KIO 204/20 POSTANOWIENIE dnia 12 lutego 2020 r.

Data: 16 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 204/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  12  lutego  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2020 r. przez wykonawcę MATRIX INFRALAB 

sp. z o.o. sp. k. w Sosnowcu 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Akademię  Górniczo  – 

Hutnicz

ą im. Stanisława Staszica w Krakowie 

przy udziale wykonawcy T. F.

, prowadzącego w Poznaniu działalność gospodarczą pod 

nazwą  TAWO,  T.  F.,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych zwrot z rachunku bankowego U

rzędu Zamówień Publicznych kwoty 7.500,00 zł 

(słownie:  siedmiu  tysięcy  pięciuset  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawcy  MATRIX 

INFRALAB sp. z o.o. sp. k. w Sosnowcu, 

stanowiącej wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Krakowie. 

Przewodniczący:      ………….………… 


Sygn. akt: KIO 204/20 

U z a s a d n i e n i e 

Akademia 

Górniczo  –  Hutnicza  im.  Stanisława  Staszica  w  Krakowie,  zwana  dalej 

„zamawiającym”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

r.  poz.  1843),  zwanej  dalej 

„ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „dostawa  2  stołów 

laboratoryjnych dla WIMiC

”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

10 stycznia 2020 r. nr 501698-N-2020. 

Wobec: 

czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  T.  F., 

prowadzącego  w  Poznaniu  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  TAWO,  T.  F., 

zwanego dalej „przystępującym”, 

zaniechania c

zynności odrzucenia oferty złożonej przez przystępującego, 

wykonawca  MATRIX INFRALAB sp.  z o.o. sp.  k. w  Sosnowcu, zwany 

dalej „odwołującym”, 

wniósł 2 lutego 2020 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  9  ust.  3  ustawy  Pzp  przez  dokonanie  oceny  oferty 

przystępującego  na  podstawie 

dokumentów, które nie zostały sporządzone w języku polskim, pomimo nie dopuszczenia 

złożenia  ich  w  przedmiotowym  postępowaniu  w  jednym  z  języków  powszechnie 

używanych w handlu międzynarodowym, 

2)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

przystępującego, 

pomimo  iż  wykonawca  ten  nie  złożył  wszystkich  wymaganych  dokumentów 

potwierdzających,  że  oferowane  przez  niego  dostawy  spełniają  opisane  przez 

zamawiającego  wymagania,  a  zatem  nie  wykazał,  że  jego  oferta  odpowiada  treści 

specyfikacji istotnyc

h warunków zamówienia, 

3)  art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp  przez  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

przystępującego pomimo, że jego oferta podlega odrzuceniu. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty przystępującego, 

2)  odrzucenia  oferty 

przystępującego  jako  nieodpowiadającej  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert, oraz wyboru jako najkorzystniejszej oferty 

odwołującego. 

Ustalo

no  także,  że  do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  zamawiającego 

zachowując  termin  na  zgłoszenie  przystąpienia  oraz  wykazując  interes  w  uzyskaniu 


rozstrzygnięcia  na  korzyść  zamawiającego  zgłosił  przystąpienie  wykonawca  T.  F., 

prowadzący w Poznaniu działalność gospodarczą pod nazwą TAWO, T. F. (przystępujący). 

Ustalono także, że 7 lutego 2020 r., przed otwarciem rozprawy, zamawiający przesłał 

Prezesowi  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości 

zarzuty odwołania.  

Ustalono również, że Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie § 13 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r.  sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1092 ze zm.) w dniu 7 

lutego  2020 

r.  wezwała  przystępującego  do  złożenia  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia 

wezwania 

oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  pod  rygorem  umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Wezwanie  doręczono  przystępującemu  7  lutego  2020  r.  za 

pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  na  podany  w  zgłoszeniu  przystąpienia  adres  e-mail 

(dowód:  potwierdzenie  nadania  i  dostarczenia  korespondencji  na  adres  poczty  e-mail 

przystępującego, w aktach sprawy). 

Ustalono także, że przystępujący w wyznaczonym terminie nie złożył oświadczenia o 

wniesieniu 

sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu. 

Kr

ajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. Przystępujący 

po  stronie  zamawiającego  w  wyznaczonym  terminie  nie  złożył  oświadczenia  o  wniesieniu 

sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu. Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza 

stwierdziła,  że  postępowanie  odwoławcze  podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  3 

ustawy  Pzp

.  Zgodnie  z  przywoływanym  przepisem,  jeżeli  uczestnik  postępowania,  który 

przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowania,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

Orzeczenie  Izby  w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało 

charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 3 i art. 192 ust. 1 

zd. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła jak w pkt 1 sentencji. 


Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie 

z  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  tego  przepisu,

koszty postępowania 

odwoławczego  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  186  ust.  3  znosi  się  wzajemnie, 

jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu 

przed otwarciem rozprawy

Izba  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

stosownie  do  przepisu  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15 

marca 2010 r. 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.  jedn.  Dz.  U.  z  2018  r. 

poz.  972),  gdy

ż  uwzględnienie  zarzutów  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy.  Zgodnie  z 

powołanym  przepisem,  w  przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego  przez  Izbę, 

jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu,  a  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił,  wypełniając  wymogi 

określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca  albo  uczestnik  postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł 

sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  Izba 

orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty  uiszczonej  tytułem 

wpisu.  

Przewodniczący:      ……………..……… 


wiper-pixel