KIO 196/20 WYROK dnia 12 lutego 2020 r.

Data: 15 kwietnia 2020

 Sygn. akt: KIO 196/20 
 

WYROK 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa  Krajowej 

Izby Odwoławczej w dniu 31 stycznia 2020 r. przez Odwołującego – 

Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  M.  B.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod firmą  D.E.F.T  Polska M.  B.,  ul.  Świętochłowicka 3 (41-909 Bytom),  MSA 

a.s  z  siedzib

ą  w  Dolni  Benesov  (Republika  Czeska),  ul.  Hlucińska  641  (747-22  Dolni 

Beresov)  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Operator  Gazociągów 

Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4 (02-337 Warszawa) 

orzeka: 

1  Oddala odw

ołanie. 

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża  Odwołującego – wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie: M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

D.E.F.T  Polska  M.  B. 

w  Bytomiu  oraz  MSA  a.s z  siedzibą  w  Dolni  Benesov  (Republika 

Czeska) i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  -  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie: M. B. prowadzącego działalność gospodarczą 

pod  firmą  D.E.F.T  Polska  M.  B.  w  Bytomiu  oraz  MSA  a.s  z  siedzibą  w  Dolni  Benesov 

(Republika Czeska) 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Odwołującego  -  wykonawców  wspólnie ubiegających się o  zamówienie:  M. 

B.  prowad

zącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  D.E.F.T  Polska  M.  B.  w  Bytomiu 

oraz MSA a.s z siedzibą w Dolni Benesov (Republika Czeska) na rzecz Zamawiającego 

–  Operator  Gazociągów  Przesyłowych Gaz-System  S.A  z  siedzibą  w Warszawie  kwotę 

3.600,00  zł  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów 

poniesionych w związku z wynagrodzeniem pełnomocnika. 


str. 2 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 3 

Sygn. akt: KIO 196/20 
 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  w  celu  zawarcia  umowy  ramowej  przez  Zamawiającego  – 

Operatora  Gazociągów  Przesyłowych  Gaz-System  S.A.  na  dostawę  armatury  dla  zadań 

inwestycyjnych realizowanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. 

(nr 

postępowania:  ZP/2019/09/0114/PI),  ogłoszonym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  w  dniu  3.10.2019  r.,  2019/S  191-465076,  wobec 

czynności  badania  i  oceny 

ofert  oraz  odrzucenia  oferty 

własnej  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie: 

D.E.F.T.  Polska  M.  B.  oraz  MSA  a.s. 

(dalej  jako  Odwołujący),  wnieśli  w  dniu  31  stycznia 

r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 196/20).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  jego  nieuzasadnione  zastosowanie 

polegające  na  uznaniu,  że  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna  ze  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (siwz); 

2)  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  przez  jego  niezastosowanie  i  tym  samym  nie 

poprawienie  podan

ego  w  ofercie  okresu  gwarancji  jakości  i  rękojmi  za  wady  na 

wykonany przedmiot zamówienia z 24 miesięcy na 36 miesięcy; 

3)  art. 

87  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  zwrócenia  się  do  Odwołującego  z 

wnioskiem  o  złożenie  wyjaśnień  dotyczących  treści  oferty,  gdy  tymczasem 

wyjaśnienia  te  pozwoliłyby  Zamawiającemu  na  jednoznaczne  ustalenie,  że  oferta 

Odwołującego jest zgodna siwz; 

a w konsekwencji naruszenie: 

4)  art.  7  ust.  1  ustawy 

Pzp  poprzez  przeprowadzenie  postępowania  w  sposób 

niezapewniający 

zachowania 

uczciwej 

konkurencji, 

równego 

traktowania 

wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  przeprowadzenia  dalszych  czynności  z 

uwzględnieniem oferty Odwołującego, przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 87 

ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  przez  poprawienie  w  ofercie  Odwołującego  okresu  gwarancji  i 

rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia z 24 miesięcy na 36 miesięcy. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Po  stronie  Odwołującego  występuje  interes  prawny  i  faktyczny  do  wniesienia  odwołania 

wobec  czynności  Zamawiającego,  które  doprowadziły  do  odrzucenia  jego  oferty  z 

postępowania,  czyniąc  niemożliwym  zawarcie  umowy  ramowej  i  udział  przez  następne 


str. 4 

cztery lata w postępowaniach o udzielenie zamówień częściowych. Wykonawca pozbawiony 

został  możliwości  uzyskania  w  przyszłości  zamówień  częściowych,  a  tym  samym  może 

ponieść z tego tytułu znaczną szkodę. 

Zamawiający ustalił, jako jedno z kryteriów oceny ofert – „Długość okresu gwarancji jakości i 

rękojmi  za  wady”  ustalając  zasady  przyznawania  punktów,  gdzie  za  podstawowy  okres 

gwarancji i rękojmi wynoszący 36 miesięcy – przewidział 0 pkt. Punkty w ilości 2 przewidział 

za okres 48 miesięcy i za każde kolejne 12 miesięcy przyznawać miał odpowiednio 4, 8 i 10 

pkt. 

Wykonawcy  w  formularzu  oferty  wskazać  mieli  okres  na  jaki  udzielona  zostanie 

gwarancja/rękojmia odrębnie dla każdej z czterech części postępowania. 

Odwołujący  w  formularzu  w  pkt  3  wskazał  w  odniesieniu  do  każdej  z  części  postępowania 

okres gwarancji 

– 24 miesiące. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  21  stycznia  2020  r.  odrzucił  ofertę  Odwołującego,  jako 

niezgodną  z  siwz  uznając,  że  minimalny  (podstawowy)  okres  gwarancji  jaki  można  było 

podać to 36 miesięcy. 

Odwołujący  przywołał  zapisy  załącznika  nr  2  do  siwz  –  stanowiącego  opis  przedmiotu 

zamówienia dla „Zawory kulowe”, gdzie Zamawiający w pkt 2.6 zamieścił zapis: „Wykonawca 

powinien  udzielić  gwarancji  na  armaturę,  minimalny  okres  gwarancji  wynosi  24  miesiące, 

licząc od dnia zabudowy armatury na instalacji”. Ponadto w załączniku nr 3 „Zasuwy klinowe” 

Zamawiający w pkt 1.6 wskazał: „Wykonawca powinien udzielić gwarancji na armaturę (wraz 

z  napędem)  na  okres  minimum  24  miesięcy,  licząc  od  dnia  dokonania  odbioru  przez 

Zamawiającego”. 

W świetle tych zapisów, Zamawiający nie miał podstaw do stwierdzenia niezgodności oferty 

Odwołującego  z  siwz  (opisem  przedmiotu  zamówienia).  Odwołujący  wskazał  na  odmienne 

znaczenie 

wymagań  wobec  przedmiotu  zamówienia,  których  spełnianie  potwierdzone  było 

oświadczeniem  z  pkt  6  formularza  oferty  oraz  kryteriów  oceny  ofert  –  mających  na  celu 

selekcję  wykonawców,  którzy  zostaną  dopuszczeni  do  zawarcia  umowy  ramowej.  Kryteria 

mogą ustanawiać wyższe,  niż  minimalne  zakreślone dokumentacją techniczną  wymagania, 

ale  tylko  na  potrzeby  punktacji.  W  ten  sposób  należało  rozumieć  zapis  pkt  XX  siwz 

„Podstawowy  okres  gwarancji  i  rękojmi  wynoszący  36  miesięcy  –  0  pkt”.  Odwołujący 

deklarując okres 24 miesięcy gwarancji miał świadomość, iż jego oferta nie otrzyma punktów 

w  kryterium  oceny  ofert,  ale  też,  że  jego  oferta  nie  zostanie  odrzucona  z  powodu 

niezgodności z treścią siwz. 


str. 5 

Przyjęcie odmiennego podejścia oznaczałoby, że siwz zawierałaby sprzeczne zapisy co do 

minimalnego  okresu  gwarancji  na  oferowaną  armaturę,  co  wymagałoby  zastosowania 

interpretacji korzystnej dla wykonawcy. 

W ocenie Odwołującego zachodziła możliwość poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy oferty w zakresie wymaganego minimalnego okresu gwarancji. Odwołujący popełnił 

co 

najwyżej omyłkę stanowiącą błąd logiczno-redakcyjny, która była wynikiem określonych w 

załącznikach  do  siwz  (opisu  przedmiotu  zamówienia)  wymagań  co  do  24-miesięcznego 

okresu  gwarancji  na  oferowaną  armaturę.  Deklarując  24-miesieczny  okres  gwarancji 

potwier

dził  zgodność  swojej  oferty  z  wymaganiami  siwz,  przy  założeniu,  że  w  kryterium 

oceny  oferta  otrzyma  0  pkt.  Nie  było  to  celowe  działanie,  a  wynika  z  logiki  (rozumowania) 

Odwołującego.  Zmiana  oferty  nie  będzie  miała  charakteru  istotnego,  gdyż  nie  wpłynie  na 

wynik oceny oferty w kryterium oceny ofert. Po zmianie oferta uzyskałaby 0 pkt. Nie wpłynie 

również  na  konkurencyjność  postępowania,  w  którym  przewidziano  możliwość  zawarcia 

umów  ramowych  z  20  wykonawcami,  gdyż  w  postępowaniu  zainteresowanie  wyraziło  tylko 

siedmiu oferentów (wszyscy otrzymali 0 pkt – oferując 36-miesięczny okres gwarancji). 

Zgodnie z §13 ust. 5 umowy ramowej okres gwarancji będzie podany każdorazowo na etapie 

postępowania  wykonawczego.  Ubiegając  się  o  zamówienia  częściowe  wykonawcy  będą 

mog

li  zadeklarować  inny  okres  gwarancji.  Odwołujący  w  praktyce  deklarował  7-letni  okres 

gwarancji. 

Zamawiający  odrzucając  ofertę  Odwołującego  –  wobec  niejasnych  (sprzecznych  ze  sobą) 

postanowień  siwz  i  braku  jakichkolwiek  wyjaśnień  okoliczności  zaoferowania  24-

miesięcznego  okresu  gwarancji  –  stanął  po  stronie  formalizmu  postępowania,  a  nie  po 

stronie wyboru wykonawcy dającego gwarancję rzetelnego wywiązywania się z obowiązków 

nałożonych  dokumentacją  postępowania.  Zamawiający  uchybił  zasadzie  proporcjonalności 

odrzucając ofertę, bez możliwości jej poprawienia. 

Zamawiający  przed  otwarciem  rozprawy  złożył  do  akt  sprawy  odpowiedź  na  odwołanie 

wnosząc  o  jego  oddalenie.  Uzupełniając  stan  faktyczny  w  jakim  podejmował  decyzję  o 

odrzuceniu oferty Odwołującego, w stosunku do przedstawionego w odwołaniu Zamawiający 

przywołał dalsze zapisy siwz, tj. opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego napędu armatury 

oraz § 13 pkt 5 wzoru umowy,  w których odnosił się do 24 miesięcznego okresu gwarancji 

oraz  okresu  rękojmi.  Zgodnie  z  przywołanymi  postanowieniami  udzielenie  gwarancji  24 

miesięcy  przez  Odwołującego  nie  wypełnia  wymagań  Zamawiającego.  Termin  gwarancji  w 

każdym  z  zapisów,  czy  to powołanych przez  Odwołującego,  jak  i  przywołanych dodatkowo 

przez Zamawiającego, nie jest bowiem determinowany jedynie okresem gwarancji, ale także 


str. 6 

datą od której okres ten rozpoczyna bieg. Zaoferowany przez Odwołującego 24-miesięczny 

okres gwarancji według Zamawiającego należy liczyć zgodnie ze wzorem umowy, tj. od daty 

podpisania  protokołu  odbioru  Partii  bez  zastrzeżeń  ze  strony  Zamawiającego,  bowiem  to 

umowa,  a  nie  OPZ  będzie  stanowić,  od  którego  momentu  biegnie  termin  gwarancji,  jaki 

będzie obowiązywał wykonawcę w ramach zamówienia objętego postępowaniem. 

Zgodnie  z  wymaganiami  dla  zaworów,  minimalny  okres  gwarancji  wynoszący  24  miesiące 

należy liczyć od dnia zabudowy armatury do instalacji. Nie będzie temu odpowiadał okres 24 

miesięcy  gwarancji  liczony  od  odbioru  armatury,  bowiem  od  czasu  jej  odbioru  do  czasu 

zabudowy musi upłynąć pewien okres czasu, który Zamawiający wyliczył na maksymalnie 12 

miesięcy (co uwzględnił wyznaczając 36-miesięczny okres podstawowy gwarancji). Ta sama 

sytuacja  dotyczy  okres  24-

miesięcy  gwarancji  na  napęd,  liczonego  od  dnia  odbioru  przez 

Zamawiającego (nie krócej  jednak  jak  na  armaturę). W przypadku,  w  którym  gwarancja na 

armaturę  będzie  trwała  dłużej  niż  gwarancja  na  napęd,  proponowany  przez  Odwołującego 

miesięczny okres gwarancji liczony od odbioru napędu będzie niewystraczający.  

Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  Zamawiający  nie  wskazywał  jako  minimalnego  okresu 

gwarancji 24 miesięcy. Zamawiający jednoznacznie określił i ujednolicił w rozdziale XX siwz, 

że  w  zakresie  wszystkich  czterech  części  podstawowy  okres  gwarancji  i  rękojmi  będzie 

wynosił  36  miesięcy  (zgodnie  ze  wzorem  umowy,  liczony  od  daty  podpisania  protokołu 

odbioru Partii bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego).  

Sam Odwołujący w piśmie z dnia 23.12.2020 r. potwierdził sposób rozumienia zapisów siwz 

zgodny z prezentowanym przez Zamawiającego i przyznał, że omyłkowo wskazał okres 24 

miesiące w miejsce 36 miesięcy. Miał on zatem świadomość, iż minimalny oczekiwany przez 

Zamawiającego  okres  gwarancji  wynosił  36  miesięcy.  Ogólne  oświadczenie  z  formularza 

ofertowego (pkt 6) nie może wpływać na ocenę zgodności oferty w tym zakresie z siwz. 

W  ocenie  Zamawiającego,  sprzecznym  z  zasadą  równego  traktowania  wykonawców, 

miałoby być przyznanie ofercie Odwołującego 0 pkt.  

Niezaoferowanie  pełnego  oczekiwanego  przez  Zamawiającego  okresu  gwarancji  stanowi  o 

niezgodności  z  siwz,  która  nie  może  być  konwalidowana.  Doprowadziłoby  to  bowiem  do 

wytworzenia  zupełnie  odmiennego,  nowego  oświadczenia  woli  wykonawcy  w  przedmiocie 

zakresu  oferowanego  świadczenia,  co  jest  zakazane  na  gruncie  art.  87  ust.  1  Pzp. 

Zamawiający  wskazał  na  orzecznictwo  KIO,  które  prezentuje  stanowisko,  iż  zaoferowanie 

niższego  niż  wymagany  okres  gwarancji,  jest  niezgodnością  z  siwz,  która  nie  podlega 

poprawieniu (wyrok z 7.08.2019 r., sygn. akt KIO 1383/19). 

Oświadczenie  Wykonawcy  o  24  miesięcznym  okresie  gwarancji  nie  budziło  wątpliwości, 

które  mogłyby  uzasadniać  wystąpienie  o  wyjaśnienia  w  trybie  art.  87  ust  1  Pzp,  które  nie 


str. 7 

mogą służyć niwelowaniu skutków niedbałego bądź niejednoznacznego sformułowania treści 

oferty. 

Stanowisko Izby 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  w  brzmieniu  po  nowelizacji 

dokonanej  ustawą  z  dnia  22  czerwca 

2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw 

(Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku  kwestionowanej  czynności  Zamawiającego,  jaką  było  odrzucenie  oferty 

Odwołującego z postępowania, którego celem miało być zawarcie umowy ramowej na okres 

4  lat. 

Oceny  tej  należało  dokonać  z  uwzględnieniem  sytuacji  faktycznej,  jaka  istniała  w 

momencie składania odwołania. Nie przesądzając o zasadności zarzutów Izba zobowiązana 

była  przyjąć  stan  hipotetyczny  wynikający  z  wniosków  Odwołującego  -  o  wadliwym 

dokonan

iu  czynności  objętych  przedmiotem  zaskarżenia.  Uwzględniając  powyższe  Izba 

uznała,  iż  czynność  stanowiąca  przedmiot  zarzutu  prowadziła  do  stanu  naruszającego 

interes 

Odwołującego, który złożył ofertę w jego ocenie poprawną i pozwalającą na zawarcie 

umowy r

amowej, na podstawie której Wykonawca mógłby realizować zamówienia częściowe 

na  rzecz  Zamawiającego.  Izba  uznała,  iż  odwołanie  służyć  ma  ochronie  interesu 

Odwołującego  w  postępowaniu,  przede  wszystkim  przez  uchylenie  czynności  prowadzącej 

do  niekorzystnego  dla  tego  Wykonawcy  skutk

u  w  postaci  wyłączenia  z  udziału  w 

postępowaniach wykonawczych.

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  uznała,  iż  spełnione  zostały  przesłanki  z  art.  179  ust.  1 

Ustawy.  

W  świetle  przedstawionych  stanowisk  oraz  analizy  dokumentacji  postępowania,  w 

szczególności  treści  siwz,  oferty  Odwołującego  Izba  uznała,  iż  odwołanie  nie 

zasługiwało na uwzględnienie.  

Izba  ustaliła  stan  faktyczny,  w  jakim  Zamawiający  dokonał  czynność  odrzucenia  oferty 

Odwołującego z postępowania. 

Zamawiający prowadzi postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej, której przedmiotem 

będzie dostawa armatury dla gazu ziemnego wraz z napędami, serwis bieżący oraz usługa 


str. 8 

nadzoru i serwisu. 

Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery części: zawory kulowe 

o średnicy DN 1000 wraz z napędami (część 1), zawory kulowe o średnicy DN 700 wraz z 

napędami (część 2), zawory kulowe o średnicach od DN 200 do DN 500 wraz z napędami 

(część 3), zasuwy klinowe o średnicach od DN 200 do DN 300 wraz z napędami (część 4). 

W  ofercie  ramowej  prz

edmiot  wyceny  armatury dokonywano  w  wykonaniu obejmującym jej 

najdroższe  i  najpełniejsze  warianty.  Na  etapie  zamówienia  częściowego  Zamawiający 

doprecyzuje  konkretne  parametry  techniczne,  w  szczególności  wersję  wykonania  (pkt  IV 

załącznika nr 1 do siwz) 

W  załączniku  nr  2  (zawory  kulowe)  oraz  załączniku  nr  3  (zasuwy  klinowe)  i  nr  4  (napędy 

armatury) 

Zamawiający opisał wymagania wobec przedmiotu dostawy. W pkt 2.6 załącznika 

nr  2  Zamawiający  wskazał,  iż  Wykonawca  powinien  udzielić  gwarancji  na  armaturę, 

min

imalny  okres  gwarancji  wynosi  24  miesiące,  licząc  od  dnia  zabudowy  armatury  na 

instalacji. 

W pkt 1.6 załącznika nr 3 (zasuwy klinowe) Zamawiający wskazał, iż Wykonawca powinien 

udzielić gwarancji na armaturę (wraz z napędem) na okres minimum 24 miesięcy, licząc od 

dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

W pkt 1.21 załącznika nr 4 (napędy armatur) Zamawiający wskazał, iż Wykonawca powinien 

udzielić gwarancji na napędy min. 24 miesiące licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego 

(ale nie krócej jak na armaturę). 

W  pkt  XX  siwz  Zamawiający  w  zakresie  każdej  z  części  ustalił,  jako  kryterium  oceny 

„Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (G)  – waga 10%” i określił zasady, na 

jakich przyznawać będzie punkty. W opisie tym Zamawiający  wskazał  – podstawowy okres 

gwarancji  i  rękojmi  wynoszący  36  miesięcy    -  0  pkt.  Za  każde  kolejne  wydłużenie  okresu 

gwarancji o 12 miesięcy Zamawiający przyznawać miał odpowiednio 2 (48 miesięcy), 4 (60 

miesięcy), 8 (72 miesiące) i 10 pkt (84 miesiące). 

We  wzorze  umowy  ramowej 

–  ustalającym  zasady  udzielania  zamówień  (umów 

częściowych)  Zamawiający  w  §  3  ust.  8  pkt  2  wskazał,  Oferta  składania  w  Postępowaniu 

Wykonawczym  nie  może  być  mniej  korzystna  od  oferty,  którą  Wykonawca  złożył  w 

Postępowaniu Ramowym. Niniejsze oznacza, że długość okresu gwarancji jakości/rękojmi za 

wady  za

proponowana na daną Armaturę, Serwis Bieżący oraz Usługi Nadzoru i Serwisu w 

ramach Przedmiotu Umowy Częściowej w ofercie złożonej w Postępowaniu Wykonawczym 

nie może być krótsza od długości okresu gwarancji jakości/rękojmi za wady zaproponowanej 

na tę samą Armaturę, Serwis Bieżący oraz Usługi Nadzoru i Serwisu w ramach Przedmiotu 

Umowy Ramowej w ofercie złożonej w Postępowaniu Ramowym.  


str. 9 

W  §  13  wzoru  umowy  (gwarancja  jakości)  Zamawiający  w  pkt  5  i  6  ustalił,  iż  w  zakresie 

Armatury,  Serwisu  Bieżącego,  a  także  Usług  Nadzoru  i  Serwisu,  Strony  zgodnie 

postanawiają,  iż  okres  rękojmi  za  wady  rozpoczyna  bieg  każdorazowo  od  daty  podpisania 

odpowiednio 

protokołu  odbioru  Partii,  odbioru  Serwisu  Bieżącego,  protokołu  odbioru  Usług 

Nadzoru  i  Serwisu  bez  zastrzeżeń  ze  strony  Zamawiającego,  a  kończy  bieg  po  upływie 

terminu wskazanego przez Wykonawcę w trakcie Postępowania Wykonawczego, liczonego 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Armatury/Przedmiotu  Umowy Częściowej 

bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  

Według definicji z § 1 pkt 9 wzoru umowy ramowej – Partia to część Armatury stanowiącej 

część  Przedmiotu  Umowy  Częściowej,  podlegająca  odbiorowi  na  podstawie  protokołu 

odbioru  Partii. 

Zamawiający  zaakceptuje  protokół  odbioru  Partii  po  uprzedniej  pozytywnej 

weryfikacji ilościowej i jakościowej danej Partii. 

Zgodnie  z  pkt  III.7  siwz  po  podpisaniu  Umowy  Ramowej  Zamawiający  będzie  udzielał 

zamówień  wykonawczych.  Wykonawca  zamówienia  wykonawczego  zostanie  wyłoniony  w 

wyniku zaproszenia do składania ofert. Jedynymi kryteriami oceny ofert składanych w wyniku 

zaproszenia do składania ofert będą: cena brutto (waga 90%) oraz długość okresu gwarancji 

jakości  i  rękojmi  za  wady  (waga  10%).  Zapis  ten  został  powtórzony  we  wzorze  Umowy 

Ramowej - 

§ 3 ust. 7. 

W  pkt  3  formularza  oferty  wykonawcy  mieli  wskazać  ilość  miesięcy  udzielonej  gwarancji 

jakości/rękojmi  za  wady  na  Armaturę,  Serwis  Bieżący  oraz  Usługi  Nadzoru  i  Serwisu 

odrębnie  dla  każdej  z  oferowanych  części  przedmiotu  zamówienia.  Odwołujący  w  ofercie 

zadeklarował dla każdej części 24-miesięczny okres gwarancji. 

W piśmie z dnia 23.12.2019 r. Odwołujący przesłał Zamawiającemu oświadczenie o treści: 

związku  z  omyłkowym  wskazaniem  w  złożonej  przez  nas  ofercie  w  ww.  Postępowaniu 

nieprawidłowego  okresu  gwarancji  jakości  i  rękojmi  za  wady  (24  miesiące  zamiast  36 

miesięcy) informujemy, że mieliśmy i mamy pełną świadomość minimalnego (oczekiwanego 

przez Zamawiającego) okresu gwarancji, co wyraziliśmy składając stosowne oświadczenie w 

formularzu oferty (pkt 7 formularza oferty). Podanie nieprawidłowego okresu gwarancji było 

wynikiem wyłącznie naszej omyłki i nie miało charakteru świadomego.  

Załącznikiem  do  wskazanego  oświadczenia  była  opinia  prawna  przygotowana  na  wniosek 

Odwołującego,  z  której  wynika  wniosek  opiniującego,  iż  w  okolicznościach  opiniowanej 

sprawy niezgodność treści oferty Wykonawcy z treścią SIWZ w zakresie oferowanej długości 

okresu  gwarancji  jakości  i  rękojmi  za  wady  (24  miesięcy  zamiast  minimum  36  miesięcy) 

stanowi ni

ezgodność z SIWZ, którą należy jednoznacznie zakwalifikować, jako „inną omyłkę” 

określoną w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Powyższa konkluzja nakłada na Zamawiającego 


str. 10 

obowiązek  poprawienia  tej  omyłki  w  ofercie  Wykonawcy,  co  może  nastąpić  –  w 

okolicznościach opiniowanej sprawy – bez potrzeby pozyskiwania wyjaśnień od Wykonawcy.    

Zamawiający  odrzucił  ofertę  Odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Ustawy 

wskazując, jako niezgodny z wymaganym w siwz - zadeklarowany w ofercie okres gwarancji 

i rękojmi 24 m-ce dla każdej z czterech części zamówienia. 

Na podstawie poczynionych powyżej ustaleń Izba uznała, iż odwołanie nie zasługiwało 

na uwzględnienie.  

Rozpoznając  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  Izba  miała  na  uwadze  stan  wynikający  z 

dokumentów  postępowania prowadzonego w  celu zawarcia  umowy  ramowej. W  przypadku 

postępowania  prowadzonego  w  celu  zawarcia  umowy/umów  ramowych  można  mówić  o 

procedurze,  która  nie  stanowi  jeszcze  udzielenia  zamówienia  publicznego  wybranemu 

wykonawcy,  jest  natomiast  wstępem  dla  przyszłych  postępowań  wykonawczych  i  określa 

zasady na jakich przyszłe zamówienia częściowe będą udzielane. Składane w tej procedurze 

oferty  mają  na  celu  wyłonienie  grona  wykonawców,  którzy  w  ramach  zawartych  umów 

ramowych  będą  następnie  zapraszani  do  udziału  w  postępowaniach  wykonawczych 

obejmujących już skonkretyzowany przedmiot zamówienia, zgodnie z bieżącymi potrzebami 

Zamawiającego.  

Przedmiot sporu w niniejszej sprawie sprowadzał się do oceny czynności odrzucenia oferty 

Odwołującego z postępowania, której zgodność z treścią siwz została przez Zamawiającego 

zakwestionowana  przez  fakt  zaoferowania  w  formularzu  ofertowym  okresu  gwarancji  i 

rękojmi  wynoszącego  dla  każdej  z  części  zamówienia  24  miesiące.  Zamawiający  uznał,  iż 

pozostaje to w sprzeczności z określonym w pkt XX siwz (kryteria oceny ofert) podstawowym 

okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 36 miesięcy. Odwołujący bronił swojej oferty i jej 

zgodności  z  siwz  wskazując  na  wymagania  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  opisane  w 

załącznikach  nr  2,  3  i  4,  gdzie  Zamawiający  określił  jako  minimalny  okres  gwarancji  na 

armaturę  wraz  z  napędami  24  miesiące.  Z  ostrożności  wskazywał  również  (gdyby  wnioski 

dotyczące  zgodności  jego  oferty  z  siwz  nie  zostały  podzielone  przez  Izbę)  na  konieczność 

poprawienia treści oferty w trybie przewidzianym w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy. 

Odnosząc  się  do  zarysowanego  powyżej  stanu  sprawy  w  pierwszej  kolejności  należało 

rozstrzygnąć, czy  zadeklarowany  w  ofercie  Odwołującego  okres 24-miesięcznej  gwarancji i 

rękojmi był niezgodny z treścią siwz, mając na uwadze to, że okres 36 miesięcy wskazany 

został przez Zamawiającego wyłącznie w opisie sposobu przyznawania punktów w kryterium 

G (długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady). Należy w tym miejscu zauważyć, iż 

kryterium  G  miało  nie  tylko  znaczenie  dla  ustalenia  grona  wykonawców,  z  którymi 


str. 11 

Zamawiający  zawrze  umowy  ramowe  (w  przypadku,  gdyby  ilość  wykonawców 

zainteresowanych przekroczyła liczbę 20), ale przede wszystkim wyznaczało ramy dla ofert 

składanych  w  postępowaniach  wykonawczy.  Zgodnie  z  umową  ramową  wykonawca 

składając  oferty  częściowe  nie  będzie  mógł  zaoferować  krótszego  okresu  gwarancji,  niż 

zadeklarowany  w  postępowaniu  prowadzonym  w  celu  zawarcia  umowy  ramowej.  Ponadto, 

deklarowany  okres  gwarancji  i  rękojmi  stanowić  będzie  przyszłe  kryterium  oceny  ofert  w 

postępowaniach  wykonawczych.  Powyższe  reguły  prowadziły  do  wniosku,  iż  deklaracja  co 

do  długości  okresu  gwarancji  i  rękojmi  złożona  w  ofercie  nie  miała  na  celu  samego 

potwierdzenia  zgodności  przedmiotu  dostawy  z  wymaganiami  Zamawiającego  (tego 

dotyczyło  oświadczenie  ogólne  z  pkt  6  formularza  oferty  o  treści  OŚWIADCZAMY,  że 

dostarczony  przedmiot  Zamówienia  będzie  spełniał  wszystkie  wymagania  określone 

odpowiednio  w  Załączniku  nr  1  do  SIWZ  –  w  którym  znajduje  się  odesłanie  do  wymagań 

opisanych  w  załącznikach  od  2  do  5).  Miała  ona  szersze  znaczenie,  wykraczające  poza 

ocenę  zgodności  oferty  z  wymaganiami  technicznymi.  Stanowiła  ona  punkt  wyjścia  dla 

przyszłych ofert częściowych w ten sposób, iż określała dolną granicę dla deklarowanego w 

przyszłości  okresu  gwarancji  i  rękojmi.  Tym  samym  oceny  zgodności  oświadczenia 

W

ykonawcy należało dokonać - nie w kontekście możliwego naruszenia ogólnych wymagań 

dla  przedmiotu  dostawy, 

gdzie  Zamawiający  wskazywał  minimalny  okres  gwarancji  24 

miesiące, liczony od wystąpienia zdarzeń opisanych w siwz, ale przez pryzmat treści oferty 

ocenianej według kryteriów oceny ofert. Chociaż Zamawiający nie zamieścił w siwz uwagi, iż 

naruszenie podstawowego okresy gwarancji i rękojmi ustalonego na 36 miesięcy spowoduje 

odrzucenie  oferty,  to  reguły  wynikające  z  treści  art.  89  ust.  1  Ustawy  znajdowały 

zastosowanie.  

Zamawiający  w  pkt  XX  siwz  okresy  gwarancji  opisał,  jako  podstawowy  oraz  wydłużony, 

mając  na  uwadze  konieczność  uwzględnienia  czasu  koniecznego  na  zabudowę  Armatury 

(wyjaśnienia Zamawiającego złożone na  rozprawie).  Ponadto,  przy  dalszych zapisach  siwz 

wyłączających  możliwość  skrócenia  okresu  gwarancji  w  postępowaniach  wykonawczych, 

należało  uznać,  że  okres  podstawowy  stanowi  jednocześnie  okres  minimalny  –  narzucony 

przez  Zamawiającego. Wykonawcy  w  ofertach mogli  zatem  potwierdzić  okres  podstawowy, 

co nie prowadziło do przyznania punktów, bądź zadeklarować wydłużony okres gwarancji, za 

co  mogli  uzyskać  dodatkowe  punkty.  Złożone  pismo  Odwołującego  z  dnia  23.12.2019  r. 

potwierdza  założenie  Zamawiającego  o  konieczności  dochowania  podstawowego  okresu 

gwarancji i rękojmi, co wyraża się w przyznaniu samego Wykonawcy omyłkowego wskazania 

w  ofercie  nieprawidłowego  okresu  gwarancji  i  rękojmi  za  wady  –  24  miesiące  zamiast  36 

miesięcy.    


str. 12 

Izba  również  przychyliła  się do  tej  oceny,  tj.  uznała,  że zadeklarowany  w  ofercie  okres  24-

miesięcznej  gwarancji  i  rękojmi  za  wady  nie  odpowiada  wskazanemu,  jako  podstawowy 

okresowi 36-

miesięcznej gwarancji, co prowadziło do niezgodności treści oferty z siwz. 

Tym samym należało odnieść się do drugiej kwestii podniesionej w odwołaniu, tj. możliwości 

uznania tej niezgodności za omyłkę podlegającą poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 

3  Ustawy. 

Uwzględniając  argumenty  obu  stron  Izba  doszła  do  przekonania,  iż  nie  można 

traktować  oświadczenia  złożonego  w  tych  okolicznościach,  jako  omyłki  poodającej  się 

korekcie na zasadach przewidzianych w Ustawie. 

A

by  mówić  o  omyłce  w  rozumieniu  art.  87  ust.  2  pkt  3  Ustawy  należy  ustalić,  czy 

Zam

awiający  mógł  samodzielnie  stwierdzić,  jaka  była  rzeczywista  wola  Wykonawcy,  aby 

móc  następnie  doprowadzić  do  zgodności  oświadczenia  złożonego  w  ofercie  z  zamiarem, 

jaki od początku towarzyszył złożeniu oferty. W ocenie Izby sama treść oferty nie zawierała 

żadnej wskazówki, co do ustalenia odmiennej treści deklaracji Wykonawcy, niż wynikająca z 

brzmienia  oświadczenia  z  pkt  3  formularza  oferty.  Jedynie  pismo  Odwołującego  z 

23.12.2019 r. stanowić mogło źródło wiedzy, co do nieświadomego charakteru omyłki, co w 

ocenie Izby nie było wystarczającym uzasadnieniem dla zastosowania przepisu art. 87 ust. 2 

pkt 3 Ustawy. W niniejszej sprawie istotnym było bowiem to, że wykonawcy mogli w sposób 

różny  zadeklarować  okres  gwarancji  i  rękojmi  (podstawowy  lub  jeden  z  czterech 

wydłużonych),  a  tym  samym  Zamawiający  nie  mógł  zastąpić  w  tej  części  oświadczenia 

w

ykonawcy  innym.  W  ocenie  Izby,  nie  jest  możliwe  odtworzenie  rzeczywistej  woli 

Odwołującego,  w  szczególności  przez  przyjęcie,  jako  jedynego  uzasadnionego 

rzeczywistymi  motywami  wykonawcy 

–  oświadczenia  potwierdzającego  podstawowy  okres 

gwarancji  i  rękojmi.  Wprawdzie  byłby  to  sposób  najbardziej  uczciwy  wobec  konkurentów, 

którzy  w  kryterium  G  nie  otrzymali  punktów  (zadeklarowali  podstawowy  okres  gwarancji  i 

rękojmi  za  wady)  i  nie  wpływający  na  ustalenie  rankingu  ofert  w  tym  postępowaniu.  To 

jednak, jako działanie  wykraczające  poza wytyczne  dla dokonywania korekty  oświadczenia 

woli  Wykonawcy,  nie  mogło  zostać  usankcjonowane  wyrokiem  Izby.  Nie  można  bowiem 

traktować  w  kategorii  korekty  omyłkowo  zawartej  treści  oferty,  sytuacji  kiedy  dochodzi  do 

kształtowania  nowego  oświadczenia  woli.  W  niniejszej  sprawie  taki  skutek  wywołałoby 

wydłużenie okresu gwarancji z 24 miesięcy do 36 miesięcy.     

Nie można również wykluczyć, że Wykonawca świadomie zadeklarował okres 24 miesięcy – 

odpowiadający okresowi wskazanemu w załącznikach do siwz, jako okres, który nie mógłby 

ulec  dalszemu  skróceniu  na  etapie  postępowań  wykonawczych,  co  pozwalałoby  na  jego 

utrzymanie  przy  zamówieniach  częściowych,  jako  korzystny  z  punktu  widzenia  dostawcy 

przedmiotu  zamówienia.  Ponieważ  siwz  pozornie  mogła  wydawać  się  niespójna  (przy 

samym  zestawieniu  okresów  gwarancji  z  pominięciem  sposobu  liczenia  biegu  terminu,  w 


str. 13 

szczególności  opisanych  w  §  13  umowy  ramowej), Wykonawca mógł  zakładać,  iż  ten  stan 

faktyczny nie doprowadzi do odrzucenia oferty. 

Zasadniczo to właśnie takie motywy działania 

wynikają  z  treści  odwołania,  gdzie  Wykonawca  przyznaje,  iż  deklarując  okres  24-miesięcy 

działał  ze  świadomością  braku  uzyskania  punktów  za  krótszy  od  podstawowego  okres 

gwarancji,  ale jednocześnie  nie  widział  podstaw  do  odrzucenia  z  tej  przyczyny  jego  oferty. 

Taka  hipoteza  jest  równie  logiczna  i  tym  samym  nie  pozwala  przyjąć,  jako  jedynej 

uzasadnionej  wersji,  iż  przy  redagowaniu  oświadczenia  co  do  deklarowanego  okresu 

gwarancji  miało dojść do nieumyślnej omyłki.   

Izba  oddaliła  w  konsekwencji  zarzut  zaniechania  wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnienia 

treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 Ustawy, które to wyjaśnienia miałyby sprowadzać się 

do  ustalenia  przyczyn  wskazania  24-

miesięcznego  okresu  gwarancji,  a  nie  wyjaśnienia 

samej treści deklaracji, która była jednoznaczna i nie mogła być skorygowana.  

W świetle powyższego, Izba na podstawie art. 192 ust. 1 Ustawy oddaliła odwołanie. 

O kos

ztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

od

woławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania  wpis  wniesiony  przez  Odwołującego  w  kwocie  15.000,00  zł.  oraz  koszty 

wynagrodzenia  pełnomocnika  Zamawiającego  w  wysokości  stwierdzonej  rachunkiem 

przed

łożonym przed zamknięciem rozprawy i obciążyła nimi Odwołującego.  

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel