KIO 201/20 WYROK dnia 17 lutego 2020 roku

Data: 15 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 201/20 

WYROK 

z dnia 17 lutego 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Justyna Tomkowska 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  13  lutego  2020  roku  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31  stycznia  2020  roku  przez 

wykonawcę: MAX STREICHER S.P.A. z siedzibą w Parmie, Włochy 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Operatora  Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w imieniu którego postępowanie prowadzi Operator 

Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, z siedzibą 

Rembelszczyźnie 

przy udziale wykonawców: 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  -  Konsorcjum  (1)  BUDIMEX 

S.A.  (Lider),  (2)  Mostostal  Kraków  S.A.  (Partner),  z  siedzibą  dla  Lidera  

w Warszawie

zgłaszających przystąpienie po stronie Odwołującego; 

2)  IDS-

BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie po stronie 

Zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie w zakresie naruszenia art. 22a ust. 1, 2 i 4 Pzp oraz art. 7 Pzp w 

zakresie 

oceny 

zobowiązań 

udostępniających 

zasoby 

złożonych 

przez 

Przystępującego  IDS  –  BUD  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej 

w części I zamówienia, a także nakazuje powtórzenie 

procesu badania i oceny ofert, z zastosowaniem procedury przewidzianej w art. 26 ust. 

4  ustawy  Pzp,  w  tym  wezwanie  Przystępującego  IDS  do  wyjaśnienia  dokumentu 


zobowiązania  podmiotu  trzeciego  ZRUG  do  użyczenia  zasobów  celem  precyzyjnego 

okr

eślenia sposobu korzystania z udostępnianych zasobów wiedzy i doświadczenia.  

W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala; 

kosztami 

postępowania 

obciąża 

Zamawiającego

Operatora 

Gazociągów 

Przesyłowych  GAZ-SYSTEM  S.A.,  w  imieniu  którego  postępowanie  prowadzi 

Operator 

Gazociągów 

Przesyłowych 

GAZ 

SYSTEM 

S.A. 

Oddział  

w Rembelszczyźnie, z siedzibą w Rembelszczyźnie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  20  000  zł  00  gr  (słownie: 

dwudziestu 

tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez  Odwołującego MAX 

STREICHER  S.P.A.  z  siedzibą  w  Parmie,  Włochy  tytułem  wpisu  od 

odwołania; 

zasądza  od  Zamawiającego  -  Operatora  Gazociągów  Przesyłowych  GAZ-

SYSTEM  S.A.,  w  imieniu  którego  postępowanie  prowadzi  Operator 

Gazociągów 

Przesyłowych 

GAZ 

SYSTEM 

S.A. 

Oddział  

w Rembelszczyźnie, z siedzibą w Rembelszczyźnie na rzecz Odwołującego 

MAX  STREICHER  S.P.A.  z  siedzibą  w  Parmie,  Włochy  kwotę  

w  wysokości  23  600  zł  00  gr  (słownie:  dwudziestu  trzech  tysięcy  sześciuset 

złotych  00/100  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  wpisu  oraz  zastępstwa 

procesowego. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie, Warszawa-Praga.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


sygn. akt KIO 201/20 

UZASADNIENIE 

W dniu 31 stycznia 2020 roku do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, 

na  podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1834 ze zmianami) (dalej jako 

„Pzp”) odwołanie złożył 

wykonawca 

MAX  STREICHER  S.P.A.  z  siedzibą  w  Parmie,  Włochy  (dalej  jako 

„Odwołujący”).  

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  „Budowę  międzysystemowego  gazociągu  stanowiącego  połączenie 

systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą 

niezbędną  do  jego  obsługi  na  terenie  województwa  mazowieckiego,  podlaskiego  

i  warmińsko-  mazurskiego,  tj.  gazociąg  Polska-Litwa  odcinek  północny”,  cześć  I,  prowadzi 

Zamawiający:  Operator  Gazociągów  Przesyłowych  GAZ-SYSTEM  S.A.,  w  imieniu  którego 

postępowanie  prowadzi  Operator  Gazociągów  Przesyłowych  GAZ  -  SYSTEM  S.A.  Oddział  

w  Rembelszczyźnie,  z  siedzibą  w  Nieporęcie.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

zamieszczone  w  Suplemencie  do  Dziennika  Urzędowego  Unii  Europejskiej  pod  numerem 

2019/S 171-418536. 

O

dwołanie wniesiono wobec czynności Zamawiającego polegających na: 

wyborze  jako  oferty  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  IDS  -  BUD  S.A.  (dalej  jako 

„IDS”) w zakresie części I, 

zaniechaniu  wykluczenia  IDS  z  postępowania,  mimo  iż  wykonawca  ten  nie  wykazał,  że 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  względnie  na  zaniechaniu  odrzucenia  jego  oferty 

jako niezgodnej z SIWZ, 

o  czym  Odwołujący  dowiedział  się  dnia  21  stycznia  2020  r.,  z  pisma  Zamawiającego 

przesłanego za pośrednictwem platformy elektronicznej. 

Zaskarżonym czynności Zamawiającego zarzucono naruszenie: 

-  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  w  zw.  z  art.  22a  ust.  1,  2  i  4  Pzp  oraz  art.  7  Pzp 

poprzez zaniechanie wykluczenia IDS z postępowania mimo, iż wykonawca ten nie wykazał 

spełnienia  warunku  udziału  dotyczącego  posiadania  wymaganych  przez  Zamawiającego 

zdolności  technicznych  i  zawodowych,  wobec  niewykazania  realności  udostępnienia  tych 

zasobów  przez  podmioty,  na  zasobach  którego IDS  polega,  ubiegając  się  o  przedmiotowe 

zamówienie, 

-  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  IDS  jako 

niezgodnej z SIWZ w sytuacji, gdy z treści zobowiązania podmiotu trzeciego załączonego do 

oferty IDS wynika, że Wykonawca nie zamierza zrealizować całości zamówienia z udziałem 

członków personelu wymaganego zapisami OPZ. 


Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  polegającej  na  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej 

przez IDS; 

przeprowadzenia  ponownego badania  i  oceny  ofert,  a w  ramach tej  czynności  nakazanie 

Zamawia

jącemu wykluczenia IDS z postępowania i odrzucenia jego oferty.  

Odwołujący  wskazał,  że  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przywołanych 

przepisów Pzp interes Odwołującego w uzyskaniu zamówienia doznaje uszczerbku. Obecnie 

oferta  Odwołującego,  z  wynikiem  93,75  punktu,  jest  sklasyfikowana  na  drugiej  pozycji  listy 

rankingowej,  za  ofertą  IDS,  która  otrzymała,  mimo  wyższej  ceny  ofertowej,  94,00  punktu. 

Skutkiem  zaskarżonych  czynności  Zamawiającego  jest  więc  pozbawienie  Odwołującego 

możliwości  realizacji  zamówienia,  gdy  Odwołujący  złożył  ofertę  sporządzoną  w  sposób 

prawidłowy,  i  która będzie stanowiła dla Zamawiającego „ofertę  najkorzystniejszą”. W razie 

uwzględnienia  odwołania  Odwołujący  mógłby  uzyskać  zamówienie.  Szkoda  obejmuje  co 

najmniej  utratę  planowanych  do  uzyskania  przez  Odwołującego  w  wyniku  realizacji 

zamówienia zysków. 

T

ermin  do  wniesienia  odwołania  został  zachowany.  Kopia  odwołania  została 

prawidłowo przekazana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na 

rachunek UZP.  

W  uzasadn

ieniu  Odwołujący  wskazał,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  budowa 

międzysystemowego  gazociągu  stanowiącego  połączenie  systemów  przesyłowych 

Rzeczpospolitej  Polskiej  i  Republiki  Litewskiej  wraz  z  infrastrukturą  niezbędną  do  jego 

obsługi  na  terenie  województwa  mazowieckiego,  podlaskiego  i  warmińsko-mazurskiego,  

tj. gazociąg Polska-Litwa odcinek północny (pkt III. 1. SIWZ). Zadanie nr 1 obejmuje odcinek 

od  ZZU  Rudka  Skroda  do  ZZUP  Konopki  o  długości  60,643  km  (od  km  0  do  km  60,643). 

Połączenie  rur  składających  się  na  budowany  gazociąg  ma  nastąpić  -  w  przeważającej 

mierze  - 

metodą  spawania  automatycznego.  Uwzględniając  tę  okoliczność,  Zamawiający 

wprowadził następujące warunki udziału w postępowaniu:  

„Wiedza i doświadczenie — pkt IX.5 SIWZ: 

W  okresie  ostatnich  d

ziesięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  zrealizowali  co  najmniej  jedno 

zamówienie  polegające  na  budowie  rurociągu  do  przesyłu  paliw  płynnych  lub  gazowych  

o następujących parametrach spełnionych łącznie: 

a) 

o długości co najmniej: 12 km dla Części nr 1 (...), 

b) 

o  maksymalnym  ciśnieniu  roboczym  MOP,  w  rozumieniu  rozporządzenia  Ministra 

Gospodarki  z  dnia  26  kwietnia  2013  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowia

dać  sieci  gazowe  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  640),  co  najmniej  6,3 


MPa, 

c) 

o średnicy co najmniej DN 500, 

d) 

z  rur  stalowych w  gatunku  co  najmniej  L485  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN 

ISO 3183 (lub EN10208-2) lub X70 zgodnie z wymaganiami normy API5L, 

e) 

którego cześć liniowa była spawana w sposób zmechanizowany. 

Technologia - pkt IX.6 SIWZ: 

Posiadają zatwierdzoną technologię spawania zmechanizowanego i montażowego, zgodnie 

z  wymaganiami  normy  PN-EN  ISO  15614-1.  Technologia  spawania  zmechanizowanego  

i  montażowego  winna  dotyczyć  wykonania  złącza  doczołowego  rur  ze  stali  w  gatunku  co 

najmniej  L485  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN  ISO  3183  (lub  EN10208-2)  lub  X70 

zgodnie z wymaganiami normy API5L. Złącza próbne (egzaminacyjne) winny być wykonane 

na rurach o średnicy co najmniej DN 700 o grubości ścianki 17,5 mm. 

Zamawiający dopuszcza normy równoważne do wskazanych powyżej. 

Zamawiający  „spawanie  w  sposób  zmechanizowany”  definiuje  jako  realizację  spawania 

obwodowego  z  zastosowaniem  centrownika  we

wnętrznego,  w  której  głowica  automatu 

spawalniczego,  spawającego  złącze  doczołowe  rur  rurociągu  porusza  się  po  prowadnicy 

zamontowanej na spawanej rurze. 

Zamawiający  „spawanie  w  sposób  montażowy”  definiuje  jako  realizację  spawania 

obwodowego z zastosowanie

m centrownika zewnętrznego, w której złącze jest wykonywane 

ręcznie. 

Sprzęt — pkt IX.7 SIWZ: 

Dysponują lub będą dysponować następującymi urządzeniami w celu realizacji zamówienia: 

czołówkami  spawalniczymi  do  zmechanizowanego  spawania  obwodowego  rur  

o średnicy DN 700, w ilości co najmniej: 2 szt. dla Części nr 1; (...) 

zespołami układkowymi w ilości co najmniej: 2 szt. dl Części nr 1”. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1

a Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 

w sposób umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. 

Okoliczność,  iż  Zamawiający  stawia  wskazane  warunki,  z  których  każdy  związany  jest  

z  wiedzą,  doświadczeniem,  technologią  lub  sprzętem  koniecznymi  do  wykonania 

automatycznego  spawania,  potwierdza,  że  to  właśnie  posiadanie  tych  zasobów  -  zasobów 

związanych  z  tym  zakresem  robót  opisanym  OPZ  -  przesądza  o  zdolności  wykonawcy  do 

należytego wykonania zamówienia. 

Zamawiający w pkt IX. 10 SIWZ wymagał dodatkowo, by wykonawcy wykazali, że: 

„Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą 

uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  posiadającymi  niezbędne  do  jego  wykonania 

kwalifikacje zawodowe 

i doświadczenie, w tym: (...)”.  


IDS  w  złożonej  ofercie  wskazał,  że  powołane  powyżej  warunki  spełni,  w  oparciu  

o zasoby tzw. podmiotów trzecich, tj. „ZRUG” sp. z o.o. (ZRUG) oraz ROMGOS G. Sp. z o.o. 

(ROMGOS). 

Z  treści  zobowiązań  (uzupełnionych  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp)  tych 

podmiotów do udostępnienia IDS zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia wynika, że: 

ZRUG 

a) 

ZRUG  udostępnił  IDS  swoją  zdolność  zawodową  -  wiedzę  i  doświadczenie  zdobyte 

podczas  realizacji  zamówienia  pn.:  Budowa  Gazociągu  DN700  Szczecin  -  Lwówek,  Etap  I 

Gazociąg  DN  700  Szczecin  -  Gorzów  Wielkopolski,  Etap  II  Gazociąg  DN  700  Gorzów 

Wielkopolski - 

Lwówek. 

ZRUG dodatkowo oświadczył także, iż: 

b) 

sposób  wykorzystania  naszych  zasobów  przy  wykonywaniu  przedmiotowego 

Zamówienia:  udział  w  realizacji  zamówienia  poprzez  wykonanie  części  robót  budowlano-

montażowych w zakresie budowy gazociągu DN 700 Polska-Litwa odcinek północny - Część 

nr  1  - 

Zadanie  nr  1  od  ZZU  Rudka  Skrada  do  ZZUP  Konopki  o  długości  60,643  km  

(od km 0 do km 60,643); 

c) 

zakres i okres udziału nas przy wykonywaniu przedmiotowego Zamówienia: 

wykonanie  c

zęści  robót  budowlano-montażowych w  zakresie budowy  gazociągu  (…), które 

będą realizowane od początku do końca terminu realizacji zamówienia, na podstawie umowy 

o podwykonawstwo.  

Jednocześnie  oświadczono,  iż  w  odniesieniu  do  udostępnianych  zdolności,  na  których 

polega  Wykonawca  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  Postępowaniu 

(dotyczy  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  i/lub  doświadczenia),  zrealizowane  będą 

roboty  budowlane  w  następującym  zakresie:  budowa  gazociągu  (…),  których  wskazane 

zdo

lności dotyczą. 

Z

daniem  Odwołującego  z  oświadczenia  ZRUG  wynika  wprawdzie,  że  wskazany 

podmiot  ma  zostać  podwykonawcą  IDS  i  ma  wykonać  „część”  robót  budowlano-

montażowych  w  zakresie  budowy  gazociągu,  jednak  zobowiązanie  ZRUG  nie  precyzuje,  

o  jaką  dokładnie  część  robót  chodzi.  Oświadczenie  to,  poza  kilkukrotnym  powieleniem 

stwierdzenia o wykonaniu części robót i powtórzeniem nazwy zamówienia - powiela jedynie 

treść  przepisu  art.  22a  ust.  4  Pzp.  Brak  informacji  w  zobowiązaniu  odnośnie  do  zakresu 

robót,  jakie  wykonać  ma  ZRUG,  uniemożliwia  Zamawiającemu  ocenę,  czy  ZRUG  istotnie 

wykona wszystkie te roboty, do realizacji których wiedza i doświadczenie opisane warunkiem 

udziału  w  postępowaniu  są  wymagane.  Brak  możliwości  dokonania  przez  Zamawiającego 

takiej  oceny, 

wyklucza  możliwość  przyjęcia,  że  IDS  w  sposób  prawidłowy  wykazało,  iż 

spełnia warunek udziału w postępowaniu. 


Wniosek  ten  jest  tym  bardziej  zasady 

w  ocenie  Odwołującego,  jeśli  uwzględni  się 

treść zobowiązania ROMGOS. 

ROMGOS 

Po  pierwsze,  ROMG

OS  udostępnił  IDS  „kwalifikacje  techniczne  nabyte  podczas 

wykonywania  spawania  zmechanizowanego  oraz  montażowego  potwierdzone  posiadaniem 

odpowiednich  technologii  spawania  (WPQR)  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN  ISO 

1, spełniających warunek w przedmiotowym postępowaniu”. Znamienne pozostaje, że 

ROMG

OS  w  zobowiązaniu  podkreśla,  że  przedmiotem  udostępnienia  nie  jest  „technologia 

spawania”  jako  taka,  lecz  kwalifikacje  techniczne,  a  więc  umiejętności  zdobyte  przy 

wykonywaniu  spawania,  których  fakt  posiadania  potwierdza  właśnie  „zatwierdzona 

technologia”. 

ROMG

OS oświadczył dodatkowo, że: 

„sposób wykorzystania naszych zasobów przy wykonywaniu przedmiotowego Zamówienia - 

udział  w  realizacji  części  zamówienia  budowy  gazociągu  Polska-Litwa  odcinek  północny, 

Część  1  -  Zadanie  nr  1  od  ZZU  Rudka  Skroda  do  ZZUP  Konopki  o  długości  60,643  km  

(od km 0 do km 60,643) w szczególności przy wykonywaniu prac spawalniczych. 

zakres  i  okres  udziału  nas  przy  wykonywaniu  przedmiotowego  Zamówienia  -  wykonanie 

części  zamówienia  budowy  gazociągu  Polska-Litwa  odcinek  północny,  (…)  przy 

wykorzystaniu zatwierdzonej technologii spawania przy pracach spawalniczych w okresie od 

początku do końca terminu realizacji zamówienia”. 

