KIO 191/20 WYROK dnia 14 lutego 2020 roku

Data: 15 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 191/20 

WYROK 

z dnia 14 lutego 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski   

po  rozpoznaniu  na  rozprawie,  w  Warszawie,  w  dniu  11  lutego  2020  roku  od

wołania 

wniesionego  do  Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  stycznia  2020  roku  przez 

wykonawcę  Skamex  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  

z siedzibą w Łodzi  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Śląskie  Centrum  Chorób  Serca  

w Zabrzu  

przy udziale wykonawcy 

Becton Dickinson Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

o sygn. akt KIO 191/20 

po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie. 

Nakazuje  Zamawiającemu  -  w  postepowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego 

pod  nazwą:  dostawa  jednorazowego  sprzętu  medycznego  w  Pakiecie  nr  2  - 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  tj.  oferty  wykonawcy 

Becton  Dickinson  P

olska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Warszawie. 

Nakazuje Zamawiającemu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  odrzucenie  z  postepowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  pod 

nazwą:  dostawa  jednorazowego  sprzętu  medycznego  w  Pakiecie  nr  2  -  oferty 


wykonawcy  Becton  Dickinson  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie. 

W pozostałym zakresie zarzut odwołania uznaje za niezasadny. 

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Becton  Dickinson  Polska  spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Skamex  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  

z siedzibą w Łodzi tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  Becton  Dickinson  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz  wykonawcy  Skamex  spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Łodzi  kwotę   

zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy) 

stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  tytułem  wpisu  

od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  907  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach.  

Przewodniczący:      ………………………………. 


Sygn. akt: KIO  191/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  –  Śląskie  Centrum  Chorób  Serca  w  Zabrzu  -  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą 

dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w podziale na pakiety. 

O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 23 lipca 2019 roku pod numerem 2019/S 140-344042.  

30  stycznia  2020  roku 

działając  na  podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 roku  - 

Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 roku, poz. 1843; dalej: „Pzp” lub „ustawa”) Odwołujący wniósł odwołanie od niezgodnej 

z  przepisami 

czynności  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia 

publicznego 

dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w Pakiecie nr 2.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 91 ust. 1 ustawy  - 

poprzez wybór, w zakresie pakietu nr 2 oferty złożonej przez 

Becton  Dickinson  Polska 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  

Warszawa  (dalej  „BECTON”),  która  nie  jest  ofertą  najkorzystniejszą  w  rozumieniu 

przepisów ustawy; 

2)  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez zaniechanie odrzucenia 

w  zakresie  pakietu  nr  2  oferty  BECTON  pomimo  jest  niezgodna  z  wymaganiami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: "SIWZ"); 

3)  art.  7  ust.  1  ustawy  - 

poprzez  prowadzenie  postępowania  z  naruszeniem  zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości,  nakazanie  unieważnienia 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  zakresie  pakietu  nr  2,  nakazanie 

Zamawiającemu  dokonanie  powtórnej  oceny  dokumentów  złożonych  przez  firmę  BECTON 

dokonanie  powtórnej  oceny  ofert,  uznanie  że,  oferta  złożona  przez  BECTON  w  zakresie 

pakietu  nr  2  podlega  odrzuceniu, 

uznanie  że  Odwołujący,  w  zakresie  pakietu  nr  2  złożył 

ofertę najkorzystniejszą. 

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania. 

Odwołujący następująco uzasadnił przedstawione w odwołaniu zarzuty 

Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę 

jednorazowego  sprzętu  medycznego.  Przedmiot  zamówienia  podzielony  został  na  28 


pakietów. I tak przedmiotem pakietu nr 2 poz. 16 było: 

Strzykawka; 

Gotowe  do  użycia  strzykawki  do  przepłukiwania  dostępu  naczyniowego  , 

fabrycznie  napełnione  NaCI  0,9  %,  o  pojemności:  10  ml  (całkowita  pojemność  cylindra 

maksymalnie  14  ml),  posiadające  zabezpieczenie  uniemożliwiające  wyjście  roztworu  soli 

fizjologicznej  poza przestrzeń  sterylną strzykawki,  długi  korek  zamykający  strzykawkę o dł. 

min.  12  mm,  posiadający  gwintowe  przedłużenie  zamykające  wejście  do  strzykawki  Luer 

Lock,  krótki  tłok  strzykawki  (tłok  całkowicie  chowający  się  w  cylindrze  po  opróżnieniu 

strzykawki),  ze  znacznikiem  pierwotnego  obszaru  sterylności  przestrzeni  wewnątrz 

strzykawki, 

okres ważności min 2 lata. Wyrób medyczny klasy III 

postępowaniu  zostały  zadane  pytania  do  SIWZ,  na  które  Zamawiający  udzielił 

odpowiedzi: 

38. Dotyczy Pakietu 2 Poz. 16 

Prosimy  o  dopuszczenie  gotowej  do  użycia  strzykawki  do  przepłukiwania  dostępu 

naczyniowego,  fabrycznie  napełnionej  NaCI  0,9  %,  o  pojemności:  10  ml  z  tłokiem  nie 

całkowicie wciskanym do wnętrza strzykawki, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę, pozostałe parametry zgodnie z zapisami siwz. 

Odwołujący  podał,  że  dla  każdego  z  potencjalnych  wykonawców,  opis  w  przedmiotowym 

zakresie  był  opisem  jasnym  i  zrozumiałym.  Powyższe  potwierdza  fakt,  że  w  prowadzonym 

postępowaniu, zostały złożone oferty, a więc żaden z wykonawców, przygotowując ofertę nie 

miał wątpliwości, jak interpretować postanowienia SIWZ w tym zakresie, jak również to, że 

żaden z wykonawców nie skorzystał z przysługujących mu środków ochrony prawnej na tak 

skonstruowany  opis  przedmiotu  zamówienia.  Powyższe  potwierdza  szereg  orzeczeń, 

Odwołujący  podał    wyrok  sygn.  akt  KIO  1435/17.  Odwołujący  podniósł,  że  pytania  nie 

zmodyfikowały  przy  tym  wymagań  Zamawiającego  w  zakresie  strzykawki  wskazanej  w 

pakiecie 2 pozycja 16, która posiadać ma następujące cechy: „Gotowe do użycia strzykawki 

do przepłukiwania dostępu naczyniowego . fabrycznie napełnione NaCl 0.9 %. o pojemności: 

10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml)”.  

W dniu 10 grudnia 2019 r. Odwołujący korzystając z przysługujących mu środków ochrony 

prawnej  przesłał  do  Zamawiającego  pismo  wskazując:  Zamawiający,  zgodnie  z  opisem 

przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  pakietu  2  poz.  16  wymagał  zaoferowania  produktu  o 

następujących  parametrach:  „Garowe  do  użycia  strzykawki  do  przepłukiwania  dostępu 

naczyniowego,  fabrycznie  napełnione  NoCI  0,9  %,  o  pojemności:  10  mi  (całkowita 

pojemność  cylindra  maksymalnie  14  ml),  posiadające  zabezpieczenie  uniemożliwiające 

wyjście  roztworu  soli  fizjologicznej  poza  przestrzeń  sterylną  strzykawki,  długi  korek 

zamykający  strzykawkę  o  dł.  min.  12  mm,  posiadający  gwintowe  przedłużenie  zamykające 


wejście  do  strzykawki  Luer  Lock,  krótki  tłok  strzykawki  (tłok  całkowicie  chowający  się  w 

cylin

drze  po  opróżnieniu  strzykawki),  ze  znacznikiem  pierwotnego  obszaru  sterylność 

przestrzeni wewnątrz strzykawki, .okres ważności min 2 lata. Wyrób medyczny klasy III". 

Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  06.09.2019  udzieli  następujących  odpowiedzi  na  pytania 

Wykonawcy:  38.  Dotyczy  Pakietu  2  Poz.  16  -  Prosimy  o  dopuszczenie  gotowej  do 

użycia 

strzykawki do 

przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnionej NaCl 0,9 %, o 

pojemności:  10  ml  z  dokiem  nie  całkowicie  wciskanym  do  wnętrza  strzykawki,  pozostałe 

parametry  zgodnie  z  SIWZ 

Zamawiający  odpowiada: wyrażamy  zgodę,  pozostałe  parametry 

zgodnie z zapisami SIWZ.  

Firma Becton Dickmson Polska sp. z o. o. 

zaoferowała zgodnie z odpowiedzią nr 38 z dnia 

06.09.2019 produkt firmy Becton Dickinson o numerze katalogowym 306585 

Strzykawka *zaaferowano produkt zgodnie z odp. ni 38 z dnia 06.09.2019

; Gotowe do użycia 

strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego . fabrycznie napełnione NaCl 0,9 %, o 

poj

emności:  10  ml  (całkowita  pojemność  cylindra  maksymalnie  14  ml),  posiadające 

zabezpieczenie  uniemożliwiające  wyjście  roztworu  soli  fizjologicznej  poza  przestrzeń 

sterylną  strzykawki,  dhjgi  korek  zamykający  strzykawkę  o  di.  mc  12  mm,  posiadający 

gwintowe  przedłużenie  zamykające  wejście  do  strzykawki  Luer  Lock.  krótki  tłok  strzykawki 

(tłok  całkowicie  chowający  się  w  cylindrze  po  opróżnieniu  strzykawki),  ze  znacznikiem 

pierwotnego  obszaru  stery!  no  ści  przestrzeni  wewnątrz  słrzykawki.  ofcres  ważności  min  2 

lata. Wyrób medyczny klasy III; szt.; 306585, Becton Dickinson. 

Zaoferowan

y  przez  firmę  Becton  Dickinson  Polska  produkt  jest  niezgodny  z  pierwotnym 

opisem  SIWZ  i  ww.  dopuszczeniem,  gdyż  posiada  całkowitą  pojemność  cylindra  15  ml,  to 

jest większą niż wymagał Zamawiający - czyli maksymalnie 14 ml.  

Tym  samym  treść  oferty  firmy  Becton  Dickinson  Polska  sp.  z  o.o.  nie  spełnia  wymogów 

zawartych  w  SIWZ  w  zakresie  pakietu  2  poz.  16  zatem  powinna  zostać  odrzucona  na 

podstawie art. 89 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zamawiający  wystąpił  do  BECTON  pisemnie  w  dniu  16  grudnia  2019  roku  prosząc  o 

ustosunkowanie  się  do  zarzutów  Odwołującego  w  zakresie  pakietu  2  pozycja  16. 

Wykonawca firma Becton Dickinson w treści swojego pisma z 20 grudnia 2019 roku wyjaśnił, 

że w zakresie pakietu 2 pozycja 16 zaoferował produkt zgodny z SIWZ. Treść Wyjaśnienia 

poniżej: „Zaoferowany przez nas produkt spełnia wymogi SIWZ w 100 %. Pojemność / ilość 

10  %  NaCl  w  strzykawce  /  wynosi  10  ml.  Całkowita  pojemność  cylindra  oferowanej 

strzykawki wynosi maksymalnie 14 ml.” 

Jednocześnie Becton Dickinsom zaczął  w swoim piśmie z 20 grudnia 2019 roku wyjaśniać 

kwestie związane z rozumieniem pojęcia „całkowitej pojemności cylindra” w zakresie pakietu 

2 pozycja 16. 

„Całkowita pojemność cylindra można zdefiniować na 2 sposoby: 


Praktycznie,  poprzez  ilość  krwi  jaką  można  zaaspirować  do  przestrzeni  strzykawki, 

przed  przepłukaniem  dostępu  naczyniowego.  Przestrzeń  ta  dla  strzykawki  o 

pojemności  10  ml  wynosi  zdecydowanie  mniej  niż  14  ml,  uzyskanie  większej 

pojemności jest niemożliwe ze względu na ogranicznik tłoka. 

2.  Literalnie: w mater

iałach informacyjnych podany jest parametr „znacznik pierwotnego 

obszaru sterylności ”. Jest to znak graficzny (czarny, przerywany okrąg na etykiecie) 

pokazujący  jak  daleko  może  wysunąć  się  tłok,  a  co  za  tym  idzie  jaką  dodatkową 

przestrzeń  cylindra  uzyskujemy,  oprócz  tej  wypełnionej  0,9%  NaCl.  (rysunek  1) 

Konstrukcja  strzykawki  zapobiega  potencjalnemu  skażeniu  płynu  z  uwagi  na 

wycofanie  tłoka  do  części  niesterylnej.  Tłok  znajduje  się  w  końcowej  części 

strzykawki,  długość  strzykawki  dopasowana  jest  do  jej  pojemności  i  całkowita 

pojemność cylindra nie przekracza 14 ml. (rysunek 2) ” 

Odwołujący  wskazał,  że są to doraźne próby  zupełnie nowej interpretacji opisu przedmiotu 

zamówienia zawartej w SIWZ przez wskazanie „znacznika pierwotnego obszaru sterylności” 

czy 

„ilości  krwi  jaką  można  zaaspirować  do  przestrzeni  strzykawki  ”  jako  „całkowitej 

pojemności  cylindra”  po  terminie  składania  ofert,  tym  bardziej,  że  przywołanie  przez  firmę 

BECTON wyroku KIO z dnia 12 listopada 2019 r. (sygnatura akt KIO 2192/19), potwierdza, 

że BECTON wie, co znaczy „całkowita pojemność cylindra”. W przytoczonym wyroku - co do 

rozumienia  pojęcia  całkowitej  pojemności  cylindra  -  nie  miał  wątpliwości  Zamawiający  i 

Krajowa Izba Odwoławcza. 

W piśmie z 20 grudnia 2019 roku BECTON podał następujące informacje: 

„Pragniemy nadmienić, iż firma Skamex w notatce dotyczącej Pakietu 2 poz. 16, wskazując 

na to, iż produkt zaoferowany przez BD nie spełnia wymagań opisu przedmiotu zamówienia 

z  powodu  całkowitej  pojemności  cylindra  15  ml  świadomie  chciała  wprowadzić 

Zamawiającego  w  błąd  pomimo  oddalenia  odwołania  firmy  Skamex  (wyrok  KIO  z  dnia  12 

listopada  2019  r.,  sygnatura  akt  KIO  2192/19),  dotyczącego  analogicznego  zarzutu  firmy 

Skamex w stosunku do innego Zamawiającego, który uznał ofertę firmy BD, jako spełniającą 

wszelkie wymagania z opisem przedmiotu zamówienia. Odpis wyroku w załączeniu. ” 

Odnosząc się do powyższych twierdzeń BECTON pragniemy ponownie zauważyć, iż firma 

BD  zaoferowała  w  zakresie  pakietu  2  pozycja  16  produkt,  który  nie  jest  zgodny  ani  

z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia, ani treścią dopuszczenia. 

Przytoczony  przez  BECTON  wyrok  KIO  z  dnia  12  listopada  2019  r.,  sygnatura  akt  KIO 

2192/19  oddalający  odwołanie Skamex  w  zakresie całkowitej  pojemności  cylindra wskazał, 

że  w  toku  rozprawy:  ”Izba  uznała  dowody  złożone  przez  zamawiającego  za  godne  wiary  

i nadała im większą moc dowodową, niż dowodom złożonym przez odwołującego” (strona 5, 

4  akapit  od  góry  strony  -  20  wiersz  od  góry).  Izba  w  toku  postępowania  KIO  2192/19  nie 

miała  wątpliwości  co  do  rozumienia  pojęcia  „całkowitej  pojemności  cylindra”,  takich 


wątpliwości  nie  miał  również  Zamawiający  robiąc  doświadczenie  w  swoim  Laboratorium.  

(W załączeniu protokół przedstawiony na rozprawie z badania wykonanego w Laboratorium 

szpitalnym  Zamawia

jącego).  Po  rozprawie  okazało  się,  że  stosując  1  lub  2  stopień  oporu 

pipety  można  uzyskać  różne  wyniki  badania.  Firma  Skamex  czując  się  poszkodowana  

i mając przekonanie o prawidłowości swoich pomiarów zleciła powtórne badanie pojemności 

strzykawki. 

Odwołujący  w  tym  miejscu  wniósł  o  przeprowadzenie  na  rozprawie  dowodu  z 

dokumentów,  w  postaci wyników  badań przeprowadzonych,  w  dniu 5 grudnia 2019  roku w 

odniesieniu  do  oferowanych  w  zakresie  pakietu  2  pozycja  16  przez  BECTON  strzykawek, 

przez  Akredytowane  Labo

ratorium,  stwierdzających,  że  oferowane  przez  BECTON 

strzykawki nie posiadają wymaganej pojemności, a całkowita pojemność cylindra przekracza 

wymagane przez Zamawiającego 14 ml. Wskazany środek dowodowy ma służyć wykazaniu 

okoliczności faktycznej wskazanej przez Odwołującego. 

Dowód:  protokół  przedstawiony  na  rozprawie  z  badania  wykonanego  w  Laboratorium 

szpitalnym Zamawiającego z 8 listopada 2019 roku. 

Odwołujący podał, że  w obecnej chwili nie jest możliwe jednostronne modyfikowanie przez 

wykonawcę  opisu  przedmiotu  zamówienia  (wyrok  KIO  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  KIO 

1087/17).  W  ślad  za  orzecznictwem  Sądowym  dotyczącym  zamówień  publicznych,  oraz 

doktryną  należy  podkreślić,  iż  powszechnie  przyjmowana  jest  rygorystyczna  wykładnia 

eksponująca  formalizm  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i  wynikająca  z 

niego konieczność bezwzględnego obowiązku odrzucania oferty, której treść nie odpowiada 

treści SIWZ. (SO w wyroku z dnia 28 września 2005 r. (II Ca 29/05) stwierdził, iż formalizm 

stosowany przy zamówieniach publicznych uzasadnia stosowanie rygorów w przypadku ofert 

niespełniających  wymogów  specyfikacji.  Dlatego  Zamawiający  nie  może  oceniać  ofert  w 

sposób dowolny, ale tylko w taki, jaki podał w specyfikacji. Odrzucenie oferty jest elementem 

czynności  zamawiającego  polegającej  na  badaniu  i  ocenie  ofert.  W  zakres  tej  oceny, 

skutkującej  odrzuceniem  oferty,  wchodzi  badanie  spełniania  przez  wykonawcę  warunków 

określonych w SIWZ, oraz badanie, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu. Następnie do 

zakresu  oceny 

wchodzi  badanie zgodności treści oferty z treścią SIWZ. To ostatnie odnosi 

się  zarówno  do  formalnej  strony  oferty,  jak  i  do  jej  merytorycznej  zawartości.  Powyższe 

rozważania  wprost  prowadza  do  stwierdzenia,  iż  oferta  BECTON,  jest  niezgodna  z  SIWZ. 

Należy,  więc  wskazać,  że  oferta  BECTON  powinna  zostać  odrzucona.  Oferta  musi 

odpowiadać  treści  SWIZ,  co  wynika  z  orzecznictwa:  sygn.  akt  KIO  2744/14,  KIO  1831/17; 

KIO1845/17;

sygn. akt KIO 1474/15,

sygn. akt KIO 884/15; KIO 583/18. 

Wybranie oferty, która nie jest ofertą najkorzystniejszą w myśl przepisów ustawy, jest 


krzywdzące  i  niesprawiedliwe.  Zamawiający  w  trakcie  badania,  oceny  i  wyboru  złożonych 

ofert  winien  stosować  się  do  zasady  rzetelności,  obiektywizmu  i  równego  traktowania 

wykonawców  (obowiązek  taki  nakłada  na  zamawiającego  wprost  zarówno  sama  ustawa  

jak  i  obowiązujące  Dyrektywy).  Postępowanie  Zamawiającego  stanowi  rażące  naruszenie 

zasad  uczciwej  konkurencji  w  postaci  zasady  równego  traktowania  wykonawców,  bowiem 

oferty  wszystkich  wykonawców  winny  być  oceniane  według  jednolitych  kryteriów 

wskazanych  w  treści  SIWZ  (Odwołujący  wskazał  wyrok  KIO  sygn.  akt    KIO  1713/15). 

Zamawiający, jako gospodarz postępowania ma obowiązek działać w toku oceny i badania 

ofert  z  najwyższą  starannością,  tak,  aby  zapewnić  spełnienie  zasady  równego  traktowania 

wykonawców  oraz  uczciwej  konkurencji  opisanych  w  art.7  ustawy  (Odwołujący  wskazał 

wyrok KIO 693/14, KIO 694/14). 

Zgodnie  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy,  zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  oraz  równe  traktowanie  wykonawców,  a  zamówienia  udziela  się  wyłącznie 

wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami  ustawy.  Fundamentalnymi  zasadami 

udzielania  zamówień  są  więc  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców. Z powyższego przepisu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego  zamawiający  ma  obowiązek  równego  traktowania  wykonawców  (Odwołujący 

wskazał wyrok sygn. akt KIO 773/16,  wyrok KIO sygn. akt KIO 2702/17). 

Odwołujący podał, że oferta Becton Dickinson winna podlegać odrzuceniu, dodał, że 

orzecznictwie TSUE wskazuje się, że zasada równego traktowania wymaga jednakowego 

traktowania  przez  zamawiającego  wykonawców  pod  względem  stawianych  im  w 

postępowaniu  wymagań  oraz  stosowania  jednakowych  zasad  na  etapie  późniejszej 

weryfikacji  ich  spełniania.  Oznacza  to,  że  zamawiający  mają  obowiązek  zapewnienia 

wykonawcom takich samych szans zarówno na etapie formułowaniu wniosków lub ofert, jak i 

ich badania oraz oceny (wyr. TSUE z: 7.4.2016 r., Partner A. D. 

v. Zarządowi Oczyszczania 

Miasta,  C-324/14).  N

ie  tylko  zasady  prowadzenia  postępowania,  ale  również  posiadana 

wiedza oraz działalność która prowadzi Zamawiający, nakładają na niego obowiązek wyboru 

za

równo  sprzętu  jak  i  asortymentu  medycznego,  który  w  pełni  odpowiadał  będzie  jakże 

ważnej  działalności,  jaką  jest  świadczeniem  usług  medycznych.  Tylko  asortyment 

odpowiadający 

wymogom 

odpowiednich 

norm, 

może 

zostać 

uznany  

za asortyment odpowiedni. 


Po  pr

zeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Strony  Odwołującej  postępowania 

oraz  uczestnika  postępowania  odwoławczego  na  podstawie  zebranego  materiału  

w  sprawie  oraz  oświadczeń  i  stanowisk  Strony  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

I. 

Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art. 

189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843; dalej: „Pzp” 

lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało złożone do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  30  stycznia  2020  roku  oraz  została  przekazana  

w  ustawowym  terminie  kopia  odwołania  Zamawiającemu,  co  zostało  potwierdzone  przez 

Odwołującego na posiedzeniu oraz wynika z akt sprawy odwoławczej.  

II. 

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – Środki 

ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy  -  to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu 

danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.  

III. 

Na  podstawie  art.  191  ust. 

2  ustawy  wydając  wyrok,  Izba  bierze  za  podstawę  stan 

rzeczy ustalony w toku postępowania.  

Na  podstawie  art.  190  ust.  1  ustawy 

–  Strony  i  uczestnicy  postępowania 

odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  do  stwierdzenia  faktów,  z  których 

wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony 

przeciwnej  strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  mogą  przedstawiać  

aż do zamknięcia rozprawy. Przepis ten nakłada na Strony postępowania obowiązek, który 

zarazem jest uprawnie

niem Stron, wykazywania dowodów na stwierdzenie faktów, z których 

wywodzą skutki prawne. Podkreślenia wymaga w tym miejscu, że postępowanie przed Izbą 

stanowi  postępowanie kontradyktoryjne,  czyli  sporne,  a z  istoty  tego postępowania  wynika, 

że  spór  toczą  Strony  postępowania  i  to  one  mają  obowiązek  wykazywania  dowodów,  

z których wywodzą określone skutki prawne.  

Mając  na  uwadze,  że  stosunki  z  zakresu  prawa  zamówień  publicznych  mają  charakter 

cywilnoprawny, powołując w tym miejscu na regulację art. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 


roku 

–  Kodeks  cywilny,  zgodnie  z  którym  kodeks  reguluje  stosunki  cywilnoprawne  między 

osobami  fizycznymi  i  osobami  prawnymi,  przechodząc  do  art.  6  Kodeksu  cywilnego,  który 

stanowi,  że  ciężar  udowodnienia  faktu  spoczywa  na  osobie,  która  z  faktu  tego  wywodzi 

skutki prawne należy wskazać, że właśnie z tej zasady wynika reguła art. 190 ust 1 ustawy. 

Przepis  art.  6  Kodeksu  cywilnego  wyraża  dwie  ogólne  reguły,  a  mianowicie  wymaganie 

udowodnienia  powoływanego  przez  stronę  faktu,  powodującego  powstanie  określonych 

skutków prawnych oraz usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z 

faktu  tego  wywodzi  skutki  prawne;  ei  incubit  probatio qui  dicit  non qui  negat  (na  tym  ciąży 

dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza).  

I

zba  wskazuje,  że postępowanie odwoławcze jest  odrębnym  od  postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego  postępowaniem,  które  ma  na  celu  rozstrzygnięcie  powstałego 

pomiędzy  Stronami  sporu.  W  trakcie  postępowania  odwoławczego  to  Odwołujący 

kwestionuje  pod

jęte  przez  Zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  i  wykonawców  

w  postępowaniu,  nie  zgadza  się  z  podjętymi  czynnościami  lub  zaniechaniem  określonych 

działań, tak więc zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ustawy to na Odwołującym ciąży ciężar 

dowiedzen

ia, że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe.  

Izba wskazuje w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 

roku  sygn.  akt  X  Ga  32/09,  w  którym  to  orzeczeniu  Sąd  wskazał  między  innymi  Ciężar 

udowodnienia  takiego  twierdzenia  sp

oczywa  na  tym  uczestniku  postępowania,  który 

przytacza twierdzenie o istnieniu danego faktu, a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu 

zaprzecza (…). Za wyrokiem z dnia 21 stycznia 2012 roku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. 

akt  KIO  54/12:  Zgodnie  z  art.  1

90  ust.  1  ustawy  p.z.p.  strony  są  obowiązane  wskazywać 

dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ciężar dowodu, zgodnie 

z art. 6 k.c. w zw. z art. 14 ustawy p.z.p. spoczywa na osobie, która z danego faktu wywodzi 

skutki  prawne.  Ciężar  dowodu  rozumieć  należy  z  jednej  strony  jako  obarczenie  strony 

procesu  obowiązkiem  przekonania  sądu  (w  tym  przypadku  Krajowej  Izby  Odwoławczej) 

dowodami o słuszności swoich twierdzeń, a z drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji 

tego obowiązku, lub jego nieskuteczności, zaś tą konsekwencją jest zazwyczaj niekorzystny 

dla strony wynik postępowania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. 

akt  II  CSK  293/07).  Postępowanie  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  toczy  się  z 

uwzględnieniem  zasady  kontradyktoryjności,  zatem  to  strony  obowiązane  są  przedstawiać 

dowody a Krajowa Izba Odwoławcza nie ma obowiązku wymuszania ani zastępowania stron 

w  jego wypełnianiu (wyrok Sądu Najwyższego  z  dnia 7 listopada 2007  r., sygn.  akt  II  CSK 

293/07, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1997 r., sygn. akt II UKN 406/97, wyrok 

Sądu Apelacyjnego z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt V ACa 175/08, wyrok KIO 1639/11). 


IV.  

Skład  orzekający  Izby  rozpoznając  sprawę  uwzględnił  akta  sprawy  odwoławczej,  

w  skład  których zgodnie z  par.  8 ust.  1 rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22 

marca 2018 roku w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. 

z  2018  r.  poz.  1092)  wchodzą  odwołanie  wraz  z  załącznikami  oraz  kopia  dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także inne pisma składane w sprawie 

oraz pisma przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem. 

Izba  uwzględniała  stanowisko  Zamawiającego  zaprezentowane  w  piśmie  z  dnia  7  lutego 

2020 roku 

Zamawiający uwzględniła zarzuty odwołania w całości.  

Izba  uwzględniła  także  stanowiska  i  oświadczenia  Stron  oraz  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  -  tj.  Becton  Dickinson  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie - złożone ustnie do protokołu.   

Izba 

uwzględniała  stanowisko  zaprezentowane  przez  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  w  piśmie  procesowym  z  dnia  11  lutego  2020  roku,  Izba  dopuściła  dowody 

zawnioskowane i złożone przez uczestnika postępowania odwoławczego przy tym piśmie.  

Izba  dopu

ściła  dowody  zawnioskowane  i  złożone  przez  Odwołującego  wraz  z  odwołaniem 

jak również dowody złożone i zawnioskowane przez Odwołującego w trakcie rozprawy: 

  d

owód  nr  1  –  Świadectwo  wzorcowania;  data  wydania  5  grudnia  2019  roku  oraz 

Certyfikat Akredytacji La

boratorium Wzorcującego nr AP 087, 

  d

owód  nr  2  –  wyciąg  z  polskiej  normy  PN-EN  ISO  7886-1  „Jałowe  strzykawki 

iniekcyjne  do  jednorazowego  stosowania  Część  1:  Strzykawki  do  ogólnego 

stosowania” wraz z tłumaczeniem na język polski, 

  d

owód nr 3 – Deklaracja zgodności PosiFlush SP&XS wraz z tłumaczeniem.   

V. 

Izba ustaliła: 

W  rozpoznawanej  sprawie  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  dokonał  następującego  opisu 

przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji 16 pakietu 2 w załączniku nr 2 do SWIZ: 

Strzykawka; 

Gotowe  do  użycia  strzykawki  do  przepłukiwania  dostępu  naczyniowego  , 

fabrycznie  napełnione  NaCI  0,9  %,  o  pojemności:  10  ml  (całkowita  pojemność  cylindra 

maksymalnie  14  ml),  posiadające  zabezpieczenie  uniemożliwiające  wyjście  roztworu  soli 

fizjologicznej  poza przestrzeń  sterylną strzykawki,  długi  korek  zamykający  strzykawkę o dł. 

min.  12  mm,  posiadający  gwintowe  przedłużenie  zamykające  wejście  do  strzykawki  Luer 


Lock,  krótki  tłok  strzykawki  (tłok  całkowicie  chowający  się  w  cylindrze  po  opróżnieniu 

strzykawki),  ze  znacznikie

m  pierwotnego  obszaru  sterylności  przestrzeni  wewnątrz 

strzykawki, 

okres ważności min 2 lata. Wyrób medyczny klasy III 

postępowaniu,  w  odniesieniu  do  pozycji  16  pakietu  nr  2  zostały  zadane  pytania  przez 

wykonawców, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi: 

W  odpowiedziach  z  dnia  6  września  2019  roku  na  pytanie  nr  2  (pismo 

SCCS/EZP/1608/11292/19) 

–  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  strzykawek  do 

przepłukiwania  napełnionych  fabrycznie  izotonicznym  roztworem  NaCl  0,9%  o  poj.  10  ml 

(całkowita  pojemność  cylindra  maksymalnie  14  ml),  jałowych,  sterylnych  wewnątrz  i  na 

zewnątrz,  z  długim  gwintowanym  korkiem  o  długości  całkowitej  min.  12  mm  zamykającym 

wejście  do  strzykawki  luer  lock,  zapobiegającym  przypadkowej  kontaminacji  wejścia  do 

strzykawki,  specjalna  bud

owa  tłoka  eliminująca  zwrotny  napływ  krwi  do  cewnika  (zerowy 

refluks)

,  ogranicznik  tłoka  uniemożliwiający  wysunięcie  tłoka  poza  cylinder  strzykawki,  tłok 

po  użyciu  wciskany  do  wnętrza  strzykawki  zgodnie  z  norma  ISO  7886-1,  klasa  IIb. 

Sterylizacja radiacyjn

a promieniami gamma. Okres ważności 24 m-ce. 

Zamawiający odpowiedział: Zamawiający wyraża zgodę.  

W  odpowiedziach  z  dnia  6  września  2019  roku  na  pytanie  nr  38  (pismo 

SCCS/EZP/1525/10340/19) 

–  Prosimy  o  dopuszczenie  gotowej  do  użycia  strzykawki  do 

przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnionej NaCI 0,9 %, o pojemności: 10 

ml z tłokiem nie całkowicie wciskanym do wnętrza strzykawki, pozostałe parametry zgodnie z 

SIWZ. 

Zamawiający odpowiedział: wyrażamy zgodę, pozostałe parametry zgodnie z zapisami siwz. 

W zakresie  

zarzutów odwołania: 

Izba  na  podstawie  art.  186  ust.  4  ustawy  poddała  odwołanie  pod  rozpoznanie, 

bowiem  uczestnik  postępowania  odwoławczego  wniósł  sprzeciw  wobec  uwzględnienia  

w całości przez Zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu.  

W pierwszej kolejności Izba odniesienie się do zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy -  

Izba zarzut uznała za zasadny. 

Obowiązkiem  Zamawiającego  jest  prowadzenie  postępowania  o  udzielnie  zmówienia 

publi

cznego z poszanowaniem zasad zamówień publicznych oraz w zgodzie z obowiązkami 

nałożonymi  przez  ustawę  na  Zamawiającego.  Izba  wskazuje,  że  ustawa  zobowiązując 


Zamawiających  zgodnie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.2  pkt  3,  

do  odrzu

cenia  oferty  o  ile  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  (dalej:  SIWZ).  Odrzucenie  oferty,  biorąc  pod  uwagę  dodatkowo  zastrzeżenie 

jakie  uczynił  ustawodawca,  nie  może  nastąpić  z  powodów  formalnych,  błahych  

nie  wpływających  na  treść  złożonej  oferty  oraz  nie  może  nastąpić,  gdy  Zamawiający  

ma  możliwość  poprawienia  błędów  jakie  zawiera  oferta.  Wskazać  należy,  co  ugruntowane 

jest w orzecznictwie Izby oraz sądów powszechnych, że  o  zgodności treści oferty z treścią 

SIWZ  przesądza  ich  porównanie.  Niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  należy  oceniać  

z  uwzględnieniem  pojęcia  oferty  zdefiniowanego  w  art.  66  Kodeksu  cywilnego,  czyli 

niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami Zamawiającego w odniesieniu 

do  merytoryc

znego  zakresu  przedmiotu  zamówienia  –  w  przedmiotowym  postępowaniu,  

w  ofercie  złożonej  przez  uczestnika  postępowania  odwoławczego  brak  jest  zgodności 

pomiędzy  oświadczeniami  jakie  złożył  wykonawca  a  wymaganiami  Zamawiającego 

określonymi w SIWZ, w załączniku nr 2, w pakiecie nr 2, w pozycji nr 16 - strzykawka.  

Izba  podkreśla,  że  należy  mieć  na  uwadze,  że  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  – 

która  to  stanowi  obligatoryjną  przesłankę  odrzucenia  oferty  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  –  zachodzi,  gdy  zawartość 

merytoryczna  złożonej  w  danym  postępowaniu  oferty  nie  odpowiada  pod  względem 

przedmiotu  zamówienia  albo  sposobu  wykonania  przedmiotu  zamówienia  ukształtowanym 

przez  Zamawiającego  i  zawartym  w  SIWZ  wymaganiom.  Obowiązkiem  wykonawcy 

przystępującego  do  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  jest  złożenie  oferty 

zgodnej  z  postanowieniami  SIWZ 

(porównaj:  wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  z  10 

lipca 2008 roku sygn. akt V Ca 1109/08). Odzwierciedl

eniem znajomości wymagań SIWZ, a 

tym samym wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, sposobu jego realizacji 

jest złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferta. Wykonawca składający ofertę 

niezgodną  z  wymaganiami  Zamawiającego,  musi  brać  pod  uwagę  konsekwencje  jakie  go 

spotkają,  w  szczególności  odrzucenie  oferty  z  postępowania.  Postępowanie  o  udzielnie 

zamówienia  publicznego,  stanowi  szczególną  formę  prowadzącą  do  zawarcia  umowy  

w sprawie realizacji danego zamówienia, kreowane jest przez obowiązujące przepisy prawa 

dla tej dyscypliny i zobowiązuje tymi przepisami wszystkich uczestników tego systemu. Choć 

samo  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nie  powinno  być  formalizmem 

samym  w  sobie, 

a  jego  głównym  zadaniem  jest  doprowadzenie  do  zawarcia  umowy  –  

to odstąpienie od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania 

określonych ustawą i zdefiniowanych co do wymagań w SWIZ, a w konsekwencji prowadzić 

do  wyboru  w  postępowaniu  oferty,  która  nie  jest  zgodna  z  wymaganiami  Zamawiającego. 

Szczególna  regulacja  postępowań  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  zobowiązuje 

Zamawiających  do  takiego  działania  oraz  korzystania  z  praw  jakie  przypisuje  mu  ustawa, 


które  to  działanie  doprowadzi  do  obiektywnie  najkorzystniejszego  rozstrzygnięcia 

postępowania,  zgodnego  z  postanowieniami  SIWZ,  a działanie takie zapewni  jednocześnie 

poszanowanie  zasad  prawa  zamówień  publicznych  oraz  interesów  wszystkich  uczestników  

procesu ud

zielania zamówień publicznych.  

Podkreślić  również  należy,  że  w  realiach  rozpoznawanej  sprawy  Izba  nie  dokonuje 

oceny  dopuszczalności  czy  też  zgodności  wskazanych  w  ofertach  wyrobów  medycznych  

z  przepisami  prawa  regulującymi  tą  problematykę  lecz  dokonuje  oceny  zgodności 

oferowanych  produktów  z  wymaganiami  Zamawiającego  zawartymi  w  SIWZ  wskazanych  

w ukształtowanym przez Zamawiającego opisie przedmiotu zamówienia.     

W przedmiotowej sprawie odwoławczej, kluczowym dla rozstrzygnięcia postawionego 

zarzutu  odwołania  niezbędnym  jest  rozstrzygniecie  sporu  odnoszącego  się  do  rozumienia 

pojęcia „całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml”.  

Izba podkreśla, że uprawnieniniem ale i obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie opisu 

przedmiotu  zamówienia  przez  np.  podanie  cech  fizycznych  tego  przedmiotu  zamówienia, 

jego  par

ametrów  i  ich  wartości  –  kluczowym  jest,  aby  opis  przedmiotu  zamówienia  był 

jednoznaczny,  wyczerpujący,  obiektywny  oraz  dostatecznie  dokładny  i  zrozumiały. 

Zamawiający  zawarł  w  dokumentacji  postępowania  opis  przedmiotu  zamówienia  przez 

podanie cech 

– poszczególnych parametrów strzykawki, którą mieli zaoferować wykonawcy 

w  postępowaniu.  Tym  samym  ocena  zgodności  przedmiotu  zamówienia  z  wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w SIWZ dokonana musi być przez sprawdzenie spełnienia przez 

oferowany produkt tych poszc

zególnych ukształtowanych wymagań.  

Zamawiający  jednoznacznie  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  ukształtował  wymagania  

w  odniesieniu  do  pojemności  całkowitej  cylindra,  która  maksymalnie  miała  wynosić  14  ml.  

W  ocenie  Izby  udzielone  odpowiedzi  na  pytania  z  dn

ia  6  września  2019  roku  nie  zmieniły  

w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia,  w  odniesieniu  do  cechy  fizycznej  pojemności 

maksymalnej cylindra, ukształtowanych przez Zamawiającego wymagań.  

Podstawowym zagadnieniem do rozpoznania jest stwierdzenie jak nal

eży rozumieć „cylinder” 

strzykawki,  bowiem  to  będzie  stanowiło  podstawę  do  oceny  jaka  jest  maksymalna 

pojemność cylindra oferowanej przez uczestnika postępowania odwoławczego strzykawki.  

Izba stwierdziła, że „całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml” – mając na uwadze 

okazany  przez  uczestnika  postępowania  odwoławczego  przedmiot  w  trakcie  rozprawy 

(strzykawka BD  PosiFlush  nr  306585) jak  również  pismo uczestnika  z  dnia 11  lutego 2019 

roku  (str.  2),  a  także  stanowisko  Odwołującego  –  to  pojemność  „korpusu  strzykawki”, 


rozumianego 

zgodnie  z  załącznikiem  nr  4  do  ww.  pisma  strona  3  tłumaczenia.  Cylinder 

strzykawki  stanowi  „korpus  strzykawki”  czyli  tą  jej  część,  w  której  pracuje  tłok  strzykawki  

i  która  napełniana  jest  płynem.  Wymaga  zaznaczenia,  że  uczestnik  postępowania 

odwoławczego  utożsamia  –  w  sposób  nieuprawniony  –  „całkowitą  pojemność  cylindra” 

określoną  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  z  „maksymalną  pojemnością  użytkową”  

tj.  pojemnością  strzykawki,  gdy  tłok  jest  wysunięty  do  najdalszej  możliwej  pozycji  roboczej 

(tak wskazują dowód nr 2 – norma 7886-1 oraz załącznik nr 4 do pisma str. 2 tłumaczenia), 

która badana jest zgodnie z normą PN-EN ISO 7886-1.  

Jednakże, zdaniem Izby, Zamawiający nie określił wymagania odnoszącego się do badania 

pojemności  cylindra  strzykawki  przez  wskazanie  ww.  normy,  którą  Zamawiający  jedynie 

dopuścił w odniesieniu do tłoka strzykawki (odpowiedź na pytanie 2 z dnia 6 września 2019 

roku)

,  pozostawiając  tym  samym  jako  parametr  fizyczny  strzykawki  „całkowitą  pojemność 

cylindra

” nieograniczoną żadnymi innymi wskaźnikami, w tym wskazywaną normą.  

W  ocenie  Izby  uczestnik 

postępowania  odwoławczego  w  sposób  niezasadny  stwierdził,  

że  Zamawiający  nie  zdefiniował  w  jaki  sposób  oceniał  będzie  spełnienie  parametru 

technicznego  opisu  przedmiotu 

zamówienia  pojemności  cylindra  strzykawki.  Skoro 

Zamawiający nie wprowadził żadnych wymagań, np. przez ograniczenie pojemności cylindra 

do tej dotyczącej jałowej części cylindra, czy tej pojemności zdefiniowanej przez pojemność 

strzykawki  do  tłoka  w  pozycji  maksymalnego  ogranicznika  tłoka    (czy  też  przez  wskazanie 

normy)  to  oznacza,  że  pojemność  cylindra  strzykawki  dotyczy  pojemności  całego  cylindra,  

co jednoznacznie koreluje z „całkowitą” pojemnością cylindra. Izba wskazuje, że pytanie nr 2 

z  6  września  2019  roku  nie  zmieniło  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  odniesieniu  

do pojemności całkowitej cylindra strzykawki, a jego treść potwierdza ponownie, że cylinder 

strzykawki to jej korpus. 

Izba  uznała  za  niezasadną,  w  odniesieniu  do  ukształtowanego  opisu  przedmiotu 

zamówienia, argumentację uczestnika postępowania odwoławczego, wskazaną w piśmie jak 

i    przedstawiona  na  rozprawie,  a  dotyczącą  pomiaru  całkowitej  pojemności  cylindra  

w  zaoferowanej  strzykawce  w  oparciu  o  normę  PN-EN  ISO  7886-1,  bowiem  takiego 

wymagan

ia Zamawiający nie ukształtował. Przedstawione w załączniku nr 2 do pisma z dnia 

11  lutego 2020 roku wyniki  badań strzykawki  BD  PosiFlush  nr  306585  zaoferowanej  przez 

uczestnika  postępowania  odwoławczego  odnoszą  się  do  pojemności  strzykawki  do  tłoka  

w poz

ycji „znacznika pierwotnego obszaru sterylności” i wynoszą przy substancji 0,9 % NaCl 

10,8 ± 0,3 ml, oraz w przypadku pojemności strzykawki do tłoka w pozycji „maksymalnego 

ogranicznika tłoka” i wynoszą przy substancji 0,9 % NaCl 11,5 ± 0,3 ml. Z przedstawionych 

badań  wynika  jednoznacznie,  że  odnoszą  się  one  do  pojemności  cylindra  strzykawki  

przy  ograniczeniu tej  pojemności  –  niewymaganymi  i  nieokreślonymi  przez  Zamawiającego 


w  opisie  przedmiotu  zamówienia  –  wskazanymi  w  wynikach  badań  zakresami.  Izba 

podk

reśla w tym miejscu, że na zdjęciach (załącznik nr 2 do pisma oraz str. 2 pisma z dnia 

11  lutego  2020  roku,  a  także  na  rysunku  załącznik  nr  4  do  pisma  str.  3  tłumaczenia) 

uczestnik  postępowania  odwoławczego  przedstawił,  że  cylinder  strzykawki  to  korpus 

str

zykawki bez ograniczenia jakimikolwiek parametrami, jak również zakresy jakie wynikały z 

przeprowadzonych  badań.  W  ocenie  Izby  dowody  te  potwierdzają  jedynie,  że  w  zakresie 

pojemności  strzykawki  do  tłoka  w  określonych  wyżej  pozycjach,  pojemność  strzykawki  jest 

taka  a  nie  inna,  lecz  nie  potwierdzają  wyniki  tych  badań  jaka  faktycznie  jest  pojemność 

całkowita  cylindra  strzykawki,  a  takiej  pojemności  dotyczył  parametr  zawarty  w  opisie 

przedmiotu  zamówienia.  Wyniki  tych  badań  (załącznik  nr  2  do  pisma)  nie  były 

k

westionowane  przez  Strony  co  do  ich  wartości,  aczkolwiek  zgodzić  należy  się  

z  Odwołującym,  że  wyniki  tych  badań  nie  odnoszą  się  do  wymaganego  przez 

Zamawiającego  parametru  całkowitej  pojemności  cylindra,  która  nie  została  przez 

Zamawiającego ograniczona w żaden sposób.  

W ocenie Izby nie można zgodzić się z uczestnikiem postępowania odwoławczego, że przez 

całkowitą  pojemność  cylindra  należy  rozumieć  pojemność  wyznaczoną  pozycją  tłoka  

w  pozycji  maksymalnego  ogranicznika  tłoka  z  uwagi  na  to,  że  tylko  bez  demontażu 

strzykawka  spełnia  swoje  zadanie,  może  być  użyta  i  taką  właśnie  „gotową  do  użycia” 

zamawiał Zamawiający. Faktem jest, że zamówienie dotyczyło gotowej do użycia strzykawki 

do przepłukiwania dostępu naczyniowego, co w ocenie Izby należy ocenia jako  wymaganie 

techniczne,  jedno  z  wielu  które  w  zakresie  strzykawki  z  pozycji  16  pakietu  2  ukształtował 

Zamawiający.  Fakt  jest,  że  ukształtowanie  wymagania  gotowości  do  użycia  nie  wpływa  

i  nie  zmienia  treści  innych  wymagań  technicznych  określonych  przez  Zamawiającego  

w  poszczególnych  parametrach  strzykawki.  Zamawiający  dokonał  opisu  przedmiotu 

zamówienia  przez  jednoznaczne  i  szczegółowe  podanie  cech  fizycznych  strzykawki  

w  odniesieniu  do  parametrów,  które  są  dla  Zamawiającego  istotne  i  stanowiących 

wymagania 

do  poszczególnych  parametrów.  W  żadnym  punkcie  opisu  przedmiotu 

zamówienia  nie  wskazywał  Zamawiający  na  uprawnienie  zmiany  jakiegokolwiek  parametru 

fizycznego  strzykawki  z  uwagi  na  gotowość  jej  użycia.  Dokonywana  interpretacja  przez 

uczestnika  postępowania  odwoławczego,  w  ocenie  Izby,  ma  jedynie  odwrócić  uwagę  

od  istoty  problemu  tj.  oceny  zgodności  w  zakresie  jednego  z  parametrów  fizycznych, 

jednoznacznie  i  precyzyjnie  określonego  przez  Zamawiającego  tj.  całkowitej  pojemności 

cylindra  maksymalnie  14ml.  Po

jemność ta oceniana jest niezależnie od innych parametrów 

tej strzykawki, w tym od wymagania odnoszącego się do gotowości użycia strzykawki przez 

personel medyczny.  


Izba podkreśla ponownie, że „całkowita pojemność cylindra” to nie pojemność wyznaczona 

poz

ycją tłoka w pozycji „maksymalnego ogranicznika tłoka”, lecz pojemność całego cylindra 

– „korpusu strzykawki”. Zamawiający określając parametr całkowitej pojemności cylindra nie 

podał  żadnej  metody  pomiaru  tej  pojemności,  która  powodowałaby  jakiekolwiek  inne 

zdefiniowanie pojemności całkowitej od tej jaka wynika z wykładni językowej. Uczestnik stara 

się  w  swoim  stanowisku  narzucić  metodę  pomiaru  pojemności  bez  jej  demontażu,  

co oznacza w ocenie Izby

, że wprowadza kryteria, które nie były znane na etapie składania 

ofert  w  postępowaniu,  nie  wynika  z  opisu  przedmiotu  zamówienia.  W  zasadzie  uczestnik 

postępowania odwoławczego zmierza w  swoim  stanowisku do  dokonania oceny  strzykawki 

w  ramach  cech  fizycznych  tej  strzykawki,  które  zostały  określone  przez  Zamawiającego  

w inny sposób niż podaje uczestnik.  

Izba  podkreśla,  że  Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  odwołania  tym  samym  uznał 

przedstawioną  argumentację  przez  Odwołującego  za  zasadną  oraz  swoje  stanowisko 

podtrzymał w trakcie rozprawy. Tym samym Zamawiający w żaden sposób nie identyfikował 

się  z  dokonywaną  przez  uczestnika  postępowania  odwoławczego  wykładnią  zmierzającą  

w zasadzie do zmiany opisu przedmiotu zamówienia po terminie składania ofert.  

Izba  nie  podziela  również  argumentacji  uczestnika  postępowania  odwoławczego  jakoby  

to  Odwołujący  „wymyślił”  sobie  metodę  badawczą  niezgodną  w  wszelkimi  standardami  ani 

instrukcją  stosowania  i  użycia  produktu  (załącznik  nr  11  do  pisma),  przy  czym  Izba 

podkreśla,  że  to  uczestnik  postępowania  odwoławczego  podnosząc  argumentację  przyjął 

metodę  pomiaru  pojemności  wyznaczoną  pozycją  tłoka  w  pozycji  „maksymalnego 

ogranicznika  tłoka”  zgodnie  z  normą,  której  nie  określił  i  nie  wymagał  Zamawiający  

w odniesieniu do pojemności całkowitej cylindra. Zamawiający nie dokonał modyfikacji SIWZ 

przez  wprowadzenie  regulacji  dotyczących pomiaru  pojemności  cylindra  z  odniesieniem  do 

normy  PN-EN  ISO  7886-

1,  a  uczestnik  postępowania  odwoławczego  nie  wykazał,  że  taka 

norma została wprowadzona do postępowania w zakresie wymagania całkowitej pojemności 

cylindra.  

Przedstawione przez Odwołującego Świadectwo wzorcowania z dnia 5 grudnia 2019 

roku  podaje 

wartość prawdziwa pojemności (V

pr

)  14,  745 ml 

– wartość pojemności cylindra 

strzykawki  PosiFlush  nr  306585.  W  ocenie  Izby  bezzasadny  jest  argument  uczestnika 

post

ępowania  odwoławczego  odnoszący  się  do  kwestionowania  podanego  rodzaju 

wzorcowania „na  wlew”, bowiem po pierwsze, nie był  w stanie uczestnik wyjaśnić na czym 

faktycznie  taki  rodzaj  wzorcowania  polega,  a  co  za  tym  idzie  jakie  może  posiadać  wady, 

poza  intuicyjnym  odczuci

em,  które  nie  jest  w  ocenie  Izby  wystarczające  do  skutecznego 

zakwestionowania wyników pomiarów;  


Po drugie, 

nie wskazał jaki rodzaj wzorcowania wynika z podnoszonej przez niego normy;  

Po trzecie 

– w zasadzie najistotniejsze z punktu widzenia oceny całego zarzutu odwołania – 

pełnomocnik  uczestnika  postępowania  odwoławczego,  do  protokołu  wskazała,  że  badanie, 

które przedstawił Odwołujący, zawiera wynik badania w ml wartości prawdziwej pojemności 

bez  tłoka.  Wyjaśnia,  że  pojemność  strzykawki  po  jej  rozłączeniu,  tj.  wyciagnięciu  tłoka  z 

cylindra  będzie  wg  pomiarów  samego  Przystępującego  tą wartością,  jaka  jest  wskazana  w 

świadectwo. Jednoznacznie zatem wynika ze stanowiska samego uczestnika postępowania 

odwoławczego,  że  pojemność  całkowita  cylindra  przekracza  maksymalne  14  ml,  które 

określił  Zamawiający.  Powyższe  również  pozwala  na  uznanie  za  zupełnie  niezasadną 

argumentację  odnoszącą  się  do  wskazania  ww.  świadectwie  naczynia  pomiarowego  – 

strzykawki  Posiflush,  na  które  powoływał  się  uczestnik  postępowania  odwoławczego. 

Wszystko powyższe potwierdza, że pomiarowi został poddany cały cylinder strzykawki. 

Izba  zaznacza, 

że  wymagana  przez  Zamawiającego  całkowita  pojemność  cylindra  

to  parametr,  który  nie  został  zakreślony  normą  PN-EN  ISO  7886-1  i  w  normie  tej  nie  ma 

odniesienia do takiej wartości, co wynika z dokumentów przedstawionych w załączniku nr 4 

do  pisma 

uczestnika  postępowania  odwoławczego  oraz  dowodu  nr  2  złożonego  przez 

Odwołującego.  Norma,  która  Izba  podkreśla  ponownie,  nie  została  wskazana  przez 

Zamawiającego  w  odniesieniu  do  wymaganego  parametru  całkowitej  pojemności  cylindra 

odnosi  się do  innych pojemności  niż  całkowita.  Norma wskazuje na  pojemność nominalną, 

pojemność  wyskalowaną,  całkowitą  pojemność  wyskalowaną  oraz  maksymalną  pojemność 

użytkową.  Istotnym  jest  również,  że  uczestnik  postępowania  odwoławczego  nie 

kwestionował  stanowiska  Odwołującego,  że  norma  nie  odnosi  się  do  żadnej  innej 

pojemności niż te wymienione powyżej. Tym samym norma, do której odwoływał się w swej 

ar

gumentacji  uczestnik  postepowania  odwoławczego,  w  ogóle  nie  odnosi  się  do  całkowitej 

pojemności  cylindra,  co  oznacza,  że  w  zakresie  tego  parametru  technicznego  nie  ma 

odniesienia.  

W ocenie Izby (dowód nr 3) złożona przez Odwołującego Deklaracja zgodności wystawiona 

przez producenta strzykawki PosiFlush (NaCl 0,9%) 306585, tj. przez firmę Becton Dickinson 

potwierdza  również,  że  argumentacja  jaką  podnosi  uczestnik  jest  jedynie  argumentacją 

poczynion

ą na potrzeby tego postępowania odwoławczego, bowiem powoływanie się przez 

uczestnika  postępowania  odwoławczego  na  normę  PN-EN  ISO  7886-1  nie  znajduje 

odzwierciedlenia  ww.  deklaracji. 

Takie  działanie  uczestnika  postępowania  odwoławczego,  

w ocenie Izby, potwierdza zasadność argumentacji Odwołującego.  


W  zakresie 

dowodów  przedstawionych  w  załączniku  nr  6  do  pisma  uczestnika 

postępowania  odwoławczego,  Izba  stwierdziła,  że  umowy  jakie  tam  zostały  przedstawione 

potwierdzają  jedynie  fakt  zawarcia  tych  umów  pomiędzy  zamawiającym  a  danymi 

wykonawcami  i  jednie  tyle  dowod

zą.  Fakt  dokonywania  konkretnej  oceny  w  innych 

post

ępowaniach  o  udzielnie  zamówienia  publicznego,  danego  oferowanego  przedmiotu  – 

produktu  (tożsamego  z  tym  oferowanym  teraz),  nawet  w  obliczu  tożsamych  postanowień 

SIWZ,  pozostaje  bez  jakiegokolwiek  znaczeni

a  dla  dokonanej  w  tym  postępowaniu  

o  udzielnie  zamówienia  oceny  zgodności  oferowanego  przedmiotu  z  wymaganiami 

Zamawiającego.  Podkreślić  należy  z  pełną  stanowczością,  że  nie  istnieje  żaden  przepis, 

jakakolwiek  regulacja  prawna  czy  faktyczna

,  która  nakazywałaby  dokonywanie  przez 

Zamawiającego  czynności  oceny  ofert  w  sposób  jaki  dokonywał  tego  w  innych 

postępowaniach odnoszących się do tego samego przedmiotu zamówienia.  

Izba  rozpoznaje  zarzuty  odwołania  w  danym  postępowaniu  odwoławczym  w  oparciu  

o  argument

acje  i  dowody  przedstawione  i  złożone  w  danej  sprawie  odwoławczej. 

Odnoszenie  się  do  innych  orzeczeń,  jakie  zapadły  w  innych  sprawach,  nawet  jeżeli  strony 

postępowania  w  części  były  tożsame,  pozostaje  bez  wpływu  na  ocenę  materiału 

dowodowego  w  przedmiotowe

j  sprawie  odwoławczej.  Fakt  wydania  w  innym  postępowaniu  

o udzielnie zamówienia publicznego orzeczenia nie rodzi przez ten fakt żadnego skutku dla 

innych  spraw  odwoławczych  prowadzonych  w  innych  postępowaniach  o  udzielnie 

zamówienia  publicznego.  Izba  zgodnie  z  art.  191  ust.  2  ustawy  za  podstawę  orzeczenia 

bierze  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  post

ępowania  odwoławczego,  opiera  się  na 

zgromadzonym  materiale  dowodowym  oraz  argumentacji  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego.   

Izba  podkreśla,  że  postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  nie  jest 

dowolnym,  nieskodyfikowanym,  luźnym  postępowaniem,  stanowi  ono  szczególną  formę 

prowadzącą  do  zawarcia  umowy  w  sprawie  realizacji  danego  zamówienia,  kreowane  jest 

przez  obowiązujące  przepisy  prawa  dla  tej  dyscypliny  i  zobowiązuje  tymi  przepisami 

wszystkich  uczestników  tego  systemu  –  obowiązujące  regulacje  prawne  są  bardzo 

szczegółowe  i  nakładają  na  podmioty  starające  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

sztywną  regulację  postępowania,  w  zamian  natomiast  pozwalającą  zawrzeć  kontrakt  

z  podmiotem  publicznym,  czyli  podmiotem  istniejącym  i  gwarantującym  wypłatę  środków 

finansowych.  

Każdy  z  wykonawców  składających ofertę w  postępowaniu chce  wygrać  zamówienie,  chce 

zawrzeć  kontrakt  ale  nie  jest  to  wystarczającym  uzasadnieniem  dla  sanowania  błędów  

w  ofercie  jednego  wykonawcy  kosztem  możliwości  uzyskania  zamówienia  przez  innego 

wykonawcę, bowiem naruszenie zasad (w tym art. 7 ust. 1 i 3 ustawy) określonych w ustawie 


zawsze  należy  odnosić  do  wszystkich  podmiotów  będących  uczestnikami  postępowania, 

bowiem wszystkich zasady te obowiązują.  

 W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  91  ust  1  ustawy  przez  dokonanie  wyboru  

w zakresie pakietu nr 2 oferty, która nie jest najkorzystniejszą w rozumieniu przepisów  - Izba 

nie  stwierdz

iła  dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  na  podstawie  innych,  

niż określone w SIWZ kryteriów oceny ofert. Odwołujący nie podniósł żadnych okoliczności 

faktycznych  wskazujących  na  nieprawidłowość  dokonania  oceny  ofert  w  kontekście 

ustalonych  kryt

eriów  oceny  ofert,  czyli  zastosowania  bądź  niezastosowania  przez 

Zamawiającego ustalonych kryteriów oceny ofert. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 

9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 

3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Przewodniczący:    ………………………………………… 


wiper-pixel