KIO 186/20 WYROK dnia 11 lutego 2020 r.

Data: 24 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 186/20 

WYROK 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:             Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę 

Pocztowe  Towarzystwo  Ubezpieczeń  Wzajemnych  z  siedzibą  w  Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  

w Warszawie

przy  udziale  wykonawcy 

Sopockie  Towarzystwo  Ubezpieczeń  ERGO  Hestia  S.A.  

z  siedzibą w  Sopocie zgłaszającego swoje przystąpienie do  postępowania odwoławczego  

w sprawie o sygn. akt: KIO 186/20 

po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

1.  Oddala 

odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  –  wykonawcę  Pocztowe 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie i: 

.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  –

wykonawcę  Pocztowe  Towarzystwo  Ubezpieczeń  Wzajemnych  z  siedzibą  

w Warszawie 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 186/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  Warszawie  [dalej 

„Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na 

ubezpieczenie  mienia  i  odpowiedzialności  cywilnej  szkół 

rolniczych  prowadzonych  i  nadzorowanych  przez  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  

z podziałem na 4 części (znak postępowania: BDG.zp.23.1.115.2019).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 10 grudnia 2019 r. pod numerem 2019/S 238 

– 583893. 

W  dniu  30  stycznia  2020  r.  wykonawca 

Pocztowe  Towarzystwo  Ubezpieczeń 

Wzajemnych  z  siedzibą  w  Warszawie  [dalej  „Odwołujący”]  wniósł  odwołanie  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  86  ust.  2  w  zw.  z  art.  8  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  otwarcie  ofert  przy  zaniechaniu 

otwarcia  oferty  Odwołującego  z  powodu  braku  możliwości  zapoznania  się  z  ofertą,  

z  przyczyn  technicznych,  bez  wcześniejszego  pozyskania  wyjaśnień  w  zakresie  przyczyn 

wystąpienia takiej okoliczności, 

2.  art.  86  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  otwarcie  ofert  przy  zaniechaniu 

otwarcia  oferty  Odwołującego  z  powodu  braku  możliwości  zapoznania  się  z  ofertą,  

z  przyczyn  technicznych,  bez  wcześniejszego  pozyskania  wyjaśnień  w  zakresie  przyczyn 

wystąpienia takiej okoliczności. 

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i unieważnienie 

czynności otwarcia ofert przez Zamawiającego oraz ze względu na fakt, że otwarcie ofert jest 

czynnością  faktyczną,  jednokrotną  i  niepowtarzalną  zobowiązanie  Zamawiającego  do 

unieważnienia postępowanie przetargowego. 

W  uzasadnieniu 

odwołania  Odwołujący  wskazał,  iż  złożył  ofertę  za  pomocą 

miniPortalu  w  przetargu  nieograniczonym  znak:  BDG.zp.23.1.115.2019  na  ubezpieczenie 

mienia  i  odpowiedzialności  cywilnej  szkół  rolniczych  prowadzonych  i  nadzorowanych  przez 

Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi,  na  IV  (  cztery  części)  części  zamówienia,  zgodnie  

z wymogami SIWZ Rozdział II. 

W  dniu  20.01.2020  r.  nastąpiło  otwarcie  ofert,  podczas  którego  Zamawiający  nie 

dokonał  otwarcia  oferty  Odwołującego  powołując  się  na  brak  możliwości  otworzenia  oferty  

i  zapoznania  się  z  treścią  ze  względów  technicznych.  Zamawiający,  bez  próby 


wszechstronnego  wyjaśnienia  okoliczności  zaistniałej  sytuacji,  w  szczególności  podjęcia 

wyjaśnień  z  Odwołującym,  zamknął  otwarcie  dokonując  następującego  wpisu  w  zbiorczym 

zestawieniu ofert „Jednocześnie Zamawiający informuje, iż do upływu terminu składania ofert 

wpłynęła  jeszcze  jedna  oferta  -  Wykonawcy  Pocztowe  Towarzystwo  Ubezpieczeń 

Wzajemnych.  Pliku  nie  można  było  otworzyć,  podczas  próby  jego  otworzenia  pojawił  się 

następujący komunikat: „Archiwum ma niewłaściwy format lub jest uszkodzone”. 

Wskutek  powyższego  Zamawiający  dokonał  otwarcia  jednej  konkurencyjnej  oferty  

w zakresie II części zamówienia, w pozostałym zakresie unieważnił postępowanie powołując 

się na art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

Po  zapoznaniu  się  ze  Zbiorczym  otwarciem  ofert  w  dniu  20  stycznia  2020  r., 

Odwołujący  wystosował  informację  do  Zamawiającego  wskazując  na  naruszenie  prawa. 

Odpowiedź  wskazywała  na  okoliczność  dotąd  nie  podnoszoną  przez  Zamawiającego  - 

podwójne zaszyfrowanie oferty. 

Odwołujący wskazał, iż otwarcie ofert następuje w sposób określony w art. 86 ustawy 

Pzp.  Zgodnie  z  tr

eścią  art  86  ust.  2  ustawy  Pzp,  otwarcie  ofert  jest  jawne  i  następuje 

bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin 

składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp wynika, iż zamawiający 

bezp

ośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w tym samym dniu, w którym termin ten 

upłynął,  zobowiązany  jest  do  otwarcia  złożonych  ofert  w  prowadzonym  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  W  postępowaniach,  w  których  oferty  składane  są 

ele

ktronicznie,  za  pośrednictwem  miniPortalu,  zamawiający  pobiera  przesłane  pliki, 

następnie  je  odszyfrowuje  i  otwiera,  a  po  otwarciu  odczytuje  informacje,  o  których  mowa  

w  art.  86  ust.  4  ustawy  Pzp,  tj.  podaje  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  wykonawców,  a  także 

i

nformacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

W  sytuacji,  w  której  podczas  czynności  otwarcia  ofert  okazuje  się,  że  Zamawiający 

nie jest w stanie otworzyć przesłanych przez wykonawców plików, mogących zawierać ofertę  

w  postępowaniu,  zamawiający  zobowiązany  jest  do  podjęcia  czynności  mających  na  celu 

wyjaśnienie, jaka jest przyczyna niemożności otwarcia tych plików. Wyjaśnienie powyższego 

ma  kluczowe  znaczenie  dla  dalszego  przebiegu  postępowania  i  determinuje  dalsze 

czynności  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Należy 

podkreślić,  że  w  świetle  zasady  jawności  i  przejrzystości  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego nie jest dopuszczalne zaniechanie przez zamawiającego dokonania 

czynności weryfikacyjnych w ww. zakresie. 

Koniecznym,  po  stronie  Zamawiającego,  jest  wykazanie  przyczyn  braku  możliwości 

otwarcia  ofert.  Nie  można  uznać  za  wystarczające  stwierdzenie  Zamawiającego  zawarte  

w  zbiorczym  zestawieniu 

ofert  otwartych  „Archiwum  ma  niewłaściwy  format  lub  jest 


uszkodzone”.  Zamawiający  nie  podjął  próby  wyjaśnienia  przyczyn  zaistnienia  okoliczności 

uniemożliwiających  otwarcie  przesłanej  przez  Odwołującego  oferty,  w  szczególności  nie 

zostało  ustalone  czy  wada  techniczna  ma  charakter  pierwotny  tj.  czy  oferta  została 

przekazana  przez  Odwołującego  w  postaci  uniemożliwiającej  otwarcie  plików,  czy  może 

wada pojawiła się później np. wskutek błędnego zapisu plików przez Zamawiającego, braku 

właściwego  oprogramowania  komputerów  przetwarzających  przekazane  oferty,  błędów 

wynikających  z  pośrednictwa  miniPortalu,  czy  innych.  Taka  wątpliwość  wymagała 

wyjaśnienia  dla  prawidłowego,  zgodnego  z  prawem  otwarcia  ofert.  Podkreślić  natomiast 

należy,  że  format  i  wymagania  techniczne  przekazanej  przez  Odwołującego  oferty  były 

zgodne z wymaganiami SIWZ. Potwierdza to Zgłoszenie oferty. 

Odwołujący uzasadniał, że formuła komunikatu „Archiwum ma niewłaściwy format lub 

jest uszkodzone” zawarta w Zbiorczym zestawieniu ofert, nie daje podstaw do merytorycznej 

weryfikacji  informacji  przez  Odwołującego.  Otrzymanie  Urzędowego  Potwierdzenia 

P

rzedłożenia  (UPP)  oraz  potwierdzenia  terminowego  Zgłoszenia  oferty  (zawierającego  plik  

z ofertą we właściwym formacie) pozwala na twierdzenie o prawidłowo przekazanej ofercie.  

W  takiej  sytuacji  ustalenie  przyczyn  braku  możliwości  zapoznania  się  z  ofertą  ma  bardzo 

istotne  znaczenie  ze  względu  na  art.  10b  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  właśnie 

Zamawiający  zapewnia,  aby  narzędzia  i  urządzenia  wykorzystywane  do  komunikacji  

z  wykonawcami  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  oraz  ich  właściwości 

techniczne  były  niedyskryminujące,  ogólnie  dostępne  oraz  interoperacyjne  z  produktami 

służącymi  elektronicznemu  przechowywaniu,  przetwarzaniu  i  przesyłaniu  danych  będącymi  

w powszechnym użyciu oraz nie mogły ograniczać wykonawcom dostępu do postępowania  

o  udzielenie  zamówienia.  To  on  ponosi  więc  odpowiedzialność  za  to,  jak  działa  system. 

Uwzględniając  fakt  podwójnego  szyfrowania  podniesiony  w  odpowiedzi  na  informację  

o  naruszeniu  prawa,  jako  podstawy  braku  otwarcia  oferty  Odwołującego,  koniecznym  było 

wykluczenie  chociażby  takiej  okoliczności.  Brak  szczegółowego  ustalenia  przyczyn  braku 

możliwości otwarcia oferty powoduje, że została naruszona zasada przejrzystości i jawności 

postępowania przetargowego oraz zasad równego traktowania. 

Wskutek  braku  wyjaśnień,  Zamawiający  dokonał  otwarcia  jednej,  konkurencyjnej 

oferty  z  zakresu  II  części  zamówienia,  w  pozostałym  zakresie  unieważnił  postępowanie  

w oparciu o art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, 

tj. Zamawiający założył, że nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął  żaden  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  

w  postępowaniu  od  wykonawcy  niepodlegającego  wykluczeniu,  podczas  gdy  

w rzeczywistości Zamawiający nie dokonał otwarcia oferty wobec czego nie mógł zapoznać 

się z jej treścią. Tym samym Zbiorcze zestawienie ofert nie zawiera przesłanek stanowiących 

podstawę unieważnienia w oparciu o art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę  na  fakt  niespójności  w  dokumentacji  po  otwarciu  ofert 


przez  Zamawiającego.  Zbiorcze  zestawienie  ofert  wskazuje  na  niewłaściwy  format  lub  jest 

uszkodzenie  pliku.  Z  kolei  unieważnienie  postępowania  jako  podstawę  podaje  brak  oferty 

niepodlegającej  odrzuceniu  a  odpowiedź  na  informację  o  naruszeniu  prawa  przez 

Zamawiającego,  wskazuje  okoliczność  podwójnego  szyfrowania.  Stąd  też  należy  wysnuć 

wniosek, że w chwili otwarcia ofert Zamawiający nie miał pełnej wiedzy o przyczynach braku 

możliwości  otwarcia  oferty  oraz  zaniechał  przeprowadzenia  wyjaśnień  pozwalających  na 

przeprowadzenie czynności otwarcia ofert, które nie obarczałoby postępowania nieusuwalną 

wadą, skutkującą istotnym wpływem na przyszłą umowę. 

Otwarcie 

ofert  powinno  nastąpić  najpóźniej  do  końca  dnia,  w  którym  upłynął  termin 

ich składania tj. do godziny 24:00. Zamawiający nie może odroczyć otwarcia ofert w czasie 

ani przedłużyć terminu otwarcia. Nie jest również możliwe dokończenie przerwanego, czy nie  

w  pełni  przeprowadzonego  otwarcia  ofert.  Publiczne  otwarcie  ofert  nie  może  zostać 

powtórzone  w  danym  postępowaniu,  jest  to  bowiem  czynność  faktyczna  oraz  jednokrotna. 

Otwarcie ofert polega na ich rozpakowaniu i odczytaniu informacji wymaganych przepisami. 

Naruszenie  prawa  przez  Zamawiającego  wskazuje  na  brak  zachowania 

fundamentalnych  zasad  zamówień  publicznych:  jawności,  przejrzystości  i  równego 

taktowania  oferentów.  Działanie  Zamawiającego  mogłoby  prowadzić  do  obejścia  prawa  

i skutkować wyłonieniem jako najkorzystniejszej oferty danego wykonawcy, pomimo faktu iż 

pozostali  wykonawcy  złożyliby  oferty  bardziej  korzystne,  jednak  z  różnych  względów  nie 

dokonano  ich  otwarcia.  „Złożenie  w  sposób  skuteczny  oferty  powoduje,  bowiem,  że  na 

Zamawiającym ciąży obowiązek dokonania jej otwarcia, zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p. 

i  podjęcia  dalszych  czynności.  W  przypadku  skutecznego  złożenia  oferty  (w  warunkach 

określonych  przez  Zamawiającego),  zaniechanie  czynności  otwarcia  skutkuje,  (...), 

koniecznością unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p.” - 

wyrok KIO z 29 sierpnia 2008 r. (KIO/UZP 855/08). 

Uwzględniając  powyższe,  Odwołujący  wniósł  o  unieważnienie  czynności 

Zamawiającego  tj.  otwarcia  ofert  oraz  zobowiązanie  Zamawiającego  do  unieważnienia 

postępowania 

przetargowego. 

Unieważnienie 

tej 

czynności, 

jako 

jednokrotnej  

i  niepowtarzalnej  skutkować  musi,  zgodnie  z  art.  93  ust.  1  pkt  7  w  zw.  z  art.  146  ust.  6 

ustawy  Pzp

,  unieważnieniem  postępowania.  Wada  postępowania  jest  nieusuwalna  wobec 

czego będzie wywierała tak istotny wpływ na umowę w sprawie zamówienia publicznego, że 

spowoduje jej bezwzględną nieważność, a tym samym prawną bezskuteczność. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 7 lutego 2020 r. wniósł o: 

1. odrzucenie 

odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp; 


2.  zasądzenie  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  zwrotu  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  zwrotu  kosztów  zastępstwa  profesjonalnego  pełnomocnika,  według 

norm przepisanych; ewentualnie o: 

. oddalenie odwołania w całości; 

4.  zasądzenie  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  zwrotu  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  zwrotu  kosztów  zastępstwa  profesjonalnego  pełnomocnika,  według 

norm przepisanych. 

Ponadto  Zamawiający  wniósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów 

powołanych  w  piśmie  na  okoliczności  w  nim  wskazane  oraz  całej  dokumentacji 

postępowania, która została przekazana przez Zamawiającego Krajowej Izbie Odwoławczej. 

Zamawiający  uzasadniał,  że  wbrew  twierdzeniu  Odwołującego,  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  przeprowadził  czynność  otwarcia  ofert  w  sposób 

zgodny  z  art.  86  ust.  2  ustawy  Pzp.  Przepis  ten  stanowi,  że  otwarcie  ofert  jest  jawne  

i  następuje  bezpośrednio  po  upływie  terminu  do  ich  składania,  z  tym  że  dzień,  w  którym 

upływa termin składania ofert, jest dniem otwarcia. Z kolei w świetle art. 86 ust. 1 ustawy Pzp 

z zawartością o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można zapoznać się 

przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia. Obowiązek zaszyfrowania 

oferty nie jest wyłącznie uprawnieniem wykonawców, lecz jest obowiązkiem, który powinien 

zostać spełniony, aby ich oferta brała udział w postępowaniu. 

Zamawiający  wskazał,  iż  w  przedmiotowym  postępowaniu  otwarcie  ofert  odbyło  się 

dniu  20.01.2020  r.  o  godz.  12.00  w  siedzibie  Zamawiającego  w Warszawie.  Otwarcie  ofert 

było  jawne  i  uczestniczyło  w  nim  czterech  członków  komisji  przetargowej  oraz  dwóch 

pracowników  Biura  Administracyjno-Budżetowego,  jako  wsparcie  techniczne  w  związku  

z pojawiającym się problemem z otwarciem jednej z ofert. W otwarciu ofert nie uczestniczył 

przedstawiciel  żadnego  z  wykonawców.  Podczas  otwarcia  oferty  Odwołującego  pojawił  się 

komunikat:  „Archiwum  ma  niewłaściwy  format  lub  jest  uszkodzone”.  Zamawiający  podjął 

kilkukrotne  próby  otwarcia  oferty  Odwołującego,  lecz  za  każdym  razem  okazywały  się  one 

bezskuteczne  (zob.  kopie  komunikatów  pojawiających  się  podczas  prób  otwarcia  oferty  - 

dowód nr 2). Wbrew twierdzeniu Odwołującego Zamawiający podjął działania zmierzające do 

ustalenia  przyczyny  braku  możliwości  otwarcia  tej  oferty,  ponieważ  zwrócił  się  do 

administratora  miniPortalu z  wnioskiem  o wyjaśnienie przyczyny  braku  możliwości  otwarcia 

oferty  Odwołującego.  W  otrzymanej  odpowiedzi  stwierdzono,  że  „Analiza  Państwa 

zgłoszenia  wykazała,  że  oferta  została  błędnie,  podwójnie  zaszyfrowana.  Aplikacja  

w  momencie  szyfrowania  oferty  odkłada  numery  oferty,  tzw.  Hash  pliku.  Hash  pliku  jest 

przesyłany  z  ePUAP-u  do  miniPortalu  w  momencie  wysyłania  oferty  za  pośrednictwem 

Formularza do  złożenia  zmiany,  wycofania oferty  lub  wniosku. W przypadku  zaszyfrowania 


oferty  dwa  razy  do  systemu  odkładany  jest  eden  hash  -  ten  ostatni,  i  to  ten  hash  jest 

rozpoznawany przez Aplikacje do deszyfrowania oferty (...).”. W odpowiedzi podkreślono, iż 

tak  załączonego  pliku  Zamawiający  nie  ma  możliwości  odszyfrować,  a  tym  samym 

Zamawiający nie może zapoznać się z treścią załączonych dokumentów. 

Zamawiający  odwołał  się  do  stanowiska  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych, 

który  w  odpowiedzi  z  dnia  17.01.2019  r.  przekazanej  Marszałkowi  Senatu  stwierdził,  że 

sytuacja  podwójnego  szyfrowania  ofert  przez  wykonawców,  których  nie  można  następnie 

otw

orzyć,  nie  wynika  z  nieprawidłowo  działającego  systemu,  lecz  z  wykonywania 

poszczególnych  kroków  niezgodnie  z  instrukcją  użytkowania.  W  związku  z  tym  przyjąć 

należy,  iż  pełną  odpowiedzialność  za  brak  możliwości  otwarcia  oferty  ponosi  sam 

Odwołujący. 

Zamawi

ający  podniósł,  że  przestrzegał  zasady  przejrzystości  i  jawności,  ponieważ  

w  piśmie  z  dnia  27.01.2020  r.  przekazał  Odwołującemu  wszystkie  istotne  informacje 

dotyczące  przebiegu  otwarcia  złożonej  przez  niego  oferty  oraz  podał  przyczyny,  które 

stanowiły podstawę takiej decyzji, tj. braku możliwości otwarcia pliku oraz wskazał przyczyny 

takiej sytuacji, leżące po stronie Odwołującego. Działanie Zamawiającego stanowi realizację 

powołanych  podstawowych  zasad  udzielania  zamówień  publicznych  i  zabezpiecza  interes 

Odwołującego. 

Niezasadny  jest  zarzut  Odwołującego  dotyczący  niespójności  w  dokumentacji  po 

otwarciu  ofert  przez  Zamawiającego.  Zamawiający,  realizując  obowiązek  przestrzegania 

zasady  przejrzystości  i  jawności  postępowania  (art.  7  ust.  1  i  art.  8  ust.  1  ustawy  Pzp) 

niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej  informacje  nie  tylko 

dotyczące firmy oraz adresu wykonawcy, który złożył ofertę (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), ale 

także informacje dotyczące przesłanego pliku, z którego treścią podczas czynności otwarcia 

ofert  nie  był  w  stanie  się  zapoznać.  Dzięki  udostępnieniu  tej  informacji  Odwołujący  miał 

możliwość  podjęcia  działań  zmierzających  do  wyjaśnienia  przyczyn  braku  możliwości 

otwarcia jego oferty, chociażby mógł samodzielnie zwrócić się do administratora miniPortalu  

z  wnioskiem  o  ustalenie  przyczyny  niemożności  otwarcia  jego  oferty.  Tymczasem 

Odwołujący  nie  ustosunkował  się  do  informacji  przekazanych  mu  przez  Zamawiającego  

w  piśmie  z  dnia  27  stycznia  2020  r.,  dotyczących  podwójnego  szyfrowania  oferty

oraz  nie 

udowodnił,  że  złożył  ofertę  zgodnie  z  Instrukcją  Użytkownika  miniPortalu,  dostępną  pod 

adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal. 

Załączone do odwołania dokumenty, tj. Zgłoszenie oferty/wniosku i UPP - Urzędowe 

Poświadczenie  Przedłożenia,  potwierdzają  jedynie,  że  Odwołujący  przed  upływem  terminu 

składania ofert wysłał swoją ofertę, a okoliczności tej, tj. »wysłania przez Odwołującego pliku 

z ofertą, Zamawiający nie kwestionuje. Należy podkreślić, iż samo złożenie oferty za pomocą 


formularza  ePUAP  i  uzyskanie  Urzędowego  Poświadczenia  Przedłożenia  nie  potwierdza 

wskazywanej w odwołaniu „skuteczności” złożenia oferty. 

Sporna  między  stronami  jest  przyczyna,  z  powodu  której  Zamawiający  nie  mógł 

otworzyć oferty złożonej przez Odwołującego. W ocenie Zamawiającego dokument pt. „Lista 

złożonych  ofert”  potwierdza,  że  system  informatyczny  miniPortalu  w  momencie  składania 

oferty  przez  Odwołującego działał  poprawnie.  O  jego prawidłowym  działaniu świadczy  fakt, 

że oferta Odwołującego została przekazana w czasie zbliżonym do przekazania oferty przez 

Przystępującego.  Odwołujący  przekazał  ofertę  w  dniu  17.01.2020  r.  o  godz.  14:51,  

a Przystępujący tego samego dnia, tj. 17.01.2020 r. o godz. 15:04. Przy czym podczas sesji 

otwarcia  o

fert  w  dniu  20.01.2020  r.  oferta  Przystępującego  została  otwarta  bez  żadnego 

problemu,  a  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  Zamawiający  nie  był  w  stanie  otworzyć, 

nawet korzystając z pomocy dwóch informatyków z Biura Administracyjno-Budżetowego. 

W związku z tym, że Zamawiający nie mógł otworzyć oferty Odwołującego i zapoznać 

się z jej treścią, zasadnie uznał, że oświadczenie woli Odwołującego o zamiarze ubiegania 

się  o  zamówienie  nie  zostało  w  ogóle  złożone,  a  w  konsekwencji  jego  ofertę  należy 

potraktować  jako  „ofertę  niebyłą”.  Konsekwencją  zajęcia  takiego  stanowiska  było 

unieważnienie przez Zamawiającego postępowania w części I, III i IV, na podstawie art. 93 

ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp

,  ponieważ  nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu. 

Zamawiający  mógłby  wskazać  jako  podstawę  prawną  unieważnienia  art.  93  ust.  1  pkt  7 

ustawy Pzp tylko wówczas, gdyby to z winy Zamawiającego nie można było otworzyć oferty. 

Zamawiający  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  udowodnił,  że  odpowiedzialność  za  brak 

możliwości  otwarcia  oferty  ponosi  Odwołujący,  który  błędnie  zaszyfrował  ofertę  poprzez  jej 

dwukrotne  zaszyfrowanie,  co  spowodowało  brak  możliwości  jej  otwarcia  przez 

Zamawiającego. Stąd też uznać należy, iż Zamawiający, wypełniając dyspozycję art. 86 ust. 

1  i  2  ustaw

y Pzp, w sposób prawidłowy dokonał publicznego otwarcia ofert, następnie przy 

zachowaniu zasady przejrzystości i jawności postępowania (art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy 

Pzp

) podjął działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn braku możliwości otwarcia oferty 

Odwołującego,  a  w  konsekwencji  zasadnie  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp 

unieważnił I, III i IV część postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu.  Odwołujący  nie  zdołał  podważyć  prawidłowości  działań  podjętych  przez 

Zamawiającego,  a  zatem  jego  odwołanie  powinno  zostać  oddalone  w  całości  jako 

bezzasadne. 

Wniosek  o  zasądzenie  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  zwrotu  kosztów 

postępowania  odwoławczego,  w  tym  zwrotu  kosztów  zastępstwa  profesjonalnego 

pełnomocnika, znajduje uzasadnienie w przepisie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp. 


Po 

przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  

i  stanowisk  Stron  i  Uczestnika

,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba,  po  zapoznaniu  się  ze  stanowiskiem  Stron,  oddaliła  wniosek  Zamawiającego  

o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Powyższy  wniosek 

Zamawiający  uzasadniał  tym,  że  Odwołujący  nie  ma  interesu  prawnego  we  wniesieniu 

odwołania.  Zamawiający  wskazał,  iż  Odwołujący  nie  złożył  skutecznie  oferty  

w  przedmiotowym  postępowaniu,  gdyż  wskutek  błędów  wykonawcy  polegających  na 

podwójnym zaszyfrowaniu oferty, Zamawiający nie miał możliwości zapoznania się z treścią 

oświadczenia  woli  wykonawcy.  W  związku  z  powyższym,  zdaniem  Zamawiającego, 

Odwołujący  utracił  status  wykonawcy  w  momencie,  kiedy  Zamawiający  nie  mógł  zapoznać 

się z treścią jego oferty.  

Izba stwierdziła, że wniosek o odrzucenie odwołania nie zasługiwał na uwzględnienie. 

Stwierdzenie  braku  legitymacji  do  wniesienia  środków  ochrony  prawnej  prowadzi  do 

oddalenia  odwołania,  a  nie  jest  przesłanką  formalną  skutkującą  odrzuceniem  odwołania  

stosownie do treści art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawną  przesłankę  dopuszczalności  odwołania,  

o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.   

Zamawiający  w  dniu  31  stycznia  2020  r.  powiadomił  wykonawców  o  wniesionym 

odw

ołaniu.  

Izba  dopuściła  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawcę  Sopockie 

Towarzystwo  Ubezpieczeń  ERGO  Hestia  S.A.  z  siedzibą  w  Sopocie  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  dniu  3  lutego  2020  r.  po  stronie 

Zamawiającego. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  Izba  uwzględniła  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności 

ogłoszenie  o  zamówieniu,  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  informację  

z  otwarcia  ofert,  pr

otokół  z  miniPortalu  wskazujący  złożone  oferty  w  systemie, 

zawiadomienie o unieważnieniu części I, III i IV zamówienia.  

Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i  oświadczenia  Stron  

i  Uczestnika 

postępowania  odwoławczego  złożone  w  pismach  oraz  ustnie  do  protokołu 

posiedzenia i rozprawy w dniu 11 lutego 2020 r.  


Nadto  skład  orzekający  Izby  zaliczył  w  poczet  materiału  sprawy  dowody  złożone 

przez Odwołującego, tj.: 

1. symulacja komputerowa wskazująca na zmiany rozmiaru pliku; 

2. symulacja komputerowa szyfrowania pliku oferty; 

3. printscreen wskazujący na rozmiar pliku analizowanego przez Zamawiającego; 

4. ekspertyza informatyczna Odwołującego; 

5. historia mailowa. 

Izba zaliczyła również do materiału sprawy dowody złożone przez Zamawiającego, tj.: 

1. korespondencję elektroniczną z administratorem miniPortalu z dnia 23 stycznia 2020 r.; 

2. pismo Prezesa UZP z dnia 17 stycznia 2019 r.; 

3. lista złożonych ofert – wydruk z miniPortalu. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Zgodnie  z 

rozdziałem  II SIWZ  zawierającym  informacje o  sposobie porozumiewania 

się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: 

A. Informacje ogólne: 

1.  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym  

a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-u 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

oraz poczty elektronicznej Zamawiającego. 

2.  Zamawiający  wyznacza  następującą  osobę  do  kontaktu  z  Wykonawcami:  N.  S.,  

e-mail: [email protected] 

3.  Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. 

4.  Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów 

elektronicznych,  elektronicznych  kopii  dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji 

przekazywanych  przy  ich  użyciu  opisane  zostały  w  Regulaminie  korzystania  z  miniPortalu 

oraz regulaminie ePUAP. 

5.  Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych  formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6.  Za  datę  przekazania  oferty,  wniosków,  zawiadomień,  dokumentów  elektronicznych, 

oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii  dokumentów  lub  oświadczeń  oraz  innych  informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 


Identyfikator  postępowania  i  klucz  publiczny  dla  danego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  są  dostępne  na  liście  wszystkich  postępowań  na  miniPortalu  oraz  stanowią 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

Termin 

składania ofert upłynął w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert 

nastąpiło w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 12.00. 

Z  informacji 

dostępnych  w  miniPortalu  wynika,  iż  w  postępowaniu  złożone  zostały 

dwie oferty, tj. Odwołującego w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 14.51 oraz Przystępującego 

w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 15.04.  

Jak wynika z informacji z otwarcia ofert w części I, III i IV nie wpłynęła żadna oferta. 

Przystępujący  złożył  ofertę  w  części  II  zamówienia.  Ponadto  w  ww.  piśmie  Zamawiający 

wskazał,  że do  upływu terminu  składania ofert wpłynęła jeszcze jedna  oferta  –  wykonawcy 

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Zamawiający podał, że pliku nie można 

było otworzyć, podczas prób jego otworzenia pojawił się następujący komunikat: „Archiwum 

ma niewłaściwy format lub jest uszkodzone”. 

W  dniu  22  stycznia  2020  r.  Zamawiający  zawiadomił  wykonawców  o  unieważnieniu 

części  I,  III  i  IV  zamówienia  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  w  uzasadnieniu 

faktycz

nym  podając,  iż  w  ww.  częściach  nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej 

odrzuceniu. 

Pismem  z  dnia  23  stycznia  2020  r.  Odwołujący  poinformował  Zamawiającego  

o  naruszeniu  art.  86  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  oraz  art.  8  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

odstąpienie od otwarcia oferty Odwołującego. 

W  dniu  23  stycznia  2020  r. 

Zamawiający  zwrócił  się  do  administratora  miniPortalu  

z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyny braku możliwości otwarcia oferty Odwołującego.  

W  otrzymanej  w  dniu  23  stycznia  2020  r.  odpowiedzi  stw

ierdzono,  że  „Analiza 

Państwa zgłoszenia wykazała, że oferta została błędnie, podwójnie zaszyfrowana. Aplikacja  

w  momencie  szyfrowania  oferty  odkłada  numery  oferty,  tzw.  Hash  pliku.  Hash  pliku  jest 

przesyłany  z  ePUAP-u  do  miniPortalu  w  momencie  wysyłania  oferty  za  pośrednictwem 

Formularza do  złożenia  zmiany,  wycofania oferty  lub  wniosku. W przypadku  zaszyfrowania 

oferty  dwa  razy  do  sys

temu  odkładany  jest  jeden  hash  -  ten  ostatni,  i  to  ten  hash  jest 

rozpoznawany  przez  Aplikacje  do  deszyfrowania  oferty. W  zw

iązku  z  powyższym  nie  mają 

Państwo możliwości odszyfrowania i odczytania tej oferty”. 

Izba zważyła, co następuje: 

Zarzut  naruszenia  art.  86  ust.  2  w  zw.  z  art.  8  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  naruszenia  

art.  86  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  otwarcie  ofert  przy  zaniechaniu 

otwarcia  oferty  Odwołującego  z  powodu  braku  możliwości  zapoznania  się  z  ofertą,  


z  przyczyn  technicznych,  bez  wcześniejszego  pozyskania  wyjaśnień  w  zakresie  przyczyn 

wystąpienia takiej okoliczności Izba uznała za niezasadny. 

Zgodnie  z  art.  86  ust.  2  ustawy  Pzp,  o

twarcie  ofert  jest  jawne  i  następuje 

bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin 

składania  ofert,  jest  dniem  ich  otwarcia.  Jednocześnie  stosownie  do  treści  art.  7  ust.  1 

ustawy  Pzp,  zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości.  Ponadto  w  myśl 

art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

Izba wskazuje, iż w okolicznościach przedmiotowej sprawy nie sposób stwierdzić, że 

Za

mawiający naruszył art. 86 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy Pzp. W dniu  

20  stycznia  2020  r.  o  godz.  12.00  w  siedzibie  Zamawiającego  w  Warszawie  odbyło  się 

otwarcie  ofert.  Otwarcie  ofert  było  jawne  i  uczestniczyło  w  nim  czterech  członków  komisji 

przetargowej  oraz  dwóch  pracowników  Biura  Administracyjno-Budżetowego,  jako  wsparcie 

techniczne w związku z pojawiającym się problemem z otwarciem jednej z ofert. W otwarciu 

ofert  nie  uczestniczył  przedstawiciel  żadnego  z  wykonawców.  Powyższe  okoliczności  nie 

były kwestionowane przez Odwołującego w toku rozprawy przed Izbą. 

Nie  było  sporne  między  Stronami,  iż  w  terminie  skladania  ofert  do  Zamawiającego, 

oprócz  oferty  Przystępującego,  wpłynęły  zaszyfrowane  przez  Odwołującego  i  podpisane 

elektronicznie dokumenty nazwane „OFERTA PTUW.ZIP”. 

Jak  wyjaśnił  Zamawiający,  podczas  otwarcia  oferty  Odwołującego  pojawił  się 

komunikat 

o  treści:  „Archiwum  ma  niewłaściwy  format  lub  jest  uszkodzone”.  Zamawiający 

podjął kilkukrotne próby otwarcia oferty Odwołującego, lecz za każdym razem okazywały się 

one bezskuteczne.  

Izba  podziela  stanowisko  prezentowane  przez 

Odwołującego,  iż  w  świetle  zasady 

jawności  i  przejrzystości  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nie  jest 

dopuszczalne  zaniechanie  przez  zamawiającego  dokonania  czynności  weryfikacyjnych,  

w  sytuacji  gdy  zamawiający  nie  jest  w  stanie  otworzyć  przesłanych  przez  wykonawców 

plików,  mogących  zawierać  ofertę  w  postępowaniu.  Wbrew  jednak  twierdzeniom 

Odwołującego,  Zamawiający  w  przedmiotowej  sprawie  podjął  czynności  zmierzające  do 

wyjaśnienia okoliczności uniemożliwiających otwarcie przesłanej przez Odwołującego oferty. 

Jakkolwiek 

Zamawiający  wystąpił  do  administratora  miniPortalu  dopiero  po  unieważnieniu 

części  I,  III  i  IV  zamówienia  (w  dniu  23  stycznia  2020  r.),  to  uzyskane  od  administratora 

systemu informacje potwierdziły, że oferta przekazana przez Odwołującego została błędnie, 

podwójnie  zaszyfrowana,  co  też  skutkowało  brakiem  możliwości  jej  odszyfrowania  

i odczytania.  


W  ocenie  Izby  Odwołujący  nie  podważył  ww.  stanowiska  przedstawionego  przez 

administratora miniPortalu 

wyrażonego w wiadomości elektronicznej z dnia 23 stycznia 2020 

r. 

Tożsame  stanowisko  w  ww.  zakresie  uzyskał  zresztą  sam  Odwołujący  w  wiadomości 

elektronicznej  z  7  lutego  2020  r. 

Odwołujący  nie  wykazał  również,  by  w  procesie  złożenia 

oferty  w  przedmiotowym 

postępowaniu  nie  popełnił  błędu,  skutkującego  podwójnym 

zaszyfrowaniem  oferty. 

Zauważyć  również  należy,  iż  odwołujący  się  wykonawca  w  toku 

rozprawy,  jak  i  w  złożonym  piśmie  procesowym  z  10  lutego  2020  r.  nie  podważał 

komunikatów,  które  „wyskakiwały”  Zamawiającemu  podczas  prób  otwarcia  oferty 

wykonawcy. 

Odwołujący nie wzruszył również stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

przedstawionego  w  piśmie  z  dnia  17  stycznia  2019  r.  adresowanym  do  Marszałka  Senatu 

RP

,  w  którym  wprost  wskazano,  iż  sytuacja  podwójnego  szyfrowania  oferty  nie  wynika  

z  nieprawidłowo  działającego  systemu,  lecz  z  wykonywania  poszczególnych  kroków 

niezgodnie z instrukcją użytkowania. Ponadto jak wskazał Prezes UZP w rzeczonym piśmie, 

odnośnie przygotowywanej modyfikacji systemu miniPortal, „do czasu wgrania nowej wersji 

aplikacji Urząd weryfikuje zgłoszenia od Zamawiających i Wykonawców i na bieżąco pomaga 

Zamawiającym  i Wykonawcom  rozwiązywać  problemy  dotyczące  użytkowania miniPortalu.” 

W świetle powyższego stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych, nie sposób w ocenie Izby 

wywodzić  negatywnych  konsekwencji  wobec  Zamawiających,  którzy  podejmują  czynności 

wyjaśniające w przypadkach braku możliwości otwarcia pliku z ofertą, korzystając z pomocy 

administratora  miniPortalu  i  na  podstawie  inf

ormacji  uzyskanych  przez  właściwy  podmiot, 

podejmują dalsze czynności w postępowaniu. 

Ponadto  Izba  wskazuje,  że  stanowisko  prezentowane  przez  Odwołującego  było 

niespójne.  Z  jednej  strony  w  uzasadnieniu  odwołania  wykonawca  wskazał,  iż  czynność 

otwarcia 

ofert  jest  czynnością  jednokrotną  oraz  że  zamawiający  nie  może  jej  odroczyć  ani 

przedłużyć  terminu  otwarcia,  z  drugiej  zaś  strony  zarzucał  Zamawiającemu  zaniechanie 

wszechstronnego  wyjaśnienia  braku  możliwości  otwarcia  oferty,  w  szczególności  podjęcia 

wyja

śnień z Odwołującym.  

Jednocześnie  wskazać  należy,  iż  mimo  że  w  treści  uzasadnienia  odwołania 

odwołujący  się  Wykonawca  zwraca  uwagę  na  brzmienie  art.  10b  ustawy  Pzp,  to  czyni  to 

jednak  w  kontekście  wagi  ustalenia  przyczyn  braku  możliwości  zapoznania  się  z  ofertą 

wykonawcy.  Innymi  słowy,  Odwołujący  nie  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenia  art.  10b 

ustawy  Pzp

,  poprzez  udostępnienie  wadliwego  narzędzia  do  komunikacji  elektronicznej 

ograniczającego  wykonawcy  dostęp  do  zamówienia,  a  skoncentrował  się  w  odwołaniu  na 

zarzuceniu Zamawiającemu zaniechania podjęcia czynności wyjaśniających przyczyny braku 

możliwości  otwarcia  oferty  wykonawcy.  Jak  już  wskazano  powyżej,  okoliczność,  iż  plik  

z ofertą Odwołującego został przekazany Zamawiającemu w dniu 17 stycznia 2020 r., zatem 


przed upływem terminu składania ofert, za pośrednictwem miniPortalu, nie była przedmiotem 

sporu. Z kolei podniesiona przez 

Odwołującego w piśmie procesowym z dnia 10 lutego 2020 

r.  argumentacja,  jakoby  błąd  skutkujący  niemożnością  odczytania  oferty  Odwołującego 

powstał po przesłaniu oferty Zamawiającemu w samym systemie oraz rozważania dotyczące 

zmiany  wagi  pliku  w  trakcie  drogi  elektronicznej

,  zostały  podniesione  dopiero  w  toku 

rozpraw

y przed Izbą, przez co nie mogły zostać wzięta pod uwagę, jako wykraczające poza 

zakres postawionych w odwołaniu zarzutów.  

Jednocześnie  zwrócić  należy  uwagę,  iż  Odwołujący  nie  zakwestionował  w  ramach 

środków ochrony prawnej czynności dalszych, które nastąpiły po czynności otwarcia ofert, tj. 

czynności  unieważnienia  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  części  I,  III  i  IV 

zamówienia.  

Z  uwagi  na  powyższe  zarzut  naruszenia  art.  86  ust.  2  w  zw.  z  art.  8  ust.  1  w  zw.  

z  a

rt.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  nie  zasługiwał  na 

uwzględnienie. 

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania 

wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972 ze zm.) do kosztów postępowania odwoławczego 

Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia. Izba, mając na 

uwadze treść §  3 pkt  2 lit.  b ww.  rozporządzenia,  nie uwzględniła  wniosku  Zamawiającego  

o zasądzenie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika z uwagi na brak przedstawienia do akt 

sprawy 

rachunków/faktur świadczących o poniesieniu tych kosztów oraz o ich wysokości. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel