KIO 176/20 POSTANOWIENIE dnia 6 lutego 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

sygn. akt: KIO 176/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  6  lutego  2020  roku  

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

28  stycznia  2020  roku, przez 

wykonawcę M. G. prowadzącego działalność gospodarczą 

pod  firmą  ELGOMAR  M.  G.,  ul.  Władysława  Jagiełły  34A  Sade  Budy;  96-316 

Międzyborów,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Szkoła  Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166; 02-787 Warszawa, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze

2.  N

akazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  M.  G. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  ELGOMAR  M. 

G.

, ul. Władysława Jagiełły 34A Sade Budy; 96-316 Międzyborów, kwoty 7 500 zł 00 

gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: ……………………………… 


sygn. akt KIO 176/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Szkoła  Główna  Gospodarstwa  Wiejskiego  w  Warszawie,  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

którego  przedmiotem  jest  „Sukcesywna  dostawa  materiałów  elektrycznych  dla  Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. 

Ogłoszenie  o  udzieleniu  zamówieniu  zostało  opublikowane  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych nr 625009 w dniu 20 listopada 2019 roku. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 7 500,00 zł. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Dnia 28 stycznia 2020 roku, wykonawca M. G. 

prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą  ELGOMAR  M.  G.  (dalej  „odwołujący”)  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej. 

Izba ustaliła, że zamawiający dnia 29 stycznia 2020 roku, przekazał wykonawcom, kopię 

wniesionego odwołania. 

Izba  ustaliła,  iż  do  postępowania  odwoławczego  nie  zostało  zgłoszone  żadne 

przystąpienie. 

Zamawiający, (za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz pisemnie dnia 5 lutego 

2020  roku), 

przesłał  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  iż  uwzględnia 

odwołanie od czynności podjętych przez zamawiającego, tj. w całości. 

T

ym  samym,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  postępowanie  odwoławcze 

należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  §5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania 

oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U. 

2018, poz. 972). 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel