KIO 197/20 WYROK dnia 14 lutego 2020 r.

Data: 15 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 197/20 

WYROK 

  z dnia 14 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

Członkowie:   

Andrzej Niwicki 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę 

Eurovia  Polska 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Kobierzycach  w postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  -  Generalnego  Dyrektora  Dróg 

Krajowych i Autostrad 

z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rzeszowie 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  PBI 

Infrastruktura 

Spółka Akcyjna z siedzibą w KraśnikuPBI WMB Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Sandomierzu  oraz  Inżynieria  Rzeszów  Spółka 

Akcyjna  z  siedzibą  w  Rzeszowie,  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Umarza  postępowanie  odwoławcze  co  do  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych    wobec  wycofania  przez  Odwołującego 

wyżej wskazanego zarzutu. 

Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu, iż referencyjne zadanie Przystępującego nie 

odnosiło  się  w  pełnym  zakresie  do  drogi  o  klasie  min.  GP  i  nakazuje 


zamawiającemu:  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty, 

dokonanie  ponownej  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  wezwanie 

Przystępującego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

do uzupełnienia wykazu robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku 

udziału  w  postępowaniu  zgodnie  z  pkt  7.2  ppkt  3  lit.  a)  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia.  

W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala. 

Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora 

Dróg 

Krajowych 

Autostrad 

siedzibą 

Warszawie, 

Oddział  

w Rzeszowie i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia tysięcy  złotych zero  groszy)  uiszczoną przez  wykonawcę  Eurovia Polska 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kobierzycach, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  Skarb  Państwa  -  Generalnego  Dyrektora  Dróg 

Krajowych  i  Autostrad  z  siedzibą  w  Warszawie,  Oddział  w  Rzeszowie  na  rzecz 

wykonawcy Eurovia Polska 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kobierzycach kwotę 23 600 

zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą 

koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      ……………………………… 

Członkowie:   

…….................................... 

………………………………


Sygn. akt KIO 197/20 

U z a s a d n i e n i e  

Skarb  Państwa  –  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  siedzibą  w 

Warszawie, 

Oddział  w  Rzeszowie,  dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi 

krajowej  Nr  28  Zator  -  Medyka  odc

.  Przemyśl  -  Medyka  od  km  351+793,00  do  km 

358+844,26  dł.  7,051  km  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną,  budowlami  i 

urządzeniami budowlanymi. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy 

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  t.j.  z  2019  r.  poz.  1843), 

dalej „ustawa Pzp” lub „Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 9 sierpnia 2019 r. pod numerem 2019/S 153-375957. 

W dniu 31 stycznia 2020 r. wykonawca Eurovia Polska 

Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Kobierzycach

,  dalej  „Odwołujący”,  wniósł  odwołanie,  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie: 

art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia 

wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  PBI  Infrastruktura  Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Kraśniku, PBI WMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą  w  Sandomierzu  oraz  Inżynieria  Rzeszów  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w 

Rzeszowie

, dalej również „Konsorcjum PBI”, pomimo że wykonawca ten nie wykazał, 

że: 

a. 

posiada  ni

ezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  wykonawcy,  tj.  nie  wykazał,  że 

wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert 

co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie 

drogi lub ulicy min. GP o wartości robót co najmniej 42 700 000,00 PLN netto; 

b. 

pan  P.  B.

,  predestynowany  do  pełnienia funkcji Kierownika Budowy,  posiada 

minimum  12  miesięcy  doświadczenia  przy  realizacji  1  lub  2  zadań  obejmujących 

budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy 

min. GP o wartości robót co najmniej 42 700 000,00 PLN netto; 

2)  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum 

PBI  z  p

ostępowania,  pomimo  iż  wykonawca  ten,  składając  oświadczenie  odnośnie 

wiedzy  i  doświadczenia  Wykonawcy  oraz  doświadczenia osoby  Kierownika Budowy 

w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa,  a  przynajmniej 


lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawianiu informacji

, że spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

3)  art. 22d ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17, art. 89 ust. 1 pkt 

2,  ew

entualnie  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp  poprzez  bezpodstawne  uznanie,  że 

Konsorcjum  PBl  nie posługuje  się tym samym  potencjałem  osobowym  w  przypadku 

ubiegania się bądź  realizacji  innych realizowanych w  tym  samym  czasie zamówień, 

podczas  gdy  w  pkt  7.3  SIWZ 

Zamawiający  przewidział  uprawnienie  do  uznania,  że 

dany  wykonawca nie posiada wymaganych zdolności  z  uwagi  na  zaangażowanie  w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze, względnie zaniechanie wezwania Konsorcjum PBl 

do wyjaśnienia/uzupełnienia ww. zakresu udziału wskazanego potencjału osobowego 

w inne przedsięwzięcie gospodarcze; 

4)  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum PBl, 

chociaż jej treść jest niezgodna z treścią SIWZ, tj. z pkt 5.5 SIWZ, 

ewentualnie 

5)  art. 26 ust. 4 w zw.  z art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  PBl  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  treści 

dokumentów  złożonych  przez  wykonawcę  na  potwierdzenie  braku  podstaw 

wykluczenia  z  p

ostępowania  w  postaci  dysponowania  wymaganą  wiedzą  i 

doświadczeniem wykonawcy oraz wskazanego potencjału osobowego, mimo iż treść 

pr

zedłożonych  dokumentów  zawiera  informacje  wzbudzające  uzasadnione  istotne 

wątpliwości  co  do  okoliczności  stanu  faktycznego,  który  miał  zostać  potwierdzony 

tymi 

dokumentami,  a  w  konsekwencji  budzi  uzasadnione  wątpliwości  co  do  braku 

wystąpienia  wobec  Konsorcjum  PBl  podstawy  wykluczenia  z  art.  24  ust.  1  pkt  12 

ustawy Pzp, 

art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  przeprowadzenie  postępowania  w  sposób 

niezapewniający 

zachowania 

uczciwej 

konkurencji, 

równego 

traktowania 

wykonawców,  proporcjonalności  i  przejrzystości  oraz  wybór  oferty  złożonej  przez 

wykonawcę wybranego niezgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu:  

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  tj.  oferty  Konsorcjum  PBI; 

dokonania 

ponownego  badania  i  oceny  ofert,  z  uwzględnieniem  zarzutów  i  argumentów 

za

wartych  w  odwołaniu;  wykluczenia  z  postępowania  Konsorcjum  PBl;  odrzucenia  oferty 

Konsorcjum  PBl  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp;  ewentualnie  nakazanie 

Zamawiającemu  wezwania  Konsorcjum  PBl  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  do 

wyjaśnienia treści złożonych dokumentów - potwierdzających spełnienie warunku opisanego 


w pkt 7.2 ppkt 3 a) i b) SIWZ, czy też wezwania Konsorcjum PBl do wyjaśnienia/uzupełnienia 

zakresu udziału wskazanego potencjału osobowego w inne przedsięwzięcie gospodarcze. 

Odwołujący  wskazywał,  że  przedłożone  Zamawiającemu  Porozumienie  do  Umowy 

Konso

rcjum,  precyzujące  zakres  partnera  konsorcjum,  ma  zakrytą  faktyczną  wartość 

wynagrodzenia  partnera  Vahostav-

SK.  W  ocenie  Odwołującego  powoduje  to  niemożność 

określenia  faktycznego  wartościowego/kwotowego  udziału  Inżynierii  Rzeszów  S.A.  w 

realizacji zadania, 

na które się powołuje. Zamawiający nie podjął żadnych czynności w celu 

wyjaśnienia tych wątpliwości. Ponadto zarówno  w  wykazie, jak i wyjaśnieniach Konsorcjum 

PBI  wskazało,  że  Inżyniera  Rzeszów  S.A.  zrealizowała  całość  wskazanych  robót  na  kwotę 

0,00 zł netto, co stanowi 100% kwoty wykazanej w referencji, pomimo utworzenia 

konsorcjum „Inżynieria - Vahostav". Powyższe oświadczenia nie są wiarygodne, zważywszy 

na fakt, że kontrakt ten był realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a to oznacza,  że 

od  wartości  robót,  należało  odliczyć  wartość  projektowania,  która  wynika  z  referencji  w 

całości albo co najmniej odliczyć wartość prac projektowych wykonanych przez partnera. 

Kolejne  uzasadnione  wątpliwości  w  zakresie  wskazanego  referencyjnego  zadania 

b

udzi wykazanie spełnienia wymagania, aby rzeczona inwestycja dotyczyła klasy drogi GP. 

Wskazane  przez  Konsorcjum  PBI,  na  podstawie  referencji 

spółki  Inżynieria  Rzeszów  S.A., 

zadanie  można  podzielić  jako  de  facto  wykonanie  dwóch  ulic,  tj.  ul.  Warszawskiej  i  Al. 

Wyzwolenia. Jak wynika z referencji, wprawdzie ul. Warszawska posiadała klasę drogi GP, 

to już Al. Wyzwolenia wyłącznie G. Konsorcjum PBI miało zapewne tego świadomość, przez 

co  w  wykazie  robót  znalazł  się  przy  „GP"  dopisek  „ul.  Warszawska”.  Wobec  powyższego 

zadanie  wskazane  w  wykazie  jako  potwierdzeni

e  spełnienia  warunku  udziału  w 

p

ostępowaniu,  jako  że  nie  odnosi  się  w  pełnym  zakresie  do  klasy  min.  GP,  nie  powinno 

zostać  uznane  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  wymagał  posiadania  doświadczenia  w 

rea

lizacji  co  najmniej  1  zadania  polegającego  na  budowie  lub  przebudowie  dróg  lub  ulic  o 

klasie  drogi  lub  ulicy  min.  GP  o  wartości  robót  co  najmniej  42  700  000,00  PLN  netto. 

Zamaw

iający  wymagał  realizacji  zadania,  a  nie  części  zadania  przy  drodze  o  klasie  GP. 

Zgodnie z prze

dłożoną referencją, wartość  całego zadania wynosi 51 447 000,00 PLN netto, 

jednak  wyłączenie  z  zakresu  referencyjnego  zadania  Al.  Wyzwolenia  znacznie  pomniejsza 

zakres  całego  zamówienia.  Zamawiający  w  żaden  sposób  nie  podjął  czynności 

zmier

zających do wyjaśnienia tej nieścisłości w ofercie Konsorcjum PBI. 

Zamawiający  w  SWIZ  wskazał,  że  oczekuje,  aby  osoba  proponowana  do  pełnienia 

funkcji Kierownik Budowy (w liczbie 1 oso

ba) posiadała w zakresie doświadczenia minimum 

12  miesięcy  doświadczenia  przy  realizacji  1  lub  2  zadań  obejmujących  budowę  lub 

przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości 

robót co najmniej  42  700 000,00  PLN  netto każde.  Tymczasem  z  wykazu  osób  wynika,  że 


kontrakt trwa do dnia dzisiejs

zego i nie zakończył się. W ocenie Odwołującego, Zamawiający 

okre

ślając  minimalny  czasokres  dla  doświadczenia  personelu  wykonawcy  oraz  wysoką 

war

tość  referencyjnego  zamówienia,  chciał  sobie  zapewnić  wykwalifikowaną  kadrę,  która 

„przerobiła”  odpowiednią  ilość  robót  określonego  rodzaju,  tj.  ilość  robót  o  wartości  nie 

mniejszej  niż  wskazana  i  o  złożoności  charakterystycznej  dla  dróg  głównych 

przyspieszonych. W przypadku 

zamówienia, którym posługuje się Konsorcjum PBI, kontrakt 

jeszcze 

nie  zakończył  się.  Wobec  powyższego  nie  można  stwierdzić,  że  wskazana  w 

wykazie osoba pana P. B. 

spełnia postawione w SIWZ wymagania. Zamawiający nie podjął 

żadnych czynności zmierzających do wyjaśnienia, jaki zakres robót został do chwili obecnej 

wykonany w ramach zadania

. Biorąc pod uwagę upływ czasu wydaje się, że nie zostały (do 

dnia składania ofert) wykonane roboty o wartości min. 42 000 000 zł. 

W  kontekście  zaangażowania  pana  P.  B.  w  wykonanie  wskazanego  zadania,  które 

jest  realizowane  do  dnia  dzisiejszego,  powstaje  pytani

e,  czy  zaangażowanie  tej  osoby  do 

realizacji  innego  przedsięwzięcia  nie  wpłynie  negatywnie  na  zamówienie  objęte  niniejszym 

p

ostępowaniem.  Zgodnie  z  pkt  7.3.  SIWZ  Zamawiający  może,  na  każdym  etapie 

postępowania,  uznać,  że  wykonawca  nie  posiada  wymaganych  zdolności,  jeżeli 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze  w

ykonawcy  może  mieć  negatywny  wpływ  na  realizację  zamówienia. 

Zamawiający nie podjął żadnych czynności wyjaśniających wskazaną wątpliwość. Nie można 

więc  stwierdzić,  że  stan  istniejący  na  dzień  składania  ofert,  a  także  ich badania  i  oceny,  a 

tym bardziej wyboru oferty najkorzystniejszej, dawał Zamawiającemu pewność co do braku 

wystąpienia  negatywnego  wpływu  zaangażowania  zasobów  w  inne  przedsięwzięcia 

gospodarcze  na  realizację  niniejszego  zamówienia.  Zamawiający  ma  nie  tylko  prawo,  ale  i 

obowiązek,  wziąć  pod  uwagę  zdarzenia,  które  nastąpiły  na  późniejszych  etapach 

postępowania,  a  które  spowodowały,  że  osoby  przewidziane  do  pełnienia  funkcji  w 

niniejszym  zadaniu są nadal  zaangażowane  w  inne przedsięwzięcia,  a  w  konsekwencji  nie 

stanowią realnie dostępnego potencjału Konsorcjum PBI.  

W związku z faktem, iż Konsorcjum PBI w zakresie warunku udziału w postępowaniu 

posługuje  się  referencją  Inżynierii  Rzeszów  S.A.,  to  zgodnie  z  SIWZ  zakres  opisany  w  pkt 

5.5  w  ramach  Konsorcjum  powinna  wykonać  Inżynieria  Rzeszów  S.A.  Natomiast  z 

przedłożonej  umowy  konsorcjum  wynika,  że  Inżynieria  Rzeszów  S.A.  jest  zobowiązana  do 

wykonania  wyłącznie  robót  mostowych  i  sanitarnych.  Roboty  drogowe  i  wytwarzanie  masy 

bitumicznej  mają  zrealizować  spółki  z  grupy  PBI,  które  nie  posiadają  odpowiedniego 

doświadczenia  i  wiedzy,  spełniającego  wymagania  Zamawiającego,  a  przynajmniej  nie 

przedstawiły go na potrzeby postępowania. Wobec powyższego oferta w zakresie sposobu 

realizacji zamówienia jest niezgodna z treścią SIWZ. 


W odniesieniu do przedstawionych powyżej okoliczności, Konsorcjum PBI, składając 

oświadczenie  odnośnie  posiadanego  doświadczenia  wykonawcy  oraz  dedykowanego 

personelu  (w  tym  jego  zaangażowania  w  inne  przedsięwzięcie  gospodarcze)  mogło  w  tym 

zakresie  przedstawić  nieprawdziwe  informacje  co  do  spełnienia  warunków  uczestnictwa  w 

postępowaniu  lub  braku  podstaw  do  wykluczenia.  Tym  samym,  co  najmniej  w  sposób 

niedb

ały  lub  lekkomyślny  Konsorcjum  PBI  przekazało  Zamawiającemu  informację 

wprowadzającą  w  błąd  i  mogącą  mieć  istotny  wpływ  na  decyzję  podejmowaną  przez 

Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Zachowanie  to 

wypełniło  przesłanki  art.  24  ust.  1  pkt  16  oraz  pkt  17  ustawy  Pzp  i  stanowi  podstawę  do 

wykluczenia Konsorcjum PBI z postępowania. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  dniu  4  lutego  2020  r.  przystąpili  po  stronie 

Zamawiającego  wykonawcy  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  PBI 

Infrastruktura  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Kraśniku,  PBI  WMB  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Sandomierzu  oraz  Inżynieria  Rzeszów  Spółka  Akcyjna  z 

siedzibą w Rzeszowie, dalej również „Przystępujący”.  

Pismem  z  dnia  10  lutego  2020  r. 

Przystępujący  wniósł  o  oddalenie  odwołania  jako 

bezzasadnego i wskazywał, że z wyjaśnień jednoznacznie wynika, że to Inżynieria Rzeszów 

S.A.,  w  ramach  zad

ania,  zrealizowała  roboty  budowlane  o  wartości  co  najmniej  42  700 

000,00  PLN  netto.  Niezależnie  od  powyższego,  podnosił,  że  wysokość  wynagrodzenia 

przysługującego  Vahostav-SK  w  związku  z  realizacją  zadania  była  stosunkowo  niska  i 

wynosiła 400.000,00 PLN netto. Zatem zakres prac zrealizowany wyłącznie przez Inżynierię 

w  ramach  zadania  wyniósł  51  047  000.00  PLN  netto,  co  potwierdza  spełnienie  warunku 

udziału  w  postępowaniu.  Przystępujący  przywołując  w  wyjaśnieniach  kwotę  51  447  000,00 

PLN  netto  odnosił  się  do  wartości  całego  zamówienia,  nie  zaś  do  wartości  robót 

zrealizowanych przez Inżynierię.  

Zamawiający  konstruując  warunek  dotyczący  doświadczenia  nie  zawęził  robót 

wyłącznie  do  klasy  GP.  Oznacza  to,  że  w  przypadku  realizacji  zadania,  polegającego  na 

przebudowie dróg lub ulic (w tym przypadku przebudowy ul. Warszawskiej i Al. Wyzwolenia 

w Rzeszowie)  o klasie drogi lub ulicy o klasie min.  GP (w tym przypadku ul. Warszawska), 

warunek  ten  został  spełniony.  Zamawiający  nie  ustanowił  żadnych  dodatkowych  wymogów 

co  do  zrealizowanego  zadania,  w  tym  w  szczególności  nie  doprecyzował,  że  zrealizowane 

zadan

ie  miałoby  polegać    na  budowie  bądź  przebudowie  drogi  lub  ulicy  o  klasie  min.  GP. 

Jeżeli  zatem  Zamawiający  nie  sprecyzował  w  warunkach  postępowania,  że  w  ramach 

wy

konanego  zadania  stanowiącego  potwierdzenie  doświadczenia  wykonawcy,  prace 

polegające  na  budowie  lub  przebudowie  dróg  lub  ulic  o  klasie  drogi  lub  ulicy  min.  GP  o 

wartości robót co najmniej 42 700 000,00 PLN netto miały dotyczyć wyłącznie drogi lub ulicy 


o  klasie  min  GP,  to  nie  sposób  jest  na  etapie  oceny  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, stosować rozszerzającej wykładni SIWZ, czy też domniemywać dodatkowych 

warunków w tym zakresie.  

Przystępujący  podnosił,  że  Zamawiający  nie  oczekiwał,  aby  zadanie,  którym  będzie 

legitymowała  się  osoba  Kierownika  Budowy,  musiało  być  pełni  wykonane  (zakończone). 

Zat

em  13  miesięczne  doświadczenie  pana  P.  B.  jako  Kierownika  robót  drogowych  dla 

odcinka  7,39  km  przy  realizacji  zadania  pn. 

„Rozbudowa  drogi  krajowej  nr  74  na  odcinku 

Frampol-

Gorajec”  o  wartości  robót  51  189  680,  86  PLN  netto,  spełnia  określone  przez 

Zamawiającego  warunki.  Przystępujący  wskazał  ponadto  na  szereg  okoliczności,  które 

przemawia

ją  za  uznaniem,  że  nie  może  być  mowy  o  negatywnym  wpływie  na  realizację 

z

amówienia  w  przypadku  wykonywania  funkcji  kierownika  przez  tę  samą  osobę  na  dwóch 

różnych kontraktach. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  Przystępujący 

wskazywał, że w związku ze zmianą SIWZ (zmiana nr 4) polegającą na usunięciu z pkt 7.2. 

ppkt 3 a) fragmentu zdania, 

Przystępujący mógł polegać na referencjach partnera — spółki 

Inżynieria Rzeszów S.A. bez jednoczesnego obowiązku ustalenia w umowie konsorcjum, że 

to ten p

artner będzie wykonywał część zamówienia odnośnie robót i prac wykazanych w tych 

referencjach. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  11  lutego  2020  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

wnosząc  o  jego  oddalenie  i  wskazując,  co  następuje.  Na  podstawie  zestawienia  zakresu 

czynności  można stwierdzić, że  wykonanie dokumentacji projektowej opiewało na kwotę 2 

447  000,00  zł  netto,  natomiast  koszt  wykonania  robót  budowlanych  wynosił  49 000 000  zł. 

Zamawiający  na  podstawie  posiadanych  dokumentów  był  w  stanie  określić  faktyczny 

kwotowy 

udziału spółki Inżynieria Rzeszów S.A. w realizacji zadania, na które powołuje się 

konsorcjum, w celu wykazania zdolności technicznej.  

W  zakre

sie  zarzutu  dotyczącego  braku  wykazania  zdobytego  doświadczenia,  

wskazał, że Przystępujący na potwierdzenie wymagań w zakresie zdobytego doświadczenia 

wykazał  się  zadaniem  pn.  „Rozbudowa  węzła  drogowego  al.  Wyzwolenia  —  ul. 

Warszawska". 

W  świetle  definicji  wynikającej  z  przepisów  §  3  pkt  10a  oraz  10b 

rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  1  sierpnia  2019  r.  w 

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie  (Dz.U.  2019  poz.  1643), 

prezentowana  przez  Odwołującego  zawężająca 

wykładnia warunku udziału w postępowaniu, przez ograniczenie robót drogowych do samej 

rozbudowy  drogi  GP, 

z  pominięciem  innych  elementów  prac,  które  mogły  tym  robotom 

towarzyszyć na innych drogach, a tym samym zwiększać wartość prac, nie jest prawidłowa.  


W  odniesieniu  do  osoby  pana  P.  B.

,  Zamawiający  stwierdzał,  że  spełnia  on 

postawione  wymagania  w  zakresie  stanowiska,  długości  doświadczenia  zawodowego, 

rodzaju  zadania,  kla

sy  drogi  oraz  wartości  kontraktu.  Odwołujący,  na  którym  spoczywał 

ciężar  udowodnienia,  nie  uprawdopodobnił,  że  zaangażowanie  zasobów  w  inne 

przedsięwzięcia może mieć negatywny wpływ na realizację tego zamówienia publicznego.  

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  w  zakresie 

niezgodności  oferty  Konsorcjum  PBI  z  treścią SIWZ  Zamawiający  również  ten  zarzut  uznał 

jako  niezasadny,  bowiem  p

o wszczęciu postępowania Zamawiający  zmodyfikował  warunek 

udziału w postępowaniu.  

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron 

oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach procesowych, 

jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje na uwzględnienie w 

zakresie zarzutu, iż referencyjne  zadanie Przystępującego nie  odnosiło się w  pełnym 

zakresie do drogi o klasie min. GP 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności:  z  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ogłoszenia  o 

zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  pytań  i  odpowiedzi 

Zamawiającego  do  treści  dokumentacji  postępowania,  oferty  Przystępującego,  informacji 

Zamawiającego  o wyborze  oferty  najkorzystniejszej.  Izba  wzięła  również  pod  uwagę 

stanowiska  wyrażone  w  odwołaniu,  odpowiedzi  na  odwołanie,  piśmie  procesowym 

Przystępującego,  a także  oświadczenia  i  stanowiska  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego wyrażone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 12 lutego 2020 

r. 

wraz z dowodami przedłożonymi na rozprawie. 

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo za

mówień publicznych.  

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwotę  określoną 

w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawia

jącego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  


W  pierwszej  kolejności  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  co  do  zarzutu 

naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo za

mówień publicznych  wobec wycofania przez 

Odwołującego wyżej wskazanego zarzutu. 

Następnie,  Izba  uznała,  że  zarzut,  iż  referencyjne  zadanie  Przystępującego  nie 

odnosiło się w pełnym zakresie do drogi o klasie min. GP podlega uwzględnieniu.  

Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z  pkt  7.2  ppkt  3  lit.  a)  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  dalej  „SIWZ”,  Wykonawca  musi  wykazać  się  wiedzą  i  doświadczeniem,  w 

wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

je

żeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  co  najmniej:  1  zadania 

polegającego  na  budowie  lub  przebudowie  dróg  lub  ulic  o  klasie  drogi  lub  ulicy  min.  GP  o 

wartości robót co najmniej 42 700 000,00 PLN netto. Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna 

drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. 

U.  z  2018,  poz.  2068  ze  zm.). 

Jako  wykonanie  (zakończenie)  zadania  należy  rozumieć 

wystawienie  co  najmniej  Świadectwa  Przejęcia  (wydanego  zgodnie  z  Subklauzulą  10.1 

Warunków  Kontraktu  dla  kontraktów  realizowanych  zgodnie  z  warunkami  FIDIC)  lub 

podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku 

zamówień,  w  których  nie  wystawia  się  Świadectwa  Przejęcia).  Wartości  podane  w 

dok

umentach potwierdzających  spełnienie warunku w  walutach  innych niż  wskazane przez 

Zamawiającego  należy  przeliczyć  wg  średniego  kursu  NBP  na  dzień  wystawienia 

Świadectwa  Przejęcia  (wydanego  zgodnie  z  Subklauzulą  10.1  Warunków  Kontraktu  dla 

kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania końcowego 

Protokołu  odbioru  robót  lub  równoważnego  dokumentu  (w  przypadku  zamówień,  w  których 

nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 

Następnie Izba ustaliła, że Przystępujący dnia 6 listopada 2019 r. złożył wykaz robót 

budowlanych. Kolejno, pismem z dnia 14 stycznia 2020 r. 

potwierdził, że przedłożony wykaz 

robót  jest  w  posiadaniu  Zamawiającego  i  jest  on  aktualny.  Wykonawca  w  poz.  1  wskazał 

zadanie  pn.  „Rozbudowa  węzła  drogowego  al.  Wyzwolenia  —  ul.  Warszawska"  w  ramach 

projektu  pn. 

„Budowa  systemu  integrującego  transport  publicznych  Miasta  Rzeszowa  i 

okolic", jednocześnie wskazując, iż realizacja zadania obejmowała przebudowę i rozbudowę 

ul. Warszawskiej  i  al. Wyzwolenia.  Przedmiotowe  zadanie  było  realizowane  przez  partnera 

konsorcjum  - 

spółkę  Inżynieria  Rzeszów  S.A.  Wartość  wykonywanych  robót  budowlanych 

wynios

ła  51  447  000  zł  netto.  Wykonawca  wskazał  również,  iż  klasa  drogi  lub  ulicy 

odpowiadała  klasie  GP  (ul.  Warszawska).  Powyższa  inwestycja  realizowana  była  na  rzecz 

Gminy  Miasta  Rzeszów  —  Miejskiego  Zarządu  Dróg  w  Rzeszowie  i  została  zakończona  w 

dniu 19 grudnia 2014 r. 


Ponadto, 

Przystępujący  złożył  poświadczenie  z  dnia 14  grudnia 2018 r. wystawione 

przez  Gminę  Miasto  Rzeszów  —  Miejski  Zarząd  Dróg  w  Rzeszowie,  z  którego  wynika,  iż 

„Konsorcjum  INŻYNIERIA  —  Vahostav",  którego  liderem  była  spółka  Inżynieria  Rzeszów 

S.A.  zrealizowała  zadanie  pn.  „Rozbudowa  węzła  drogowego  Al.  Wyzwolenia  —  ul. 

Warszawska”    w  ramach  projektu  pn.  „Budowa  systemu  integrującego  transport  publiczny 

Miasta  Rzeszowa  i  okolic".  Wartość  wynagrodzenia  za  przedmiot  zamówienia  wyniosła  51 

447  000,00  zł  netto  (63  279  810,00  zł  brutto).  Z  pkt  3  poświadczenia  wynika,  że  długość 

rozbudowy odcinka Alei Wyzwolenia (klasa techniczna: G) to 1 141,54 m, 

natomiast długość 

rozbudowy odcinka Ulicy Warszawskiej 

(klasa techniczna: GP2) wyniosła 580,00 m. 

W  ocenie  Odwołującego,  Przystępujący  nie  wykazał  spełnienia  wymogu  realizacji 

inwestycji  drogowej  w  zakresie  klasy 

drogi  GP.  Odwołujący  podnosił,  że  zgodnie  z 

przedłożonymi  referencjami,  zadanie  to  w  zasadzie  można  podzielić  na  dwie  części,  z 

których  jedna  odnosiła  się  do  Ulicy  Warszawskiej  (kategoria  drogi  GP),  zaś  druga  do  Alei 

Wyzwolenia  (kategoria  G).  Ta  okoliczność  w  ocenie  Odwołującego  dyskredytuje 

Przystępującego, bowiem nie całe zadanie odnosi się do klasy GP. Zdaniem Odwołującego 

skoro zgodnie z przedłożoną referencją wartość całego zadania wyniosła 51 447 000,00 PLN 

netto,  to  wyłączenie  z  zakresu  Alei  Wyzwolenia  znacznie  pomniejsza  wartość  całego 

zamówienia.  

Izba w pełni podziela zaprezentowane przez Odwołującego stanowisko i uznaje je za 

prawidłowe. Zgodnie z literalnym brzmieniem warunku udziału w postępowaniu Zamawiający 

wymagał  posiadania  doświadczenia  w  realizacji  co  najmniej  1  zadania  polegającego  na 

budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP o wartości robót co 

najmniej  42  700  000,00  PLN  netto. 

Zatem,  należało  się  wykazać  zadaniem  spełniającym 

łącznie warunek przedmiotowy – dotyczący drogi o klasie min. GP, a także wartościowy – o 

łącznej wartości robót na drodze o klasie min. GP na kwotę co najmniej 42 700 000 zł netto. 

Wartość  ta  miała  odnosić  się  do  całego  zadania,  a  nie  jego  części,  jak  argumentował 

Przystępujący. Nie sposób zgodzić się z Przystępującym, że Zamawiający nie sprecyzował, 

że wartość zadania miała dotyczyć wyłącznie drogi lub ulicy o klasie min. GP. Izba wskazuje, 

że co do zasady należy stosować literalną wykładnię odpowiednich postanowień specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  co  zapobiega  jakiejkolwiek  uznaniowości  zamawiających 

na  etapie  badania  i  oceny  ofert. 

Gdyby  było  tak,  jak  oczekuje  tego  Przystępujący, 

wykonawcy  mogliby  wykazać się przebudową chociażby  metrowego odcinka drogi  o klasie 

GP  o  wartości  znacznie  niższej  niż  wymagał  Zamawiający.  Rację  należy  przyznać 

Odwołującemu, że referencyjne zadanie nie odnosi się w pełnym zakresie do klasy min. GP i 

nie  powinno  zostać  uznane  przez  Zamawiającego.  Zgodnie  z  brzmieniem  postawionego 

warunku  należało  wykazać  się  realizacją  zadania  polegającego  na  budowie  drogi,  a  nie 


fragmentu

, części czy też odcinka drogi o klasie GP. Wyłączenie z  zakresu referencyjnego 

Alei Wyzwolenia znacznie pomniejsza 

wartość całej inwestycji.  

Izba 

wskazuje,  że  nawet  jeśli  w  ramach  rozbudowy  węzła  drogowego  nie  można 

ograniczać  się  do  prac  wykonanych  tylko  na  Ulicy  Warszawskiej,  to  nie  sposób  uznać,  by 

obszar  węzła  oraz  obszar  jego  oddziaływania,  obejmował  również  wykonanie  prac  na  Alei 

Wyzwolenia. 

Z  przedłożonego  na  rozprawie  projektu  wykonawczego  branży  drogowej  dla 

zadania  IV 

–  rozbudowa  węzła  drogowego  Aleja  Wyzwolenia  –  Ulica  Warszawska  wynika 

bowiem

,  że  Aleja  Wyzwolenia  miała  wiodący  charakter  przy  realizacji  ww.  kontraktu,  a 

zakres robót wykonywanych w ramach Ulicy Warszawskiej był zdecydowanie węższy niż ten 

dotyczący  Alei  Wyzwolenia.  Izba  dała  również  wiarę  przedłożonej  przez  Odwołującego 

kalkulacji własnej, z której wynika, że wartość robót dotyczących Alei Wyzwolenia stanowiła 

59%  całego  zadania.  Wobec  braku  dowodu  przeciwnego,  Izba  uznała,  że  Odwołujący 

uprawdopodobnił,  że  wyłączenie  z  zakresu  Alei  Wyzwolenia  pomniejsza  znacznie  wartość 

całej inwestycji.  

W  konsekwencji  przedstawiona  robota  budowlana 

nie  spełnia  warunku  udziału  w 

postępowaniu, bowiem wartość zadania obejmującego rozbudowę węzła drogowego o klasie 

drogi  min.  GP  jest  niższa  od  kwoty  wymaganej  przez  Zamawiającego.  W  związku  z 

powyższym  Izba  nakazała  wezwać  Przystępującego  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy 

P

rawo  zamówień  publicznych  do  uzupełnienia  wykazu  robót  potwierdzających  warunek 

określony w pkt 7.2 ppkt 3 lit. a) SIWZ. 

W dalszej kolejności Izba uznała, że pozostałe zarzuty podlegają oddaleniu. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  braku  możliwości  ustalenia  faktycznego 

kwotowego  udziału  spółki  Inżynieria  Rzeszów  S.A.  w  realizacji  zadania,  na  które  powołuje 

się Przystępujący, w celu wykazania zdolności technicznej należy stwierdzić, iż Zamawiający 

na podstawie posiadanych dokumentów był w stanie określić powyższe. 

Izba ustaliła, że zgodnie z pkt 7.2 ppkt 3 lit. a) SIWZ, Wykonawca musi wykazać się 

wiedzą  i  doświadczeniem,  w  wykonaniu  (zakończeniu)  w  okresie  ostatnich  7  lat  przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie,  co  najmniej:  1  zadania  polegającego  na  budowie  lub  przebudowie  dróg  lub  ulic  o 

klasie drogi lub ulicy min. GP o wartości robót co najmniej 42 700 000,00 PLN netto. 

Następnie  Izba  ustaliła,  że  zgodnie  ze  złożonym  przez  Przystępującego  wykazem, 

w

artość  wykonywanych  robót  budowlanych  wyniosła  51  447  000  zł  netto.  Zgodnie  z 

poświadczeniem  z  dnia  14  grudnia  2018  r.  wystawionym  przez  Gminę  Miasto  Rzeszów  — 

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, wykonawcą było „Konsorcjum INŻYNIERIA — Vahostav", 

którego liderem była spółka Inżynieria Rzeszów S.A., a wartość wynagrodzenia za przedmiot 


zamówienia  wyniosła  51  447  000,00  zł  netto  (63  279  810,00  zł  brutto),  w  tym:  1) 

dokumentacja  projektowa 

—  2  447 000,00  zł  netto,  2)  przykrycie potoku  Przyrwa  —  3 312 

563,05 zł netto, 3) wiadukt drogowy — 16 170 638,72 zł netto, 4) roboty drogowe — 14 475 

482,00  zł  netto,  5)  konstrukcje  oporowe  —  151  916,40  zł  netto,  6)  zabezpieczenie 

akustyczne 

— 100 246,50 zł netto, 7) zieleń — 134 987 ,93 zł netto, 8) przebudowa i budowa 

nowej  sieci  wodociągowej  —  394  840,00  zł  netto,  9)  przebudowa  i  budowa  nowej  sieci 

kanalizacji sanitarnej  - 

24 775,00 zł netto, 10) przebudowa i budowa nowej sieci kanalizacji 

deszczowej  - 2 717 010,00 

zł netto, 11) przebudowa i budowa nowej sieci cieplnej — 6 183 

751  zł  netto,  12)  drenaż  —  388  050,00  zł  netto,  13)  przebudowa  i  budowa  nowego 

oświetlenia drogowego - 1 896 495,35 zł netto, 14) przebudowa sieci elektroenergetycznej — 

497 408,74 zł netto, 15) sieci teletechniczne — 2 551 834,91 zł netto. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  17  stycznia  2020  r.  zwrócił  się  do  Przystępującego  o 

wyjaśnienie czy w ramach „Konsorcjum Inżynieria-Vahostav", firma Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul.  Podkarpacka  59a,  35-

82 Rzeszów realizując ww.  zadanie wykonała zadanie polegające 

na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP o wartości robót co 

najmniej 42 700 00,00 PLN netto. 

Wykonawca  pismem  z  dnia  21  stycznia  2020  r. 

odpowiedział,  że  Zadanie 

„Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia ul. Warszawska" zrealizowane zostało przez 

Konsorcjum „Inżynieria — Vahostav", którego Liderem była spółka Inżynieria Rzeszów S.A. 

Uzupełniając  powyższe  stwierdzenie  wyjaśniamy,  że  w  ramach  przywołanego  zadania, 

faktyczne  i  rzeczywiste 

wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  budowie  lub 

przebudowie dróg lub  ulic  o klasie drogi  lub  ulicy  min GP  o  wartości   robót  co najmniej  42 

7000 000,00 PLN netto zrealizowane zostało przez spółkę Inżynieria Rzeszów S.A. (Lidera 

Konsorcjum). 

Powyższe  wynika  z  faktu  zawarcia  i  realizacji  pomiędzy  Inżynierią  Rzeszów 

S.A. a Vahostav-SK a.s. Umowy Konsorcjum oraz Porozumienia do Umowy Konsorcjum. 

Zamawiającemu zostało przedłożone również Porozumienie do Umowy Konsorcjum, 

precyzujące  zakres  obowiązków  poszczególnych  członków,  w  którego  §1  ust.  1  wskazano 

Partner, 

z  zastrzeżeniem  czynności  o których mowa w  ust.  2, nie   będzie realizował  robót, 

które zostały Mu przypisane w Umowie Konsorcjum. W tym zakresie Lider zobowiązuje się 

wykonać  te  prace  w  miejsce  Partnera  i  oświadcza,  że  posiada  wystarczające  i  niezbędne 

zasoby,  w  szczególności  pracowników,  zaplecze,  urządzenia,  maszyny  czy  wyposażenie

Zgodnie  z 

§1  ust.  2  Porozumienia,  do  zadań  spółki  Vahostav-SK  jako  partnera  tego 

konsorcjum  należało  (przy  opracowaniu  projektu):  koordynowanie  prac  na  etapie 

wykonywania projektu, analiza techniczna projektu i doradztwo techniczne. 

Zgodnie z §2 ust. 

1 Porozumienia 

Partner nie będzie na dalszym etapie realizacji Kontraktu poza wykonaniem 


projektu  w  jakimkolwiek  sposób  zaangażowany  w  jego  wykonanie  lub  jakiekolwiek 

świadczenia. 

Równocześnie  Przystępujący  przed  posiedzeniem  złożył  pismo,  gdzie  podnosił,  że 

wysokość  wynagrodzenia  przysługującego  Vahostav-SK  w  związku  z  realizacją  zadania 

wyn

iosła 400.000,00 PLN netto, co potwierdza załączone Porozumienie z ujawnioną kwotą. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  Izba  uznała,  że  Zamawiający  na  podstawie 

posiadanych dokumentów był w stanie ustalić wartościowy udziału spółki Inżynieria Rzeszów 

S.A. w wykonanie zadania. Wskazana inwesty

cja realizowana była na zasadach „projektuj i 

buduj".  Na  podstawie  zestawienia  zakresu  czynności  w  ramach  umowy  konsorcjum  oraz 

uwzględniając kwoty z poświadczenia z dnia 14 grudnia 2018 r. (oba dokumenty były znane 

też Odwołującemu), można stwierdzić, że wykonanie dokumentacji projektowej opiewało na 

kwotę 2 447 000,00 zł netto.  Odliczając od całej wartości kontraktu ww. kwotę (stanowiącą 

wartość  opracowania  dokumentacji  projektowej,  przy  udziale  której  uczestniczył 

VÁHOSTAV-SK),  uzyskuje  się  kwotę  robót  budowlanych  (49 000 000  zł  netto),  która  jest 

wy

ższa niż wymagana przez Zamawiającego. Nie sposób więc zgodzić się z Odwołującym, 

że  Zamawiający  powinien  wykluczyć  wykonawcę  z  postępowania,  spełnia  on  bowiem 

warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wartości  zrealizowanej  inwestycji,  niezależnie 

od  faktu  wpisania  w  wykazie  robót  kwoty  dotyczącej  wartości  wynagrodzenia  za  przedmiot 

całego zadania (51 447 000 zł netto). 

Izba  oddaliła  także  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  przez 

zaniechanie  w

ykluczenia  Konsorcjum  PBI,  pomimo że wykonawca ten  nie wykazał,  że  pan 

P.  B.

,  predestynowany  do  pełnienia  funkcji  Kierownika  Budowy,  posiada  wymagane 

doświadczenie. 

Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z  pkt  7.2  ppkt  3  lit.  b)  SIWZ    Wykonawca  musi  wskazać 

osobę,  która  będzie  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  legitymującą  się 

kwalifikacjami  zawodowymi  i  doświadczeniem  odpowiednim  do  funkcji  jakie  zostaną  jej 

powierzone.  Wykonawca  na  funkcję  wymienioną  poniżej  wskaże  osobę,  którą  musi  mieć 

dostępną  na  etapie  realizacji  zamówienia,  spełniające  następujące  wymagania:  Osoba 

proponowana  do  pełnienia  funkcji  Kierownik  Budowy  Wymagana  liczba  osób:  1. 

Doświadczenie  zawodowe:  Minimum  12  miesięcy  doświadczenia  przy  realizacji  1  lub  2 

zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg 

lub  ulic  klasy  min.  GP  o  wartości  robót  co  najmniej  42  700  000,00  PLN  netto  każde  na 

stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych dla odcinka 

o  długości  min.  4  km  lub  Inżyniera  Kontraktu  lub  Inżyniera  Rezydenta.  Za  drogę  lub  ulicę 

Zamawiający  uzna  drogę  lub  ulicę  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  21.3.1985  r.  o  drogach 


publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2018,  poz.  2068  ze  zm.).  Wartości  podane  w  dokumentach 

potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego 

należy  przeliczyć  wg.  średniego  kursu  NBP  na  dzień  zawarcia  Umowy/ów  na  realizację 

zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku "Potencjał kadrowy". 

Izba  ustaliła,  że  dnia  6  listopada  2019  r.  Przystępujący  złożył  wykaz  osób.  Kolejno, 

pismem  z  dnia  14  stycznia  2020  r.  potwierdził,  że  przedłożony  wykaz  jest  w  posiadaniu 

Zamawiającego  i  jest  on  aktualny.  Wykonawca  w  poz.  1  wskazał  jako  osobę  do  pełnienia 

funkcji  Kierownika  budow

y  kandydaturę  pana  P.  B.,  który  pełni  funkcję  Kierownika  robót 

drogowych dla odcinka 7,39 km podczas realizacji zadania pn. „Rozbudowa krajowej nr 74 

na  odcinku  Frampol 

—  Gorajec  od  228+190  (229+250)  do  km  235+575  (236+653,88)". 

Funkcja  kierownika 

robót  drogowych  pełniona  jest  od  23  sierpnia  2018  r.  i  nie  została 

zakończona.  Wykonawca  wskazał,  że  dysponuje  podanym  potencjałem  kadrowym 

bezpośrednio na podstawie umowy o pracę. Wykonawca wykazał również, iż klasa drogi lub 

ulicy  odpowiada  klasie  GP,  a  w

artość  robót  budowlanych  według  umowy  wynosi  51  189 

680,86 zł netto. 

Odwołujący  podnosił,  iż  Zamawiający  wymagał,  aby  wykonawca  na  stanowisko 

Kierownika Budowy 

wskazał osobę, która w okresie 12 miesięcy wykaże się „przerobieniem" 

odpowiedniej  ilości  robót  o  wartości  nie  mniejszej  niż  42  700  000,00  zł  netto.  W  ocenie 

Odwołującego warunek ten nie został spełniony z uwagi na okoliczność, że podane zadanie 

nie zostało na dzień dzisiejszy zrealizowane. 

Należy  zgodzić  się  z  Przystępującym,  że  Zamawiający  nie  oczekiwał,  aby  zadanie, 

którym  legitymuje  się  ww.  osoba,  musiało  być  w  pełni  wykonane  (zakończone).  Gdyby  tak 

było,  takie  wymaganie  wynikałoby  wprost  z  treści  SIWZ.  Natomiast  zgodnie  chociażby  z 

wykazem  osób  należało  wpisać  po  prostu  wartość  robót,  a  nie  wartość  wykonanych  robót, 

jak to miało miejsce przy oznaczeniu odpowiedniego doświadczenia wykonawcy. Dlatego też 

Izba  uznała,  że  osoba  pana  P.  B.  spełnia  warunki  dotyczące  długości  doświadczenia 

zawodowego na 

zadaniu o wymaganej wartości robót. 

Izba uznała za niezasadny zarzut naruszenia art. 22d ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 

12, art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17, art. 89 ust. 1 pkt 2, ewentualnie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp 

poprzez uznanie, że Konsorcjum PBl nie posługuje się tym samym potencjałem osobowym w 

przypadku  ubiegania  się  bądź  realizacji  innych  realizowanych  w  tym  samym  czasie 

zamówień. 

Izba  ustaliła,  że  Przystępujący  w  poz.  1  wykazu  osób  wskazał  jako  osobę  do 

pełnienia funkcji Kierownika budowy kandydaturę pana P. B., który pełni funkcję Kierownika 

robót drogowych dla odcinka 7,39 km podczas realizacji zadania pn. „Rozbudowa krajowej nr 


74  na  odcinku  Frampol 

—  Gorajec  od  228+190 (229+250)  do  km  235+575  (236+653,88)". 

Funkcja  kierownika  robót  drogowych  pełniona  jest  od  23  sierpnia  2018  r.  i  nie  została 

zakończona. 

Odwołujący  poddał  w  wątpliwość czy  powyższa  okoliczność  nie wpłynie  negatywnie 

na  realizację  zamówienia,  skoro  ta  sama  osoba  będzie  wciąż  pełniła  funkcję  kierownika 

budowy  na  innej  inwestycji.  Niemniej 

Odwołujący  nie  wykazał  inicjatywy  dowodowej.  W 

szczególności nie wykazał, na jakim etapie realizacji znajduje się obecnie wykonywane przez 

P

rzystępującego zadanie oraz jaki jest stopień zaangażowania w jego realizację pana P. B. . 

To  na  O

dwołującym  spoczywał  ciężar  wskazywania  dowodów  dla  stwierdzenia  faktów,  z 

których  wywodzili  skutki  prawne.  Odwołujący,  poza  gołosłownym  stwierdzeniem,  że 

wskazana  osoba  nie  stanowi  realnie  dostępnego  potencjału,  nie  przedłożył  żadnych 

dowodów na poparcie prezentowanych tez. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wskazał  natomiast,  że  postępowanie,  w 

którego  realizację  jest  obecnie  zaangażowany  pan  P.  B.  było  prowadzone  przez  GDDKiA 

Oddział  w  Lublinie.  Zamawiający  w  ramach  struktury  organizacyjnej,  w  której  funkcjonuje, 

posiadał  wiedzę  o  realizacji  zamówienia.  Ponadto,  nie  można  wykluczyć  sytuacji,  że  po 

uzyskaniu  zamówienia,  wykonawca  wskaże  do  realizacji  zamówienia  inny  niż  pierwotnie 

poda

ny w ofercie sprzęt czy kadrę w ramach uprawnionego działania.  

Powyższe potwierdził Przystępujący oświadczając, że ma zamiar zwolnić pana P. B. 

z funkcji Kierownika Robót na zadaniu „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol-

Gorajec

”,  tak  aby  w  całości  poświęcił  się  on  funkcji  Kierownika  Budowy  w  związku  z 

realizacją przedmiotu zamówienia. Okoliczność ta dodatkowo przemawia za uznaniem, że w 

tym  przypadku 

nie  może  być  mowy  o  negatywnym  wpływie  na  realizację  inwestycji. 

Przystępujący  podnosił  również,  że  termin  dotychczas  realizowanego  przez  niego  zadania 

upływa w październiku tego roku, co oznacza, że czasookres łączenia obu tych funkcji przez 

pana  P.  B. 

będzie  wynosił  niespełna  6  miesięcy  wobec  19  miesięcy,  w  ciągu  których 

Przystępujący  zobowiązał  się  wykonać  zadanie,  a  który  stanowi  minimalny  czas  jego 

realizacji zgodnie z pkt 6 SIWZ. Co ważne, do okresu tego nie wlicza się okresów zimowych 

przypadających  od  15  grudnia  do  15  marca.  W  dodatku  zauważał,  iż  odległość  pomiędzy 

tymi  dwoma  zadaniami  nie  jest  znaczna  i 

nie  będzie  stanowiła  żadnego  problemu  w 

ewentualnym ciągu komunikacyjnym.  

Zgodnie  z  art.  22d  ust.  2  ustawy  Pzp,  zamawiający  może,  na  każdym  etapie 

postępowania,  uznać,  że  wykonawca  nie  posiada  wymaganych  zdolności,  jeżeli 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Powyższy 


przepis nie nakazuje 

zamawiającemu, wbrew twierdzeniom Odwołującego, przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego we wskazanym zakresie, tym bardziej, że w tym konkretnym 

przypadku  Z

amawiający  ma  najlepszą  wiedzę  na  temat  zaangażowania  personelu 

P

rzystępującego,  gdyż  wskazane  zadanie  realizowane  jest  na  rzecz  tego  samego 

Z

amawiającego (posiadającego jedynie rozbudowaną strukturę organizacyjną). Tym samym 

nie  można  Zamawiającemu  stawiać  zarzutu  zaniechania  przeprowadzenia  postępowania 

wyjaśniającego, a tym bardziej zaniechania wykluczenia wykonawcy z postępowania. 

Odnosząc się do naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp Izba wskazuje, że 

nie  jest  uprawnione  utożsamianie  niewykazania  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu  z  zaistnieniem  podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania 

określonych  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp.  Inny  sposób  rozumienia  spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  nie  przesądza  automatycznie  o  wprowadzeniu  w  błąd 

Zamawiającego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp, 

w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie  odwoławcze  Izba  rozstrzyga  o  kosztach  postępowania  odwoławczego. 

kolei 

w  świetle  art.  192  ust.  10  ustawy  Pzp, strony  ponoszą  koszty  postępowania 

odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6. 

Odwołanie  zostało  uwzględnione  w  zasadniczej  części  dotyczącej  oferty  wybranej 

przez  Zamaw

iającego  jako  najkorzystniejsza,  w  zakresie  niespełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu przez  Przystępującego.  Jeden  z  zarzutów  okazał  się  zasadny,  co powoduje, 

że  Zamawiający  zobowiązany  jest  unieważnić  wybór  najkorzystniejszej  oferty  i  dokonać 

ponownych  czynności  badania  i  oceny  ofert.  Wobec  powyższego  uznano,  że 

odpowiedzialność  za  wynik  postępowania  w  sprawie  ponosił  Zamawiający.  Na  koszty 

postępowania odwoławczego w sprawie KIO 197/20 składał się wpis od odwołania uiszczony 

przez  O

dwołującego w  wysokości  20  000  zł  oraz  koszty  poniesione przez  Odwołującego z 

tytułu  zastępstwa  przed  Izbą  w  maksymalnie  dopuszczonej  kwocie  3  600  zł,  ustalone  na 

podstawie rachunku złożonego do akt sprawy.  


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  wyniku  na  podstawie  

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo z

amówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  
i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący:      ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel