KIO 200/20 POSTANOWIENIE dnia 11 lutego 2020 r.

Data: 15 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 200/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przew

odniczący: 

Ryszard Tetzlaff 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziałem  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego  w  dniu  11  lutego  2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31  stycznia  2020  r.  przez 

wykonawcę  DiaSorin  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Jutrzenki  137a,  02-231  Warszawa                      

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Śląski  Uniwersytet  Medyczny  w  Katowicach,                      

ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice 

przy udziale wykonawcy DRG MedTek Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawcy  DiaSorin  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Jutrzenki  137a,  02-231  Warszawa                       

kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -                     

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący: 

………………………………


Sygn. akt: KIO 200/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na: 

„Zakup  i  dostawa  analizatorów  -  nr  postępowania:  RZP/PN/129/19  - 

pakiet  nr  2”,  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  w  dniu  23.10.2019  r.  pod  nr  2019/S  205  -  498884  przez 

Śląski  Uniwersytet 

Medyczny  w  Katowicach,  ul.  Poniatowskiego  15,  40-055  Katowice  zwany  dalej: 

„Zamawiającym”.  

W  dniu  23.01.2020  r. 

Zamawiający  (w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem 

Platf

ormy  SmartPZP  dostępnej  pod  adresem:  https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice) 

Zamawiający poinformował o wyborze w pakiecie 2 oferty - DRG MedTek Sp. z o.o., ul. Wita 

Stwosza  24,  02-661  Warszawa  zwana  dalej: 

„DRG  MedTek  Sp.  z  o.o.”  albo 

„Przystępującym”. Na drugim miejscu w rankingu złożonych ofert w pakiecie 2 zajęła oferta: 

DiaSorin  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Jutrzenki  137a,  02-231  Warszawa  zwana  dalej: 

„DiaSorin 

Poland  Sp.  z  o.o.

  albo  „Odwołującym”.    Na  trzecim  miejscu  w  rankingu  złożonych  ofert                      

w pakiecie 2 zajęła oferta: Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 

Warszawa zwana dalej: 

„Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o.”

W  dniu  31.01.2020  r.  (

wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  DiaSorin  Poland  Sp.                       

z  o.o. 

wniósł  odwołanie  na  w/w  czynność  z  23.01.2020  r.  dotyczącą  pakietu  2  Kopie 

odwołania  Zamawiający  otrzymał  w  dniu  31.01.2020  r.  (w  formie  elektronicznej  za 

pośrednictwem 

Platformy 

SmartPZP 

dostępnej 

pod 

adresem: 

https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice). 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:  

1)  art.  7  ust.  1  i  ust.  3 

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 16 października 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej: „Pzp” w zw. z art. 89 ust. 1 

piet. 2 Pzp (ewentualnie art. 89 ust. 1 pkt. 8 Pzp) poprzez  wybranie jako najkorzystniejszej                 

i  zaniechanie  odrzucenia  oferty  DRG  MedTek  Sp.  z  o.o.  jako  niezgodne

j  z  treścią 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zwanej  dalej:  „SIWZ”  przez  co  Zamawiający 

zmierza  do  zawarcia  umowy  z  wykonawcą  którego  oferta  została  wybrana  niezgodnie                     

z przepisami Pzp, 

2)  art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp  w  zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp poprzez jego nie zastosowanie                    

i  zaniechanie  odrzucenia  oferty  DRG  MedTek  Sp.  z  o.o. 

ze względu na  rażąco  niską cenę                  

w stosunku do przedmiotu zamówienia, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru oferty, 

która powinna zostać odrzucona i dokonania wyboru oferty niezgodnie z Pzp, 


3)  art. 7 ust. 1 Pzp  w  zw.  z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez  zaniechanie odrzucenia oferty 

Roche  Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o. 

choć  oferta  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ.  Wnosił                    

o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

odrzucenie oferty DRG MedTek Sp. z o.o. jako niezgodnej z treścią SIWZ lub nieważnej 

na podstawie odrębnych przepisów lub z uwagi na rażąco niską cenę, 

3.  odrzucenie  oferty  Roche  Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o.  jak

o  niezgodnej  z  treścią  SIWZ,                 

dokonanie  ponownej  oceny  ofert  i  wybór  oferty  najkorzystniejszej  z  pominięciem  ofert 

odrzuconych. 

Odwołanie zostało podpisane przez prokurenta samoistnego osobę ujawnioną 

w załączonym do odwołania wydruku KRS-u i umocowaną do samodzielnej reprezentacji.  

Zamawiający  w  dniu  03.02.2020  r.  (w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem 

Platformy  SmartPZP  dostępnej  pod  adresem: 

https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice

)  wraz 

kopią  odwołania,  w  trybie  art.  185  ust.1  Pzp,  wezwał  uczestników  postępowania 

przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.  

W dniu 05.02.2020 r. 

(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) DRG MedTek Sp. z o.o. 

zgłosiło przystąpienie do  postępowania odwoławczego  po  stronie Zamawiającego  wnosząc  

o oddalenie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz 

Odwołującemu.  Zgłoszone  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  zostało  podpisane  przez  pełnomocnika  umocowanego  na  podstawie 

pełnomocnictwa  z  05.02.2020  r.  udzielonego  przez  prokurenta  samoistnego  osobę 

ujawniona i umocowana do samodzielnej reprezentacji.  

W  dniu  07.02.2020  r.  (

wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  Odwołujący  wycofał 

odwołanie wniesione w dniu 31.01.2020 r. Wycofanie zostało podpisane tak jak odwołanie.      

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  pismo  wycofujące  odwołanie  zostało 

złożone prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że 

odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.  

Uwzględniając  powyższe,  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 200/20.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz. 

1992).  Na  podstawie  ar

t.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  Izba  orzekła                           


o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

………………………………


wiper-pixel