Zwłaszcza  ostatnie  z  przywołanych  oświadczeń  potwierdza,  że  ROMGOS  będzie 

w

ykonywał  część  zamówienia  przy  wykorzystaniu  zatwierdzonej  technologii  spawania  przy 

pracach spawalniczych, 

co należy rozumieć jako zobowiązanie do wykonania tej części prac, 

która wymaga posiadania zatwierdzonej technologii spawania. OPZ wymaga, by całość prac 

spawalniczych  o

pisanych  dokumentacją  techniczną  była  wykonywana  zatwierdzoną 

technologią (pkt 6.18 OPZ). 

Już  to  oświadczenie  wskazuje  na  istnienie  sprzeczności  pomiędzy  zobowiązaniami 

ZRUG  i  ROMGOS.  ROMG

OS  ma  wykonać  w  świetle  swojego  oświadczenia  całość  prac 

związanych  ze  spawaniem  gazociągu  (prace  wymagające  wykorzystania  zatwierdzonej 

technologii),  gdy 

tymczasem  wymagane  do  wykonania  tych  prac  przez  Zamawiającego 

zdolności w postaci wiedzy i doświadczenia ma ZRUG. 

Po  drugie,  ROMG

OS  udostępnia  IDS  również  sprzęt  niezbędny  do  wykonania 

spawania automatycznego gazociągu - 2 czołówki spawalnicze i 2 zespoły układkowe. 

ROMG

OS  w  obu  przypadkach  w  zobowiązaniu  podkreśla,  że  jego  zakres  udziału  

w realizac

ji zamówienia będzie polegał na „wykonanie części robót budowlano-montażowych 

przy pomocy udostępnionych urządzeń przez okres od początku do końca terminu realizacji 


zamówienia”.  Z  tego  wynika,  że  ROMGOS  zamierza  wykonywać  te  roboty  budowlane, 

których wykonanie wymaga użycia sprzętu opisanego w warunku - a więc roboty polegające 

na  spawaniu  i  układaniu  gazociągu.  Są  to  więc  roboty  wymagające  posiadania  wiedzy  

i  doświadczenia,  do  których  odnosi  się  warunek  udziału  w  postępowaniu,  które  posiada 

ZRUG, nie ROMGOS. 

Po  trzecie,  ROMG

OS  udostępnia  IDS  prawie  cały  personel  niezbędny  do  realizacji 

zamówienia  (z  wyłączeniem  jednej  osoby),  do  którego  odnoszą  się  warunki  udziału  

w  postępowaniu,  w  tym  kierownika  projektu,  kierownika  budowy,  kierownika  robót 

technologicznych  i  kierownika  nadzoru  robót  spawalniczych.  W  tym  przypadku  ROMGOS 

dodatkowo oświadcza: 

„sposób wykorzystania naszych zasobów przy wykonywaniu przedmiotowego Zamówienia: 

udział  w  realizacji  zmówienia  poprzez  wykonanie  części  robót  budowlano-montażowych  

w  ramach  którego  zostaną  wykorzystane  kwalifikacje  i  doświadczenie  osób  w/w  

w zobowiązaniu, przy budowie gazociągu Polska-Litwa odcinek północny, Część 1 (…).” 

Odnotowania wymaga, że zgodnie z OPZ: 

Wykonawca  jest  zobowiązany  w  okresie  obowiązywania  umowy  do  zapewnienia 

wykonywania  czynności  związanych  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia  przez  osoby 

wskazane w załączniku do oferty „Potencjał kadrowy” (pkt 11.1 OPZ),  

-  Personel  przewidziany  do  realizacji  inwestycji  w  osobach  Kierownik  Projektu,  Kierownika 

budowy (...) nie może być zaangażowany w żadną inna działalność i będzie świadczył usługi 

wyłącznie na rzecz przedmiotowej inwestycji (pkt 11.2 OPZ). 

Skoro  ROMGOS  ma  - 

w  świetle  złożonego przez  siebie oświadczenia  -  wykonywać 

tylko  część  robót  budowlano  -  montażowych  składających  się  na  zamówienie  i  tylko  

w ramach tej części robót będą wykorzystywane kwalifikacje i doświadczenie osób objętych 

zobowiązaniem  ROMGOS,  to  wykonawca  IDS  tym  samym  nie  dysponuje  personelem 

wymaganym  warunkiem  udziału  w  postępowaniu,  w  zakresie  w  jakim  zgodnie  z  zapisami 

OPZ będzie wymagany ich udział w realizacji zamówienia. Osoby te, w tym w szczególności 

kierownik  projektu  i  kierownik  robót,  muszą  zgodnie  z  OPZ  uczestniczyć  w  całości 

realizowanych  robót  i  za  całość  realizowanych  robót  odpowiadają,  nie  jest  więc 

wystarczające  uczestnictwo  tych  osób  wyłącznie  w  wykonywaniu  robót  przez  jednego  

z podwykonawców. 

Powyższa okoliczność zdaniem Odwołującego świadczy o niezgodności treści oferty 

złożonej  przez  IDS,  której  to  elementem  pozostaje  zobowiązanie  ROMGOS,  z  SIWZ  

(z wymogami odno

szącymi się do personelu opisanymi w pkt 11 OPZ). Niezgodność ta ma 

charakter  nieusuwalny  i  jako  taka  winna  skutkować  odrzuceniem  oferty  IDS.  Względnie, 

przyjąć  należałoby,  że  także  w  tym  przypadku  IDS  nie  wykazał,  że  w  sposób  realny 


dysponuje personelem n

iezbędnym do realizacji zamówienia, określonym warunkami udziału 

w  postępowaniu,  tj.,  że  „użyczony”  mu  przez  podmiot  trzeci  personel  faktycznie  będzie 

wykonywał zadania, jakie nakłada na niego SIWZ, w pełnym zakresie. 

Jedynie  na  marginesie 

Odwołujący  dodał,  że  całościowa  analiza  zobowiązania 

ROMG

OS  może  sugerować  także  alternatywną  opcję,  że  treść  oświadczenia  dotyczącego 

personelu była podyktowana tym, iż mimo deklaracji o „częściowym” wykonaniu zamówienia, 

ROMG

OS  w  porozumieniu  z  IDS  zamierza  wykonać  całość  zamówienia.  Jednak  w  takiej 

sytuacji,  IDS  winien  zostać  wykluczony  z  postępowania,  bowiem  jedynie  w  sposób 

iluzoryczny  wykazał  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  odnoszącego  się  do 

posiadania  wiedzy  i  doświadczenia.  „Nośnikiem”  wiedzy  i  doświadczenia  jest  bowiem  

w  świetle  oświadczeń  IDS  ZRUG,  który  wobec  oświadczeń  ROMGOS  nie  będzie  albo  w 

ogóle wykonywał  robót  składających się na  przedmiot  zamówienia,  albo będzie  wykonywał 

tak  małą  ich  „część”,  że  trudno  mówić  o  realnym  udostępnieniu  posiadanych  przez  ten 

podmiot zasobów na rzecz IDS. 

Jak wskaz

ała Izba w wyroku z dnia 9 listopada 2017r., sygn. akt KIO 2245/17: „Użyte 

w art. 22a ust. 4 p.z.p. sformułowanie  „podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi” 

jest  pojęciem  węższym  od  udziału  tych  podmiotów  w  realizacji  zamówienia.  Udział  

w realizacji zamówienia może przybrać rozmaite formy zaangażowania podmiotu trzeciego, 

może  realizować  się  w  postaci  doradztwa,  konsultacji,  nadzoru,  uczestniczenia  przy 

wykonywaniu  określonych  czynności,  etc.  Natomiast  wymóg  zrealizowania  części 

zamówienia,  z  którymi  wiąże  się  udostępniany  zasób,  należy  rozumieć  tako  obowiązek 

faktyczneg

o  zrealizowania  części  zamówienia  w  charakterze  podwykonawcy  lub  wspólnie  

z wykonawcą.  

Wykorzystanie  zasobów,  o  których  mowa  w  art.  22a  p.z.p.,  musi  być  jednoznaczne  

i  nie  może  być  domysłem  lub  domniemaniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  udowodnienia,  

a  nie  tylko  uprawdopodobnienia,  że  dysponuje  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji 

zamówienia.  Wykonawca  winien  dowodzić  wszelkich  okoliczności  świadczących  nie  tyko  

o  tym, 

że  sam  fakt  udostępnienia  zasobów  formalnie  miał  miejsce,  ale  takie  okoliczności 

pozwalających  stwierdzić,  że  udostępnienie  to  jest  realne,  wystarczające  i  adekwatne  dla 

oceny  spełniania  danych  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  więc  czy  w  ten  sposób 

zwiększa  szansę  wyłonienia  wiarygodnego  wykonawcy  dającego  podwyższoną  rękojmie 

prawidłowego wykonania zamówienia. 

Dyspozycja art. 22a ust. 4 p.z.p. wymaga, aby wykonawca powołujący się na zasoby 

innego podmiotu udowodnił, że stosunek łączący  wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje 

rzeczywisty  dostęp  do  tych  zasobów.  Dysponowanie  zasobami  innego  podmiotu  musi 

wynikać z przedstawionych dowodów w sposób jednoznaczny i nie może być przedmiotem 


dedukcji  czy  domniemania.  Na  podstawie  do

kumentów  przedstawionych  w  celu 

potwierdzenia rzeczywistego dostępu do zasobów innego podmiotu zamawiający musi mieć 

możliwość jednoznacznego ustalenia, że określony zasób innego podmiotu zostanie realnie 

udostępniony”  (podobnie KIO  w  wyroku z  dnia  3  września 2018  r.,  sygn.  akt  KIO  1643/18, 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 14 lipca 2016 r., sygn. akt X Ga 331/16; wyrok 

KIO z 10 maja 2016 r., sygn. akt KIO 661/16). 

W  przedmiotowej  sprawie 

zdaniem  Odwołującego  nie  sposób  uznać,  że  powyższe 

wymogi  zos

tały  spełnione.  Jeden  z  podmiotów  trzecich  ma  wiedzę  i  doświadczenie 

wymagane do realizacji zamówienia, w tym wiedzę i doświadczenie w spawaniu gazociągu 

metodą  zmechanizowaną  (automatyczną),  a  drugi  z  podmiotów  dysponuje  technologią  

i  sprzętem  potrzebnymi  do  wykonania  spawania  metodą  zmechanizowaną  (automatyczną)  

i  deklaruje,  że  właśnie  roboty  polegające  na  spawaniu  gazociągu  wykona.  Tym  samym 

podmiot,  który  ma  wymagane  wiedzę  i  doświadczenie  nie  będzie  wykonywał  robót 

wymagających tego doświadczenia (dwa podmioty nie mogą równocześnie wykonywać tych 

samych robót, a przynajmniej w ich zobowiązaniach brak na to zgody). Powyższe prowadzi 

do  wniosku,  że  połączenie  potencjałów  Wykonawcy  i  dwóch  podmiotów  trzecich  jest 

„sztuczne”,  tj.  ma  służyć  wyłącznie  formalnemu  spełnieniu  warunków  udziału  

w  postępowaniu  i  nie  gwarantuje  realizacji  przedmiotu  zamówienia  przez  podmioty,  które 

faktycznie  dysponują  zasobami  niezbędnymi  do  jego  należytego  wykonania.  Wniosek  ten 

wynika z 

łącznej analizy obu dostarczonych przez IDS zobowiązań.  

Podobnie  ocenić  należy  kwestię  dysponowania  przez  IDS  personelem  niezbędnym 

do  realizacji  zamówienia,  jeśli  bowiem  personel  ten  będzie  wykorzystywany  do  realizacji 

tylko  części  przedmiotu  zamówienia,  nie  sposób  przyjąć,  że  IDS  spełnia  wymagania 

narzucone zapisami SIWZ. 

Odwołujący  zaznaczył,  że  IDS  już  raz  przedstawił  nowe  zobowiązania  podmiotów 

trzecich  w  wykonaniu  wezwania  z  art.  26  ust.  3  Pzp,  a  co  za  tym  idzie,  nie  może  obecnie 

przedstawić  kolejnych zobowiązań  podmiotów  trzecich  -  zobowiązań  o treści  odmiennej  od 

tej,  która  została  zawarta  w  zobowiązaniach  dotychczas  przekazanych  Zamawiającemu. 

Skoro  zaś  mowa  jest  o  zakresie  zobowiązania  podmiotu  trzeciego,  to  zakres  tego 

zobowiązania  nie  może  wynikać  wyłącznie  z  oświadczeń  wykonawcy.  W  związku  

z powyższym wezwanie IDS do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 Pzp, nie wniesie nic 

do  sprawy.  W  wyniku  takiego  wezwania  Zamawiający  uzyska  wyłącznie  oświadczenie  IDS 

co do tego, jak wykonawca rozumie  zobowiązanie podmiotu trzeciego, natomiast nadal nie 

będzie potwierdzenia ze strony podmiotu trzeciego, że zobowiązanie o takiej właśnie treści, 

jak  twierdzi  wykonawca,  podmiot  ten  na  siebie  przyjął.  Procedura  z  art.  26  ust.  4  Pzp  nie 


może przy tym służyć obejściu zakazu wzywania wykonawcy do wielokrotnego uzupełnienia 

tego samego dokumentu. 

Wobec powyższego Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w całości. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestników  postępowania 

odwoławczego,  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy,  jak również  biorąc 

pod  uwagę  oświadczenia  i stanowiska  zawarte  w SIWZ,  złożonych  w  postępowaniu  

o udzieleni

e zamówienia ofertach, wyjaśnieniach, odwołaniu, a także wyrażone ustnie  

i  pisemnie  na  rozprawie  i  odnotowane  w 

protokole,  Izba  ustaliła  i zważyła,  co 

następuje: 

Ustalono,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

odwołania  w  całości  w  trybie  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp  i  nie  stwierdziwszy  ich,  Izba 

skierowała odwołanie na rozprawę  

Ustalono 

dalej, 

że 

wykonawca 

wnoszący 

odwołanie 

posiada 

interes  

w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  

w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwość dokonania w sposób nieprawidłowy 

c

zynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  wybór  oferty  Przystępującego  IDS  jako 

najkorzystniejszej  w  prowadzonym  postępowaniu,  która  może  podlegać  odrzuceniu,  

a wykonawca IDS wykluczeniu, 

pozbawia Odwołującego możliwości uzyskania zamówienia, 

który  złożył  kolejną  w  rankingu  ofertę.  Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne 

przesłanki do rozpoznania odwołania, wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Do  postępowania  odwoławczego  zgłoszenie  przystąpienia  złożyli  następujący 

wykonawcy: 

Wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  -  Konsorcjum  (1)  BUDIMEX  S.A. 

(Lider),  (2) 

Mostostal Kraków S.A. (Partner), z siedzibą dla Lidera w Warszawie, po 

stronie Odwołującego 

2)  IDS-

BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po stronie Zamawiającego 

Iz

ba potwierdziła skuteczność obu przystąpień. 

Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wnosił  o  jego 

oddalenie w całości jako bezzasadnego.  


Zamawiający  wskazał,  że  zgodnie  z  zapisami  SIWZ,  wykonawca,  który  ubiega  się  

o przedmiotowe z

amówienie powinien wykazać, że: 

(a) 

w  określonym  okresie  zrealizował  co  najmniej  jedno  zamówienie  polegające  na 

budowie  rurociągu  do  przesyłu  paliw  płynnych  lub  gazowych  o  wskazanych  parametrach 

spełnionych  łącznie,  którego  część  liniowa  była  spawana  w  sposób  zmechanizowany  (pkt 

IX.5 SIWZ); 

(b) 

posiada zatwierdzoną technologię spawania zmechanizowanego i montażowego (pkt 

IX.6 SIWZ) oraz 

(c) 

dysponuje  l

ub  będzie  dysponował  2  sztukami  czołówek  spawalniczych  do 

zmechanizowanego spawania obwodowego rur o określonych parametrach (pkt IX.7 SIWZ); 

(d) 

dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które 

będą uczestniczyć w jego wykonywaniu (pkt IX.10 SIWZ). 

IDS-

BUD  wykazał  spełnienie  powyższych  warunków  przez  tzw.  podmioty  trzecie  na 

zasa

dach określonych w art. 22a ust. 1 PZP. Przedstawił w związku z tym: 

(a) 

w zakresie budowy rurociągów doświadczenie i zobowiązanie ZRUG; 

(b) 

w zakresie posiadanej technologii, sprzętu oraz osób zobowiązanie ROMGOS. 

W zakresie 

zobowiązania ZRUG Zamawiający wskazał, że ZRUG posiada wymagane 

zapisami  SIWZ  doświadczenie  w  realizacji  budowy  rurociągu  o  określonych  parametrach. 

Ponadto, z treści zobowiązania ZRUG do udostępnienia zasobów wynika jednoznacznie, że 

w  odniesieniu  do  doświadczenia,  na  którym  polega  IDS-BUD  w  celu  wykazania  spełniania 

warunków  udziału ZRUG  zobowiązuje się do  realizacji  robót  budowlanych w  następującym 

zakresie: 

budowy gazociągu DN 700 Polska-Litwa odcinek północny, Cześć nr 1 — Zadanie 

nr 1 od ZZU Rudka Skroda do ZZUP Konopki o długości 60,643 km (od km 0 do km 60,643), 

których wskazane zdolności dotyczą. 

W  ocenie  Zamawiającego  nie  ulega  wątpliwości,  że  wskazane  zdolności  dotyczą 

doświadczenia w realizacji budowy rurociągów w zakresie, który został postawiony w ramach 

warunków  udziału  w  postępowaniu  odnoszącym  się  do  doświadczenia.  Ze  zobowiązania 

ZRUG  również  jednoznacznie  wynika,  że  zaangażowanie  ZRUG  w  realizację  budowy 

gazociągu będzie miało miejsce w formule podwykonawstwa. 

Tym  samym,  oczywistym  jest  dla  Zamawiającego,  że  w  sytuacji  w  której  IDS-BUD 

(nieposiadający  samodzielnie  wymaganego  doświadczenia)  uzyskałby  zamówienie,  jego 

faktyczna  realizacja 

odbywałby  się  z  udziałem  ZRUG  jako  podwykonawcy  w  zakresie 

dotyczącym  budowy  gazociągu,  tak  jak  zostało  to  określone  w  ramach  warunku 

doświadczenia. 

W  ocenie  Zamawiającego  sam  fakt,  że  w  zobowiązaniu  ZRUG  pojawia  się  zapis 

mówiący o tym, że ZRUG weźmie udział w realizacji zamówienia poprzez wykonanie części 


robót  budowlano-montażowych,  nie  może  być  interpretowany  w  oderwaniu  od  całej  treści 

zobowiązania. Nie będzie zatem tak - zdaniem Zamawiającego - że zaangażowanie ZRUG 

będzie  miało  charakter  wycinkowy/ograniczony  do  bliżej  nieokreślonej  części  robót 

budowlanych, ale obejmie całość prac w tym zakresie. 

Kwestia  ta  będzie  również  uregulowana  w  Umowie;  w  jej  Artykule  8. 

PODWYKONAWCY w pkt. 1 ma zostać wskazany zakres prac, które Wykonawca zamierza 

powierzyć Podwykonawcy w postaci Robót lub części Inwestycji. W sytuacji, gdyby okazało 

się,  że  zamówienie  zostanie  udzielone  IDS-BUD,  zakres  ten  w  przypadku  ZRUG 

obejmowałby roboty budowlane w zakresie budowy gazociągu DN 700 Polska-Litwa odcinek 

północny, Część nr 1 — Zadanie nr 1 od ZZU Rudka Skroda do ZZUP Konopki o długości 

60,643  km  (od  km  O  do  km  60,643),  zgodnie  z  oświadczeniem  tego  podmiotu  zawartym  

w zobowiązaniu. 

Nie  jest  tak  - 

jak  stara  się dowodzić  Odwołujący  -  że Zamawiający nie  wie,  jaki  ma 

być  zakres  prac,  który  będzie  realizowany  przez  ZRUG.  Tym  samym  udostępnienie  przez 

ZRUG  na  rzecz  IDS-

BUD  doświadczenia  jest  realne,  rzeczywiste  i  potwierdza  w  pełni 

warunek  udziału  w  postępowaniu  ustalony  przez  Zamawiającego  w  zakresie  posiadanego 

doświadczenia. 

Za

mawiający  celowo  oddzielił  samo  doświadczenie  w  realizacji  robót  w  zakresie 

budowy  gazociągów  do  przesytu  paliw  płynnych  od  zdolności  technicznych  w  postaci 

posiadania  odpowiedniej  technologii  spawania  oraz  czołówek  spawalniczych,  jak  również 

osób o określonych kwalifikacjach. 

Inaczej  mówiąc,  podmiot,  który  posiada  stosowne  doświadczenie  w  budowie 

rurociągów  nie  musi  dysponować  wskazaną  technologią  spawania,  sprzętem  lub  osobami. 

Ma  to  na  celu  umożliwienie  udziału  w  postępowaniu  możliwie  szerokiego  kręgu 

wy

konawców,  ponieważ  połączenie  wszystkich  wymogów,  w  szczególności  doświadczenia  

w  realizacji  rurociągów  w  określonej  technologii  spawania  (co  mogło  stanowić  warunek  

w  zakresie  doświadczenia),  byłoby  -  w  ocenie  Zamawiającego  -  nadmierne  i 

nieproporcjonaln

e w stosunku do przedmiotu zamówienia. Nie ma przy tym przeszkód, aby 

warunki te spełniał jeden podmiot. 

Zdaniem  Zamawiającego  możliwa  jest  prawidłowa  realizacja zamówienia  w  modelu, 

w  którym  z  jednej  strony  będziemy  mieli  podmiot  dysponujący  doświadczeniem  w  budowie 

rurociągów  (i  który  będzie  realizował  prace  w  tym  zakresie),  z  drugiej  zaś  inny  podmiot 

dysponujący  określoną  technologią  spawania,  sprzętem  i  osobami  o  wymaganych 

kwalifikacjach, który udostępni ją wykonawcy na potrzeby realizowanych przez niego robót. 

Inaczej  mówiąc,  ZRUG  -  zgodnie  z  zobowiązaniem  -  będzie  realizował  roboty 

budowlane,  w  następującym  zakresie:  budowy  gazociągu  DN  700  Polska-Litwa  odcinek 


północny,  Część  nr  1  —  Zadanie  nr  1  od  ZZU  Rudka  Skroda  do  ZUP  Konopki  o  długości 

60,643 km 

(od km O do km 60,643), które będą realizowane od początku do końca terminu 

realizacji zamówienia, na podstawie umowy o podwykonawstwo. 

ROMGOS  zaś  -  również  zgodnie  z  własnym  zobowiązaniem  -  będzie  wykonywał 

część zamówienia budowy gazociągu Polska-Litwa odcinek północny, Część 1 — Zadanie nr 

1 od ZZU Rudka Skroda do ZZUP Konopki o długości 60,643 km (od km 0 do km 60,643) 

przy  wykorzystaniu  zatwierdzonej  technologii  spawania  przy  pracach  spawalniczych  

w okresie od początku do końca terminu realizacji zamówienia. 

Co  do  zobowiązania  ROMGOS,  Zamawiający  wskazał,  że  w  treści  zobowiązania 

ROMGOS  jednoznacznie  wskazano,  że  podmiot  ten  udostępnia  zgodnie  z  pkt.  IX.6.  SIWZ 

zatwierdzoną  technologię  spawania  zmechanizowanego  i  montażowego.  Zdaniem 

Zamawiającego  odpowiada  to  całkowicie  warunkowi  udziału  w  postępowaniu  wskazanemu  

w pkt. IX.6 SIWZ. 

Inną kwestia jest zakres i sposób udostępnienia tego zasobu. 

Odwołujący  zdaje  się  zupełnie  pomijać  ukształtowanie  warunków  udziału  

w  p

ostępowaniu.  Zamawiający  celowo  oddzielił  samo  doświadczenie  w  realizacji  robót  

w  zakresie  budowy  gazociągów  do  przesyłu  paliw  płynnych  od  zdolności  technicznych  

w  postaci  posiadania  odpowiedniej  technologii  spawania  oraz  czołówek  spawalniczych,  jak 

również osób o określonych kwalifikacjach. 

Nie ma zatem w ocenie Zamawiającego jakichkolwiek przeszkód, aby model realizacji 

przedmiotowego  zamówienia  wyglądał  -  w  pewnym  uproszeniu  -  tak,  że  jeden  podmiot  

(tu: ZRUG) prowadzi prace dotyczące budowy rurociągu z wyłączeniem prac spawalniczych, 

które  realizuje  inny  podmiot  (tu:  ROMGOS),  wykorzystując  własny  sprzęt  (czołówki 

spawalnicze). 

Różnica  w  zaangażowaniu  ZRUG  i  ROMGOS  (w  kwestii  dotyczącej 

technologii spawania i wymaganego sprzętu) sprowadza się do tego, że o ile ZRUG będzie 

zaangażowany w całość zadania budowy (z wyłączeniem prac spawalniczych), to ROMGOS 

będzie  uczestniczył  w  realizacji  tego  zamówienia  jedynie  w  ściśle  określonym  zakresie 

dotyczącym prac spawalniczych. 

Zamawiający  za  orzecznictwem  Trybunałem  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej 

podniósł,  że  o  ile  oferent  musi  udowodnić,  że  rzeczywiście  dysponuje  zasobami  tych 

podmiotów,  które  to  zasoby  nie  stanowią  jego  własności,  a  są  niezbędne  do  wykonania 

odnośnego  zamówienia,  to  jednak  ma  on  swobodę  wyboru,  po  pierwsze,  charakteru 

prawnego  p

owiązań,  które  zamierza  ustanowić  z  innymi  podmiotami,  na  których 

zdolnościach polega w celu wykonania tego zamówienia, i po drugie środka dowodowego na 

wyk

azanie istnienia tych powiązań. 


Odwołujący  z  treści  zobowiązania  ROMGOS,  w  szczególności  z  informacji,  że 

podmiot 

będzie  brał  udział  w  realizacji  części  zamówienia  poprzez  wykonanie  robót 

budowlano-monta

żowych budowy gazociągu  

(a) 

przy wykorzystaniu zatwierdzonej technologii spawania przy pracach spawalniczych, 

(b) 

przy pomocy udostępnionego sprzętu tj. dwóch zespołów układkowych, 

(c) 

w ramach którego zostaną wykorzystane kwalifikacje i doświadczenie osób 

w okresie od początku do końca terminu realizacji zamówienia, wywodzi, że realizacja tych 

prac  wymaga  wiedzy  i  doświadczenia,  a  przecież  w  tym  zakresie  (szczególnie 

doświadczenia) warunek został spełniony przez ZRUG. 

Ponownie 

Zamawiający podkreślił, że od początku intencją Zamawiającego było takie 

ukształtowanie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  aby  mógł  w  nim  wystartować  możliwie 

szeroki krąg podmiotów. 

Tymczasem  Odwołujący  zdaje  się  w  pewnym  sensie  wymuszać  na  Zamawiającym 

zupełnie odmienny model. Zmierza on bowiem w rzeczywistości do tego, że w sytuacji, gdy 

dany  wykonawca  wykazuje  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  przez  tzw. 

podmioty trzecie, 

to jedynym dopuszczalnym sposobem ich spełnienia jest sytuacja, w której 

zarówno doświadczenie w budowie rurociągów, jak i określona technologia spawania, sprzęt 

oraz osoby o określonych kwalifikacjach pochodzą (są udostępniane) przez jeden podmiot. 

Właśnie takiej sytuacji Zamawiający chciał uniknąć uznając, że będzie to zbytnio ograniczało 

konkurencję (choć taki model również jest dopuszczalny). 

W  ocenie  Zamawiającego  Odwołujący  nie  bierze  pod  uwagę  tego,  że  organizacja 

prac  dotyczących  realizacji  rurociągu  należy  do  wykonawcy  (tu:  IDS-BUD).  Oczywiście,  

w  niektórych  elementach  ta  swoboda  jest  ograniczona,  np.  w  związku  z  udziałem  

w  p

ostępowaniu  (i  realizacji  zamówienia)  tzw.  podmiotów  trzecich.  Jednak  nawet  w  takim 

przypadku, 

to od wykonawcy będzie zależało takie ułożenie prac i obowiązków, aby wymogi 

wynikające  z  SIWZ,  PZP  i  umowy  zostały  zachowane.  Nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  aby 

prace  dotyczące  realizacji  robót  w  zakresie  budowy  rurociągu  realizował  faktycznie  ZRUG 

(jako  podwykonawca  IDS-BUD)  w  zakres

ie  posiadanego  doświadczenia.  W  zakresie,  

w  którym  ZRUG  nie  posiada  odpowiednich  kompetencji  (lub,  które  to  kompetencje  zostały 

wykazane  na  etapie  p

ostępowania  przez  inny  podmiot),  prace  te  będą  realizowane  przez 

ROMGOS. W tym kontekście udział ROMGOS w realizacji zamówienia będzie ograniczony 

do prac spawalniczych wykonywanych w te

chnologii, którą posiada ROMGOS. 

Również  w  kontekście  osób  o  określonych  kwalifikacjach,  ich  udział  w  realizacji 

zamówienia  będzie  się  odbywał  w  ramach  współpracy  z  IDS-BUD  i  ZRUG  poprzez  ich 

bezpośrednie zaangażowanie zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami na wskazane pozycje. 


Podsumowując,  w  ocenie  Zamawiającego  nie  jest  tak  jak  próbuje  dowodzić 

Odwołujący,  że  w  ramach  realizacji  zamówienia  miałoby  dojść  do  swoistego  podziału 

zak

resu  zamówienia  na  dwie  (niejako  niezależne)  części  (fragmenty)  rurociągu  pomiędzy 

dwa  podmioty  trzecie,  tj.  ZRUG  i  ROMGOS.  Jak  wynika  z  przedstawionej  przez  IDS-BUD 

dokumentacji,  w  szczególności  odpowiednich zobowiązań  ZRUG  i  ROMGOS, każdy  z  tych 

pomiotów  zostanie  zaangażowany  do  realizacji  zamówienia  w  zakresie  posiadanych  

i wykazanych w p

ostępowaniu zdolności. 

Biorąc  pod  uwagę  stanowiska  Stron  i  Uczestników  postępowania  oraz  ustalenia 

własne  poczynione  na  podstawie  przekazanej  dokumentacji  i  złożonych  dowodów,  Izba 

uznała, że odwołanie w części zasługiwało na uwzględnienie. 

Odwołujący i Zamawiający w złożonych pismach procesowych prawidłowo przywołali 

brzmienie ustalonych w SIWZ warunków udziału w postępowaniu.  

Z dokumentacji postępowania wynika, że Zamawiający stosując art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp  w  odniesieniu  do  zobowiązań  przedstawionych  przez  Przystępującego  IDS,  

w  przypadku  zobowiązania  ZRUG  wskazał,  że  nie  wynika  z  niego  co  w  rzeczywistości 

zostało udostępnione w ramach posiadanej zdolności zawodowej przez podmiot trzeci. Treść 

zobowiązania  zawiera  wyłącznie  powieloną  treść  warunku.  Wskazany  w  zobowiązaniu 

zakres 

musi  być  określony  w  sposób  precyzyjny.  W  uzupełnieniu  Przystępujący  IDS  miał 

konkretnie  wskazać  zakres  dostępnych  Wykonawcy  zasobów,  sposób  wykorzystania 

zasobów  przy  wykonywaniu  zamówienia  oraz  czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego 

Przystępujący polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, zrealizuje roboty 

budowlane,  których  wskazane  zdolności  dotyczą.  Podobnie  ukształtowano  treść  wezwania 

co do zobowiązania ROMGOS.  

Odpowiadając  na  wezwanie  Przystępujący  IDS  wskazał,  że  zobowiązanie  podmiotu 

ZRUG 

odnosi  się  co  w  rzeczywistości  zostało  do  dnia  składania  ofert  udostępnione  

w  ramach  posiadanej  zdolności  zawodowej  przez  ZRUG,  a  także,  że  zobowiązanie 

ROMGOS  wskazujące  co  w  rzeczywistości  zostało  do  dnia  składania  ofert  udostępnione  

w ramach posiadanej zdolności technicznej przez ten podmiot (dotyczy technologii spawania 

zmechanizowanego i montażowego). IDS złożył również nowe  zobowiązania. W przypadku 

zobowiązania  ZRUG  jako  zakres  udostępnianych  zasobów  wskazano  na  doświadczenie 

zdobyte  podczas  zadania  podanego  w  zobowiązaniu,  spełniającego  wymogi  co  do 

parametrów inwestycji określonych w warunku. W przypadku sposobu wykorzystania zasobu 

podano  - 

udział  w  realizacji  zamówienia  poprzez  wykonanie  części  robót  budowlano-

montażowych  w  zakresie  budowy  gazociągu  będącego  przedmiotem  zamówienia,  


a  odnośnie  do  zakresu  i  okres  udziału  przy  wykonywaniu  przedmiotowego  zamówienia 

wskazano  na 

wykonanie  części  robót  budowlano-montażowych  w  zakresie  budowy 

gazociągu, które będą realizowane od początku do końca terminu realizacji zamówienia, na 

podstawie  umowy  o  podwykonawstwo

.  Jednocześnie  ZRUG  oświadczył,  że  odniesieniu  do 

zdolności,  na  których  polega  Wykonawca  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  

w  p

ostępowaniu  (dotyczy  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  i/lub  doświadczenia), 

zrealizuje  roboty  budowlane  w  zakresie 

budowy  gazociągu,  których  wskazane  zdolności 

dotyczą. 

Zgodnie z 

treścią art. 22a ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub 

zawodowych  l

ub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od 

charakteru  prawnego  łączących  go  z  nim  stosunków  prawnych.  Z  ust.  2  przywołanego 

przepisu  wynika,  że  wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych 

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji 

zamówienia. Natomiast ust. 4 przepisu stanowi, że w odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

Izba  podziela  i  przyjmuje  za  własne  stanowisko  wyrażone  w  wyroku  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  z  dnia  7  lipca  2017  roku  (sygn.  akt  KIO  1299/17),  w  którym  stwierdzono,  że 

„Przepisy te stanowią implementację do prawa krajowego przepisu art. 63 ust. 1 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65). Przepis ten 

stanowi,  że  w  odniesieniu  do  kryteriów  dotyczących  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej, 

określonych  zgodnie  z  art.  58  ust.  3,  oraz  kryteriów  dotyczących  zdolności  technicznej  

i  zawodowej,  określonych  zgodnie  z art.  58  ust.  4,  wykonawca  może,  w  stosownych 

przypadkach 

oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia,  polegać na  zdolności  innych 

podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  powiązań.  

W  odniesieniu  do  kryteriów  dotyczących  wykształcenia  i  kwalifikacji  zawodowych, 

określonych  w  załączniku  XII  część  II  lit.  f),  lub  dotyczących  stosownego  doświadczenia 

zawodowego, wykonawcy mogą jednak polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, 

gdy te ostatnie zrealizują roboty budowlane lub usługi, odnośnie do których takie zdolności 


są niezbędne. W przypadku gdy wykonawca chce polegać na  zdolności innych podmiotów, 

musi  udowodnić  instytucji  zamawiającej,  że  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami, 

przedstawiając  na  przykład  w  tym  celu  stosowne  zobowiązanie  takich  podmiotów.  

Z  ww.  przepisów  wynika  zatem  prawo  wykonawcy,  do  powołania  się  -  celem  wykazania 

warunków udziału w  postępowaniu - na zasoby podmiotów trzecich. Dostrzeżenia przy tym 

wymaga,  że  w  przypadku  m.in.  zasobu  wiedzy  i  doświadczenia  -  prawodawca  unijny  

i  ustawodawca  krajowy  wprowadzili  pewne  daleko  idące  ograniczenia.  Mianowicie 

dopuszczalność polegania na m.in. takim zasobie została uzależniona od tego, czy podmiot 

trzeci  zrealizuje  roboty  budowlane  i  usługi  do  realizacji  których  zasób  jest  potrzebny. 

Powyższe  oznacza  obowiązek  zapewnienia  podwykonawstwa  podmiotu  trzeciego,  które 

powinno być nie tylko zadeklarowane ale i egzekwowane w trakcie wykonywania roboty czy 

usługi.  Cel  wprowadzenia  tych  regulacji  był  oczywisty,  mianowicie  ograniczenie  zjawiska 

handlu referencjami. Przepisy te służą także zapewnieniu zamawiającemu, że udostępniony 

przez podmiot trzeci  zasób rzeczywiście i realnie zostanie wykorzystany w trakcie realizacji 

zamówienia. Z przepisów tych wynika ponadto, że konieczność zrealizowania przez podmiot 

trzeci  usługi  lub  roboty  budowlanej  jako  podwykonawca  dotyczy  tej  części  przedmiotu 

zamówienia, do realizacji której był wymagany udostępniany zasób.” 

Istotą  sporu  w  przedmiotowym  postępowaniu  odwoławczym  jest  odpowiedź  na 

pytanie,  czy  Przystępujący  powołując  się  na  zasoby  podmiotu  trzeciego  ZRUG  w  ramach 

warunku  wied

zy  i  doświadczenia,  gdzie  Zamawiający  wymagał  zrealizowania  jednego 

zamówienia  polegającego  na  budowie  rurociągu  (…),  którego  część  liniowa  spawana  była  

w  sposób  zmechanizowany,  wskazawszy  w  zobowiązaniu,  że  podmiot  udostępniający 

wykonywał  będzie  część  robót  budowlano-montażowych  w  zakresie  budowy  gazociągu 

będącego  przedmiotem  zamówienia,  następnie  zaś  wskazawszy  w  zobowiązaniu  innego 

podmiotu 

–  ROMGOS  na  wykonywanie  prac  spawalniczych  w  określonej  technologii, 

udowodnił,  że  udostępnienie  zasobów  nosi  cechy  realności,  a  ZRUG  będzie  uczestniczył  

w  wykonywaniu  prac  w  takim  zakresie,  jak  udostępniono  zasób  potwierdzający  posiadanie 

wymaganego doświadczenia.  

Izba  podziela stanowisko Zamawiającego  wyrażone w  odpowiedzi  na  odwołanie,  że 

Zamawiający  oddzielił  ustalając  warunki  udziału  w  postępowaniu  samo  doświadczenie  

w  realizacji  robót  w  zakresie  budowy  gazociągów  do  przesyłu  paliw  płynnych  od  zdolności 

technicznych  w  postaci  posiadania  odpowiedniej  technologii  spawania  oraz  czołówek 

spawalniczych, jak również osób o określonych kwalifikacjach i możliwe było spełnienie tych 

warunków  w sposób rozłączny. Okoliczności tej nie kwestionował również sam Odwołujący 


(vide: protokół z rozprawy). Z odwołania nie można także wyczytać, że Odwołujący wiąże ze 

sobą warunki posiadania doświadczenia i dysponowania określoną technologią.  

Dostrzeżenia  wymaga,  że  w  przypadku  jednak  korzystania  z  zasobów  podmiotów 

trzecich  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  podmioty  te  muszą  realizować  w  toku 

wykonywania  zamówienia  roboty  budowlane,  do  realizacji  których  ich  zdolności  są 

wymagane.  

Izba zgadza się z Odwołującym, że łączna analiza złożonych zobowiązań podmiotów 

udostępniających IDS  zasoby  (choć  udostępnienie  to  następuje  w  zakresie  dwóch  różnych 

warunków  udziału)  może  budzić  wątpliwości  co  do  sposobu  wykorzystania  zasobów  przy 

wykonywaniu zamówienia przy udziale ZRUG.  

Tym  niemniej  Izba  nie  podziela  stanowiska  Odwołującego,  że  okoliczność  ta  nie 

może podlegać dalszym wyjaśnieniom przez Zamawiającego przy zastosowaniu art. 26 ust. 

4  ustawy  Pzp. 

Żądanie  wykluczenia  Przystępującego  IDS  z  powodu  braku  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu należy  uznać  za przedwczesne. W tym  przypadku  Izba 

podkreśla, że nie jest związana żądaniami zawartymi w treści odwołania a jedynie zarzutami 

zawartymi w 

odwołaniu, co wynika z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp. 

Izba  wskazuje,  że  Zamawiający  wzywając  IDS  do  uzupełnienia  zobowiązań 

jednoznacznie  w  wezwaniu podkreślał,  że  zakres  udostępnienia  wskazany  w  zobowiązaniu 

budzi  jego  wątpliwości.  Zamawiający  nie  odnosił  się  w  wezwaniu  w  żadnej  mierze  do 

sposobu  wykorzystania  zasobów  przy  wykonywaniu  zamówienia.  W  ocenie  składu  nie 

można  również  na  tym  etapie  jednoznacznie  przesądzić,  że  w  sposobie  wykonywania 

przyszłego  zamówienia  określonym  w  zobowiązaniu  przez  podmiot  trzeci  jako  „wykonanie 

robót budowlano-montażowych” nie ujęto prac związanych ze spawaniem, w takim zakresie 

jak  wymagał  tego  warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  posiadania  odpowiedniego 

doświadczenia  zawodowego.  Sformułowanie  „roboty  budowlano-montażowe”  jest  pojęciem 

szerokim,  w  ramach  robót  o  takim  charakterze  może  być  wykonywany  szereg  różnych 

czynności.  Co  jednocześnie  nie  wyklucza,  że  roboty  spawalnicze  w  określonej  technologii  

w  ramach  udostępnienia  zdolności  technicznej  wymaganej  w  innym  warunku  udziału  

w  postępowaniu  może  wykonywać  inny  podmiot  udostępniający  odrębnie  własne  zasoby,  

to  jest  firma  ROMGOS. 

W  zobowiązaniu  ROMGOS  jednoznacznie  bowiem  powiązano 

wykonywanie  prac  spawalniczych  z  wykorzystaniem  zatwierdzonej  technologii  spawania  

w  okresie  od  początku  do  końca  terminu  realizacji  zamówienia.  Sam  Odwołujący  nie 

przeczył, że możliwe jest takie przekazanie zdolności technicznych.  

Izba uważa, że kwestia określenia sposobu wykorzystania zasobów w toku realizacji 

zamówienia  przez  ZRUG  może  zostać  dodatkowo  przez  Zamawiającego  wyjaśniona. 

