KIO 179/20 POSTANOWIENIE dnia 4 lutego 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 179/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Anna Osiecka 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  4  lutego  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę  AbbVie  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. 

Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym z siedzibą w Łomiankach 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze. 

Nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego  wykonawcy  AbbVie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty    7  500  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset 

złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:   ……………………………… 


Sygn. akt KIO 179/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Samodzielny 

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w 

Dziekanowie  Leśnym  z  siedzibą  w  Łomiankach,  dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie 

przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

produktów  leczniczych  dla  SZPZOZ  im.  Dzieci  Warszawy  w  Dziekanowie  Leśnym. 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

pod numerem 505768-N-2020 w dniu 23 stycznia 2020 r. 

W  dniu  28  stycznia  2020  r.  wykonawca  AbbVie 

Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, dalej „Odwołujący”, wniósł do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp,  tj.  naruszenie  zasady  uczciwej 

konkurencji  poprzez  określenie  dla  Pakietu  XIV  (Sewofluranum),  wyłącznie  w  celu 

faworyzowania  wykonawcy  Baxter,  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  zastrzeżenia 

opisanego  jako 

Brak  restrykcji  dotyczących  temperatury  przechowywania-

potwierdzenie na 

podstawie załączonej Charakterystyki Produktu Leczniczego, mimo 

że  w  przypadku  żadnego  innego  leku  zamawianego  w  tym  postępowaniu,  takie 

kryterium  nie  zostało  zastosowane,  zaś  prawdopodobieństwo  osiągnięcia  w 

magazynie  apteki  temperatury  powyżej  25  stopni  Celsjusza  jest  prawie  niemożliwe, 

tym  bardziej  że  Zamawiający  zgodnie  z  przepisami  prawa  farmaceutycznego  ma 

obowiązek monitorowania temperatury magazynu apteki, a większość leków posiada 

zgodnie  z  Charakterystyką  Produktu  Leczniczego  wymaganie  przechowywania  w 

temperaturze pokojowej, a zatem do 25 stopni Celsjusza; 

2.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp,  tj.  naruszenie  zasady  uczciwej 

konkurencji  poprzez  połączenie  w  jednym  Pakiecie nr  XIV  leku Sevofluran  z  lekiem 

Desfluran dla którego Baxter jest jedynym wykonawcą i jednoczesnym zamieszczeniu 

w  SIWZ  (str. 

5  pkt  5)  zastrzeżenia  o  treści:  Zamawiający  dopuszcza  możliwość 

składania  ofert  na  poszczególne  pakiety,  co  de  facto  uniemożliwia  złożenie  oferty 

jakimkolwiek innym oferentom poza wykonawcą Baxter, który produkuje oba produkty 

lecznicze; 

3.  art.  8  ust.  1  w  zw.  z  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp, 

tj.  naruszenie  zasady  jawności 

postępowania poprzez publikację niepełnej i niekompletnej SIWZ, tj. brakuje str. 3 i 4, 


przez  co  nieznane  są  wszystkie  wymagania  związane  z  opisem  przedmiotu 

zamówienia, mimo że nie zachodzi żadna z przesłanek wyłączająca jawność. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu 

zmiany 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób określony w odwołaniu. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  ustawowym  terminie  żaden  wykonawca  

nie przystąpił. 

Pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. Z

amawiający poinformował Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  odwołania.  Niniejsza  odpowiedź  została 

podpisana przez osobę umocowaną do reprezentacji Zamawiającego.  

Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  oświadczenia  Zamawiającego  zachodzi  podstawa  

do  umorzenia  postępowania  odwoławczego  zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych.  Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron  

oraz 

uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po 

stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynność  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Ponieważ  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca, 

Izba związana była oświadczeniem Zamawiającego i umorzyła postępowanie odwoławcze. 

Na  podstawie  art.  186  u

st.  6  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  koszty 

postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

15  marca  2010  r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 972)

, Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 7 500 

zł uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel