KIO 175/20 POSTANOWIENIE dnia 11 lutego 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Piotr Kozłowski  

po  rozpozna

niu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego 11 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej 27 stycznia 2020 r. 

przez 

wykonawcę: Integrated Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa,  instalacja,  konfiguracja 

i uruchomienie  infrastruktury  teleinformatycznej  z  oprogramowaniem  standardowym 

systemowym,  dostarczenie,  konfiguracja  i  wdrożenie  składników  aplikacyjnych  GIS, 

opracowanie  i  zasilenie  bazy  danych  tematycznych  oraz  metadanych  SIPWW, 

przeprowadzenie  szkoleń  w  zakresie  obsługi  dostarczonych  komponentów  systemu 

infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania (nr 

postępowania BGW-III.272.2.2017) 

prowadzonym 

przez zamawiającego: Województwo Wielkopolskie z siedzibą w Poznaniu 

przy udziale: 

A. 

Intergraph  Polska  sp. z  o.o.  z  siedzibą w Warszawie    zgłaszającego  przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

B. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Comp  S.A. 

siedzibą  w  Warszawie,  GISPartner  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu   

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Integrated  Solutions  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13500  zł  00  gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 


publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Województwo  Wielkopolskie  z  siedzibą  w  Poznaniu  prowadzi 

na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawy  pn. 

Dostawa,  instalacja,  konfiguracja  i  uruchomienie  infrastruktury  teleinformatycznej 

oprogramowaniem  standardowym  i  systemowym,  dostarczenie,  konfiguracja  i  wdrożenie 

składników  aplikacyjnych  GIS,  opracowanie  i  zasilenie  bazy  danych  tematycznych  oraz 

metadanych  S

IPWW,  przeprowadzenie  szkoleń  w  zakresie  obsługi  dostarczonych 

komponentów systemu infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania (nr postępowania 

BGW-III.272.2.2017). 

Ogłoszenie  o  tym  zamówieniu  15  lipca  2019  r.  zostało  opublikowane 

w  

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  nr  2019/S_134  pod  poz.  329112.  Wartość 

przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

27  stycznia  2020  r. 

Integrated  Solutions  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  wniósł 

do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, zarzucając Zamawiającemu następujące 

naruszenia przepisów ustawy pzp {jeżeli poniżej nie zaznaczono inaczej}: 

1.  Art.  90  ust.  1 

–  przez  zaniechanie  wezwania  Comp  S.A.  oraz  GISPartner  sp.  z  o.o. 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  {dalej:  „Konsorcjum”}  do  złożenia 

wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie rażąco niskiej ceny całej oferty. 

2.  Art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3 

–  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Konsorcjum,  pomimo 

tego,  że  nie  wykazało  w  złożonych  wyjaśnieniach  dotyczących 

istotnych części składowych ceny, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

3.  Art. 89 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (t.j.:  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1010  ze  zm.) 

{dalej

: „UZNK”} – przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, pomimo tego, że jej 

złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

4.  Art. 96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 1 i 3 i w zw. z art. 11 ust. 4 UZNK 

– przez błędną ocenę 

wyjaśnień  w  zakresie  dokonanego  przez  Konsorcjum  zastrzeżenia  części  oferty  oraz 

innych  złożonych  w  postępowaniu  dokumentów  i  oświadczeń  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa,  a  w  konsekwencji  zaniechanie  odtajnienia  i  udostępnienia  informacji 

zawartych  w  ofercie  Konsorcjum  w  postaci: 

a)  pełnego  Wykazu  dostaw  i  usług  – 


załącznik nr 5a do SIWZ dla części nr 1, b) Wykazu osób – załącznik nr 6 do SIWZ dla 

części nr 1, c) Formularza ofertowego w części dot. wskazania osób, którymi dysponuje 

lub  będzie  dysponował  wykonawca  na  etapie  realizacji  zamówienia  ponad  wymagania 

minimaln

e  określone  w  rozdziale  V  SIWZ,  d)  załącznika  nr  1C  do  Formularza 

ofertowego. 

5.  Art.  24  ust.  1  pkt  12 

–  przez  zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum  z  udziału  w 

postępowaniu  w  sytuacji,  gdy  na  dzień  wyboru  jego  oferty  jako  najkorzystniejszej  nie 

wykazało spełnienia warunku udziału w zakresie doświadczenia. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  

Unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej. 

2.  O

drzucenia  oferty  Konsorcjum,  względnie  wykluczenia  Konsorcjum  z  udziału 

postępowaniu. 

3.  O

dtajnienia  dokumentów  i  oświadczeń  Konsorcjum  dotyczących  spełnienia  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  w  tym  także  dot.  osób,  którymi  dysponuje  lub  będzie 

dysponowało na etapie realizacji zamówienia ponad wymagania minimalne. 

4.  P

owtórzenia badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Ponadto  w  uzasadnieniu  sprecyzowano 

powyższą  listę  zarzutów  przez  podanie 

okol

iczności  faktycznych  i  prawnych,  które  według  Odwołującego  uzasadniają  wniesienie 

odwołania. 

10  lutego  2020  r. 

wpłynęło  do  Izby  pismo  Odwołującego  zawierające  oświadczenie 

wycofaniu  powyższego  odwołania  i  wniosek  o  umorzenie  postępowania  odwoławczego 

wywołanego oraz zwrot 90% wpisu. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  pzp  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 


uprzednio  wniesione  odwołanie,  co  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  w  tej  sprawie 

odwoławczej.  

Z tych  względów  –  działając na  podstawie art.  187  ust.  8 oraz  art.  192 ust.  1 zd.  2 

ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 972), nakazu

jąc zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu. 


wiper-pixel