KIO 181/20 POSTANOWIENIE dnia 10 lutego 2020 r.

Data: 15 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 181/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Małgorzata Matecka 

Robert Skrzeszewski 

Ryszard Tetzlaff    

wo

bec  cofnięcia  w  dniu  7 lutego 2020  r.  odwołania  wniesionego do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 28 stycznia 2020 r. przez wykonawcę: SkyCash Poland Spółka Akcyjna 

siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Miasto 

Stołeczne Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowe

go  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kwoty 6 750,00 zł 

(słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………… 

……………………… 

……………………… 


Sygn. akt: KIO 181/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  28  stycznia  2020  r.  wykonawca  SkyCash  Poland 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą 

w Warszawie 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  na  zaniechanie 

niezwłocznego udostępnienia mu protokołu (wraz z załącznikami) postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.  „Pobieranie  opłat  za  postój  w  strefie  płatnego  parkowania 

niestrzeżonego  z wykorzystaniem  kanałów/platform  mobilnych"  (numer  postępowania: 

ZDM/UM/DZP/91/PN/78/19)

,  część  1,  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

przez  zamawiającego:  Miasto  Stołeczne  Warszawa  w imieniu  i  na  rzecz  którego  działa 

Zarząd  Dróg  Miejskich  w  Warszawie.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane 

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 października 2019 r. pod numerem 603871-N-

  Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  art.  96  ust.  3  ustawy  z  dnia  29 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843),  dalej  jako 

„ustawa  Pzp”,  oraz  §  4  ust.  5  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r. 

sprawie  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (Dz.U.  z  2016  r. 

poz. 1128) 

i wniósł o nakazanie zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności wyboru oferty 

najkorzystniejszej 

oraz 

niezwłocznego  udostępnienia  odwołującemu  protokołu 

postępowania. 

W  dniu  7  lutego  2020  r.  do  Prezesa  Izby 

wpłynęło  pismo  zawierające  oświadczenie 

o

dwołującego o cofnięciu odwołania.  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie 

drugie  ustawy  Pzp,  Izba 

postanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze  wywołane 

ww. 

odwołaniem. 

kosztach 

p

ostępowania 

odwoławczego 

orzeczono 

stosownie 

do 

treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący: 

……………………… 

……………………… 

……………………… 


wiper-pixel