KIO 202/20 POSTANOWIENIE dnia 13 lutego 2020 roku

Data: 15 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 202/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 lutego 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza w składzie 

Przewodniczący: 

Katarzyna Brzeska 

                                   Agnieszka Trojanowska  

                                   Renata Tubisz  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 13 lutego 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31  stycznia  2020  roku  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Stowarzyszenie  Opiekuńcze  NADZIEJA  z 

siedzibą  w  Lublinie  oraz  PRM  Partner  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego,  którym  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy 

Społecznej z siedzibą w Gdyni  

przy  udziale  wykonawcy 

Agencja  Służby  Społecznej  K.  Sp.  j.  z  siedzibą  w  Warszawie 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

postanawia:  

u

morzyć postępowania odwoławcze; 

nakaz

ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  kwotę 

uiszczonego wpisu na rzecz 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: Stowarzyszenie Opiekuńcze NADZIEJA z siedzibą w Lublinie oraz 

PRM Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: 

………….…………….. 

………………………… 

………………………… 


sygn. akt KIO 202/20 

Uzasadnienie 

W dniu 31 stycznia 2020 

roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na podstawie 

art. 180 ust. 1 

i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(dalej  „ustawa  Pzp”),  odwołanie  złożyli  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia:  Stowarzyszenie  Opiekuńcze  NADZIEJA  z  siedzibą  w  Lublinie  oraz  PRM 

Partner  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  jako  „Odwołujący”)  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych 

dla dzieci ze spektrum autyzmu z terenu Gdyni”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  przekazane  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji 

Wspólnot  Europejskich  w  dniu  16  grudnia  2019  r.  oraz  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia 2019 r. pod numerem 2019/S 245-604161.  

Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego w dniu 6 lutego 2020 roku przystąpił wykonawca Agencja Służby Społecznej 

K. 

Sp.  j.  z  siedzibą  w  Warszawie  (zwany  dalej:  „Przystępującym”),  wnosząc  o  oddalenie 

odwołania. Przystąpienie uznano za skuteczne. 

Zamawiający przedłożył  odpowiedź na odwołanie, datowaną na  6 lutego 2020 roku, 

gdzie  na  podstawie  art.  186  ust.  3 

ustawy  Pzp  uwzględnił  w  całości  zarzuty  podniesione  

odwołaniu.  

W dniu 7 lutego 2020 

roku Przystępujący został wezwany do złożenia oświadczenia 

w  terminie  3  dni  od  otrzymania  wezwania,  czy  korzystał  będzie  z  przysługującego 

wykonawcy  prawa  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  

całości zarzutów odwołania.  

Izba ustaliła, że w wyznaczonym terminie żadne oświadczenie Przystępującego – w 

przedmiocie sprzeciwu - 

nie zostało złożone, a więc postępowanie odwoławcze – stosownie 

do art. 186 ust. 3 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

W  sytu

acji  umorzenia  postępowania  w  związku  z  uwzględnieniem  zarzutów, 

ustawodawca  nałożył  na  Zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  lub 


unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym  w  odwołaniu.  Zamawiający  zatem  zobowiązany  jest  do  dokonania  czynności,  

w taki sposób, który uczyni zadość postulatom postawionym w odwołaniu.  

Skoro Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie oświadczył, że po przeanalizowaniu 

stanowiska  Odwołującego  uznał  słuszność  argumentacji  Odwołującego  i  uwzględnił 

odwołanie to stwierdzić należy, że Zamawiający uznał zarzuty Odwołującego.  

Zatem mając na uwadze, że: 

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, 

Wykonawca,  który  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego nie skorzystał z prawa do wniesienia sprzeciwu,  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  zachodzą  przesłanki  do  wydania  postanowienia 

o umorzeniu postępowania odwoławczego. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

posiedzenia, zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. 

b) 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  zwrotu 

kwoty wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, 

stosownie do § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z 

późn. zm.). 

Przewodniczący: 

…………………… 

…………………… 

………………….. 


wiper-pixel