Niewątpliwie  bowiem  warunkiem  udziału  było  między  innymi  posiadanie  doświadczenia  


w  zakresie  spawania  w  sposób  zmechanizowany.  Odwołujący  nie  kwestionował,  że  ZRUG 

takiego  doświadczenia  nie  posiada,  że  wskazane  zadanie  referencyjne  nie  odpowiada 

zakresowo  treści  ustalonego  warunku.  Wielokrotnie  podczas  rozprawy  Odwołujący 

podkreślił,  że  kwestionuje  on  sam  sposób  wykorzystania  zasobów  w  toku  realizacji 

zamówienia  wynikający  z  treści  zobowiązania.  Ponownie  skład  orzekający  podkreśla,  że 

jeżeli  Wykonawca  –  IDS  polega  na  zasobach  podmiotu  trzeciego,  ponieważ  sam 

wymaganego  doświadczenia  zawodowego  i  wiedzy  nie  posiada,  to  podmiot  taki  musi  

w  przypadku  zamówień  na  roboty  budowlane  uczestniczyć  w  realizacji  zamówienia  w  taki 

zakresie,  jak  zasoby  udostępnił.  W  przedmiotowym  przypadku  winny  to  być  również 

elementy związane z spawaniem w sposób zmechanizowany części liniowej rurociągu, bez 

względu  na  zastosowaną  technologię,  bowiem  do  tej  ta  część  warunku  udziału  się  nie 

odnosiła.  Tylko  bowiem  wówczas  można  byłoby  uznać,  iż  udostępnienie  zasobów  jest 

realne,  wystarczające  i  adekwatne  dla  oceny  spełniania  danych  warunków  udziału  

w postępowaniu, a nie miało jedynie wymiar czysto formalny. 

W zobowiązaniu ZRUG określono natomiast, że podmiot ten będzie realizował roboty 

budowlane  w  zakresie  budowy  gazociągu,  których  udostępniane  zasoby  dotyczą,  od 

początku do końca terminu realizacji zamówienia, na podstawie umowy o podwykonawstwo. 

W  tym  elemencie  zobowiązania  określono  więc  czasookres korzystania  z  zasobów  ZRUG, 

natomiast  jak  słusznie  wskazał  na  rozprawie  Przystępujący,  wybór  sposobu  w  jaki 

Wykonawca  korzystał  będzie  z  udostępnionych  mu  zasobów  w  toku  realizacji  zamówienia, 

należy  do  sfery  decyzji  Wykonawcy,  stosownie  od  potrzeb  inwestycji  i  możliwości 

Wykonawcy. 

Tym  samym  Przystępujący  w  tej  części  zobowiązania  sprostał  wymaganiom 

wykazania, że podmiot trzeci będzie realizował usługi w zakresie, w jakim udostępnił swoje 

zasoby  IDS  co  do  czasu  i  przedmiotu  warunku.  Z

abrakło  jednak  w  treści  zobowiązania 

odniesienia się do wszystkich elementów wymaganego poziomu doświadczenia w realizacji 

inwestycji o podanych w warunku parametrach i cechach

, co powinno przełożyć się na udział 

podmiotu  udostępniającego  zasoby  w  realizacji  prac  o  określonym  charakterze  na  danym 

kontrakcie.  

Reasumując,  Izba  uznała,  że  zastosowanie  dyspozycji  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy 

Pzp  miałoby  charakter  przedwczesny  i  nie  uwzględniła  zarzutu  naruszenia  wskazanego 

przepisu.  Możliwe  jest  zastosowanie  procedury  wyjaśniającej  co  do  treści  zobowiązania 

ZRUG,  w  szczególności  w  zakresie  sposobu  wykorzystania  udostępnianych  zasobów  

i ponowienie procesu badania i oceny ofert 

przy uwzględnieniu treści uzyskanych wyjaśnień. 

Izba  uznała  za  niezasadny  i  nieudowodniony  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  Pzp  co  do  braku  dysponowania  personelem  wymaganym  zapisami  SIWZ 

–  OPZ, 

gdzie  był  wymagany  udział  w  realizacji  zamówienia.  Zamawiający  wymagał  również,  


by  w  okresie  obowiązywania  umowy  delegowany  personel  wykonywał  czynności  związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia na zasadzie wyłączności (dotyczy Kierownika Projektu, 

Kierownika budowy). 

Przede  wszystkim  podkreślenia  wymaga,  że  warunek  dysponowania  odpowiednim 

personelem był odrębnym wymaganiem ustalonym zapisami SIWZ.  

Przystępujący  IDS  powołał  się  przy  spełnieniu  opisanych  wymagań  na  potencjał 

podmiotu trzeciego 

– zobowiązanie ROMGOS. Wskazano osoby do pełnienia następujących 

funkcji:  Kierownik  Projektu,  Kierownik  Budowy, 

Kierownik  Robót  Technologicznych, 

Kierownik  Nadzoru  Robót  Spawalniczych,  Specjalista  ds.  BHP,  Specjalista  ds.  systemu 

zapewnienia jakości.  

Z  zobowiązania  ROMGOS  wynika,  że  osoby  te  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu 

„Zamówienia”,  posiadają  niezbędne  do  jego  wykonania  kwalifikacje  zawodowe  

i  doświadczenie.  Zaznaczono  w  zobowiązaniu,  że sposobem  wykorzystania zasobu  będzie 

udział  w  realizacji  zmówienia  poprzez  wykonanie  części  robót  budowlano-montażowych  

w  ramach  którego  zostaną  wykorzystane  kwalifikacje  i  doświadczenie  osób  w/w  

w  zobowiązaniu,  przy  budowie  gazociągu  przez  okres  od  początku  do  końca  terminu 

realizacji zamówienia tj. budowy gazociągu.  

Poddając analizie treść przedstawionego zobowiązania Izba nie dopatrzyła się w jego 

treści  niezgodności  z  zapisami  SIWZ.  Odwołujący  doświadczenia  wskazanych  osób  nie 

kwestionował.  W  zobowiązaniu  oświadczono,  że  osoby  będą  dostępne  od  początku  do 

końca  terminu  realizacji  zamówienia,  dodatkowo  określając  ten  moment  jako  „budowa 

gazociągu”.  Wskazano,  że  osoby  będą  brały  udział  przy  wykonywaniu  „Zamówienia”, 

stosowanie  do  posiadanych  kwalifikacji  i  doświadczenia.  Izbie  trudno  wyobrazić  sobie  jak 

bardziej szczegółowo można było określić zakres, sposób i czas dysponowania wymaganym 

zasobem.  

W  ocenie  składu  wszelkie  wymagane  SIWZ  przesłanki  zostały  w  przedłożonym 

zobowiązaniu ujęte  i  przedstawione.  Co  więcej  zauważenia  wymaga,  że  potencjał kadrowy 

odnosi  się  do  pełnienia  głównych,  kluczowych  roli  w  procesie  budowlanym,  a  udział  takich 

osób  siłą  rzeczy  odnosić  się  musi  do  całego  okresu  realizacji  zamówienia.  Odwołujący  nie 

wskazał z czego wywodzi, w znaczeniu z których punktów zobowiązania, że udział personelu 

kluczowego  będzie  ograniczony  do  pewnych  tylko  robót.  Wyrażenie  użyte  w  zobowiązaniu 

„wykonanie części robót budowlano-montażowych” odnosi się do charakteru wykonywanych 

robót  budowlanych,  nie  zaś  do  sposobu  udziału  wskazanego  personelu  w  realizacji 

zamówienia  i  wykonywania  przez  te  osoby  czynności  –  robót  budowlano-montażowych. 

Przecież udział wskazanych osób nie będzie ograniczał się do wykonania robót budowlano-


montażowych, ponieważ nie taka jest rola przypisana dla kierownika budowy i kierowników 

robót w procesie budowlanym.  

Stanowisko Odwołującego jest tym bym bardziej niezrozumiałe, że sam Odwołujący 

twierdził,  że poszczególne  warunki  nie muszą być  spełnione  łącznie,  w  sensie przez  jeden 

podmiot.  Izba  nie  widzi  problemu,  że  roboty  budowlane  wykonywał  będzie  podmiot 

udostępniający  wiedzę  i  doświadczenie,  natomiast  personel  kluczowy  –  nadzorujący 

przebieg prac pochodził będzie od innego wykonawcy, w tym przypadku ROMGOS.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższy  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  na 

podstawie art. 192 ust. 1 w zw. z ust. 

2 Pzp orzekła jak w sentencji  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  w  tym  

w szczególności § 5 ust. 4 oraz § 5 ust. 2 pkt 1. 

Przewodniczący: 

………………………….. 


wiper-pixel