KIO 183/20 POSTANOWIENIE dnia 10 lutego 2020 r.

Data: 15 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 183/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  10  lutego  2020  r.,  

w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

29 stycznia 2020 r. przez wykonawc

ę  

Hilltech M&S Spółkę akcyjną z siedzibą w Kielcach 

w postępowaniu prowadzonym przez  

Miasto Stołeczne Warszawę – Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy 

Softiq  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Gliwicach 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  na  rzecz 

Hilltech  M&S  Spółki  akcyjnej  kwoty  7  500  złotych  00  groszy 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………..…… 


Sygn. akt: KIO 183/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich prowadzi postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „utrzymanie  i  rozwój  korporacyjnej  architektury 

integracji  i  wymiany  danych

”  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  22  października  2019  r.  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod numerem 613052. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O

dwołujący  –  Hilltech  M&S  Spółka  akcyjna  wniósł  odwołanie  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie:  

1. art. 89 ust. 1 pkt 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 3 ust. 1 ustawy  

o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

Softiq  S

p.  z  o.o.  pomimo  zaoferowania  świadczenia  poniżej  kosztów  jego  wykonania  oraz 

pomimo  przeniesienia  kosztów  wykonania  zamówienia  pomiędzy  odrębnymi  pozycjami 

cenowymi,  co  miało  na  celu  uzyskanie  przewagi  punktowej  w  kryterium  oceny  ofert  „pula 

osobogodzin  w  ramach  usług  rozwojowych”  oraz  uzyskanie  wynagrodzenia  przed 

wykonaniem  danego  zakresu,  a  nawet  bez  jego  wykonania  (w  razie  nieskorzystania  przez 

Zamawiającego z uwzględnionych w ofercie osobogodzin), 

2.  art.  90  ust.  1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wezwania 

wykonawcy  Softiq  S

p.  z  o.o.  do  udzielenia  wyjaśnień  w  sprawie  zaoferowanej  ceny  całej 

oferty i ceny za zakres z pozycji 3. formularza cenowego. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  powtórzenia 

czynności badania i oceny ofert, odrzucenia oferty wykonawcy Softiq Sp. z o.o., ewentualnie 

wezwania  wykonawcy  Softiq  Sp.  z  o

.o.  do  udzielenia  wyjaśnień  w  sprawie  zaoferowanej 

ceny całej oferty i ceny za wykonanie zakresu z pozycji 3. formularza cenowego. 

Kopię odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia Zamawiający przekazał wykonawcom 

30 stycznia 2020 r. 

3 lutego 2020 r. przy

stąpienie po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca Softiq Sp. z o.o.  

W  odpowiedzi  na  odwołanie,  pismem  z  31  stycznia  2020  r.,  Zamawiający  oświadczył,  że 

uwzględnia odwołanie w całości, w związku z czym dokona unieważnienia czynności wyboru 

oferty  najkorzystniejszej,  p

owtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz  wezwania 


wykonawcy  Softiq  S

istotnych części składowych.  

4 lutego 2020 r. zgłaszający przystąpienie  wykonawca Softiq Sp. z o.o. został wezwany do 

złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu, w terminie do 7 lutego 2020 r.  

Pismem z 7 lutego 2020 r. wykonawca Softiq Sp. z o.o. 

oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu. 

Zgodnie z art. 186 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, j

eżeli uczestnik postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie 

sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez 

zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia 

czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Izba  uznała,  że  Zamawiający  w  całości  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu, 

zatem 

zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie  postępowania  odwoławczego  

i,  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  3 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  orzekła  jak  

w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. bs 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ………………..…… 


wiper-pixel