KIO 187/20 POSTANOWIENIE dnia 10 lutego 2020 r.

Data: 15 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 187/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 10 lutego 

2020 r. 

odwołania wniesionego  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 

2020  r.  przez  wykonawc

ę    ZPRE  „JEDLICZE”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Jedliczach  w postępowaniu prowadzonym  przez  zamawiającego  PGE  Energia 

Ciepła Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje  zwrot 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

ZPRE  „JEDLICZE”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą 

w Jedliczach  kwoty  15  000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

uiszczonej 

przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 187/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  PGE  Energia  Ciepła  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  sektorowego na „Wykonanie remontów 

kapitalnych  i  przeglądów  silników  elektrycznych  średniego  napięcia  6kV  oraz  silników 

elektrycznych  niskiego  napięcia  o  mocy  powyżej  15kW  dla  Spółek  Grupy  PGE  Energia 

Ciepła”.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  z dnia  30  sierpnia  2019  r.  pod  numerem  2019/S  167-409760. 

Postępowanie 

prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej „ustawa 

Pzp”).  Wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  30 stycznia  2020  r. 

wykonawca    ZPRE  „JEDLICZE”  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Jedliczach  (dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  czynności  oraz  zaniechań  Zamawiającego  w 

części IV postępowania (ZEW Kogeneracja) polegających na: 

zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy Partner Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 

(„Partner  Serwis"),    jako  zawierającą  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia, czym naruszył art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy 

Pzp; 

zaniechaniu  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Partner  Serwis,  której  złożenie  stanowi  czyn 

nieuczciwej konkurencji, czym naruszył art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 

1 i art. 15 ust. 1 pkt 1) u.z.n.k. 

Wskazując  na  powyższe  zarzuty,  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania, 

unieważnienie  czynności  badania  i  oceny  ofert  i  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

Partner  Serwis  jako  najkorzystniejszej,  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  ponownego 

badania  i 

oceny  ofert,  nakazanie  Zamawiającemu  odrzucenia  oferty  Partner  Serwis  jako 

zawierającej  rażąco  niską  cenę  oraz  której  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji, 

a w 

konsekwencji  nakazanie  uznania  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej. 

Odwołujący  wniósł  także  zasądzenie  na  jego  rzecz  od  Zamawiającego  kosztów 

postępowania odwoławczego.  

Izba  ustaliła,  iż  w  dniu  30  stycznia  2020  r.  Zamawiający  przekazał  kopię  odwołania 

w

ykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  za  pomocą  platformy  zakupowej  eB2B. 

W terminie 

wynikającym  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  do  postępowania  odwoławczego  nie 

zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.  


W dniu  7  lutego  2020  r.  mailem,  a  w  dniu  10  lutego  2020  r.  w  oryginale,  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła  odpowiedź  Zamawiającego  na  odwołanie,  w której 

poinformował  on,  iż  uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej oraz zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Partner Serwis Sp.  z o.o. 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90  ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 

ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. Powyższy zakres odpowiadał 

całości zarzutom odwołania, które obejmowały naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 

90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Partner  Serwis  jako 

zawierającej  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  oraz 

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. 

poprzez  zaniechanie  odrzuc

enia  oferty  Partner  Serwis,  której  złożenie  stanowi  czyn 

nieuczciwej konkurencji. 

Uwzględniając  powyższe  oraz  mając  na  względzie  fakt,  iż  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  w  ustawowym  terminie  nie  przystąpił  żaden 

wykonawca, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia postępowania odwoławczego 

na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 186 ust. 2  ustawy Pzp. 

Zgodnie z treścią tego 

przepisu 

w  przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu.  Izba  zważyła,  że  złożenie  przez 

Zamawiającego  oświadczenia  o  uwzględnieniu  odwołania  w  zakresie,  który  w  pełni 

wyczerpuje  zarzuty 

odwołania,  w  sytuacji  gdy  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  do 

postępowania żaden  wykonawca, powoduje zakończenie postępowania  odwoławczego bez 

mery

torycznego  rozpoznania  zarzutów  odwołania.  Natomiast  dalsze  czynności,  które 

Zamawiający  podejmie  w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom  odwołania,  pozostają  poza 

oceną  Izby  w  ramach  ustalenia  zaistnienia  przesłanki  umorzenia  postępowania 

odwoławczego.  Jedynie  celem  wyjaśnienia  wskazać  należy,  że  brak  jest  podstaw  do 

formułowania w odwołaniu żądania nakazania Zamawiającemu wyboru oferty Odwołującego 

jako  najkorzystniejszej,  ponieważ  prowadziłoby  to do  nieuprawnionego  zastępowania 

zamawiającego  w  czynnościach  związanych  z powtórnym  badaniem  i  oceną  ofert,  które 

każdorazowo jest on zobowiązany prowadzić w sposób zgodny z przepisami i ustalonymi w 

SIWZ wymaganiami.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  186  ust.  2  u

stawy  Pzp  umorzyła 


postępowanie  odwoławcze,  orzekając  w  formie  postanowienia  zgodnie  z  art.  192  ust.  1 

zdanie drugie ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 

1  u

stawy  Pzp,  uznając,  że  znoszą  się  one  wzajemnie.  Jednocześnie,  mając  na  względzie 

fakt,  iż  uwzględnienie  przez  Zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  w 

całości  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  nakazała  dokonanie  na  rzecz 

Odwołującego  zwrotu  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  kwoty  uiszczonej  tytułem 

wpisu, 

zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w 

sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w postępowaniu odwoławczym  i  sposobu  ich rozliczania (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel