze  wskazaną  wyżej  odpowiedź,  Odwołujący  zaproponował  w  swojej 

ofercie,  dla  lokalizacji  Park  Wolności  przy  ul.  Strażackiej  oraz  Plac  Niepodległości, 

oprawy 

drogowe,  które  spełniały  wymagania  techniczne,  jakie  Zamawiający  wymagał  w 

STWiOR  w 

pkt  2.2.3  dla  takich  opraw,  w  tym  posiadały  wymaganą  skuteczność  świetlną, 

określoną w pkt 2.2.3 lit. e następująco:  

„strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat 

do całkowitej energii zużywanej przez oprawę (wraz z uwzględnioną mocą pobieraną przez 

sterownik), jako system, nie może być gorsza niż 130 lumenów/W”.  

Zamawiający  ani  w  udzielonych  w  dniu  5.12.2019  r.  odpowiedziach  na  pytania, 

ani 

później,  nie  określił  wymogów  dla  strumienia  świetlnego  opraw  przeznaczonych  do 

Parku 

Wolności przy ul. Strażackiej (31 szt.) – poz. w tabeli inwentaryzacyjnej od 893 do 923 

oraz dla Placu Niepodległości (4 szt.) – poz. w tabeli inwentaryzacyjnej od 960 do 963. 

Wobec powyższego zaproponowana przez Odwołującego oprawa IZYLUM 5300 Fiat 

glass-10  [email protected]  NW  firmy  Schreder,  przez

naczona  do  Parku  Wolności, 

oraz oprawa  IZYLUM  5305  Fiat  glass-10  [email protected]  firmy  Schreder, 

przeznaczona 

dla  Placu  Niepodległości,  spełniają  wymagania  Zamawiającego  wynikające 

zapisów  STWiOR,  zmodyfikowanych  odpowiedziami  z  dnia  5.12.2019  r.  Odwołujący 

wskazywał  na  to  w  piśmie  z  dnia  16.01.2020  r.,  stanowiącym  odpowiedź  na  wezwanie 

Zam

awiającego z dnia 13.01.2020 r., do wyjaśnienia treści złożonej oferty. Zamawiający nie 

miał  zatem  podstaw  do  postawienia  Odwołującemu  zarzutu  braku  spełnienia  wymogu 

strumienia  świetlnego  o wartości  5.600  lm,  który  był  pierwotnie  określony  dla  opraw 

parkowych, w sytuacji 

gdy modyfikacją z dnia 5.12.2019 r. Zamawiający dopuścił zastąpienie 

opraw parkowych oprawami drogowymi, dla których nie było wymogu w zakresie strumienia 

świetlnego. Zamawiający w udzielonej 5.12.2019 r. odpowiedzi jasno wskazał dopuszczenie 

zastosowania  opraw  drogowych  w  miejsce  opraw  parkowych.  Ponieważ  w  STWiOR  były 

wymagania  oddzielne  dla  opraw  parkowych  i  opraw  drogowych  (ulicznych),  to  przy  tak 

udzielonej  odpowiedzi  Zamawiający,  w  sytuacji,  gdy  wykonawca  zaoferował  oprawy 

drogowe, powinien 

dokonywać ich weryfikacji w oparciu o postawione wymagania dla opraw 

drogowych  (ulicznych)  z  pkt  2.2.3,  a  nie  dla  opraw  parkowych  z  pkt  2.2.2.  W  odpowiedzi 

udzielonej  w  dniu  5.12.2019  r.  Zamawiający  nie  dokonał  żadnego  ograniczenia  czy  też 

wskazania

,  które  by  uprawniało  do  innego rozumienia  wymaganych  parametrów  dla  opraw 

parkowych lub też weryfikacji proponowanych opraw. 

Jeśli  Zamawiającemu  zależało  na  utrzymaniu  wartości  strumienia  świetlnego 

wskazanej  pierwotnie  dla  opraw  parkowych,  to  powinien  w  udzielonej  odpowiedzi, 

dopuszczającej  zastosowanie  opraw  drogowych  w  miejsce  opraw  parkowych, 


jednoznacznie 

to  wskazać,  aby  potem,  na  etapie  badania  i  oceny  ofert,  móc  weryfikować 

wymagany  parametr.  Tak  się  jednak  nie  stało,  a  udzielona  odpowiedź  nie  pozostawia 

żadnych  wątpliwości,  że  Zamawiający  zrezygnował,  w  przypadku  opraw  parkowych,  z 

określenia wartości dla parametru strumień świetlny. Zamawiający wprowadzając 5.12.2019 

r. zmianę dotyczącą możliwości zastosowania opraw drogowych w miejsce opraw parkowych 

wskazanych dla Parku Wolności przy ul. Strażackiej (31 szt.) oraz dla Placu Niepodległości 

szt.)  bez  określenia  wartości  dla  strumienia  świetlnego,  pozbawił  się  możliwości  oceny 

tego parametru w sytuacji, gdy wykonawca zastosował oprawy drogowe. 

Zamawiający  nie  może  zatem  po  terminie  składania  ofert  dokonywać  weryfikacji 

składanych  ofert  w  oparciu  o  wymagania  SIWZ  bez  uwzględnienia  zmian  wprowadzonych 

przed upływem terminu składania ofert, na skutek udzielonych odpowiedzi z dnia 5.12.2019 

r. 

Pow

yższe odpowiedzi są wiążące zarówno dla Zamawiającego, jak i wykonawców  i 

stanowią  modyfikację  wymogów  SIWZ.  Wobec  tego  postawiony  Odwołującemu  zarzut 

niespełnienia  wymaganego  strumienia  świetlnego  dla  opraw  przeznaczonych  do  Parku 

Wolności przy ul. Strażackiej (31 szt.) oraz dla Placu Niepodległości (4 szt.) jest bezzasadny 

i sprzeczny z postanowieniami SIWZ. Odwołujący w świetle udzielonej przez Zamawiającego 

odpowiedzi  miał  pełne  prawo  do  zaoferowania  opraw  drogowych  w  miejsce  opraw 

parkowych, kierując się wymogami wskazanymi w STWiOR w pkt 2.2.3 dla opraw drogowych 

(ulicznych), które nie określały wartości dla parametru strumień świetlny. 

Odwołujący nie zgadza się również z twierdzeniem Zamawiającego, że rzekomo nie 

udzielił  wyczerpujących  wyjaśnień  dotyczących  spełnienia  wymaganej  wartości  strumienia 

świetlnego  dla  Placu  Niepodległości  i  Parku  Wolności  przy  ul.  Strażackiej.  Przeciwnie  – 

Odwołujący  na  wszystkie  zadawane  pytania  w  ramach  oceny  i  badania  oferty, 

jakie 

wystosował 

do 

niego 

Zamawiający, 

udzielił 

jednoznacznych 

odpowiedzi.  

Ponieważ 

zawiadomieniu 

dnia 

r. 

odrzuceniu 

oferty,  

Zamawiający w niezrozumiały sposób uzasadnił powyższe, cyt.: 

„Wykonawca  nie  przestawił  wyczerpujących  wyjaśnień  spełniania  wymaganej  wartości 

strumienia  świetlnego  dla  Placu  Niepodległości  i  Parku  Wolności  przy  ul.  Strażackiej 

pomiędzy złożonym oświadczeniem, a kartą katalogową producenta załączoną do oferty”. 

Odwołujący  oświadczył,  że  trudno  jest  się  mu  do  tego  odnieść.  Odwołujący  może 

jedynie  zaprzeczyć  takiemu  zarzutowi  oraz  ponownie  wskazać,  że  po  udzielonych  w  dniu 

5.12.2019  r.  odpowiedziach  na  pytania,  Zamawiający  nie  określił  wartości  dla  parametru 

strumień  świetlny  w  odniesieniu  do  opraw  przeznaczonych  do  Parku  Wolności  przy 

ul. 

Strażackiej (31 szt.) oraz dla Placu Niepodległości (4 szt.). 


Odwołujący podnosi także, że Zamawiający w pkt 3.4 SIWZ określił, że: 

„Dobór  opraw  proponowanych  do  realizacji  modernizacji  oświetlenia  ulicznego  musi  zostać 

potwierdzony  obliczeniami  fotometrycznymi  oraz  zostać  przedstawiony  w  tabeli  zgodnej 

Tabelą Inwentaryzacyjną oświetlenia ulicznego (Zał. nr 1d), w której należy podać typ i moc 

proponowanych opraw.  Do oferty należy dołączyć obliczenia fotometryczne i tabelę doboru 

opraw  zgodną  z  Tabelą  Inwentaryzacyjną  oświetlenia  ulicznego.  Do  obliczań 

fotometrycznych należy  przyjmować klasę  oświetlenia i  parametry  geometryczne  określone 

w  załączonej  do  SIWZ tabeli  inwentaryzacyjnej  (Zał.  nr  1d). W  obliczeniach  należy przyjąć 

klasę  oświetlenia,  współczynnik  konserwacji,  współczynnik  odbicia  nawierzchni 

utwardzonych  zgodnie  z 

wartościami  zawartymi  w  obliczeniach  przykładowych.  Długość 

wysięgu wysięgnika nie może być  większa niż 1,5m. Obliczenia muszą zawierać  wszystkie 

parametry  jakie  określa  norma  PN-EN  13201  dla  określonej  klasy  oświetlenia  ulicznego. 

Obliczenia  fotometryczne  musza  potwierdzać  uzyskanie  parametrów  oświetleniowych 

zgodnie z normą PN-EN13201 określoną w obliczeniach przykładowych. Nieuzyskanie przez 

proponowane  op

rawy  parametrów  zgodnych  z  normą  PN-EN13201  dla  określonych  w 

obliczeniach  przykładowych  klas  oświetleniowych  lub  przyjęcie  innych  danych  do  obliczeń, 

spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ”. 

Odwołujący,  dołączając  do  oferty  obliczenia  fotometryczne  jednoznacznie  wykazał, 

że wszystkie  oprawy  zaproponowane  w  ofercie,  w  tym  także  oprawy  z  przeznaczeniem  do 

Parku  Wolności  przy  ul.  Strażackiej  oraz  dla  Placu  Niepodległości,  posiadają  parametry 

zgodne z normą PN-EN 13201, co obrazuje poniższa tabela: 

Sytuacja 

Wymagana przez Zamawiającego 

klasa oświetleniowa (zał. 1d do 

SIWZ)` 

Wymagane parametry dla 

wybranej klasy oświetleniowej 

(wg. normy PN-EN 13201) 

Uzyskane 

wyniki 

Zgodność 

Park Wolności 

ul. Strażacka 

P4 

5 ≤ Em [lx] ≤ 7,5 

1 ≤ Emin [lx] 

6,31 lx 
4,41 lx 

spełnia 

Plac 

Niepodległości 

P4 

5 ≤ Em [lx] ≤ 7,5 

1 ≤ Emin [lx] 

5,44 lx 
4,82 lx 

spełnia 

Należy  zaznaczyć,  że  noma  PN-EN  13201  nie  określa  parametru  strumień  świetlny 

oprawy, a zatem zgodność parametrów oprawy z powyższą normą nie wymaga wykazania 

wartości strumienia świetlnego oprawy. 

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania przywołując następującą argumentację. 

Zamawiający  określił  przedmiot  zamówienia  bezpośrednio  w  formularzu 

podstawowym  SIWZ  wskazując,  że  minimalne  wymagania  dotyczące  przedmiotu 

zamówienia zostały określone w STWiOR stanowiącej załącznik nr 1b. 


Postanowienia  STWiOR  dotyczące  oświetlenia  parkowego  przewidywały  m.in. 

parametr  strumienia  na  poziomie  5.600  lm.  W  odpowiedzi  na  wniosek  wykonawcy 

Zamawiający  05.12.2019  r.  dopuścił  zastosowanie  opraw  drogowych  zamiast  opraw 

parkowych  w  Parku  Wolności  i  parku  na  Pl.  Niepodległości,  wskazując  że 

„Dopuszcza zastosowanie  opraw  drogowych  w  miejsce  opraw  parkowych  wskazanych  dla 

Parku Wolności przy ul. Strażackiej (31 szt.) – poz. w tabeli inwentaryzacyjnej od 893 do 923 

oraz dla P

lacu Niepodległości (4 szt. ) – poz. w tabeli inwentaryzacyjnej od 960 do 963”.  

Zamawiający  podkreślił,  że  dopuszczając  zastosowanie  opraw  drogowych  nie 

informował  że  odstępuje  od  jakiegokolwiek  innego  wymogu  technicznego  wskazanego 

w STWiOR,  w  tym  o  odst

ąpieniu  od  minimalnego  strumienia  świetlnego  dla  oprawy 

określonego na poziomie 5.600 lm. Zdaniem Zamawiającego, nie mógł on odstąpić od tego 

lub  innego  wymogu  technicznego,  ponieważ  doprowadziłby  do  nierównego  traktowania 

wykonawców.  Gdyby  tak  się  stało,  to  oferujący  oprawy  parkowe  byliby  zobowiązani  do 

zaoferowania  opraw  o  minimalnym  strumieniu  5.600  lm,  a  wykonawcy  oferujący  oprawy 

drogowe, jako zamienne dla opraw parkowych, nie byliby zobowiązani do oferowania opraw 

(równoważnych) spełniających postawione wymogi techniczne dla opraw parkowych. 

Powodem dopuszczenia opraw drogowych do oświetlenia Parku Wolności i parku na 

Placu Niepodległości, zamiennie za oprawy parkowe, była wskazywana przez wykonawców 

trudność  mocowania  opraw  parkowych  do  istniejących  wysięgników,  które  nie  były 

przewidziane  do  wymiany.  Twierdzenie  Odwołującego,  że  Zamawiający  dopuszczając 

oprawy  drogowe  odstąpił  tym  samym  od  wymogu  technicznego,  który  został  wskazany  w 

STWiOR  jako  minimalny  strumień  świetlny  oprawy,  jest  nieracjonalne  i  nie  zrozumiałe. 

Gdyby zamiarem Zamawiającego było odstąpienie od podanego min. strumienia świetlnego 

na poziomie 5.600 

lm, to by o tym odstąpieniu poinformował  

Dodatkowo  należy  wskazać,  że  Odwołujący  na  formularzu  ofertowym  podał  jako 

oświetlenie  parkowe  oprawy  CITEA  NG  MIDI  5244  Flat  glass  [email protected]  mA  o  mocy 

43,2W  i  strumieniu  świetlnym  powyżej  5.600  lm,  co  sugerowałoby,  że  oprawy  te  spełniają 

postawione  wymogi.  Do  ofert  nie  załączył  jednakże  tabeli  doboru  opraw,  co  z  kolei 

uniemożliwiało  sprawdzenie  oferty  i  ustalenie  proponowanej  lokalizacji  opraw.  Dopiero  po 

uzupełnieniu  oferty,  na  wezwanie  Zamawiającego,  o  tabelę  doboru  opraw  okazało  się, 

że wymienione  oprawy  parkowe  zastosowane  będą  jako  oprawy  uliczne  na 

Placu 

Niepodległości,  natomiast  w  parku Wolności  i  w  parku na  Placu  Niepodległości  mają 

być zastosowane oprawy drogowe IZYLUM 5300 Flat glass-10 LH [email protected] 350 mA o mocy 

11,6W i IZYLUM 5300 Flat glass-

10 LH [email protected] 250 mA o mocy 7W i o strumieniu świetlnym 

wynoszącym odpowiednio 1.629,93 lm i 988,06 lm, czyli o wartościach znacznie niższych niż 

wymaganych 5.600 lm. 


Na  rozprawie  strony  postępowania  odwoławczego  podtrzymały  dotychczasowe 

stanowiska pisemne w sprawie. 

Odwołujący  wniósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  treści  tłumaczenia 

wyciągu z normy PN-EN 13201. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  Izba,  uwzględniając  zgromadzony  materiał 

dowodowy  omówiony  w  dalszej  części  uzasadnienia,  jak  również  biorąc  pod  uwagę 

oświadczenia  i stanowiska  stron  postępowania  odwoławczego,  ustaliła  i  zważyła, 

co 

następuje. 

Skład  orzekający  stwierdził,  że Odwołujący  jest  legitymowany,  zgodnie  z  przepisem 

art. 179 ust. 1 Pzp, do 

wniesienia odwołania.  

Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z treści SIWZ z załącznikami, odpowiedzi na 

wniosek  o  wyjaśnienie  postanowień  SIWZ  nr  2  z  5  grudnia  2019  r.,  oferty Odwołującego, 

wezwania 

Odwołującego  do  wyjaśnienia  treści  oferty  z  13  stycznia  2020  r.  wraz  z 

odpowiedzią  Odwołującego  z  16  stycznia  2020  r.,  zawiadomienia  o  odrzuceniu  oferty 

O

dwołującego  i unieważnieniu  Postępowania  z  23  stycznia  2020  r.  Izba  dopuściła  w 

charakterze  dowodu  dokument  przedstawiony 

przez  Odwołującego  na  rozprawie,  uznając 

jednak ostatecznie, że nie ma on znaczenia dla rozstrzygnięcia o zarzutach odwołania, gdyż 

dotyczy  okoliczności,  która  –  zgodnie  z  oświadczeniem  pełnomocnika  Zamawiającego 

złożonym na rozprawie – nie była przez Zamawiającego kwestionowana. 

Skład orzekający uznał, że nie ma potrzeby ponownego omawiania przedstawionego 

w  odwołaniu  i  odpowiedzi  na  odwołanie  stanu  faktycznego,  jako  że  znajduje  on 

potwierdzenie  w  treści  przywołanej  powyżej  dokumentacji  Postępowania.  Ergo  o  ile  strony 

postępowania odwoławczego były zgodne co do faktu wprowadzenia w dniu 5 grudnia 2019 

r. zmiany postanowień SIWZ w odniesieniu do rodzaju opraw oświetleniowych wymaganych 

do  zamontowania  w  dwóch  lokalizacjach  (Park  Wolności,  Plac  Niepodległości),  o  tyle 

rozstrzygnięcia wymagał zakres tej zmiany. 

W  odniesieniu  do  powyższego  skład  orzekający  uznał  za  trafne  stanowisko 

Od

wołującego, zgodnie z którym Zamawiający, dopuszczając w odpowiedzi na wspomniany 

wniosek  o  wyjaśnienie  postanowień  SIWZ  możliwość  zastosowania  opraw  drogowych 

(ulicznych), 

w  miejsce  wymaganych  pierwotnie  opraw  parkowych,  powinien  był  oceniać 

zgodność  ofert  wykonawców  z  SIWZ  z  uwzględnieniem  parametrów  właściwych 

oprawom 

ulicznym (pkt 2.2.3 STWiOR). Należy bowiem zauważyć, że w STWiOR dokonano 

podziału opraw w zależności od ich rodzaju (oprawy oświetlenia parkowego, oprawy uliczne) 

opisano  je  różnymi  parametrami  (oprawy  oświetlenia  parkowego  –  pkt  2.2.1  i  2.2.2, 

zależności od lokalizacji, oprawy uliczne – pkt 2.2.3). Tym samym, przewidując możliwość 


zastosowania we wspomnianych powyżej lokalizacjach oprawy uliczne, w miejsce pierwotnie 

wymaganych  opraw  parkowych,  Zamawiający  powinien  był  wziąć  pod  uwagę  wymagania 

techniczne 

dla 

takich 

opraw 

przewidziane 

pkt 

STWiOR. 

Stąd, 

stanowisko 

Zamawiającego,  jakoby  w  takiej  sytuacji  należało  brać  dodatkowo  pod  uwagę 

parametr  strumienia,  który  nie  został  przez  Zamawiającego  wyszczególniony  w  opisie 

technicznym  opraw  uli

cznych jest  błędne,  ponieważ  nie znajduje umocowania w  udzielonej 

wykonawcom  w  dniu  5  grudnia  2019  r.  odpowiedzi  nr  2.  Przeciwnie 

–  biorąc  zarówno  pod 

uwagę  jej  treść,  jak  i  omówioną  wcześniej  konstrukcję  postanowień  STWiOR  –  należało 

dojść  do  wniosku,  że  zastosowanie  znajdują  wyłącznie  wymagania  techniczne  dotyczące 

opraw ulicznych. 

W  konsekwencji  oferta  Odwołującego,  w  objętym  odwołaniem  zakresie,  nie  jest 

niezgodna z SIWZ, skutkiem czego odwołanie podlegało uwzględnieniu, o czym orzeczono 

w pkt 1 sentenc

ji wyroku. Izba nie uwzględniła przy tym żądania wyboru oferty Odwołującego 

jako najkorzystniejszej, jako że przedmiotowe orzeczenie dotyczy (i dotyczyć mogło) li tylko 

wytkniętej  jej  treści  niezgodności  z  SIWZ,  która  stanowiła  podstawę  wniesienia  odwołania. 

To d

o Zamawiającego będzie należała ocena zgodności oferty odwołującego z pozostałymi 

wymogami  SIWZ,  do  czego  Zamawiający  został  zobligowany  na  mocy  pkt  1  ppkt  1.3 

sentencji wyroku. 

W  pkt  2  sentencji  wyroku  Izba  nakazała  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  omyłkowo 

uiszczonej w dniu 31 stycznia 2020 r. kwoty wpisu od odwołania w wysokości 20.000,00 zł. 

Wpis  od  odwołania,  zważywszy  na  przedmiot  i  wartość  zamówienia,  wynosił  15.000,00  zł 

został uiszczony 3 lutego 2020 r. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  (pkt  3  sentencji  wyroku)  orzeczono 

stosownie do jego wyniku, na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz § 5 ust. 2 pkt 1 w zw. 

§ 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972 j.t.).  

Przewodniczący:      ………………………………………. 


wiper-pixel