KIO 20/20 POSTANOWIENIE dnia 17 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 20/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 17 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w dniu  17  stycznia  2020  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  stycznia  2020  r. 

przez 

wykonawcę Praxima Krakpol Sp. z o.o.

z siedzibą w Trzebini, 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Górnośląskie  Centrum Medyczne  im.  prof.  Leszka 

Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł 00  gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% 

wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 20/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Górnośląskie  Centrum  Medyczne  im.  prof.  Leszka  Gieca  Śląskiego 

Uniwersytetu  Medycznego  w  Katowicach 

  prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Świadczenie  kompleksowej  usługi 

prania  wraz  z  transportem  i  najmem  bielizny  ogólnoszpitalnej  oraz  świadczenie 

kompleksowej,  usługi  prania  wraz  z  transportem  bielizny  ogólnoszpitalnej  i asortymentu 

będącego  własnością  Zamawiającego.  Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwoty 

określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  24  grudnia 

2019 r. pod numerem 2019/S 248-614489. 

W dniu  3  stycznia  2019  r.  wykonawca  Praxima  Krakpol  Sp.  z  o.o.

wniósł odwołanie 

wobec 

postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  określających  warunek 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej.  Odwołujący 

zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1a ustawy Pzp. 

W  dniu  16 

stycznia  2020  r.  do  Prezesa  Izby  wpłynęło  oświadczenie  Odwołującego 

cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze  – zgodnie z art. 187 

ust. 8 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel