KIO 182/20 POSTANOWIENIE dnia 4 lutego 2020 r.

Data: 15 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 182/20 

POSTANOWIENIE 

 z dnia 4 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:    Agata Mikołajczyk 

po rozpoznaniu w  Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 4 lutego 

2020  r. 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu  29 stycznia 

2020  r.  przez 

odwołującego  -  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia: CLAR SYSTEM S.A., Clar Serwis Sp. z o. o., "Solcom-Bayard” Sp. z o. o. 

(ul.  Janickiego  20B,  60-

542 Poznań)  w postępowaniu prowadzonym przez  zamawiającego: 

Uzdrowisko  Busko-

Zdrój  Spółka  Akcyjna  (ul.  Gen.  F.  Rzewuskiego  1  28-100  Busko  – 

Zdrój), 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze;  

2.  Nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego  -  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  CLAR 

SYSTEM S.A., Clar Serwis Sp. z o. o., "Solcom-

Bayard” Sp. z o. o. (ul. Janickiego 20B, 

542 Poznań)kwoty 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, zero groszy) 

uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 182/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa Pzp  lub  PZP] 

prz

ez zamawiającego: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna,  którego przedmiotem jest: 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Wykonanie usług kompleksowego 

utrzymania  czystości  w  obiektach  Zamawiającego”  (ZP/63/2019);  Ogłoszenie  nr  638607-N-

2019  z  dnia  2019-12-24  r.

.  Odwołujący  -  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia:  CLAR  SYSTEM  S.A.,  Clar  Serwis  Sp.  z  o.  o.,  "Solcom-Bayard”  Sp.  z  o.  o.  

zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp - 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w 

sposób  nie  zapewniający  zachowana  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania 

wykonawców i przejrzystości; 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  w  zw.  z  ark  24  ust.  4  ustawy  Pzp  -  zaniechanie  odrzucenia 

oferty  w

ykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  tj.  Konsorcjum: 

Firma  „ROKO”  B.  M.  z  siedzibą  w  miejscowości  Chorzelów  (Lider)  i  Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „TOP - SERYIS” – B. M. z siedzibą w miejscowości Chorzelów (zwanych 

dalej  łącznie:  „wykonawcą  ROKO”)  pomimo  wystąpienia  w  okolicznościach  niniejszej 

sprawy podstaw do wykluczenia oferty wykonawcy ROKO zgodnie z tymi przepisami; 

3.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  -  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  ROKO 

pomimo,  że  treść  oferty  tego  wykonawcy  nie-  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia; 

ewentualnie: 

4.  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  -  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wezwania  wykonawcy 

ROKO  do  udzielenia  wyjaśnień,  w  tym  do  złożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczenia 

ceny lub kosztu, pomimo iż zaszły przesłanki do dokonania tej czynności przez instytucję 

zamawiającą; 

5.  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  -  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wezwania  wykonawcy 

ROKO do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w zakresie 

oświadczeń  oraz  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o których  mowa  w  art.  25 

ust. 1 pkt 1-

3 ustawy Pzp, pomimo, że wystąpiły ku temu podstawy; 

6.  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  -  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wezwania  wykonawcy 

ROKO 

do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  oraz  dokumentów 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  1-3  ustawy  Pzp, 

pomimo, że wystąpiły ku temu podstawy. 


Mając  powyższe  na  uwadze,  wniósł  o:  1.  uwzględnienie  odwołania  i  uchylenie  skutków 

prawnych 

zaskarżonych 

czynności 

poprzez 

unieważnienie 

czynności 

wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  oraz  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz  2.  nakazanie 

Zamawiającemu dokonania ponownego badania i oceny  złożonych w postępowaniu ofert z 

uwzględnieniem  okoliczności,  że w  stosunku do  wykonawcy  ROKO  wystąpiła podstawa do 

odrzucenia oferty na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp 

oraz  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp;  ewentualnie.  gdyby 

Izba  nie  uznała  za 

zasadne  zarzutów  Odwołującego  określonych  w  pkt  1-3  powyżej  wniósł  o:  3.  nakazanie 

Zamawiającemu dokonania ponownego badania i oceny  złożonych w postępowaniu ofert z 

uwzględnieniem okoliczności, że w stosunku do wykonawcy ROKO winien on (Zamawiający) 

dokon

ać  wskazanych  w  odwołaniu,  dotąd  zaniechanych  czynności,  tj.:  a)  przeprowadzenia 

postępowania  wyjaśniającego,  o  którym  mowa  w  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp,  b)  wykonania 

czynności,  o  których  mowa  w  art.  26  ust.  3  lub  ust.  4  ustawy  Pzp,  4.  obciążenie 

Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego, w tym także kosztami związanymi z 

dojazdem  na  wyznaczoną  rozprawę  lub  rozprawy  Izby  oraz  kosztami  wynagrodzenia 

pełnomocnika w wysokości 3.600 zł. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  (pismo  z  dnia  3  lutego  2020  r.) 

poinformował  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  odwołania  i  dokonaniu  niezwłocznie 

modyfikacji  ogłoszenia  i  SIWZ  zgodnie  z  żądaniem.  Poinformował  także,  że  informacja  o 

złożeniu odwołania została przesłana wykonawcom drogą elektroniczną w dniu 29 stycznia 

2020 r

. oraz, że Zamawiającemu nie złożono informacji o przystąpieniu do odwołania. 

Izba ustaliła i postanowiła, co następuje: 

D

o  postępowania  odwoławczego  w  terminie  określonym  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp 

nie  przystąpił  żaden  wykonawca.  Termin  na  zgłoszenie  przystąpienia  upływał  3  lutego 

r., albowiem zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego (pismo z dnia 3/02/2020) kopia 

odwołania wraz z wezwaniem do zgłoszenia przystąpienia została przekazana wykonawcom 

w dniu 29 stycznia 2020 r.  

D

ziałając  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  Izba  umorzyła  postępowanie 

odwoławcze w niniejszej sprawie. Stosownie do postanowień art. 186 ust. 2 ustawy Pzp: ”2. 

W  przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron 

oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po 

stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 


zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.” 

Orzekając o kosztach postępowania, Izba miała na uwadze treść art. 186 ust. 6  pkt 1 

ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a)  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 15 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów    w 

postępowaniu odwoławczym  i  sposobu ich rozliczania (Dz.  U.  z  2018  r, poz.  972). W myśl 

pkt  1  art.  186  ust.1  Pzp: 

Koszty  postępowania  odwoławczego:  1)    w  okolicznościach,  o 

których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie.” Z kolei stosownie do postanowień § 5 ust. 

1  pkt  1  lit.  a)    rozporządzenia:    „1.W  przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego 

przez Izbę, jeżeli: 1) zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, 

a  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił,  wypełniając 

wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca  albo  uczestnik 

postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego, 

nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu,  Izba:  a)  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu;” 

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel