KIO 190/20 WYROK dnia 14 lutego 2020 r.

Data: 15 kwietnia 2020

Sygn. akt  KIO 190/20 

WYROK 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Daniel Konicz 

Protokolant:            

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  14  lutego  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do 

Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30 stycznia  2020  r.  przez  Odwołującego  –  

wykonawcę PRE-FABRYKAT sp. z o.o. z siedzibą w Miłkowie, w postępowaniu prowadzonym przez 

Zamawiającego  –  Świdnickie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Świdnicy  sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Świdnicy, przy udziale: 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – ALSTAL Grupa Budowlana sp. 

z  o.o.  sp.k.  z  siedzibą  w  Jacewie,  ALSTAL  Development  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Jacewie, 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego; 

2.  wykonawcy  MTM  Budownictwo  sp.  z  o.o.  z  sie

dzibą  w Tarnowie,  zgłaszającego przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego; 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

2.  Kosztami 

postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę 

zł 

(słownie: dwadzieścia  tysięcy  złotych  00/100)  uiszczoną  przez  Odwołującego  tytułem  wpisu 

od odwołania; 

zasądza  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kwotę  3.685,00  zł  (słownie:  trzy tysiące 

sześćset  osiemdziesiąt  pięć  złotych  00/100)  tytułem  wynagrodzenia  pełnomocnika  i  zwrotu 

uiszczonych opłat od pełnomocnictw. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pra

wo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia 


jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Świdnicy. 

Przewodniczący:      ………………………………………. 


Sygn. akt KIO 190/20 

Uzasadnienie 

Świdnickie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Świdnicy  sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Świdnicy (dalej „Zamawiający”) prowadzi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.),  zwanej 

dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  pn.: 

„Przebudowa  i  rozbudowa  założenia  basenowego  przy  ul.  Śląskiej 

Świdnicy”, zwane dalej „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej 

11 października 2019 r., pod nr 2019/S 197-477378. 

21  sty

cznia  2020  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  ubiegających  się 

udzielenie zamówienia o dokonaniu ponownej oceny ofert. 

30  stycznia  2020  r.  wykonawca  PRE-FABRYKAT  sp.  z  o.

o.  z  siedzibą  w  Miłkowie 

(dalej 

„Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (dalej:  „Izba”  lub  „KIO”) 

odwołanie  od  czynności  polegających  na  wadliwym  stosowaniu  procedury  odwróconej 

dokonaniu  powtórnego  wadliwego  i  niezgodnego  z  przyjętymi  w  SIWZ  i  ogłoszeniu 

zamówieniu kryteriami oceny ofert, przeliczenia punktów dla Odwołującego. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art. 91 ust. 1 Pzp przez dokonanie powtórnego wadliwego w zakresie wynikającym 

z  zarzutów  z  pkt  3  i  4  przyznania  punktów  dla  Odwołującego,  tj.  zaniżenie  o  5 

liczby  punktów  przyznanych  dla  Odwołującego  w  kryterium  doświadczenie 

kierownika budowy; 

2.  art.  24aa  ust.  1  Pzp  oraz  pkt  VIII.

11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(dalej „SIWZ”) przez nieuprawnione powtórne ustalenie rankingu ofert; 

3.  art.  36  ust.  1  pkt  13  Pzp  w  zw.  z  pkt  XVIII  SIWZ  prze

z  zmianę  znaczenia  i 

przyznanie za drugim razem punktacji niezgodnie z zasadami przyjętym w SIWZ; 

art.  7  ust.  1  i  3  Pzp,  tj.  zasady  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

prowadzenia  Postępowania,  który  utrudnia  uczciwą  konkurencję  przez 

manipulowanie  oceną  ofert  czemu  służy  m.  in.  nieudostępnienie  protokołu 

Postępowania w części opisującej sposób przydziału punktów. 


Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  powtórnej  oceny  oferty  Odwołującego  w  kryterium  doświadczenie 

Kierownika budowy, w której to Zamawiający dokonał obniżenia oceny oferty Odwołującego 

o 5 pkt. 

Odwołujący  podał,  że  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  będącego  przedmiotem 

przetargu,  gdyż  złożył  ofertę  z  najkorzystniejszą  wg  przyjętych  w  SIWZ  kryteriów, 

co 

potwierdza pismo zamawiającego z dnia 18.12.2019 r.  

Odwołujący przytoczył okoliczności stanu faktycznego podając, że zgodnie z pkt II.5 

SIWZ Postępowanie jest prowadzone w procedurze odwróconej. Za ofertę najkorzystniejszą 

miała zostać uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 

1.  Cena ofertowa brutto 

– 60 %; 

Doświadczenie  projektanta  w  specjalności  architektonicznej  opisane  w  rozdz.  VI. 

pkt 1.2.2 lit. a) 1. 

– 15 %; 

Doświadczenie kierownika budowy opisane w rozdz. VI. Pkt. 1.2.2 lit. a) 3. – 15 %; 

4.  Okres gwarancji 

– 10 %. 

Odnośnie  doświadczenia  kierownika  budowy  Zamawiający  przewidział  w  SIWZ 

następujący sposób przydzielania punktów: 

Doświadczenie kierownika budowy opisane w rozdz. VI pkt 1.2.2 lit. a) 3 – 0 pkt; 

Doświadczenie  kierownika  budowy  –  kierownika  robót  w  specjalności 

konstrukcyjno-

budowlanej,  który  posiada  uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń 

do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej, 

minimum  5  lat  doświadczenia  w  pełnieniu  samodzielnych  funkcji  technicznych 

budownictwie,  wykształcenie  wyższe  oraz  co  najmniej  jeden  raz  pełnił  funkcję 

kierownika budowy przy inwestycji obejmującej wykonanie niecek basenowych ze 

stali nierdzewnej 

– 5 pkt; 

Doświadczenie  kierownika  budowy  –  kierownika  robót  w  specjalności 

konstrukcyjno-

budowlanej,  który  posiada  uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń 

do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej, 

minimum  5  lat  doświadczenia  w  pełnieniu  samodzielnych  funkcji  technicznych 

budownictwie,  wykształcenie  wyższe  oraz  co  najmniej  dwa  razy  pełnił  funkcję 

kierownika budowy przy inwestycji obejmującej wykonanie niecek basenowych ze 

stali nierdzewnej 

– 10 pkt; 

Doświadczenie  kierownika  budowy  –  kierownika  robót  w  specjalności 

konstrukcyjno-

budowlanej,  który  posiada  uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń 

do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej, 


minimum  5  lat  doświadczenia  w  pełnieniu  samodzielnych  funkcji  technicznych 

budownictwie,  wykształcenie  wyższe  oraz  co  najmniej  trzy  razy  pełnił  funkcję 

kierownika budowy przy inwestycji obejmującej wykonanie niecek basenowych ze 

stali nierdzewnej 

– 15 pkt. 

W  tabeli  określającej  sposób  przydzielania  punktów  zawarta  była  uwaga,  że  aby 

uzyskać punkty  w  przedmiotowym  kryterium  wykonawca musi  wykazać się inwestycją przy 

której  wskazany  kierownik  budowy  pełnił  funkcję  kierownika  budowy,  inną  niż  ta 

przedstawiona  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  dot.  zdolności  zawodowej  w  zakresie 

dysponowania  osobami  zdolnymi  do 

wykonania  zamówienia  (rozdz.  VI  pkt  1.2.2  lit.  a)  3 

SIWZ). 

Doświadczenie kierownika budowy należało wpisać do zał. nr 1, tj. formularza oferty 

pkt  b.  Zawarty  w  SIWZ  wzór  formularza  posiadał  jednak  tylko  pkt  a,  skutkiem  czego 

właśnie tam Odwołujący te dane wpisał. Odwołujący formularz wypełnił wpisując następujące 

realizacje potwierdzające doświadczenie kierownika budowy : 

Przebudowa  basenów  otwartych  ROSIR  Rzeszów  –  niecki  basenowe  ze  stali 

nierdzewnej, łączna powierzchnia lustra wody ponad 1000 m

2.  Budow

a  krytej  pływalni  w  Sokołowie  Małopolskim  –  niecka  basenowa  ze  stali 

nierdzewnej; 

Budowa  Centrum  Sportów  Wodnych  Chełm  –  niecka  basenowa  ze  stali 

nierdzewnej; 

Budowa  krytej  pływalni  przy  szkole  podstawowej  nr  2  w  Hrubieszowie  – 

niecka basenowa ze stali nierdzewnej. 

Realizacja  z  poz.  1  odpowiadała  wymogowi  z  rozdz.  VI  pkt  1.2.2  lit.  a)  3  SIWZ, 

co 

oznacza,  że  nie  podlegała  punktowaniu,  co  wydaje  się  być  logiczne  z  tej  przyczyny, 

że doświadczenie  w  realizacji  tego  rodzaju  obiektu  stanowiło  warunek  udziału  w 

Po

stępowaniu. 

Pismem  z  dnia  18.12.2019  r.  Zamawiający  poinformował  Odwołującego,  że  jego 

oferta została oceniona najwyżej i wezwał do złożenia dokumentów. 

Dokumenty zostały złożone w dniu 20.12 2019 r. Odwołujący zakładał zatem, że na 

etapie oceny ofert w tr

ybie art. 24aa Pzp otrzymał: 

1.  w kryterium cena 

– 60 punktów; 

w  kryterium  doświadczenie  projektanta  w  specjalności  architektonicznej  – 

punktów; 

w kryterium doświadczenie kierownika budowy – 15 punktów; 

4.  w kryterium o kres gwarancji 

– 10 punktów; 


co 

powodowało, że jego oferta była najkorzystniejsza. 

Odwołujący  opiera  się  na  wyżej  opisanym  założeniu  z  tego  powodu,  że  pomimo 

złożenia  wniosku  w  oparciu  o  przepis  art.  96  ust.  3  Pzp  oraz  §  4  ust.  1  Rozporządzenia 

Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w 

sprawie  protokołu  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, do dnia wniesienia odwołania, nie otrzymał protokołu o zamówienie 

publiczne  (bez  załączników).  Protokół  powinien  odzwierciedlać  czynność  przyznania 

punktów. 

W  dniu  10.01.2020  r.  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  do  złożenia  dokumentów 

wyjaśnień.  W  wezwaniu  zaznaczył,  że  Odwołujący  został  najwyżej  oceniony  w  kryterium 

doświadczenie  kierownika  budowy.  Z  pisma  wynikało,  że  punkty  zostały  przyznane 

kryterium doświadczenia za pierwsze trzy realizacje – 15 punktów. Należało wyjaśnić czy 

pierwsza  z  wymienionych  w  formularzu  oferty  realizacji  jest  na  potwierdzenie  warunku 

udziału w Postępowaniu z rozdz. VI pkt 1.2.2 lit. a) 3 SIWZ a o ile nie, to przedstawić inną. 

Zamawiający  zapowiedział  przy  tym,  że  ostatnia  z  realizacji  mających  służyć  przyznaniu 

punktów  w  kryterium  doświadczenie  kierownika  budowy,  nie  będzie  brana  pod  uwagę, 

gdyż realizacja zadania jest w początkowej fazie, przez co inwestycja nie spełnia wymagań 

postawionych przez Zamawiającego. Podkreślenia wymaga, że stwierdzenie to jawi się być 

nieuprawnionym,  gdyż  przy  odwróconej  ocenie  punkty  już  zostały  przyznane,  skutkiem 

czego było wystąpienie o dostarczenie dokumentów. 

Odwołujący złożył żądane dokumenty oraz wyjaśnił, że cyt.: 

„SIWZ obligowała go do wypełnienia jedynie sekcji alfa w JEDZ, co powodowało stan 

w którym nie wymagano, aby w JEDZ wskazywać realizację na potwierdzenie wymaganego 

od kierownika budowy doświadczenia. Załącznik Nr 1 do SIWZ „Wykaz osób” w kolumnie 4 

nie  zawierał  szczegółowego  określenia,  które  realizacje  wskazywanej  osoby  służą 

potwierdzeniu  spełniania  warunku  udziału  w  Postępowaniu  a  które  przyznaniu  punktów. 

Odwołujący dokument ten złożył wraz z ofertą, później zaś złożył na wezwanie wykaz osób 

stanowiący zał. nr 4. 

Odwołujący  w  wykazie  pokazał  łącznie  cztery  realizacje  wskazując  przy  tym  cechy 

każdej z nich : 

Przebudowa  basenów  otwartych  ROSIR  Rzeszów  –  niecki  basenowe  ze  stali 

nierdzewnej, łączna powierzchnia lustra wody ponad 1000 m

Budowa  krytej  pływalni  w  Sokołowie  Małopolskim  –  niecka  basenowa  ze  stali 

nierdzewnej; 

Budowa Centrum Sportów Wodnych Chełm – niecka basenowa ze stali nierdzewnej; 


Budowa  krytej  pływalni  przy  szkole  podstawowej  nr  2  w  Hrubieszowie  – 

niecka basenowa ze stali nierdzewnej; 

po to, aby 

Zamawiający miał możliwość stosownego przyporządkowania. 

Wykonawca  wyjaśnił,  że  realizacja  z  pkt  1  powyżej  służy  wykazaniu  spełniania 

warunków  udziału  w  Postępowaniu,  zaś  z  pkt  2,  3,  4  zostały  wykazane  w  celu  przyznania 

punktów w kryterium doświadczenie kierownika budowy”. 

Odwołujący wyjaśnił, że dla potrzeby przyznania punktów w kryterium doświadczenie 

kierownika  budowy  przedstawił  łącznie  3  realizacje  wymienione  powyżej.  Zgodnie  z  SIWZ 

miał pełne prawo pokazania w tym zakresie również realizacji, które są w toku. Stanowisko 

to zostało poparte uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 

Pismem  z  dnia  21.01.2020  r.  Zamawiający  poinformował,  że  nie  przyjął  wyjaśnień 

Odwołującego z dnia 16.01.2020 r. w części z pkt 2b i skutkiem tego pierwszą z inwestycji 

przyporządkował  do  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  Postępowaniu,  a  kolejne  – 

do 

doświadczenia  kierownika  budowy,  przy  czym  za  ostatnią  nie  przyznał  Odwołującemu 

punktów. Spowodowało to obniżenie oferty Odwołującego o 5 punktów. 

Uzasadniając postawione zarzuty Odwołujący wskazał, co następuje. 

Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 i art. 24aa ust. 1 Pzp oraz pkt VIII.11 SIWZ 

SIWZ  określała  w  sposób  ścisły  za  co  będą  przyznawane  punkty  w  kryterium 

doświadczenie  kierownika  budowy.  Dla  Odwołującego  logicznym  było,  że  pierwsza 

przedstawionych  realizacji  jest  na  potwierdzenie  warunku  udziału  w  Postępowaniu  

z  Rozdz.  VI  pkt  1.2.2  lit.  a)  3  SIWZ,  który  stanowił,  że  wykonawca  winien  dysponować 

kierownikiem  budowy 

–  kierownikiem  robót  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej, 

który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 

specjalności  konstrukcyjno-budowlanej,  minimum  5  lat  doświadczenia  w  pełnieniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie wyższe oraz co najmniej 

1  raz  pełnił  funkcję  kierownika  budowy  przy  inwestycji  obejmującej  wykonanie  niecek 

basenowych  ze stali  nierdzewnej  o łącznej  powierzchni  lustra  wody  nie  mniejszej  niż  1000 

m

W omawianym kryterium doświadczenia kierownika budowy maksymalnie można było 

dostać 15 punktów. Skoro Odwołujący w formularzu oferty, oprócz doświadczenia kierownika 

budowy na zadaniu Przebudowa basenów otwartych ROSIR Rzeszów – niecki basenowe ze 

stali nierdzewnej, łączna powierzchnia lustra wody ponad 1000 m

, przedstawił jeszcze trzy 

inne realizacje, to liczba pierwotnie przyznanych punktów nie mogła ulec zmianie, gdyż była 

maksymalna. 


Zamawiający  stwierdził,  że  nie  przyznał  punktów  za  doświadczenie  z  budowy  krytej 

pływalni  przy  szkole  podstawowej  nr  2  w  Hrubieszowie,  gdyż  jest  to  inwestycja  w 

początkowej fazie. 

W  ocenie  Odwołującego,  jest  to  czynność  naruszająca  przepis  art.  91  ust.  1  i  art. 

24aa ust. 1 Pzp oraz pkt VIII.11 SIWZ . 

Punkty miały być przyznawane za następujące doświadczenie : 

Doświadczenie kierownika budowy – kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej,  który  posiada  uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  do  kierowania  robotami 

budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej,  minimum  5  lat  doświadczenia 

pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie wyższe oraz 

co  najmniej  jeden  raz  pełnił  funkcję  kierownika  budowy  (podkreślenie  Odwołującego) 

przy inwestycji obejmującej wykonanie niecek basenowych ze stali nierdzewnej. 

Biorąc  pod  uwagę  treść  oświadczenia  Zamawiającego  z  dnia  21.01.2020  r., 

Odwołujący  zakłada,  że  doszło  w  tym  przypadku  do  nieuprawnionej  zmiany  kryterium  w 

części  oznaczonej  powyżej.  Otóż  Zamawiający  uznał,  że  punktowane  będą  tylko  te 

inwestycje,  które  zostały  ukończone,  choć  postanowienie  SIWZ  jest  odmienne.  Wiąże  ono 

tak  Zamawiającego  jak  i  Wykonawców  w  swojej  literalnej  treści.  W  opisie  doświadczenia 

wymagano, aby kierownik budowy posiadał: 

uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  do  kierowania  robotami  budowlanymi 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

2.  minimu

m  5  lat  doświadczenia  w  pełnieniu  samodzielnych  funkcji  technicznych 

w budownictwie; 

wykształcenie wyższe; 

co najmniej jeden raz pełnił funkcję kierownika budowy przy inwestycji obejmującej 

wykonanie niecek basenowych ze stali nierdzewnej. 

Pełnienie funkcji kierownika budowy limitowane przepisami ustawy Prawo budowlane 

jest  uzależnione  co  do  zasady  od  czynności  podejmowanych  przez  inwestora,  gdyż  to  on 

ustanawia  kierownika  budowy  (art.  42  ust.  2  Ustawy  ).  Kierownik  budowy  może  być 

zmieniany (art. 44 pkt 1 Ustawy ). 

Powołane  regulacje  prawne  dopuszczają  zatem  stan  w  którym  na  jednej  inwestycji 

może dojść do zmiany kierownika budowy. 

Oznacza to, że sformułowanie „co najmniej jeden raz pełnił funkcję…” należy odnosić 

do  wszystkich  tych  sytuacji,  gdy  dana  osoba 

została  ujawniona  jako  kierownik  budowy 

w dzienniku budowy. 


Wymóg  odnosił  się  do  kierownika  i  pełnionej  przez  niego  funkcji,  gdyż  właśnie  za 

doświadczenie  kierownika  przyznawane  były  punkty.  Nie  odnosił  się  zaś  do  inwestycji. 

Ustawa nie  zawiera  legalnej  de

finicji  „inwestycji”.  Powszechnie  przyjmuje  się,  że  to 

określenie  odnosi  się  do  procesu  budowlanego.  Natomiast  w  zakresie  użytego  określania 

„inwestycji”  w SIWZ  nie  precyzowano,  czy  ma  to  być  inwestycja  zakończona,  czy  też 

realizowana  (będąca w  toku).  Użycie  słowa  „inwestycja”,  w  ocenie  Odwołującego,  w  pełni 

uprawniało  go  do  pokazania  doświadczenia  kierownika  budowy  również  w  zakresie 

inwestycji w toku. 

Zarzut naruszenia art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp w zw. z pkt XVIII SIWZ 

Stan faktyczny wyżej opisany pokazuje, że Zamawiający w kryterium doświadczenie 

kierownika  budowy  przyznał  Odwołującemu  15  punktów,  po  czym  tę  punktację  zmienił  – 

odjął 5 punktów. 

Patrząc  na  sekwencję  działań  Zamawiającego  widać,  że  dla  potrzeb  przyznania 

punktów  nadał  on  inne  znaczenie  zapisom  SIWZ,  czemu  dał  wyraz  w  swoich 

oświadczeniach. 

W  piśmie  z  dn.  10.01.2020  r.  zapowiadającym  możliwość  ponownego  dokonania 

oceny  punktowej  oferty  w  kryterium  „Doświadczenie  kierownika  budowy”,  Zamawiający 

pisze, że zadanie budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie, nie 

może  być  brane  pod  uwagę,  gdyż  dla  potrzeb  oceny  ofert  i  przyznania  punktów  musi  być 

zakończone. 

Okoliczność,  że  Zamawiający  dokonał  ponownej  oceny  punktowej  oferty  skutkiem 

czego  odjął  Odwołującemu  5  punktów  z  pierwotnej  oceny,  stanowi  potwierdzenie  zmiany 

kryterium w trakcie przetargu. 

Zamawiający  zamienił  bowiem  inwestycję  na  zadanie  i  postawił  dodatkowy  wymóg, 

aby 

było ono zakończone. 

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp 

Nie  może  być  tak,  że  na  etapie  oceny  ofert  zapisom  SIWZ  będzie  nadawane  inne 

znacznie  aniżeli  to,  które  wynika  z  SIWZ.  W  tym  przypadku  wezwanie  do  złożenia 

dokumentów  stanowiło  zapowiedź  takiego  działania,  gdyż  zamienia  się  „inwestycję”  na 

„zadanie” i stawia się dodatkowy wymóg, aby zadanie to było zakończone. W ślad za tym ma 

iść ponowna ocena oferty. 

Zamawiający  zapowiedź  zrealizował,  gdyż  odejmując  Odwołującemu  5  punktów 

kryterium  doświadczenie  kierownika  budowy  pominął  ostatnią  ze  wskazanych  na 

potwierdzenie doświadczenia realizacji, tylko dlatego, że była w toku. 


Taka dowolność jest niedopuszczalna ; stanowi dowód manipulacji przy ocenie ofert. 

Taka  manipulacja  pozwala  na  dowolność  w  przyznawaniu  punktów  i  w  konsekwencji 

manipulowaniem  wynikiem  przetargu.  Narusza  to  w  sposób  oczywisty  zasady  równego 

traktowania  wykonawców  oraz  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję. Odwołujący obecnie nie wie na 

jakiej pozycji się plasuje względem innych wykonawców i skutkiem tego nie ma możliwości 

racjonalnego podejmowania decyzji co do nin. przetargu. 

Nie  ma  też  wiedzy  na  temat  metodologii  przyznawania  punktów,  gdyż  nie 

udostępniono mu protokołu Postępowania. 

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie wniósł o: 

odrzucenie 

odwołania, 

podając 

że 

Odwołujący 

interesu 

prawnego, 

ponieważ uwzględnienie odwołania nie spowoduje uzyskania przez Odwołującego 

przedmiotowego zamówienia; 

oddalenie odwołania, przytaczając następująca argumentację. 

Zamawiający przyznał, że 10 stycznia 2020 r. wezwał Odwołującego do uzupełnienia 

dokumentów  w  zakresie  spełniania  warunków  udziału  w  Postępowaniu,  w  odpowiedzi  na 

które należało wyjaśnić czy pierwsza z wymienionych w Formularzu oferty realizacji jest na 

potwierdzenie warunku z Rozdziału VI pkt 1.22 lit. a) pkt 3, ponieważ Odwołujący w ramach 

wskazania  inwestycji  spełniającej  warunek  wpisał  w  treść  wykazu  dokładnie  te  same 

informacje, które umieścił w ofercie. Ponadto, Zamawiający wskazał w wezwaniu, że ostatnia 

z  realizacji  mających  służyć  przyznaniu  punktów  w  kryterium  doświadczenie  kierownika 

budowy  nie  będzie  brana  pod  uwagę,  gdyż  realizacja  zadania  jest  w  początkowej  fazie, 

przez 

co inwestycja nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego. 

Zdaniem  Zamawiającego  powyższe  zachowanie  jest  nie  tylko  jego  uprawnieniem,  

ale 

i  obowiązkiem  podyktowanym  koniecznością  wszechstronnego  zbadania  nie  tylko 

warunków  udziału  w  Postępowania,  ale  i  kryteriów  oceny  ofert.  W  konsekwencji 

Zamawiający  stwierdził,  że  ma  prawo  skorzystać  z  uprawnień  do  unieważnienia  swoich 

czynności  w odniesieniu  do  każdej  czynności,  gdyż  pozostaje  to  w  zgodzie  z  celem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nie można twierdzić, że zastosowanie 

procedury odwróconej to uprawnienie Zamawiającemu zabiera, tym bardziej, że nie istnieje 

żaden przepis Pzp, który tak by stanowił i czego również nie udowodnił Odwołujący. 

Zamawiający  podkreślił  następnie,  że  stwierdzenie  Odwołującego,  jakoby  wezwanie 

wyjaśnienie dotyczące inwestycji realizowanej w Hrubieszowie było nieuprawnione, jako że 

przy  odwróconej  ocenie,  punkty  już  zostały  przyznane,  skutkiem  czego  było  wystąpienie 

dostarczenie  dokumentów  jest  –  w  kontekście  przytoczonego  powyżej  stanowiska 


Zamawiającego  odnośnie  tej  inwestycji  –  nieuzasadnione  i  pozbawione  jakiejkolwiek 

podstaw

y  prawnej.  Dlatego  też  Zamawiający,  pismem  z  dnia  21.01.2020  r.,  poinformował 

Odwołującego  o  dokonaniu  „powtórnego”  przyznania  punktów  dla  jego  oferty  w  wyniku 

zaistnienia nowych faktów, które spowodowały, że oferta Odwołującego nie była już najwyżej 

oceni

ona  i  nie  można  tu  przyjąć,  że  działanie  Zamawiającego  było  niezgodne  z  prawem. 

Oznaczałoby  to,  że cokolwiek  wydarzyłoby  się  po  ustaleniu  rankingu  ofert,  Zamawiający 

winien to pominąć i procedować dalej.  

Przechodząc do meritum sporu, Zamawiający wyjaśnił, że ustalając kryterium oceny 

ofert  jako  „doświadczenie  kierownika  budowy”  oceniał  zdobyte  doświadczenie  kluczowego 

specjalisty,  a  nie  stan  zaawansowania  inwestycji,  zadania,  czy  też  roboty  budowlanej. 

Podkreślił,  że  jednoznacznie  opisał  jaki  rodzaj  doświadczenia  będzie  premiował, 

aby 

potwierdzić wymagane postanowieniami SIWZ doświadczenie. Kierownik budowy musiał 

wykazać  się  doświadczeniem  zdobytym  przy  faktycznym  nadzorowaniu  prac  nad 

inwestycjami,  obejmującymi  wykonanie  niecek  basenowych  ze  stali  nierdzewnej. 

Jest 

całkowicie  wbrew  logice  i  zasadom  zdobywania  doświadczenia  próba  przekonania 

Zamawiającego,  że  osoba  powołana  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy,  posiada 

żądane  postanowieniami  SIWZ  doświadczenie  w  sytuacji,  w  której  czynności  stanowiące 

sedno tego doświadczenia nie zostały de facto nawet rozpoczęte. 

Ustanowienie  danej  osoby  kierownikiem  budowy  na  inwestycji,  w  której  w  ramach 

robot  budowlanych,  na  pewnym  ich  etapie,  w  przyszłości  będą  wykonywane  niecki 

basenowe  ze  stali  nierdzewnej,  n

ie  czyni  jej  absolutnie  z  mocy  powołania  na  stanowisko, 

osobą  posiadającą  doświadczenie  w  takim  przedmiocie.  Zamawiający  wskazał,  że 

doświadczenie to wiedza i umiejętności w określonym zakresie, już zdobyte a nie takie, które 

mamy możliwość lub będziemy mieli możliwość zdobyć w przyszłości. 

Zamawiający  przytoczył  następnie  brzmienie  warunku  udziału  w  Postępowaniu 

zakresie  kierownika  robót  i  brzmienie  spornego  kryterium  wyjaśniając,  że  miały  one  ze 

sobą  ścisły  związek.  W  celu  otrzymania  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  Odwołujący, 

wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – Alstal Grupa Budowlana sp. 

z o.o., Alstal Development sp. z o.o. (dalej „Konsorcjum A”) oraz wykonawca Strabag sp. z 

o.o.  wykazały  się  kierownikiem  budowy  w  osobie  R.  K.  (dalej  „R.K.”),  wskazując  na 

doświadczenie  zdobyte  przez  niego  przy  realizacji  inwestycji  pn.:  „Budowa  krytej  pływalni 

przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”, która to nie została jeszcze zakończona. 

Niezrozumiałym jest stanowisko Odwołującego,  że mógł on dla potrzeby przyznania 

punktów  w  kryterium  doświadczenia  kierownika  budowy  przedstawić  łącznie  3  (ostatnie) 

realizacje,  w  tym  Hrubieszów  i  że  wg.  SIWZ  miał  pełne  prawo  pokazania  w  tym  zakresie 


również  realizacji  które  są  w  toku.  Jest  to  wyłącznie  jego  własna  interpretacja  SIWZ  dla 

potrzeb  uzyskania  punktów  kryterialnych,  co  stanowiło  oczywistą  próbę  zmanipulowania 

Zamawiającego. 

Po pierwsze, żadne postanowienie SIWZ nie mówiło o tym, że inwestycja mogła być 

toku,  gdyż  oczywiście  nie  o  taką  inwestycję  chodziło.  Dodatkowo  nie  ma  tu  znaczenia 

również,  że  SIWZ  wprost  nie  używała  słów  „inwestycja  zakończona”,  gdyż  jak  wynika 

utrwalonego  orzecznictwa  KIO  nie  można  przyznawać  punktów  za  nieukończone 

inwestycje  (np.  wyrok  KIO  1911/16).  R.K.  nie  może  zatem  posiadać  doświadczenia  na 

obiekcie w 

Hrubieszowie dotyczącego budowy basenu ze stali nierdzewnej, gdyż ten zakres 

prac nie został jeszcze w ogóle rozpoczęty. Takie doświadczenie może on pozyskać dopiero 

po zakończonej realizacji, tj. w czerwcu 2022 r.  

Po  drugie,  można  tu  również  poddać  pod  dyskusję  definicję  „inwestycji  w  toku”,  do 

których na pewno nie należy rozpoczęcie inwestycji, ale – jak wskazano już powyżej – jest to 

bezprzedmiotowe  gdyż  nie  o  niej  mówiła  SIWZ.  Co  istotne,  gdyby  Zamawiający  punktował 

inwestycje  w  toku,  a  nie  tak  jak  czynią  wszyscy  zamawiający,  za  inwestycje  wykonane, 

to 

powinien takie postanowienie zamieścić w SIWZ. Ponadto, Odwołujący jest profesjonalistą 

od lat działającym na rynku, a skoro broni swoich twierdzeń, to dlaczego nie podał żadnego 

dowodu,  że  jakikolwiek  inny  zamawiający  przyznaje  punkty  kryterialne  za  inwestycje 

niezakończone (w toku). 

W przedmiotowej sprawie decydujące jest to, że w przypadku Hrubieszowa mamy do 

czynienia  z  inwestycją  dopiero  na  pełnym  starcie  realizacyjnym,  a  więc  nie  podlegającą 

ocenie w kryterium doświadczenia kierownika budowy. Dowodem powyższego jest zawarcie 

umowy  dla  tej  inwestycji  w  dniu  22.10.2019  r.,  w  której  określono  termin  zakończenia  na 

czerwiec 2022 r. W związku z powyższym oczywistym jest, że R.K. dopiero został wpisany 

do  dziennika  budowy,  a  więc  de  facto  jeszcze  nie  pełni  funkcji  kierownika  budowy  na 

obiekcie  polegającym  na  budowie  krytej  pływalni  w  Hrubieszowie,  gdyż  takiego  obiektu 

jeszcze nie ma. 

Po  trzecie,  Zamawiający  zwrócił  uwagę  na  wyraźne  brzmienie  spornego  kryterium, 

które  mówią  o  pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy  w  czasie  przeszłym  i  z  oczywistym 

uwzględnieniem  określonego,  wykonanego  zakresu  tych  czynności  wskazanych  poniżej,  a 

nie  o  samym  wpisie  do  dziennika  budowy 

lub  nawet  rozpoczęciu  wykonywania  jakiś 

czynności  związanych  z  pełnieniem  funkcji  kierownika  budowy.  Dodatkowo,  sporne 

postanowienia SIWZ stanowią zwykłe, standardowe wymagania innych zamawiających. 

Po czwarte, Zamawiający wskazał na dodatkową okoliczność, a to brak świadomości 

R.K.  posłużenia  się  jego  doświadczeniem  przez  Odwołującego.  Jeden  z  wykonawców 


ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia – Transcom sp. z o.o. z siedzibą 

w  Katowicach  (dalej  „Wykonawca  T”)  w  dniu  31  stycznia  2020  r.  ponownie  przeprowadził 

rozmowę  telefoniczną  z  R.K.  (rozmowę  wykazaną  w  piśmie  Wykonawcy  T  z  dnia 

r.), który oświadczył. że nie są mu znane dokładnie firmy, które posłużyły się jego 

doświadczeniem.  Podkreślił  również,  że  nie podpisywał  również  żadnego oświadczenia dla 

żadnej  z  firm,  w  których  ofertach  zostało  wykorzystane  jego  imię  i  nazwisko  oraz 

doświadczenie,  a  także  że  nie  były  mu  znane  postanowienia  SIWZ.  Podkreślił  również 

stanowczo,  że  nie  można  było  mówić,  jakoby  miał  doświadczenie  przy  budowie  basenu 

Hrubieszowie,  gdyż  budowa  dopiero  się  tam  rozpoczyna  i,  co  oczywiste,  nie  posiada  na 

niej jeszcze doświadczenia. 

Po piąte, oparcie się przez Odwołującego na interpretacji słowa „inwestycja” zamiast 

na  właściwym  zinterpretowaniu  słów  pełnienie  funkcji  kierownika  budowy  na  zakończonej 

inwestycji  polegającej  na  wykonaniu  niecek  basenowych  wskazuje  bezspornie  na  kolejną 

próbę  zmanipulowania  Zamawiającego  w  zakresie  oceny  punktowej  ofert.  Przyjęcie  przez 

Odwołującego,  że  zarówno  wykładnia  postanowień  SIWZ,  jak  i  jej  modyfikacji  winna  być 

dokonywana  wyłącznie  z  zastosowaniem  wykładni  językowej  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie.  W  przedmiotowej  sprawie  pierwszeństwo  przed  wykładnią  językową 

(literalną)  należy  przypisać wykładni  celowościowej,  tj.  przyjęciu,  że celem  oceny  kryterium 

doświadczenia  kierownika  budowy  było  zagwarantowanie  wykonania  zamówienia  przez 

faktycznie  doświadczonych  kierowników  budowy.  Wykładnia  celowościowa  jest  niezwykle 

istotna przy prowadzeniu argumentacji dotyczącej znaczenia danej treści i ustalaniu „czemu 

ma on de facto 

służyć”.  

Zamawiający  zaprzeczył  również  zarzutowi,  jakoby  nie  udostępnił  Odwołującemu 

protokołu Postępowania. W tym  zakresie wskazał,  że Odwołujący  złożył  stosowny  wniosek 

stycznia  2020  r.  (piątek,  godziny  popołudniowe),  a  zatem  zaledwie  na  6  dni  przed 

złożeniem odwołania. 

Zamawiający  wypełnił  ciążący  na  nim  obowiązek  niezwłocznie,  tj.  tak  jak  było  to 

najszybciej  możliwe  w  toku  pracy  komisji  przetargowej  –  Odwołujący  otrzymał  żądany 

dokument w dniu 30 stycznia 2

020 r. przed południem. 

Zamawiający  dodał,  że  na  chwilę  obecną  protokół  nie  odzwierciedla  czynności 

przyznania  punktów,  dopiero  w  wierszu  18  pkt  2  pn.  „Wybór  oferty  najkorzystniejszej” 

następuje  wskazanie  punktacji  ofert  na  podstawie  której  nastąpił  wybór,  a  protokół  został 

wypełniony na dzień 29 stycznia 2020 r. do pozycji 16-17. 

Zamawiający wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z treści: 

pisma Wykonawcy T do Zamawiającego z 28 listopada 2019 r. – dowód Z1; 


pisma Wykonawcy T do Zamawiającego z 22 stycznia 2020 r. – dowód Z2; 

3.  korespondencji  poczty  elektronicznej  od  Sekretarza  Miasta  Hrubieszowa  z  9 

grudnia  2019  r.,  stanowiącej  odpowiedź  na  wniosek  o  udostępnienie  informacji 

publicznej  dotyczący  inwestycji  pn.:  „Budowa  krytej  pływalni  przy  Szkole 

Podstawowej Nr 2 w 

Hrubieszowie” – dowód Z3; 

pisma Wykonawcy T do Zamawiającego z 3 lutego 2020 r. – dowód Z4; 

SIWZ w postępowaniu na realizację inwestycji jw. z załącznikami – dowody Z5; 

Zdjęć  przedstawiających  teren  budowy  ww.  inwestycji  (wg.  Stanu  na  dzień 

28 listopada 2019 r.) 

– dowody Z6; 

pisma Zamawiającego do Burmistrza Miasta Hrubieszowa z 4 grudnia 2019 r. wraz 

z odpowiedzią z 6 grudnia 2019 r. – dowody Z7. 

Do postępowania odwoławczego przystąpienia zgłosili: 

1.  Konsorcjum A 

– po stronie Odwołującego; 

Wykonawca  MTM  Budownictwo  sp.  z  o.o.  (dalej  „Wykonawca  M”)  –  po  stronie 

Zamawiającego. 

Izba,  wobec  spełniania  przez  zgłoszone  przystąpienia  przesłanek  z  art.  185  ust.  2 

Pzp,  postanowiła  o  dopuszczeniu  ww.  wykonawców  do  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym, zgodnie z oświadczeniami zawartymi w zgłoszonych przystąpieniach. 

Wykonawca  M  w  piśmie  procesowym  złożonym  na  posiedzeniu  wniósł  o  oddalenie 

odwołania w powołaniu na niżej wskazaną argumentację. 

Wykonawca M  zaznaczył,  że Postępowanie prowadzone było  w  oparciu o art.  24aa 

Pzp  i  polegało  ono  na  ocenie  złożonych  ofert  pod  kątem  kryteriów  ich  oceny  wskazanych 

w SIWZ.  Po  przypis

aniu  punktów  zamawiający  sporządza  ranking  ofert  i  wzywa  oferenta, 

który złożył  najkorzystniejszą  ofertę  do  złożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu a wskazanych treścią SIWZ. 

W rankingu ofert Zamawiający wskazał, że najkorzystniejszą ofertę złożył Odwołujący 

i  wezwał  go  do  złożenia  wymaganych  treścią  SIWZ  dokumentów.  W  trakcie  analizy 

dokumentów  Zamawiający  zawyżył  Odwołującemu  punktację  w  ramach  kryterium  oceny 

ofert pkt 2.3 Rozdziału XVIII SIWZ.  

Wykonawca  M  zaznaczył,  że  zasadnicza  różnica  między  kryteriami  a  warunkami 

udziału  w  postępowaniu  jest  taka,  że  warunki  dotyczą  właściwości  wykonawcy,  a  kryteria 

oceny ofert przedmiotu zamówienia. Zadaniem stawianego warunku udziału w postępowaniu 

jest  zatem  uprawdopodobnienie  poprawnej  realizacji  danego  zamówienia,  czemu  mają 

służyć wcześniejsze doświadczenia wykonawcy. 


Zdaniem  Wykonawcy  M  Zamawiający  określając  kryteria  doświadczenia  kadry 

kierowniczej  miał  na  względzie  przede  wszystkim  jakość  i  terminowość  wykonania 

zamówienia.  Dodał,  że  kryteria  osobowe  wskazane  w  SIWZ  są  w  pełni  adekwatne  spójne 

proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz zgodne z zasadą uczciwej konkurencji oraz 

równego  traktowania  wykonawców.  Zamawiający  przez  kryteria  oceny  ofert  może 

zweryfikować  stopień  przygotowania  wykonawcy  do  realizacji  elementów  danego 

zamówienia  (zarządzanie  procesem  inwestycyjnym).  Nabycie  doświadczenia  w  ramach 

pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  przy  inwestycji  oznacza  wykonywanie  przez  niego 

wszystkich zadań wskazanych w prawie budowlanym (przyjęcie placu budowy, prowadzenie 

dziennika  budowy,  współpraca  z  Inspektorem  nadzoru,  badanie  czy  roboty  prowadzone  są 

zgodnie  z  projektem,  wnioskowanie  o  wykonaniu  robót  dodatkowych,  czuwanie  nad 

przestrzeganiem zasad BHP na budowie, zgłoszenie budowy do odbioru i udział w odbiorze). 

Tak  więc  inwestycja  w  początkowej  fazie  nie  może  potwierdzać  doświadczenia 

kierownika  budowy,  a  jej  zaliczenie  w  poczet  oc

ennych  kryteriów  naruszałoby  zasady 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  W  treści  SIWZ  Zamawiający 

poinformował  potencjalnych  wykonawców,  ze  punktowane  będą  tylko  te  inwestycje,  które 

zostały ukończone.  

Na  rozprawie  strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  podtrzymali 

dotychczasowe stanowiska pisemne w sprawie. 

Konsorcjum  A  wniosło  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  treści  wyciągu 

opisów  kryterium  doświadczenia  stosowanych  przez  innych  Zamawiających  (m.in. 

GDDKiA, Miasto Poznań, czy Politechnika Gdańska) – dowód PKA1, natomiast Zamawiający 

– z treści pisma Wykonawcy T do Zamawiającego z 11 lutego br. – dowód Z8. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  Izba,  uwzględniając  zgromadzony  materiał 

dowodo

wy  omówiony  w  dalszej  części  uzasadnienia,  jak  również  biorąc  pod  uwagę 

oświadczenia  i stanowiska  stron  i  uczestników  postępowania  odwoławczego,  

ustaliła i zważyła, co następuje. 

Skład  orzekający  stwierdził,  że Odwołujący  jest  legitymowany,  zgodnie  z  przepisem 

art. 179  ust.  1  Pzp,  do 

wniesienia  odwołania.  Tym  samym  skład  orzekający  nie  podzielił 

zapatrywań  Zamawiającego,  który  braku  interesu  Odwołującego  upatrywał  w  okoliczności, 

że uwzględnienie odwołania nie spowoduje uzyskania przezeń przedmiotowego zamówienia. 

Wystarczające  w  tym  zakresie  jest  stwierdzenie,  że  rozstrzygnięcie  tej  sprawy  na  korzyść 

Odwołującego  mogłoby  przybliżyć  go  do  uzyskania  zamówienia,  zwłaszcza  zważywszy  na 

fakt prowadzenia Postępowania przy zastosowaniu procedury odwróconej, w której możliwe 


jest 

dalsze kwestionowanie udziału konkurencji w Postępowaniu na etapie badania sytuacji 

podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  z  treści  SIWZ  z  załącznikami, 

oferty 

Odwołującego, wezwania Odwołującego do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 

1  Pzp,  wykazu  robót  i  osób  przedstawionych  w  odpowiedzi  na  to  wezwanie, 

wezwania 

Odwołującego  do  wyjaśnienia  i  uzupełnienia  wykazu  osób  wraz  z  odpowiedzią 

Odwołującego, dokumentów załączonych do odpowiedzi na odwołanie i przedstawionych na 

rozprawie. 

Skład  orzekający  uznał,  że  nie  ma  potrzeby  ponownego  omawiania  ustalonego 

stanu 

faktycznego,  jako  że  został  on  przedstawiony  w  pisemnych  stanowiskach  w  sposób 

adekwatny do wniosk

ów płynących z dokumentacji Postępowania.  

Analizując  zarzuty  odwołania  Izba  doszła  do  przekonania,  że  nie  zasługują  one  na 

uwzględnienie. 

Jakkolwiek  clou 

sprawy  stanowiła  interpretacja  treści  spornego  kryterium, 

niemniej 

jednak rozpocząć należy od stwierdzenia, że wbrew zapatrywaniom Odwołującego, 

zamawiający  jest  uprawniony  do  samodzielnego  korygowania  błędów  popełnionych  w  toku 

procedury udzielania zamówienia publicznego. Teza ta nie budzi wątpliwości tak w doktrynie, 

jak i w orzecznictwie i co do zasady 

podważa twierdzenie, jakoby czynności w postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  miały  charakter  niepowtarzalny  (z  wyjątkiem 

dotyczącym  czynności  otwarcia  ofert,  której  –  ze  względu  na  jej  istotę  –  powtórzyć  się  nie 

da).  Takiego zapatrywania  nie  z

mienia  stosowanie  procedury  odwróconej  przewidzianej 

przepisem  art.  24aa  Pzp,  która  ustala  pewien  porządek  czynności  zamawiającego,  ale  nie 

przesądza o ich niepowtarzalności. Nie jest zatem tak, że raz ustalony ranking ofert, w tym 

wskazanie  na  ofertę  najwyżej  ocenioną,  ma  charakter  nieodwołany,  niezależnie  od 

okoliczności  ujawnionych  po  dokonaniu  tej  czynności.  Zatem  skoro  Zamawiający  powziął 

wątpliwości  (niezależnie  od  ich  źródła)  co  do  zasadności  przyznania  ofercie  Odwołującego 

kompletu  punktów  w  kryterium  doświadczenia  kierownika  budowy,  był  uprawniony  do 

zrewidowania  swojego  stanowiska,  a 

działanie  takie  nie  stanowi  naruszenia  przepisów  art. 

24aa ust. 1 i art. 91 ust. 1 Pzp 

oraz przywołanych w petitum odwołania postanowień SIWZ. 

Ubocznie,  w  odniesieniu 

do  wynikającej  z  przywołanego  przepisu  art.  24aa  Pzp 

procedury 

odwróconej 

twierdzeń 

Odwołującego 

konieczności 

„stosownego przyporządkowania”  wskazanych  w  formularzu  ofertowym  inwestycji  do 

wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  Postępowaniu  albo  do  kryterium  oceny  ofert  – 

doświadczenia kierownika budowy, należy zauważyć, że w formularzu tym wykonawcy mieli 

wskazać inwestycje mające podlegać ocenie w kryterium pozacenowym, nie zaś w aspekcie 


podmiotowym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu jest bowiem przesunięta 

na  moment  przypadający  po  ustaleniu  rankingu  ofert,  co  expressis  verbis  wynika  z  treści 

art. 24aa Pzp. 

Kolejno,  odnosząc  się  do  sedna  sprawy,  Izba  nie  podzieliła  argumentacji 

Odwołującego,  którą  zasadniczo  można  było  sprowadzić  do  stwierdzenia,  że  możliwe  jest 

nabycie  doświadczenia  w  wyniku  udziału  w  realizacji  danej  inwestycji  nawet  bez 

podejmowania  jakiejkolwiek  aktywności  z  tym  związanej.  Istotą  doświadczenia  jest  jednak, 

zdaniem  Izby,  nabywanie  go  w  wyniku  powtarzającego  się  wykonywania  określonych 

czynności,  co odpowiada definicji tego pojęcia. Mianem  doświadczenia  określa się bowiem 

„ogół  wiadomości  i  umiejętności  zdobytych  na  podstawie  obserwacji  i  własnych  przeżyć 

(www.sjp.pwn.pl)

”.  Skoro  zatem,  jak  dowiódł  Zamawiający  (zob.  dowody  Z1-Z3  i  Z5-Z7), 

realizacja  inwestycji  pn.:  „Budowa  krytej  pływalni  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  2 

Hrubieszowie”,  została  dopiero  rozpoczęta,  to  R.K.  nie  mógł  de  facto  w  związku  z  tą 

okolicznością  nabyć  doświadczenia  adekwatnego  do  postawionego  przez  Zamawiającego 

wymogu  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  przy  inwestycji  obejmującej  wykonanie 

niecki basenowej  ze  stali  nierdzewnej. 

Jakkolwiek  można  zgodzić  się  z  Odwołującym, 

że kwestią sporną na gruncie opisu omawianego kryterium może okazać się wymiar, w jakim 

konkretna  osoba  uczestniczyła  w  realizacji  danej  inwestycji  (tj.  czy  dla  przyznania 

dodatkowych  punktów  niezbędny  jest  udział  kierownika  budowy  w  całym  okresie  realizacji 

przedsięwzięcia,  czy  też  może  się  on  ograniczać  stricte  do  realizacji  robót  budowlanych 

dotyczących  niecki  basenowej),  to  jednak  rozstrzygnięcie  tego  zagadnienia  jest 

przedmiotowym  stanie faktycznym  zbędne.  Odwołujący  nie  tylko  nie  wskazywał  bowiem, 

że R.K.  sprawował  funkcję  kierownika  budowy  podczas  realizacji  jakiegokolwiek  zakresu 

robót  w  ramach  wzmiankowanej  inwestycji  w  Hrubieszowie,  ale  bezpodstawnie  twierdził 

wręcz, że nie ma to żadnego znaczenia. 

Przedstawionych  zapatrywań  Izby  nie  zmienia  okoliczność,  że  inni  zamawiający 

precyzują w specyfikacjach wprost, że punktacji podlega jedynie doświadczenie nabyte przy 

zakończonych  inwestycjach,  czego  potwierdzeniu  służyć  miał  dowód  PKA1. 

Jakkolwiek 

wyrażone  w  odpowiedzi  na  odwołanie  stanowisko  Zamawiającego  wskazuje, 

że doświadczenie  dotyczyć  miało  zakończonych  inwestycji,  tym  niemniej  przesądzanie  tej 

kwestii  również  nie  było  niezbędne  do  rozstrzygnięcia  o  braku  zasadności  zarzutów 

odwołania.  Ponownie  podkreślić  należy,  że  z  uwagi  na  niedawne  rozpoczęcie  inwestycji  w 

Hrubieszowie  R.K.  faktycznie  nie  nabył  doświadczenia  w  kierowaniu  budową  basenu  o 

niecce  ze  stali 

nierdzewnej.  Tym  samym  stanowisko  Zamawiającego,  że  w  rozpatrywanej 

sytuacji chodziło o doświadczenie już nabyte, nie zaś możliwe do nabycia w przyszłości, było 

trafne, a zarzut naruszenia art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp 

– chybiony. 


W  konsekwencji  nie  doszło  również  do  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp, 

ponieważ dokonana  przez  Zamawiającego  powtórna  ocena  oferty  Odwołującego  zgodna 

była z zasadami udzielania zamówień publicznych wyrażonymi w tym przepisie. Dotyczy to 

również podnoszonej przez Odwołującego okoliczności zaniechania udostępnienia protokołu 

Postępowania,  która  ad  casum  nie  miała  miejsca.  Co  istotne,  wskazywany  przez 

Odwołującego  brak  ujęcia  w  tym  protokole  szczegółów  oceny  punktowej  w  spornym 

kryterium  nie  stanowił  przeszkody  we  wniesieniu  odwołania,  tym  bardziej  że  Odwołujący 

otrzymywał  od  Zamawiającego  informacje  jak  kształtuje  się  jego  ocena  punktowa  w 

omawianym kryterium. 

Za  nie  mające  związku  ze  sprawą  Izba  uznała  natomiast  dalej  idące  twierdzenia 

Zamawiającego i przedstawione na ich poparcie dowody, mające niejako podważać realność 

dysponowania przez  Odwołującego  zasobem  w  postaci  osoby  R.K.  (zob.  dowody  Z4  i  Z8). 

Należy bowiem zauważyć, że Odwołujący nie został wykluczony  z uwagi na nie wykazanie 

spełniania  przez  Odwołującego  warunku  udziału  w  Postępowania,  czy  z  powodu 

nieprawdziwych  informacji,  a  sam  Zamawiający  przyznał  ofercie  Odwołującego  ostatecznie 

pkt  za  doświadczenie  R.K.  Powyższe  nie  rzutowało  jednak  na  ocenę  prawidłowości 

postępowania Zamawiającego. 

Reasumując  przedstawione  powyżej  zapatrywania  orzeczono,  jak  w  pkt  1  sentencji 

wyroku. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  (pkt  2  sentencji  wyroku)  orzeczono 

stosownie do jego wyniku, na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. 

§ 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwo

ławczym  i sposobu  ich  rozliczania  (Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  972  j.t.).  Na  podstawie  tych 

regulacji  zasądzeniu  na  rzecz  Zamawiającego  podlegało  wynagrodzenie  pełnomocnika 

równowartość  uiszczonych  opłat  skarbowych  od  pełnomocnictw,  natomiast  nie  było 

podstaw 

do zasądzenia na jego rzecz kosztów dojazdu na posiedzenie i rozprawę, bowiem 

na tę okoliczność nie przedstawiono Izbie rachunków, stosownie do § 3 pkt 2 przywołanego 

aktu wykonawczego. 

Przewodniczący:      ………………………………………. 


wiper-pixel