KIO 177/20 WYROK dnia 11 lutego 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 177/20 

WYROK 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:            

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę  

JACK-BUD  POLSKA  Sp.  z  o.o.  Sp.  k., 

Os.  Bolesława  Chrobrego  paw.  110,  60-681 

Poznań w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Poznań w imieniu i na rzecz którego 

działa Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  CT  Sport  

Sp.  z  o.o.  i  R.  M. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  R.  M.  "Concept 

Trade" 

Biuro 

Handlowo-

Usługowe, 

ul. 

Tomasza 

Drobnika 

693  Poznań  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  Miastu  Poznań  w  imieniu  i  na 

rzecz  którego  działa  Poznańskie  Inwestycje  Miejskie  Sp.  z  o.o.  unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenie  czynności  badania  

i oceny ofert, w tym dokonanie oceny 

oferty złożonej przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: CT Sport Sp. z o.o. i R. M. prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  R.  M.  "Concept  Trade"  Biuro  Handlowo-

Usługowe  w  kryterium  „dodatkowe  doświadczenie  Kierownika  budowy  (DKB)  – 

waga  15%”  zgodnie  z  postanowieniami  pkt.  18.1  lit.  b  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia, 

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  Miasto  Poznań  w  imieniu  i  na  rzecz  którego  działa 

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  JACK-BUD 


POLSKA  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  Os.  Bolesława  Chrobrego  paw.  110,  60-681 

Poznań tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Miasta  Poznań  w  imieniu  i  na  rzecz  którego  działa  Poznańskie 

In

westycje Miejskie Sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań na rzecz 

JACK-

BUD  POLSKA  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  Os.  Bolesława  Chrobrego  paw.  110, 

681  Poznań  kwotę  13  600  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  sześćset 

złotych zero groszy) poniesioną tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia 

pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby  Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 177/20 

U z a s a d n i e n i e 

Miasto  Poznań  w  imieniu  i  na  rzecz  którego  działa  Poznańskie  Inwestycje  Miejskie 

Sp.  z  o.o.  (dale

j:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  budowę  kompleksu  ogródków 

działkowych  wraz  z  domem  działkowca,  ogólnodostępnym  sanitariatem,  miejscami 

parkingowymi i infrastrukturą techniczną - etap I, przewidziane do realizacji na działce nr 11, 

arkusz 1, obręb Piotrowo oraz część działek nr 2 i 4/4, arkusz 7, obręb Głuszyna, położonych 

w  Poznaniu  przy  ul.  Przy  Lotnisku. 

Postępowanie  to  prowadzone  jest  na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz.  1843)

,  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 grudnia 2019 r. pod pozycją 633004-N-2019.  

W  dniu  28  stycznia  2020  r.  wykonawca  JACK-BUD  POLSKA  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  

z siedzibą  w Poznaniu (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie  zarzucając Zamawiającemu naruszenie art.  7 ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  91 

ust.  1  ustawy  Pzp  pop

rzez  dokonanie  błędnej  oceny  oferty  złożonej  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  CT  Sport  Sp.  z  o.o.  i  R.  M.  "Concept 

Trade"  Biuro  Handlowo-

Usługowe  i  przyznanie  tej  ofercie  w  ramach  pozacenowego 

kryterium  oceny  ofe

rt  „Dodatkowe  doświadczenie  Kierownika  budowy"  (DKB)  15  pkt, 

podczas  gdy  oferta  ta  nie  powinna  w  ogóle  mieć  przyznanej  punktacji  w  przedmiotowym 

kryterium. 

Odwołujący  stwierdził,  że  naruszenie  to  skutkowało  dokonaniem  przez 

Zamawiającego wyboru wykonawcy z naruszeniem przepisów ustawy Pzp i wbrew zapisom 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) oraz ogłoszenia o zamówieniu.  

Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący  przywołał treść pkt. 18.1 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). Odwołujący wskazał też na status prawny 

Załącznika  nr  10  do  SIWZ  nadany  przez  Zamawiającego  stwierdzając,  że  Zamawiający  

w  sposób  bezsprzeczny  nadał  ww.  dokumentowi  charakter  elementu  oferty  sensu  stricto 

zgodnie  z  ugruntowanym  orzecznictwem 

Krajowej  Izby  Odwoławczej.  Inny  charakter,  jak 

zauważył  Odwołujący,  ma  Załącznik  nr  9  do  SIWZ,  który  zgodnie  z  pkt.  10.3  lit.  e  SIWZ 

składany jest na wezwanie przed udzieleniem zamówienia i to wyłącznie przez wykonawcę 

wezwanego  w  związku  z  uzyskanym  rankingiem  w  ramach  ustalonych  kryteriów.  Jak 

wskazał Odwołujący, w Załączniku nr 9 złożonym przez wykonawców wspólnie ubiegających 


się o udzielenie zamówienia: CT Sport Sp. z o.o. i R. M. "Concept Trade" Biuro Handlowo-

Usługowe  kierownik  budowy  został  wskazany  z  imienia  i  nazwiska,  a  jego  doświadczenie 

zostało określone w inny sposób niż w Załączniku nr 10. Odwołujący zaznaczył, że Załącznik 

nr  9  złożony  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  CT 

Sport Sp. z o.o. i R. M. "Concept Trade" Biuro Handlowo-

Usługowe nie może być podstawą 

do oceny oferty w zakresie przyznania punktów w ramach kryteriów. Odwołujący stwierdził, 

że  na  tym  etapie  ujawnił  się  zarzut  naruszenia  art.  7  ustawy  Pzp,  ponieważ  ocena  oferty 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: CT Sport Sp. z o.o. i R. M. 

"Concept Trade" Biuro Handlowo-

Usługowe odbyła się poza przyznanymi kryteriami i treścią 

załącznika.    

Odwołujący  podał,  że  już  w  toku  badania  i  oceny  ofert  pismem  z  dnia  2  stycznia  

2020 r. zwrócił Zamawiającemu uwagę na nieprawidłowości występujące w Załączniku nr 10 

złożonym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: CT Sport 

Sp.  z  o.o.  i  R.  M.  "Concept  Trade"  Biuro  Handlowo-

Usługowe  skutkujące  koniecznością 

uznania,  iż  ww.  wykonawcy  przywołali  doświadczenie  wskazanego  kierownika  budowy  nie 

sp

ełniające wymogów kryterium „Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy” opisanego 

w ust. 18.1. lit. b 

SIWZ w dwóch pozycjach, tj. drugiej i czwartej. Odwołujący zwrócił uwagę, 

że z postawionego przez Zamawiającego wymogu wynikało jednoznacznie, iż doświadczenie 

kierownika budowy miało polegać na wielokrotnym pełnieniu funkcji kierownika budowy robót 

polegających  na  wykonaniu  obiektu  kubaturowego  o  powierzchni  minimum  300  m²  robót  i 

wartości min. 2.500.000,00 zł (nie zaś zespołu obiektów, budynków), co było proporcjonalne i 

adekwatne  do  opisanego  przedmiotu  zamówienia,  stanowiącego  jeden  obiekt  budowlany 

zgodnie z definicją wynikającą z przepisów. Tymczasem wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o  udzielenie  zamówienia:  CT  Sport  Sp.  z  o.o.  i  R.  M.  "Concept  Trade"  Biuro  Handlowo-

Usługowe  zaoferowali  doświadczenie  wskazanego  kierownika  budowy  obejmujące 

wykonanie: w pozycji drugiej - 

zespołu budynków wielorodzinnych oraz w pozycji czwartej - 

budynków wielorodzinnych. W ocenie Odwołującego, z przedmiotowego wykazu nie wynika, 

czy 

budynki stanowią jeden połączony obiekt, czy też wiele budynków, a więc różne obiekty. 

Nadto istotne jest, zdaniem Odwo

łującego, że dla spełnienia wymogów kryterium istotna była 

powierzchnia obiektu, a nie jego kubatura. Konsorcjum błędnie wskazało, a co za tym idzie 

błędnej  oceny  dokonał  Zamawiający  za  tym  opisem,  że  kubatura  powyżej  300m2  spełnia 

wymagania  przyjęte  w  kryterium  dla  powierzchni.  Odwołujący  podniósł,  że  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  CT  Sport  Sp.  z  o.o.  i  R.  M.  "Concept 

Trade"  Biuro  Handlowo-

Usługowe  nie  podali  powierzchni  obiektów,  które  w  ramach 

przyjętego  kryterium  kwalifikowały  obiekt,  a  sam  Zamawiający  nie  mógł  samodzielnie 

dokonać  poprawy  ewentualnej  omyłki  w  tym  zakresie  i  tego  nie  zrobił,  jak  wynikało  z 


przeglądu  akt  przed  sporządzeniem  odwołania.  Zdaniem  Odwołującego,  Zamawiający  nie 

mógł  zakwalifikować  żadnej  z  budów,  bo  wymogiem  była  powierzchnia  powyżej  300m². 

Odwołujący  podkreślił,  że  z  żadnego  innego  dokumentu  oferty  nie  wynikały  odrębne  dane. 

Jak  zauważył  Odwołujący,  powierzchnia  jest  liczona  w  metrach  kwadratowych  lub  innych 

jednostkach  pola,  zaś  kubatura  jest  liczna  w  jednostkach  przestrzennych  -  metrach 

sześciennych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: CT Sport Sp. z 

o.o.  i  R.  M.  "Concept  Trade"  Biuro  Handlowo-

Usługowe  podali  (Załącznik  nr  10  -  jedyny 

złożony  wraz  z ofertą i umożliwiający ocenę  zawiera niewyraźne  wpisy) dla kubatury metry 

kwadratowe, co jednak nie zmienia faktu, że w nie podało w ogóle wartości powierzchni dla 

wszystkich czterech budynków. 

Ponadto 

Odwołujący  podniósł,  że  obie  wskazane  budowy  obejmujące  zespoły 

budynków wielorodzinnych Marcelin Park oraz budynków w zakresie projektu Podolany Park 

w  Poznaniu  nie  obejmują  jednego  obiektu,  a  wiele  obiektów  budowlanych.  Odwołujący 

stwierdził,  że  ta  wątpliwość  nie  pozwala  ocenić  tego  oświadczenia  zgodnie  z  przyjętymi 

zasada 

mi  jednoznaczności.  Odwołujący  zauważył,  że  w  SIWZ  Zamawiający  oznaczył 

wyraźnie,  co  miało  zastosowanie  do  wszystkich  wykonawców,  że  opis  powinien  być 

precyzyjny, a jeśli będzie niejednoznaczny, Zamawiający przyzna  według kryterium za to 0 

pkt. 

Odwołujący  uznał,  że  Zamawiający  nie  był  konsekwentny  i  kierował  się  wyłącznie 

cenowym  kryterium, 

mimo  ustalonych  przez  siebie  innych  zasad,  co  narusza  uczciwą 

konkurencję i przepis art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.  

Odwołujący  stwierdził,  że  z  przedłożonych  opisów  w  ofercie  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: CT Sport Sp. z o.o. i R. M. "Concept Trade" Biuro 

Handlowo-

Usługowe  -  Załącznik  nr  10  -  nie  da  się  jednoznacznie  wywnioskować,  czy 

przedmiotem  wykonania  którejkolwiek  ze  wskazanych  inwestycji  był  przynajmniej  jeden 

obiekt  kubatur

owy  o  powierzchni  minimum  300  m²  i  wartości  minimum  2.500.000,00  zł. 

O

dwołujący  zwrócił  uwagę,  że  oceniając  ofertę  Zamawiający  nie  może  sięgać  do  innych 

źródeł  -  w  tym  Internetu,  aby  uzupełnić  swoją  wiedzę,  jak  również  nie  może  korzystać  z 

wiedzy  własnej  (to  wszystko  inwestycje  w  Poznaniu  -  chociaż  nie  realizowane  przez 

Zamawiającego).  Zamawiający  winien  kierować  się  wyłącznie  treścią  oferty.  W  celu 

przyznania 

punktów  w ramach kryterium dodatkowego wykonawcom wspólnie ubiegającym 

się o udzielenie zamówienia: CT Sport Sp. z o.o. i R. M. "Concept Trade" Biuro Handlowo-

Usługowe, należałoby pozyskać dodatkowe informacje, co jest jednak niemożliwe w związku 

z  charakterem  prawnym  Załącznika  nr  10  jako  części  oferty  zawierającym  elementy  oferty 

(informacje)  podlegającej  ocenie  w  kryteriach  oceny  ofert  i  w  porównaniu  

z innymi ofertami. 


Odwołujący  zaznaczył,  że  Zamawiający,  zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ  oraz 

wymogami ustawy Pzp, z

obowiązany był ocenić i ważyć oferty tylko na podstawie informacji 

zwartych  w  nich  do  upływu  terminu  składania  ofert  w  sposób  precyzyjny  i  jednoznaczny.  

W  ocenie  Odwołującego,  zaoferowanie  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o  udzielenie  zamówienia:  CT  Sport  Sp.  z  o.o.  i  R.  M.  "Concept  Trade"  Biuro  Handlowo-

Usługowe  doświadczenie  kierownika  budowy  (na  etapie  oceny  punktowej  nie  wiadomo 

jakiego kierownika) w postaci wiel

u budynków i bez podania powierzchni, nie pozwala uznać 

takiego  doświadczenia,  bowiem  nie  można  -  na  podstawie  tak  sformułowanych  zapisów 

oferty  - 

wywieść  wniosku,  bez  niedopuszczalnego  odwoływania  się  do  innych  źródeł 

informacji  na  etapie  oceny  ofert,  iż  którykolwiek  z  obiektów  -  tu  zespołów  budynków  także 

wykonanych  w  ramach  wskazanych  projektów,  posiadał  co  najmniej  minimalne  wymagane 

parametry powierzchni i wartości robót. 

Odwołujący  podkreślił  ponadto,  że  w  związku  z  jednoznacznym  opisaniem  przez 

Zamawiającego  przedmiotowego  kryterium  doświadczenia  jako  „budowa  obiektu 

kubaturowego”  niedopuszczalne  jest  sumowanie  dla  wykazania  spełniania  tego  kryterium 

wartości lub innych istotnych cech (tu: powierzchni) wykonywanych jednocześnie czy nawet 

w ramach jednej inwestycji (projektu) kilku obiektów.   

Odwołujący wniósł o: 

unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  w  której  Zamawiający 

wybrał  jako  najkorzystniejszą  ofertę  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o  udzielenie  zamówienia:  CT  Sport  Sp.  z  o.o.  i  R.  M.  "Concept  Trade"  Biuro 

Handlowo-

Usługowe; 

nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny oferty wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  CT  Sport  Sp.  z  o.o.  i  R.  M.  "Concept 

Trade"  Biuro  Handlowo-

Usługowe  w  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Dodatkowe 

doświadczenie Kierownika budowy” (DKB) i ustalenie w tym kryterium punktacji ww. 

oferty  w  zgodzie  z  postanowieniami  pkt  18.1.  lit.  b 

SIWZ,  skutkujące  brakiem 

przyznania  tej  ofercie  punktów  w  tym  kryterium  z  uwagi  na  wskazanie  w  ofercie 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  CT  Sport  

Sp.  z  o.o.  i  R.  M.  "Concept  Trade"  Biuro  Handlowo-

Usługowe  do  oceny  budów, 

których  opis  w  treści  Załącznika  nr  10  nie  spełniał  wymogów  kryterium  oceny 

pozwalających  w  obiektywnej  ocenie  i  w  zgodzie  z  obowiązującymi  wszystkich 

wykonawców  rygorami  opisanymi  w  SIWZ,  na  przyznanie  punktów  i  konsekwentnie 

ponowny  wybór  najkorzystniejszej  oferty  spośród  ofert  złożonych  w  postępowaniu  


z  uwzględnieniem  zmienionej  punktacji  oferty  wykonawców  wspólnie  ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia:  CT  Sport  Sp.  z  o.o.  i  R.  M.  "Concept  Trade"  Biuro 

Handlowo-

Usługowe.  

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosili 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  CT  Sport  Sp.  z  o.o.  i  R.  M. 

"Concept Trade" Biuro Handlowo-

Usługowe.  

Izba ustaliła: 

Zamawiający ustanowił następujące kryteria oceny ofert: 

- Cena (C) - waga: 60%; 

Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy (DKB) - waga: 15%; 

Okres rękojmi (OR) - waga 10%; 

Skrócenie terminu (ST) - waga: 15% (pkt 18.1 SIWZ). 

W  pkt.  18.1  lit.  b  SIWZ  Zamawiający  opisał  sposób  oceny  oferty  w  kryterium 

„Dodatkowe  doświadczenie”  stwierdzając,  że  będzie  przyznawał  punkty  za  doświadczenie 

osoby  wskazanej  w  Z

ałączniku  nr  10  do  SIWZ  jako  Kierownik  zgodne  ze  złożonym 

dodatkowym  Wykazem  doświadczenia  do  oceny  w  kryterium.  Zamawiający  przewidział,  że  

w  przypadku, 

gdy  wykonawca  wykaże,  że  osoba  wskazana  jako  Kierownik  posiada 

doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy i/lub kierownika: 

w

ykonawca  wykaże,  że  osoba  na  stanowisku  kierownika  budowy  w  ciągu  ostatnich 

pięciu  lat  pełniła  funkcję  KB  minimum  dwa  zdania  jako  KB  polegająca  na  budowie  obiektu 

kubaturowego o powierzchni nie mniejszej niż 300 m² i wartości robót 2.500.000,00 zł brutto 

każda - otrzyma 0 pkt; 

w

ykonawca  wykaże,  że  osoba  na  stanowisku  kierownika  budowy  w  ciągu  ostatnich 

pięciu  lat  pełniła  funkcję  KB  minimum  trzy  zdania  jako  KB  polegająca  na  budowie  obiektu 

kubaturowego 

o powierzchni nie mniejszej niż 300 m² i wartości robót 2.500.000,00 zł brutto 

każda - otrzyma 7,5 pkt; 

w

ykonawca  wykaże,  że  osoba  na  stanowisku  kierownika  budowy  w  ciągu  ostatnich 

pięciu łat pełniła funkcję KB minimum cztery zdania jako KB polegająca na budowie obiektu 

kubaturowego o powierzchni nie m

niejszej niż 300 m² i wartości robót 2.500.000,00 zł brutto 


każda - otrzyma 15 pkt. 

Razem w kryterium Dodatkowe doświadczenie można było uzyskać maksymalnie 15 pkt. 

Zamawiający  podjął  też  postanowienie,  że  wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać 

doświadczenie  Kierownika  na  wzorze  stanowiącym  Załącznik  nr  10  do  SIWZ  w  sposób 

precyzyjny.  Zamawiający  zastrzegł,  że  w  przypadku,  gdy  opis  doświadczenia  będzie 

niejednoznaczny  lub  niepozwalający  na  jego  ocenę,  Zamawiający  nie  będzie  przyznawał 

punktów za taki opis. 

Zama

wiający  poczynił  ponadto  uwagę:  „Dokument  złożony  w  celu  poddania  ocenie  

w  ramach  kryterium  „Dodatkowe  doświadczenie”  nie  należy  do  rodzaju  dokumentów,  

o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  praz  art.  25a  ust.  1  Ustawy,  a  tym  samym  nie  podlega 

przepisom  art.  26 

ust.  3  i  w  razie  jego  nie  złożenia  Zamawiający  nie  będzie  wzywał 

wykonawcy  do  złożenia  tego  dokumentu.  W  sytuacji  nie  złożenia  tego  dokumentu  oferta 

wykonawcy w ramach przedmiotowego kryterium oceny otrzyma 0 pkt.”.  

W  złożonej  ofercie  w  Załączniku  nr  10  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  

o  udzielenie  zamówienia:  CT  Sport  Sp.  z  o.o.  i  R.  M.  "Concept  Trade"  Biuro  Handlowo-

Usługowe złożyli oświadczenie, że osoba skierowana do pełnienia funkcji kierownika budowy 

posiada 

doświadczenie: 

„1. Budowa centrum handlowego Poznań City Center, ul. Matyi 2, Poznań. Kubatura powyżej 

m²,  wartość  robót  250.000.000,00  EUR  x  4,2604  kurs  EUR  z  dnia  20.12.2019  tj. 

1.065.100.000,00 PLN 

2.  Zespół  budynków  wielorodzinnych  Marcelin  Park,  Świerzawska  12,  Poznań.  Kubatura 

powyżej 300 m², wartość robót 35.000.000,00 PLN 

Budynek wielorodzinny z usługami, ul. Ptasia 16, Poznań. Kubatura powyżej 300 m², 

wartość robót 18.000.000,00 PLN 

Budynki  wielorodzinne  Podolany  Park,  ul.  Jasielska  3-5, 

Poznań.  Kubatura  powyżej 

300 m

², wartość robót 40,000.000,00 PLN.”.   

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie. Wniósł o oddalenie odwołania. 

Wykonawcy   

wspólnie ubiegający  się o udzielenie zamówienia:  CT  Sport  Sp.  z  o.o.  

i R. M. "Concept Trade" Biuro Handlowo-

Usługowe także złożyli stanowisko pisemne z dnia 

29 stycznia 2020 r. 

wnosząc o oddalenie odwołania. 


Na rozprawie strony podtrzymały dotychczas prezentowane stanowiska.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy  wymieniony  w  treści  uzasadnienia,  jak 

również stanowiska stron i uczestnika postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do 

protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  legitymuje  się  interesem  we  wniesieniu  środka 

ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji 

ich  potwierdzenia  się,  wskazuje  na  pozbawienie  Odwołującego  możliwości  uzyskania 

zamówienia  i  jego  realizacji,  narażając  go  tym  samym  na  poniesienie  w  tym  zakresie 

wymiernej szkody.  

Rozpoznając  odwołanie  w  granicach  podniesionych  zarzutów  Izba  uznała,  że 

zaistniały podstawy do jego uwzględnienia.   

Na  wstępie  należy  wskazać,  że  kryteria  oceny  ofert  pełnią  ważną  rolę  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  To  kryteria  oceny  ofert  stanowią 

instrument  pozwalający  zamawiającemu  na  wybór  oferty  najkorzystniejszej  spośród  ofert 

niepodlegających  odrzuceniu.  Istotny  jest  zatem  zarówno  właściwy  dobór  kryteriów  

w  zależności  od  przedmiotu  zamówienia,  ale  także  ich  opis  dokonany  w  taki  sposób,  aby 

wykonawca 

składający  ofertę  posiadał  konkretną  wiedzę  o  tym,  które  elementy  i  w  jaki 

sposób  będą  podlegały  ocenie.  Jest  to  jeden  z  kluczowych  aspektów,  który  ma  wpływ  nie 

tylko  na  treść  składanych  ofert,  ale  i  na  decyzję  o  wzięciu  udziału  w  postępowaniu,  gdyż 

pozwala  potencjalnemu  wykonawcy 

ocenić  szanse  na  uzyskanie  zamówienia.  Właściwy 

dobór  kryteriów  daje  także  zamawiającemu  możliwość  osiągnięcia  celu  postępowania,  tj. 

wyboru 

oferty spełniającej jego oczekiwania i realizację zamówienia.    

Kryteria  ustanowione  przez  zamawiającego  muszą  zostać  opisane  w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp zamawiający 

zobowiązany  jest  opisać  w  Specyfikacji  kryteria,  którymi  będzie  się  kierował  przy  wyborze 

oferty  najkorzystniejszej  wraz  z  podaniem  wag  tych  kryteriów  i  sposobu  oceny.  Kryteria 

oceny oferty i ich znaczenie muszą zostać podane także w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 41 

pkt 9, art. 48 ust. 2 pkt 10 ustawy Pzp). 

W toku oceny ofert zamawiający jest związany opisem kryteriów i sposobu oceny, jaki 

zawarł  w  Specyfikacji.  Oceniając  oferty  Zamawiający  nie  może  odstąpić  od  postanowień 

Specyfikacji  w  tym  zakresie,  nie  może  też  ich  uszczegółowić  w  sposób,  który  nie  został 


jednoznacznie  wskazany  w  Specyfikacji. 

Wszelkie  odstępstwa  zamawiającego  przy  ocenie 

ofert od opisu kryteriów i sposobu ich oceny mogą skutkować naruszeniem zasad zamówień 

publicznych, tj. uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp).  

Aby  ww.  zasady  mogły  zostać  zachowane  w  danym  postępowaniu,  po  stronie 

wykonawców  także  spoczywa  obowiązek  złożenia  oferty  o  takiej  treści,  która  pozwoli 

zamawiającemu  na  jej  ocenę  pod  kątem  ustanowionych  kryteriów.  Z  uwagi  na  wagę 

kryteriów  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  oświadczenie  wykonawcy 

obejmujące zakres oferty podlegający ocenie w kryteriach oceny ofert, musi zostać zawarte 

w treści oferty i nie podlega zmianom bądź uzupełnieniu.  

Przedmiotowy  spór  dotyczył  treści  oświadczenia  złożonego  przez  wykonawców  

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  CT  Sport  Sp.  z  o.o.  i  R.  M.  "Concept 

Trade"  Biuro  Handlowo-

Usługowe  w  Załączniku  nr  10  Wykaz  osób,  przeznaczonych  do 

realizacji 

zamówienia 

ramach 

kryteriów 

oceny 

ofert

które 

zgodnie  

z wymogami opisanymi przez Zamawiającego w pkt 18.1 lit. b Specyfikacji miało obejmować 

doświadczenie  osoby  wskazanej  na  stanowisko  Kierownika  budowy  oceniane  w  kryterium 

oceny ofert 

„Dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy”. 

Rozstrzygając  przedmiotowy  spór  Izba  miała  na  względzie  opisane  przez 

Zamawiającego w pkt 18.1 lit. b Specyfikacji wymagania, aby wykonawca wykazał, że dana 

osoba  pełniła  funkcję  Kierownika  Budowy  na  określonych  zadaniach.  Zamawiający 

kilkukrotnie powtórzył  w tym punkcie określenie „wykazał”, co jest spójne z rangą kryteriów 

oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zamawiający  w  swoich  wymaganiach  poszedł  dalej,  bo  opisał,  że  wykonawca 

zobowiązany  jest  wskazać  doświadczenie  Kierownika  w  Załączniku  nr  10  w  sposób 

precyzyjny.  Dodatkowo,  Zamawiający  zastrzegł,  że  w  przypadku,  gdy  opis  doświadczenia 

będzie  niejednoznaczny  lub  niepozwalający  na  jego  ocenę,  Zamawiający  nie  będzie 

przyznawał punktów za taki opis. 

W świetle tak określonego w Specyfikacji opisu kryterium oceny ofert, nie może ostać 

się twierdzenie,  że  w  Załączniku nr  10  wykonawca zobowiązany  być  podać  jedynie nazwę  

i  lokalizację  obiektu.  Jak  wskazano  powyżej,  Zamawiający  w  pkt.  18.1  lit  b  Specyfikacji  

w sp

osób nie budzący wątpliwości wymagał wykazania, opisania doświadczenia wskazanej 

osoby precyzyjnie, jednoznacznie, 

w sposób pozwalający na ocenę. 


Wymogom  tym  nie  sprostali  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia:  CT  Sport  Sp.  z  o.o.  i  R.  M.  "Concept  Trade"  Biuro  Handlowo-Usługowe  nie 

precyzując w sposób jednoznaczny doświadczenia wskazanej osoby tak, aby Zamawiający 

mógł je poddać ocenie zgodnie z opisem kryterium.  

Bezsporna między stronami była okoliczność, że pojęcie „kubatury” nie jest tożsame 

z  pojęciem  „powierzchni”,  a  jednostki  miary  do  ich  określenia  są  różne  (odpowiednio:  m³  

i  m²).  Zauważenia  wymaga,  że  w  opisie  kryterium  oceny  ofert  Zamawiający  wymagał 

wykazania się doświadczeniem ma stanowisku kierownika budowy polegającego na budowie 

obiektu kubaturowego o  powierzchni  nie mniejszej  niż  300m²  i  wartości  robót  2 500 000,00 

brutto każde.  Zamawiający  określił  zatem  minimalną  powierzchnię,  jaką  powinien  posiadać 

budynek,  aby  mógł  być  brany  pod uwagę przy  ocenie  w  przedmiotowym  kryterium.  Użycie 

przez w

ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: CT Sport Sp. z o.o.  

i  R.  M.  "Concept  Trade"  Biuro  Handlowo-

Usługowe  w  opisie  doświadczenia  sformułowania 

„kubatura powyżej 300 m²” nie jest zgodne z wymaganiem Zamawiającego. Izba nie znalazła 

podstaw  do  uznania,  że  sformułowanie  powyższe  stanowi  omyłkę  pisarską,  którą  należy 

poprawić w ten sposób, że pojęcie „kubatura” zamienić na „powierzchnia”. Równie możliwe 

jest  bowiem  poprawienie  ww.  treści  przez  zmianę  m²  na  m³.  Wywodzenie  przez 

Zamawiającego poprawności  zmiany  sformułowania „kubatura”  na  pojęcie „powierzchnia”  z 

podanej  przez  wykonawców  w  poszczególnych  pozycjach  oświadczenia  wartości  robót  jest 

zbyt  daleko  idące,  jako  że  prawidłowość  takiego  rozumowania  nie  wynika  z  jakiegokolwiek 

dokumentu  złożonego  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia: CT Sport Sp. z o.o. i R. M. "Concept Trade" Biuro Handlowo-Usługowe wraz z 

ofertą.   

Podobnie,  użycie  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia: CT Sport Sp. z o.o. i R. M. "Concept Trade" Biuro Handlowo-Usługowe w poz. 2 

i  4  Załącznika  nr  10  określeń  „Zespół  budynków  wielorodzinnych”  czy  „Budynki 

wielorodzinne”  bez  wskazania,  w  jaki  sposób  inwestycje  te  spełniają  wymogi 

Zamawiającego,  nie jest  wystarczające  do  uznania,  że  za takie doświadczenie  wykonawca 

powinien pozyskać punkty w kryterium.   

Izba  stwierdziła,  że  treść  Załącznika  nr  10  złożonego  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: CT Sport Sp. z o.o. i R. M. "Concept Trade" Biuro 

Handlowo-

Usługowe  dla  pozyskania  punktów  w  kryterium  „Dodatkowe  doświadczenie 

Kierownika budowy” nie jest precyzyjna, jednoznaczna i pozwalająca na ocenę oferty w tym 

kryterium, a t

akie wymogi postawił Zamawiający. Z uwagi na rangę kryteriów oceny ofert w 


postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  niedopuszczalne  jest  wywodzenie 

przez  Zamawiającego  z  oświadczenia  złożonego  przez  wykonawcę  treści,  której 

oświadczenie 

to 

wprost 

nie 

zawiera 

bądź 

dokonywanie 

poprawy  

w  sposób,  który  nie  jest  oczywisty.  Mechanizmów  takich  nie  przewiduje  ustawa  Pzp.  To 

obowiązkiem  wykonawcy  jest  dochowanie  staranności  i  złożenie  takiego  oświadczenie,  co 

do  którego  Zamawiający  nie  będzie  miał  wątpliwości.  Zważyć  także  należy,  że  

w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający prawidłowo zastrzegł, że opis doświadczenia 

niejednoznaczny  i  nie  pozwalający  na  jego  ocenę  nie  będzie  premiowany.  Z  uwagi  na 

powyższe,  Izba  nie  wzięła  pod  uwagę  złożonej  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających 

się o udzielenie zamówienia: CT Sport Sp. z o.o. i R. M. "Concept Trade" Biuro Handlowo-

Usługowe  na  etapie  postępowania  odwoławczego  dokumentacji  projektowej  dotyczącej 

doświadczenia wykazanego w poz. 2 i 4 Załącznika nr 10. Takie informacje, potwierdzające 

zgodność  posiadanego  doświadczenia  z  opisem  kryterium  oceny  ofert,  powinny  zostać 

złożone Zamawiającemu wraz z ofertą.   

Ocena  oferty  w  kryterium  oceny  ofert  w  ten  sposób,  że  Zamawiający  nie  ma 

wynikającej  z  treści  złożonego  przez  wykonawców  oświadczenia  pewności  co  do  zakresu 

posiadanego doświadczenia, a mimo to przyznaje ofercie maksimum punktów, jest nie tylko 

niezgodna  z  treścią  Specyfikacji,  ale  też  stanowi  naruszenie  zasady  równego  traktowania 

wykonawców i uczciwej konkurencji.  

Z uwagi na powyższe, potwierdził się zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 7 

ust.  1  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp.  W  konsekwencji,  niezbędne  jest  unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  

w  sposób  zgodny  z  postanowieniami  pkt.  18.1  lit.  b  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia. 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono 

jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz  §  5  ust.  2  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w    sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).    

Przewodniczący :  ………………………………   


wiper-pixel