KIO 193/20 POSTANOWIENIE dnia 4 lutego 2020 r.

Data: 15 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 193/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:        Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  25  lipca  2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31 

stycznia  2020  r. 

przez  wykonawcę  IMS  Innovative  Medical  Solutions  B.  N.  Sp.  j.,  ul. 

Kamiennogórska  22,  60-179  Poznań  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Wojewódzki 

Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy) 

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  IMS  Innovative 

Medical Solutions B. N. 

Sp. j., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań stanowiącej 90% 

uiszczonego 

od odwołania, 

.  kosztami  postępowania  obciąża  wnoszącego  odwołanie  IMS  Innovative  Medical 

Solutions B. N. 

Sp. j., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań i zalicza w poczet kosztów 

postępowania  odwoławczego  kwotę  1  500  zł  00  gr  (słownie:  tysiąc  pięćset  złotych  zero 

groszy),  uiszczoną  przez  IMS  Innovative  Medical  Solutions  B.  N.  Sp.  j.,  ul. 

Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2019  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Toruniu

Przewodniczący: 

..………………….. 


Sygn. akt: KIO 193/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Św. Józefa 53-59, 87-

100 Toruń, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę narzędzi specjalistycznych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane  w  Dzienni

ku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  10  października  2019  roku,  pod 

numerem  2019/S  196-475464

. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów 

właściwych dla zamówień o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

Dnia  23.01.2020 

r.  Zamawiający  poinformował  wykonawcę  IMS  Innovative  Medical 

Solutions  B.  N. 

Sp.  j.,  ul.  Kamiennogórska  22,  60-179  Poznań  (dalej  również  jako 

Odwołujący) o odrzuceniu jego oferty. 

 W  dniu  31.01.2020  r.  wykonawca  IMS 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołanie od ww. czynności, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  tj.  zasady  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  sposób,  który 

utrudnia uczciwą konkurencję, 

2.  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  do

konanie  wadliwej  czynności  oceny  oferty 

odwołującego, 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenia oferty odwołującego, 

art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  nieodebranie  wyjaśnień  od  wykonawcy,  tylko 

bezrefleksyjne, automatyczne odrzucenie oferty, albow

iem prawo zamawiającego do 

wezwania do złożenia wyjaśnień przez wykonawcę w każdym tego rodzaju przypadku 

staje się jego obowiązkiem. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Odwołujący  w  dniu  3.02.2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy  przed  Krajową  Izbą 

Odwoławczą, wniósł pismo zawierające oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. 

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  niesie  daleko  idące  skutki  

w  postaci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  


Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed 

otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 

zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  

w  tym  zakres

ie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu 

Zamówień Publicznych.  

Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  stosownie  do  art.  187  ust.  8 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odw

oławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

P

rzewodniczący:      ………………………   


wiper-pixel