KIO 192/20 POSTANOWIENIE dnia 11 lutego 2020 r.

Data: 15 kwietnia 2020

sygn. akt: KIO 192/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpozn

aniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  11  lutego  2020  roku  

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

30  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę  S.  D.  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod 

firmą 

DS 

Comp 

S. 

D.

oś. 

Kościuszkowskie 

Kraków,  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Szpital  Uniwersytecki  w  Krakowie, 

ul. Kopernika 36; 31-

501 Kraków

przy  udziale  wykonawcy  T-

Systems  Polska  sp.  z  o.o.,  ul.  Św.  Antoniego  7;  50-073 

Wrocław,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  -  po  stronie 

zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze

2.  N

akazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  S.  D. 

prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą  DS  Comp  S.  D., 

oś. Kościuszkowskie 6/229; 31-858 Kraków, kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście 

tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie

Przewodniczący: ……………………………… 


sygn. akt KIO 192/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Szpital  Uniwersytecki  w  Krakowie,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest 

„Dostawa infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 29 maja 2019 r., pod nr 2019/S 103-249327. 

Dnia  20  stycznia  2020  roku,  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego  postępowania,  tj.  o  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. 

Dnia  30  stycznia  2020  roku  wykonawca  S.  D. 

prowadzącą działalność gospodarczą pod 

firmą  DS  Comp  S.  D.  (dalej  „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej,  zarzucając  zamawiającemu  naruszenie  art.  93  ust.  1  pkt  7  w  zw.  z  art.  146 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Izba ustaliła, że zamawiający dnia 31 stycznia 2020 roku, przekazał  wykonawcom kopię 

wniesionego odwołania. 

Izba ustaliła, iż do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego, skuteczne 

przystąpienie zgłosił wykonawca T-Systems Polska sp. z o.o. (dalej „przystępujący”). 

Zamawiający,  pisemnie  dnia  11  lutego  2020  roku,  przesłał  do  Izby  odpowiedź  na 

odwołanie, w której oświadczył, iż uwzględnia odwołanie w całości. 

Przystępujący  nie  wniósł  sprzeciwu  od  uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów 

odwołania w całości. 

T

ym  samym,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  postępowanie  odwoławcze 

należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 3 ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  §5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania 

oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U. 

2018, poz. 972). 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel