KIO 19/20 POSTANOWIENIE dnia 17 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 19/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Katarzyna Brzeska  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  17  stycznia  2020  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3 

stycznia  2020  r.  przez 

wykonawcę  M.  G.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą  ELGOMAR  M.  G.  z  siedzibą  w  Międzyborowie  w postępowaniu  prowadzonym 

przez 

Zamawiającego: Szkoła Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy  M. 

G. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  ELGOMAR  M.  G.  z 

siedzibą  w  Międzyborowie  kwoty  7  500  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset 

złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  – 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:…………………..   


Sygn. akt: KIO 19/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Szkoła  Gówna  Gospodarstwa  Wiejskiego  w  Warszawie  prowadzi 

w trybie przetargu nie

ograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Sukcesywne dostawy materiałów oświetleniowych dla SGGW”.  

W  dniu  3  stycznia  2020  r.  wykonawca  M.  G. 

prowadzący  działalność  gospodarczą 

pod  nazwą  ELGOMAR  M.  G.  z  siedzibą  w  Międzyborowie  (zwany  dalej:  „Odwołującym”) 

wniósł odwołanie na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zaniechania odrzucenia 

oferty  firmy  F.H.T.  „ELEKTRO-PLUS”  Ł.  Ś.  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

zarzucając  Zamawiającemu  naruszenie  przepisów:  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania,  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności  wyboru  oferty  z  dnia  30  grudnia  2019  r.  jak  również  powtórzenia  czynności 

badania i oceny ofert.  

Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym miało miejsce w dniu 3 

stycznia 2020 r.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zama

wiającego  nie  zgłosił  przystąpienia  –  w  terminie  przewidzianym  w    ustawie  –  żaden 

wykonawca.  

Pismem  z  dnia  13  stycznia  2020 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

której oświadczył, że uwzględnia odwołanie oraz w związku z uwzględnieniem odwołania 

dokona  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  dokonanego  pismem  z 

dnia 30 grudnia 2019 r., dokona odrzucenia oferty wykonawcy F.H.T. „ELEKTRO-PLUS” Ł. 

Ś. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, uznając iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ 

oraz dokona ponownej oceny ofert.  

W  związku  z  faktem,  że  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca,  a  Zamawiający  w  całości  uwzględnił  zarzuty  zawarte  w  odwołaniu, 

postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp – należało 

umorzyć. 


O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odw

oławczym  i  sposobu ich rozliczania (Dz.  U. Nr  41,  poz.  238  z  późn.  zm.)  jednocześnie 

orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  dokonania  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku 

bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący: ………………. 


wiper-pixel