KIO 174/20 WYROK dnia 11 lutego 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 174/20 

WYROK 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aneta Mlącka 

Członkowie:   

Izabela Niedziałek-Bujak 

Andrzej Niwicki 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniach  7  i  10  lutego  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  stycznia  2020  r.  przez 

Wykonawcę  Orange  Polska  S.A.  (Al.  Jerozolimskie  160,  02-326  Warszawa)  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Centrum  Informatyki  Resortu 

Finansów (ul. Samorządowa 1, 26-600 Radom) 

przy  udziale  Wykonawcy  Netia  S.A.  (ul.  Poleczki  13,  02-822  Warszawa) 

zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie 

2.  kosztami  po

stępowania  obciąża  Odwołującego  Orange  Polska  S.A.  (Al. 

Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa) i  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

Odwołującego  Orange  Polska  S.A.  (Al.  Jerozolimskie  160,  02-326 

Warszawa) 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Odwołującego  Orange  Polska  S.A.  (Al.  Jerozolimskie  160, 

02-326  Warszawa) 

na rzecz Zamawiającego  Centrum  Informatyki  Resortu 

Finansów  (ul.  Samorządowa  1,  26-600  Radom)  kwotę  3600  zł  00  gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania 

odwoławczego 

poniesione 

tytułu 

wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Radomiu

Przewodniczący:   

…………………………… 

Członkowie: 

…………………………… 

…………………………… 


Sygn. akt: KIO 174/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  Centrum  Informatyki  Resortu  Finansów  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest 

„Świadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN resortu finansów.” 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  ukazało  się  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod 

numerem 2019/S 174-424558. 

Odwołujący  Orange  Polska  S.A.  wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie art.  90  ust. 3 w  zw.  z  art.  89  ust.  1 pkt  4  ustawy  Prawo zamówień  publicznych 

poprzez  niewłaściwą  ocenę  wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny  złożonych  przez 

wykonawcę Netia S.A. w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego działającego zgodnie z art. 

90  ust.  1  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  a  w  konsekwencji  zaniechanie  odrzucenia 

oferty tego wykonawcy pomimo, że nie udzielił wymaganych wyjaśnień oraz dokonana ocena 

złożonych wyjaśnień wraz  ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta Wykonawcy  Netia 

S.A. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej,  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  Netia  S.A.,  przeprowadzenia  ponownej 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z pominięciem ofert odrzuconych. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  23  października  2019  r  wezwał  Wykonawcę  Netia  S.A.  do 

złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w 

szczególności oczekując przedstawienia szczegółowych kalkulacji w zakresie wskazanym w 

wezwaniu oraz załączenia na ich potwierdzenie dowodów. 

29 października 2019 r. Wykonawca Netia S.A. złożył wyjaśnienia. 

Zdaniem  Odwołującego,  wyjaśnienia  te  nie  spełniają  wymagań,  które  określił  w  wezwaniu 

Zamawiający, a Zamawiający nie dołożył należytej staranności w zweryfikowaniu poprawności 

i  kompletności  złożonych  wyjaśnień.  Wykonawca  Netia  S.A.  nie  przedstawił  szczegółowej 

kalkulacji oraz dowodów na to, że łączna cena brutto oferty obejmuje całkowity koszt realizacji 

zamówienia. Przedstawiona kalkulacja jest niekompletna, zawiera tylko część kosztów, jakie 

wykonawca musi uwzględnić dla prawidłowej i zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia  realizacji  zamówienia,  ponadto  część  wyliczeń  oparta  jest  na  nierealnych 

założeniach, nie mających odniesienia w dołączonych dowodach lub jest sprzeczna z SIWZ. 

22  listopada  2019  r.  Zamawiający  ponownie  wezwał  Wykonawcę  Netia  S.A.  do  złożenia 

wyjaśnień  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp,  m.in.  formułując  szereg  pytań,  na  które 

Zamawiający oczekiwał odpowiedzi popartych dowodami. 


Wykonawca Netia S.A. pismem z dnia 28 listopada 2019 r. złożył wyjaśnienia. 

Odwołujący zwrócił uwagę na brak spójności przedstawionych wyjaśnień, niedoszacowanie 

szeregu kosztów czy w ogóle pominięcie szeregu kosztów, udzielenie wyjaśnień lapidarnych, 

ogólnych. Zamawiający niezasadnie uznał, że wyjaśnienia te wraz ze złożonymi dowodami są 

wystarczające do wykazania, że oferta Wykonawcy Netia S.A. nie zawiera rażąco niskiej ceny 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący odniósł się do poszczególnych elementów cenotwórczych Wykonawcy Netia S.A 

Wykonawca  Netia  S.A.  wskazał,  że  posiada  wyjątkowo  sprzyjające  warunki  wykonywania 

zamówienia  dostępne  w  postaci  infrastruktury,  w  tym  własnych  sieci  w  50  największych 

miastach Polski oraz wielu mniejszych (nie wskazuje jednak w jak wielu) oraz dysponowaniu 

własnymi węzłami ethernetowymi (30 węzłów 10 GBpb oraz 150 węzłów 1GBbps). 

Odwołujący wskazał, że Wykonawca Netia S.A. nie wyjaśnił, w jaki sposób te ilości węzłów 

stanowią  o  wyjątkowo  sprzyjających  warunkach  wykonywania  zamówienia,  szczególnie  w 

kontekście rozległości ponad 700 lokalizacji Zamawiającego w kraju, objętych zamówieniem. 

Dalej Odwołujący argumentował, że Wykonawca Netia S.A. zadeklarował, że posiada własną 

sieć w 150 lokalizacjach Zamawiającego oraz planuje „niewielką dobudowę” w kolejnych 376 

lokalizacjach, co ma przynieść łączną oszczędność w kwotach odpowiednio 1.710.000,00 zł 

oraz  4.286.400,00  zł  netto.  Jako  dowód  przedstawił  9  mapek.  Odwołujący  wskazał,  że  nie 

wiadomo,  dlaczego  akurat  tych  9  lokalizacji,  skoro  do  wybudowania  jest  376  lokalizacji. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  brak  jest  także  wyjaśnienia,  co  te  mapki  mają  obrazować, 

nieznane są długości pokazanych przebiegów, brak kalkulacji kosztów budowy sieci w tych 

przykładach. 

Wykonawca Netia S.A. wskazał, że z uwagi na posiadaną infrastrukturę w 150 lokalizacjach i 

będąc  w  pobliżu  z  infrastrukturą  w  376  lokalizacjach  przyjął  średni  koszt  budowy  do  1 

lokalizacji w w

ysokości około 11.400,00 zł netto. Przy 100% nakładach inwestycyjnych koszt 

Wykonawcy Netia S.A. wyniósłby około 13.308.767,40 zł netto i od tej wartości wykonawca 

przyjął obniżenie kosztów. 

Odwołujący zauważył, że skoro Wykonawca Netia S.A. przyjął jako kwotę bazową nakładów 

inwestycyjnych  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia  kwotę  13.308.767,40  zł  netto,  to  w 

zestawieniu  z  kwotami  założonych  przez  Wykonawcę  oszczędności  z  tytułu  posiadania 

własnej  infrastruktury  (odpowiednio  1.710.000,00  zł  oraz  4.286.400,00  zł  netto)  koszt 

ostatecznych nakładów inwestycyjnych, jaki wykonawca będzie musiał ponieść w związku z 

realizacją zamówienia wyniesie nie mniej niż 7.312.367,40 zł netto (wartość kwoty bazowej, 

pomniejszona o  wyliczone  oszczędności). Tymczasem  łączna kwota  uwzględnionych przez 

tego  wykonawcę  nakładów  inwestycyjnych  wynosi  6.004.546,03  zł  netto.  Zdaniem 


O

dwołującego, wynika z tego, że  Wykonawca Netia S.A. błędnie oszacował kwotę nakładów 

inwestycyjnych,  zaniżając  tym  samym  łączny  koszt  realizacji  zamówienia  o  co  najmniej 

1.307.821.37 zł netto. 

Odwołujący podniósł także zarzut niezgodności zakresu prac wskazanych przez Wykonawcę 

Netia  S.A.  w  załączniku  nr  4  do  wyjaśnień  z  29  października  2019  r.  („Kosztorysy  robót 

budowlanych, opracowanie dokumentacji, kanalizacja techniczna, zakup kabla na podstawie 

umowy ramowej z zał. nr 5 i 6.”) z treścią wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę w pismach 

z dnia 29 października 2019 r. oraz 28 listopada 2019 r. w zakresie wyjątkowo sprzyjających 

warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla tego wykonawcy. 

W załączniku nr 4 do wyjaśnień z 29 października 2019 r. („Kosztorysy robót budowlanych, 

opracowanie  dokumentacji,  kanalizacja  techniczna,  zakup  kabla  na  podstawie  umowy 

ramowej z zał. nr 5 i 6.”) wynika, że zakres prac opisanych w tabeli „BUDOWA NIEZBĘDNEJ 

KANALIZACJI TECHNICZNEJ” obejmuje wykonanie jedynie dobudowy krótkich przyłączy do 

budynków,  w  liczbie  339  sztuk,  przy  założonej  średniej  długości  przyłącza  10m  (na  co 

wskazuje  ilość  zakupionego  materiału  w  poz.  Bud  001).  Taki  zakres  prac  znajduje 

potwierdzenie  w  pozostałych  pozycjach  tej  tabeli  (Dok  003,  005,  019,  021),  gdzie  ilość 

dokumentacji liczona jest w kwocie 339 kompletów. Zdaniem Odwołującego, powyższy zakres 

prac jest niezgodny z oświadczeniem Wykonawcy Netia S.A. o zamiarze realizacji zamówienia 

w  oparciu  o  będącą  w  posiadaniu  własną  sieć  przy  150  lokalizacjach  Zamawiającego  i 

wymagającą niewielkiej dobudowy w kolejnych 376 lokalizacjach. Prawidłowo skalkulowane 

koszty powinny w takiej sytuacji uwzględniać co najmniej koszty budowy krótkich przyłączy do 

150 + 376 lokalizacji Zamawiającego oraz - dodatkowo - budowy kanalizacji technicznej w 376 

lokalizacjach.  

W  konsekwencji  Odwołujący  wskazał,  że  przyjęte  przez  Wykonawcę  Netia  S.A.  nakłady 

inwestycyjne  nie  u

względniają  w  ogóle  kosztów  budowy  kanalizacji  do  376  lokalizacji,  dla 

których  wykonawca  zadeklarował  posiadanie  infrastruktury  „w  pobliżu”,  a  uwzględniają  w 

praktyce jedynie koszty dobudowania krótkich odcinków od ulicy do budynku Zamawiającego, 

i  to  tylk

o  dla  339  lokalizacji.  Zdaniem  Odwołującego,  Wykonawca  Netia  S.A.  całkowicie 

pominął  koszt  budowy  kanalizacji  technicznej  w  376  lokalizacjach  Zamawiającego.  W 

konsekwencji  wyjaśnienia  udzielone  w  tym  zakresie,  jak  i  sam  dowód,  należy  uznać  za 

niewiarygodne

, a koszt wykazany w kalkulacji w Załączniku nr 2 do wyjaśnień w pozycjach A/ 

„Budowa  kanalizacji  teletechnicznej  -  łącza  dostępowe  L  (podstawowe)”  oraz  L/  „Budowa 

kanalizacji teletechnicznej  - 

łącza dostępowe L1 (zapasowe)” za skalkulowany niewłaściwie 

(z

aniżony). 

Podobne wątpliwości w ocenie Odwołującego budzi analiza pozycji tabeli drugiej załącznika nr 

zatytułowanej „Zakup oraz montaż kabla światłowodowego w kanalizacji”. Z analizy pozycji 


tego  załącznika,  zdaniem  Odwołującego  wynika,  że  kosztorys  przedstawiony  przez 

Wykonawcę  Netia  S.A.  przewiduje  montaż  kabla  światłowodowego  we  własnej  kanalizacji 

wykonawcy  jedynie  w  153  lokalizacjach  oraz  wykorzystanie  kanalizacji  Orange  w  371 

lokalizacjach.  Tak  przyjęty  sposób  realizacji  tej  części  zamówienia  jest  niezgodny  z 

twierdzeniem  Wykonawcy  Netia  S.A.  o  wyjątkowo  sprzyjających  warunkach  wykonywania 

zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy  w  związku  z  „posiadaną  infrastrukturą  w  150 

lokalizacjach i będąc w pobliżu z infrastrukturą w 376 lokalizacjach”, gdyż w zakresie tych 376 

lokalizacji  Wykonawca  nie  założył  montażu  kabla  w  „będącej  w  pobliżu”  infrastruktury 

wykonawcy. 

Powyższe  zdaniem  Odwołującego  wskazuje,  że  twierdzenia  Wykonawcy  Netia  S.A.  w 

zakresie wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla tego 

wykonawcy, oparte na posiadanej własnej infrastrukturze, są niewiarygodne, a wykonawca nie 

wykazał w toku udzielonych wyjaśnień na czym ta przewaga miałaby polegać.  

Odwołujący zwrócił także uwagę na niedoszacowanie przez Wykonawcę Netia S.A. kosztów 

routerów, a także niewykazany/zawyżony rabat w ofercie ATTENDE na nowe urządzenia. 

Wymagana ilość wynikająca z OPZ to zdaniem Odwołującego 716 routerów, w tym routery 

pracujące  w  konfiguracji  w  lokalizacjach  z  kategorią  SLA  1xCE,  dla  usług  z  pasmami 

<20Mbit/s = 58 szt. Wykonawca S.A. Netia posiada ofertę na 66 routerów od ATTENDE (zał. 

nr  7  do  wyjaśnień  RNC).  Wskazuje  posiadanie  kolejnych  880  szt.  (zał.  nr  9  do  wyjaśnień 

RNC), w tym model 897N/A-K9 780 szt., oraz model 891-K9 - 100 szt. 

Według najlepszej wiedzy Odwołującego, na podstawie przeznaczenia ww. routerów, routery 

z  rodziny  89x  mogą  pracować  na  łączach  do  15Mbit/s,  co  oznacza,  że  z  tego  stanu 

magazynowego W

ykonawca Netia może wykorzystać tylko 58 routerów dla usług z grupy I 

zamówienia dla pasma 10Mbit/s, co jest ilością niewystarczającą.  

Odwołujący przedstawił  wymagane ilości routerów dla poszczególnych grup lokalizacji oraz 

braki  w  wyjaśnieniach  wykonawcy  Netia  S.A.  W  podsumowaniu  stwierdził,  ze  Wykonawca 

Netia S.A. w przedstawionyc

h wyjaśnieniach nie doszacował 592 routerów, o łącznej wartości 

434.277,44 USD, tj. 1 715 395, 87 zł. (kurs 3,95zł/$). 

Niewykazany/zawyżony rabat na zakup nowych urządzeń 

Wykonawca Netia przedstawił ofertę ATTENDE z rabatem odpowiednio: Router ASR1001 (6 

szt.)  =  74,5%  - 

może  być  przeznaczony  na  usługi  z  Grupy  III,  Router  ISR4451  (10  szt.)  = 

75,03%  (Grupa  II),  Router  ISR1111  (50  szt.)  =  80,06%  (Grupa  I).  Średni  rabat  na  całe 

zamówienie to w ocenie Odwołującego 75,03%.  

Jako dowód Wykonawca Netia S.A. przedstawił tabelę z naniesionym rabatami. Odwołujący 

wskazał,  że  dokument  nie  został  podpisany,  co  podważa  jego  wiarygodność.  W  ocenie 


Odwołującego, przedstawiony rabat jest zawyżony. Biorąc pod uwagę zaniżoną ilość routerów 

oraz  zawyżony  rabat,  zasadny  jest  wniosek,  że  Wykonawca  Netia  S.A.  nie  doszacował 

kosztów przedmiotowego zamówienia. 

Odwołujący  wskazał  także,  że  rabat  w  wysokości  50%,  jako  bardzo  prawdopodobny, 

oznaczałby  wartość urządzeń  w  wysokości 1.557.542,47 USD, tj. 6 152 292,76 zł. o 4 984 

845,10 zł więcej niż Wykonawca Netia S.A. przyjął w kalkulacji. 

Odwołujący podniósł także zarzut, że Wykonawca Netia S.A. w pkt 3 lit. a) wyjaśnień wskazał, 

że  stosuje  dla  jednostek  z  sektora  administracji  publicznej  obniżone  stawki  godzinowe 

konsultantów.  Zamawiający  dopytał  Wykonawcę  Netia  S.A.  o  tę  kwestię  w  ponownym 

wezwaniu do wyjaśnień (pkt II ppkt 4), prosząc o doprecyzowanie, skonkretyzowanie, na czym 

polega  oszczędność  metody  wykonania  zamówienia  w  postaci  „specjalnej  stawki  dla 

administracji  publicznej”,  z  jakich  preferencyjnych  warunków  korzysta  wykonawca  w  celu 

obniżenia stawek godzinowych konsultantów realizujących zamówienia na rzecz administracji 

publicznej. 

Wykonawca Netia S.A. stwierdził, że „projekty w administracji publicznej są zwykle rozłożone 

czasie i o dużej pracochłonności, co pozwala efektywniej wykorzystać posiadane zasoby 

przy  niższych  stawkach.  W  długotrwałych  projektach  można  zaplanować  optymalne 

wykorzystanie zasobów i rozłożyć je na kilka projektów realizowanych równocześnie, co ma 

za

sadniczy  wpływ  na  obniżenie  stawek  godzinowych  konsultantów  w  tym  konkretnym 

projekcie”. 

Odwołujący stwierdził, że Zamawiający przyjął bezkrytycznie powyższe wyjaśnienia, choć w 

istocie  nie  otrzymał  odpowiedzi  na  zadane  pytanie,  co  w  ocenie  Odwołującego  potwierdza 

zarzut niewłaściwej oceny przez Zamawiającego wyjaśnień Wykonawcy Netia S.A. 

Odwołujący wskazał, że Wykonawca Netia w pkt 1 lit. a) wyjaśnień - nie wskazuje żadnych 

rozwiązań  technicznych  i  nie  wyjaśnia,  jak  dobór  tych  rozwiązań  wpłynął  na  koszty  oferty. 

Odwołuje  się  natomiast  do  deklaracji,  że  posiada  bogate  doświadczenie  w  świadczeniu 

podobnych usług oraz że zastosowane zostanie „rozwiązanie polegające na redukcji kosztów 

poprzez  odpowiednią  alokację  środków  na  etapie  inwestycyjnym  przyjęte  na  potrzeby  tego 

postępowania”;  tyle  że  alokacja  środków  na  etapie  inwestycyjnym  to  opis  sposób 

finansowania  i  nie  jest  technicznym  elementem  rozwiązania  będącego  przedmiotem 

zamówienia. Zamawiający wywód ten przyjął bezkrytycznie.  

Dalej  Odwołujący  argumentował,  że  Wykonawca  Netia  S.A.  wskazuje  w  wyjaśnieniach  na 

wyjątkowo  sprzyjające  warunki  wykonywania  zamówienia  dostępne  dla  Wykonawcy: 

specjalizacja  Wykonawcy  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia  -  deklaruje,  że  posiada 


wypracowany  powtarzalny,  sprawdzony  proce

s  i  metodę  przeprowadzania  tego  typu 

zamówień,  co  ma  umożliwiać  obniżeniem  średnich  kosztów  ich  realizacji;  nie  wyjaśnia 

natomiast, które koszty obniży dzięki posiadanej specjalizacji i nie przedstawia na to żadnych 

dowodów,  zasięg  sieci  Spółki  w  ramach  grupy  znacząco  wzrósł  dzięki  akwizycjom  innych 

spółek  -  brak  wyjaśnienia  w  jaki  sposób  miałoby  to  stanowić  sprzyjający  warunek 

wykonywania zamówienia oraz brak dowodów. 

Zdaniem  Odwołującego,  wyjaśnienia  Wykonawcy  Netia  S.A.  mają  charakter  lapidarny, 

ogólnikowy, a formułowane twierdzenia nie są wspierane dowodami na ich poparcie. 

Odwołujący  wskazał  także,  że  Wykonawca  Netia  S.A.  w  wyjaśnianiach  pominął  całkowicie 

kluczowy i kosztogenny element świadczenia usługi jakim są koszty administracyjne i koszty 

sieci 

szkieletowej/transportowej.  Zamawiający  zwrócił  na  to  uwagę  dopytując  o  te  koszty. 

Wykonawca  Netia  S.A.  oświadczył  jedynie,  że  uwzględnił  te  koszty  w  części  A  kalkulacji. 

Niemniej jednak nie wskazał, w której pozycji te koszty zostały uwzględnione i nie przedstawił 

na to żadnego wyliczenia ani kwoty. 

Z  analizy  opisu  i  kwot  poszczególnych  pozycji  części  A  kalkulacji  wynika,  że  pozycje  te 

dotyczą wyłącznie kosztów zapewnienia łączy dostępowych i nie mogą tam być uwzględnione 

koszty sieci szkieletowej, bowiem 

ani jeden z tych punktów w żaden sposób nie nawiązuje do 

tego aspektu. 

Z  opisu  sieci  Wykonawcy  Netia  S.A.  wynika,  że  pojęcie  „łączy  dostępowych”  to  określenie 

odcinków  sieci  łączących  routery  CE  zainstalowane  w  lokalizacjach  klienta  z  routerami  PE 

(brzego

wymi) w sieci tego wykonawcy. Odwołujący wskazał, że do podłączenia routera CE 

(lokalizacja Zamawiającego) do najbliższego routera PE w sieci Wykonawcy Netia S.A. oprócz 

odcinka łącza dostępowego (przebiegającego na terenie danej miejscowości) niezbędne jest 

również zapewnienie łącza pośredniczącego, transportującego ruch do miejscowości, w której 

znajduje  się  router  PE.  Zdaniem  Odwołującego,  kalkulacja  Wykonawcy  Netia  S.A.  nie 

uwzględnia tych kosztów, wykazane są jedynie koszty budowy krótkich lokalnych odcinków 

dostępowych  (tzw.  ostatniej  mili  do  klienta),  jakie  wykonawca  Netia  planuje  zestawić  w 

lokalizacjach znajdujących się w pobliżu obecnej sieci. 

Nadto  zdaniem  Odwołującego,  w  kalkulacji  szczegółowej  poz.  A/  i  L/  w  zakresie  łączy 

dostępowych  zostały  uwzględnione  jedynie  koszty  prac  związanych  z  fizyczną  budową 

kanalizacji  oraz  zakupem  i  montażem  światłowodów  w  tej  kanalizacji,  natomiast  pominięto 

koszty  projektów  technicznych,  prowadzenia  uzgodnień,  uzyskania  zgód  budowalnych  i 

innych, koszty zajęcia pasa drogowego, koszty odtworzenia nawierzchni etc. 

Odwołujący wskazał także, że Wykonawca Netia S.A. w żadnym z przedstawionych punktów 


w  wyjaśnieniach  nie  odniósł  się  do  aspektów  administracyjno-technicznych  warstwy 

transportowej  MPLS  obejmujących  pomieszczenia  Wykonawcy,  w  których  znajdują  się 

urządzenia  do  świadczenia  usługi,  klimatyzacji  w  pomieszczeniach Wykonawcy  niezbędnej 

dla prawidłowej pracy urządzeń, energii elektrycznej wykorzystywanej do świadczenia usługi, 

którą pokrywa w ramach opłaty za usługę Wykonawca, bezpieczeństwa fizycznego i danych 

transportowanych na sieci szkieletowej, zasobów ludzkich niezbędnych do obsługi (osób nie 

ujętych w kosztach przedstawionych w pozostałych segmentach), monitoringu i zarzadzania 

urządzeniami  (siecią),  koszty  zgłoszeń  serwisowych  w  rozumieniu  prac  planowych,  czyli 

części  organizacji  odpowiedzialnej  za  weryfikację  i  analizę  zlecanie  prac  serwisowych.  Nie 

dotyczy  to  samych  zgłoszeń  awarii  wynikających  z  monitoringu  ani  zgłaszanych  przez 

Zamawiającego awarii. Ujęty tu koszt to część wartości administracyjnej odpowiadającej za 

analizę, wydawanie zgód na działania serwisowe i planowe, kosztów prac związanych np. z 

dewastacjami  sieci,  punktów  pośrednich,  odtworzeniowych,  kosztów  materialnych 

wychodzących  poza  standardowa  obsługę  awarii  wynikających  z  przyczyn  uszkodzeń 

wynikających ze zużycia. 

Dodatkowo Odwołujący wskazał, że nie zostały uwzględnione koszty administracyjne: koszty 

osobowe,  w  szczególności  wynagrodzenia  i  ich pochodne,  ubezpieczenie  stanowisk  pracy, 

b

ezpieczeństwa, sieci teleinformatycznej i komputerów, ogólne koszty administracyjne, w tym 

koszty  obsługi  prawnej,  księgowości,  utrzymania  biura  powierzchni  administracyjnej, 

budynków,  ubezpieczeń,  koszty  obsługi  sprawozdawczości  ustawowej,  koszty  standardów 

bezpieczeństwa informacji. Zapewnienie bezpieczeństwa danych klientów. 

Nadto  nie  został  uwzględniony  koszt  bieżącego  serwisowania  sieci  szkieletowej  (prac 

związanych  z  utrzymaniem  w  sprawności  całej  warstwy  transportowej  sieci  od  punktów 

pośrednich  poprzez  łącza,  kable,  kanalizacje,  utrzymanie  parametrów  jakościowych 

(opóźnienia).  W  skład  przedstawionych  kosztów  wchodzą  następujące  elementy  składowe: 

Koszy bieżącego serwisowania sieci szkieletowej, opłaty serwisowe na rzecz dostawców za 

utrzymanie  urządzeń  w  gotowości,  Koszty  prac  prewencyjnych,  koszt  pracowników  i 

stanowisk  pracy  dot.  przeglądów  planowych  wynikających  z  warunków  gwarancji  urządzeń 

oraz wewnętrznych procedur utrzymaniowych. Koszty serwisowania przez firmy zewnętrzne, 

przeglądów  planowych  oraz  wykonania  wszystkich  procedur  wynikających  z  ISO,  koszty 

utrzymania kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych w sieci dostępowej oraz sieci szkieletowej, 

jak również urządzeń zainstalowanych u Zamawiającego, w tym: wszelkie koszty związane z 

opłatami zewnętrznymi, m.in. opłaty lokalne i podatki lokalne. Koszty związane z przeglądami 

kanalizacji i kabli sieci szkieletowej i dostępowej np. przegląd studzienek kablowych. Koszty 

związane z opłatami dla zewnętrznych firm (tzw. partnerzy techniczni). Koszty pracowników i 


stanowisk pracy, którzy utrzymują w ciągłej gotowości sieć dostępową i szkieletową. Koszty 

napraw  uszkodzonej  sieci  nie  wchodzących  w  zakres  inwestycji.  Koszty  kontrolnych 

pomiarów, 

gwarantujących 

odpowiedni 

poziom 

świadczenia 

usługi. 

Koszty 

wyspecjalizowanych  grup  technicznych  przeznaczonych  do  monitorowania  i  szybkiego 

usuwania  uszkodzeń.  Opracowanie  tras  redundantnych,  koszty  węzłów  pośrednich 

agregujących ruch oraz urządzeń sieci szkieletowej, w tym: koszty utrzymania routerów sieci 

VPN,  ko

szty  utrzymania  pomieszczeń  teletechnicznych,  ochrony  przeciwpożarowej.  Koszty 

związane  z  eksploatacją  urządzeń:  koszty  energii,  koszty  klimatyzacji,  koszty  systemów 

nadzoru  oraz  koszty  pracowników  i  stanowisk  pracy.  Koszt  utrzymania  systemów  nadzoru. 

Opłaty licencyjne za wykorzystanie urządzeń sieci VPN. 

Odwołujący zwrócił także uwagę na koszty prac prewencyjnych po stronie Wykonawcy: koszt 

przeglądów planowych wynikających z warunków gwarancji, koszt pracowników i stanowisk, 

koszt wewnętrznych procedur utrzymaniowych, koszt serwisowania przez firmy partnerskie, 

koszt procedur wynikających z ISO; koszty utrzymania kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych 

w  sieci  dostępowej  oraz  sieci  szkieletowej  po  stronie  Wykonawcy,  w  tym:  opłaty  lokalne, 

podatki lokalne, przegląd kabli sieci szkieletowych, przegląd kabli sieci dostępowych, przegląd 

studzienek  kablowych  i  kanalizacji,  koszt  kontrolnych  pomiarów  jakości  sieci,  koszt 

wyspecjalizowanych grup do trudno usuwalnych awarii, opracowanie tras redundantnych.  

Koszty  węzłów  pośrednich  agregujących  ruch  oraz  sieci:  koszty  utrzymania  routerów 

operatorskich,  sieci  VPN,  koszty  utrzymania  infrastruktury  technicznej,  koszty  ochrony 

przeciwpożarowej,  eksploatacja  urządzeń,  koszty  energii,  koszty  klimatyzacji  pomieszczeń 

technicznych, koszty systemów nadzoru, opłaty licencyjne urządzeń w sieci VPN. 

Odwołujący, oszacował koszty nieuwzględnione z tytułu analogicznych kosztów w kalkulacji 

Wykonawcy Netia S.A. na kwotę co najmniej 3.500.000 zł netto. 

Odwołujący zwrócił uwagę na niedoszacowanie przez Wykonawcę Netia S.A. kosztów pracy. 

W pierwszej kolejności Odwołujący wskazał na założenie, sprzeczne z wymaganiami OPZ w 

zakresie  ilości  wymaganej  pracy  pracowników  oraz  na  nieuwzględnienie  zmiennych 

s

kładników wynagrodzenia oraz kosztów pracodawcy wynikających ze składek ZUS. 

W  ocenie  Odwołującego,  Wykonawca  Netia  S.A.  w  kalkulacji  nie  uwzględnił  kosztów 

związanych z wymaganiem dotyczącym wsparcia technicznego. Wymagania Zamawiającego 

ujęte  w  załączniku C  do  SIWZ  §  5  ust.  1 zostały  opisane: Wykonawca zobowiązuje się do 

świadczenia usługi Wsparcia Technicznego w Dni robocze w godzinach 8:00-16:00 przez cały 

okres  trwania Umowy.  W  wyjaśnieniach Wykonawca uwzględnił  to wymaganie w  tabeli  pt.: 


„Świadczenie  usługi  Wsparcia  Technicznego  na  rzecz  Administratorów”,  zgodnie  z 

wymaganiami zawartymi w § 5 Załącznika C do SIWZ. 

Odwołujący  wskazał,  że  Wykonawca  Netia  S.A.  w  zależności  od  okresu  obowiązywania 

umowy  przeznaczył  na  to  zobowiązanie  od  84  do  30  godzin/miesiąc  pracy  inżyniera  ds. 

Integracji (51.04 zł/h). Średnio w ciągu obowiązywania umowy jest to 47h/m-c z kosztem 2 

398,88  zł/m-c.  Oczekiwaniem  Zamawiającego  jest  zabezpieczenie  wsparcia  przez  168 

godzin/m-

c. To zdaniem Odwołującego oznacza, że rzeczywisty koszt, jaki Wykonawca Netia 

S.A. powinien zabezpieczyć wynosi 168h x 51,04 zł/h = 8 574zł/m-c. 

Ponadto Odwołujący wskazał, że Wykonawca Netia S.A. nie uwzględnił w swoich kalkulacjach 

kosztów pracodawcy ponoszonych w związku z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę, 

tj.: Składka ZUS emerytalna 9,76%, Składka ZUS rentowa 6,50%, Składka ZUS wypadkowa 

0,67% (uzależniona od wypadkowości w firmie), Składka ZUS Fundusz Pracy 2,45%, Składka 

ZUS Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10%.  

Ponadto w u

mowie wskazanej w pkt i. c. w ustępie 5. Umowy, pracodawca (Wykonawca Netia 

S.A.)  przewidział  premię  dla  pracownika  zgodnie  z  postanowieniami  Regulaminu 

Wynagradzania.  Ten  składnik  wynagrodzenia,  będący  kosztem  Wykonawcy,  nie  został 

nigdzie  uwzględniony.  Na  potrzeby  tej  kalkulacji  została  przyjęta  średnia  wartość  premii  w 

wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego. 

Zdaniem  Odwołującego,  Wykonawca  Netia  S.A.  zaniżył  w  kalkulacji  koszty  pracownicze 

związane z realizacją zamówienia o co najmniej 324.058,05 zł netto. 

W ocenie Odwołującego Wykonawca Netia S.A. nie uwzględnił w cenie oferty odpowiedniej 

kwoty na pokrycie kar umownych z tytułu nieterminowego uruchomienia usługi jak również kar 

z tytułu awarii łączy.  

Izba zważyła co następuje: 

Niezasadny  jest  zarz

ut  naruszenia  przez  Zamawiającego  artykułu  90  ust.  3  w  związku  z 

artykułem  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  poprzez  dokonanie 

niewłaściwej  oceny  wyjaśnień  złożonych  przez  Wykonawcę  Netia  S.A.,  dotyczących 

wyliczenia ceny, a w konsekwencji zaniechanie odrzucenia oferty tego Wykonawcy.  

Zamawiający  jest  zobowiązany  do  odrzucenia  oferty  wykonawcy,  jeżeli  spełniona  została 

jedna z przesłanek określonych w artykule 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

jeżeli  wykonawca  nie  udzielił  wyjaśnień,  albo  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  z 

dostarczonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w 


stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Na  wezwanie  Zamawiającego Wykonawca  Netia  S.A.  złożył  wyjaśnienia  –  29  października 

2019 roku oraz 28 listopada 2019 roku, zatem nie zachodzi pierwsza z przesłanek odrzucenia 

oferty. 

Odwołujący  nie  wykazał,  aby  zachodziła  druga  z  przesłanek  odrzucenia,  a  więc  aby  cena 

zaoferowana  przez  Wykonawcę  Netia  S.A.  za  realizację  zamówienia  mogła  zostać 

zakwalifikowana jako rażąco niska.  

Zgodnie  z  orzecznictwem  Izby,  ceną  rażąco  niską  jest  cena  nierealna,  nie  pozwalająca  na 

realizację zamówienia z należytą starannością, wskazująca na zamiar realizacji zamówienia 

poniżej  kosztów  własnych  wykonawcy.  Odwołujący  nie  wykazał,  aby  ocena  wyjaśnień 

złożonych przez Wykonawcę Netia S.A. pozwalała na uznanie, że zaoferowana przez tego 

Wykonawcę cena jest rażąco niska.  

Wykonawca  Netia  S.A.  wskazał  w  treści  wyjaśnień  na  sprzyjające  okoliczności  realizacji 

z

amówienia,  które  w  jego  ocenie  wpływają  na  możliwość  zaoferowania  niższej  ceny.  Jako 

jedną z okoliczności wskazał, że posiada rozbudowaną sieć szkieletową, co oznacza, że może 

podłączyć się do lokalizacji wymaganych przez Zamawiającego bez konieczności budowania 

od podstaw sieci szkieletowej. Dodatkowo, jako dowód, załączył mapki – jak wskazał jedynie 

przykładowo.  

Odwołujący  odniósł  się  do  wyliczeń  przedstawionych  przez  Wykonawcę  Netia  SA.  Zarzuty 

Odwołującego  wobec  wyjaśnień  Wykonawcy  Netia  S.A.  opierały  się  na  wyliczeniu 

oszczędności  i  zestawieniu  ich  z  kwotą  13.308.767,40  zł  podaną  w  dodatkowych 

wyjaśnieniach  z  dnia  28.11.2019  r.  jako  koszt,  od  którego Wykonawca  ten  naliczał  rabaty. 

Kwota  13.308.767,40  zł  pojawia  się  w  wyjaśnieniach  Wykonawcy  Netia  S.A.  jako  wartość 

szacunkowa, jaka zostałaby przyjęta przy założeniu budowy wszystkich łączy od podstaw we 

wszystkich  lokalizacjach  (526  lokalizacji).  Faktycznie  do  kalkulacji  ceny  oferty  Wykonawca 

Netia  S.A.  przyjął,  jako  odpowiadającą  kosztom  szacunkowym  budowy  łączy,  wartość 

jednostkową  budowy  około  11.400  zł  netto  (11319,59).  Jak  wskazano,  przy  realizacji  526 

lokalizacji  łączny  szacunkowy  koszt  wyniesie  5.954.106,03  zł  netto,  co  znalazło 

odzwierciedlenie w zestawieniu kosztowym. Wartość ta uwzględnia istniejące udogodnienia 

infrastrukturalne  dla  150  lokalizacji,  gdzie  istnieją  już  łącza,  a  także  przyłączenie  kolejnych 

339, znajdujących się w niewielkiej odległości od infrastruktury już istniejącej. Należało zatem 

jako  podstawę  do  oceny  zaoferowanej  ceny  przyjąć  tę  właśnie  wartość,  nie  zaś  kwotę 

13.308.767,40  zł. Także z  uwagi  na okoliczność,  że  w kalkulacji Wykonawcy  Netia  S.A.  (w 

załączniku nr 2) kwota 13.308.767,40 zł. w ogóle nie została ujęta. Odwołujący skupił się na 

wykazaniu,  iż  poziom  oszczędności  uniemożliwi  „domknięcie”  kalkulacji,  nie  wykazał 


natomiast  braku  wiarygodności  założeń  przyjętych  przez  Wykonawcę  Netia  S.A.  co  do 

poziomu  kosztów  wskazanych  w  załączniku  nr  2.  Wyjaśnienia  te  prezentowały  główne 

założenia,  które  co  do  meritum  nie  były  kwestionowane  przez  Odwołującego,  tak  co  do 

poziomu  oszczędności,  jak  i  kosztów  budowy  łączy.  Z  tego  względu  należało  uznać,  że 

Odwołujący nie wykazał, aby zaoferowana przez Wykonawcę Netia S.A. cena za realizację 

zamówienia była nierealna, czy też uniemożliwiała zrealizowanie zamówienia.  

Zdaniem  Odwołującego,  Wykonawca  Netia  S.A.  nie  doszacował  kosztów  zakupu  592 

routerów.  W  tym  zakresie  Odwołujący  przedstawił  jako  dowód  dokumenty  pochodzące  od 

firmy  Cisco  - 

producenta  routerów  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  Netia  S.A., 

zatytułowane:  „Przegląd  wydajności  routerów  usług  zintegrowanych  Cisco”,  „Routery  usług 

zintegrowanych Cisco 

– Przegląd wydajności”. Każdy z dokumentów został przedstawiony w 

języku angielskim wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego na język 

polski. Dodatkowo Odwołujący przedstawił ww. pisma na nośniku w postaci płyty CD. Zdaniem 

Odwołującego,  dokumenty  te  wskazują  na  okoliczność,  że  zaoferowany  przez  Wykonawcę 

Netia S.A. router 890 posiada wydajność, która została określona jako wartość 10-15 Mbps, co 

wynika  z  rysunku  zamieszczonego  w  dokumencie:  „Routery  usług  zintegrowanych  Cisco  – 

Przegląd  wydajności”  na  stronie nr  6 pn.:.  „Pozycjonowanie  wydajności  według  platformy  z 

usługami” . Powyższe potwierdza także dokument pn.: „Przegląd wydajności routerów usług 

zintegrowanych Cisco”, w którym, z wykresu zawartego na stronie nr 3 można odczytać, iż 

zaoferowany router nie osiąga przepustowości większej niż 15 Mbps.  

Zdaniem  Odwołującego,  wymagania  Zamawiającego  w  zakresie  przepustowości  spełniłyby 

routery: 1941 oraz co najmniej 2911 o wydajnościach odpowiednio: 25 i 35 Mbps. 

W  pierwszej  kolejności  należy  zauważyć,  że  Zamawiający  nie  określił,  jakie  konkretnie 

urządzenia powinni zaoferować wykonawcy. Zamawiający określił jedynie rozwiązania, jakich 

będzie wymagał, zaś dobór urządzeń należał do wykonawców. Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług, które powinny zostać wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

nie zaś dostawa urządzeń o konkretnie zdefiniowanych parametrach.  

Pona

dto,  Odwołujący  oparł  swoje  twierdzenia  na  dokumentacji,  która  stanowi  zalecenia 

producenta Cisco i która nie jest wiążąca. 

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że na stronie 6 dokumentu pod nazwą „Routery 

usług: zintegrowanych Cisco – Przegląd wydajności” została zamieszczona tabela nr 8 pn.: 

„Wydajność  NAT+  QoS  +  ACL  według  platformy,  ruch  IMIX  przy  75  –  procentowym 

wykorzystaniu  procesora

”.  Z  tabeli  tej  wynika,  że  router  Cisco  890,  zaoferowany  przez 

Wykonawcę  Netia  S.A.,  osiąga  parametry  przepustowości  45  Mbps  przy  trzech  ww. 

funkcjonalnościach,  zaś  Zamawiający  wymagał  jedynie  dwóch:  QoS,  ACL.  Powyższe 

oznacza,  że  nie  jest  tak,  że  routery  zaoferowane  przez Wykonawcę  Netia  S.A.  nie  spełnią 


wymaganych funkcjonalności.  

Ponadto Wykonawca  Netia  S.A.  prze

dstawił jako dowód  wyniki badań, jakie przeprowadził, 

które potwierdziły, że routery spełniły wymagania stawiane przez Zamawiającego.  

Odwołujący  nie  wykazał  zatem,  aby  zaoferowane przez Wykonawcę Netia  S.A.  routery  nie 

spełniły wymagań i konieczne było zaoferowanie routerów, które będą droższe.  

Odwołujący  nie  wykazał  także,  aby  routery  zostały  zaoferowane  w  ilościach,  które 

uniemożliwią  realizację  zamówienia  w  sposób  prawidłowy.  Jak  wyjaśnił  Wykonawca  Netia 

S.A.,  posiada  zadeklarowaną  ilość  routerów  w  ilości  880  sztuk  –  o  czym  świadczą  stany 

magazynowe.  Wskazał  także  na  dodatkowe  routery  pochodzące  od  firmy  Atende  S.A. 

Powyższe oznacza, że jest w stanie zapewnić wymagane 716 routerów. 

Wykonawca  Netia  S.A.  załączył  do  treści  złożonych  wyjaśnień  dowód  w  postaci  oferty  (w 

formie  wydruku  elektronicznego),  w  której  wskazane  zostały  routery  wraz  z  określonym 

rabatem, jaki podmiot Atende S.A. zaoferował Wykonawcy Netia S.A. Zdaniem Odwołującego, 

przedstawiony rabat (w wysokości ocenionej przez Odwołującego średnio jako 75%) jest zbyt 

zawyżony.  

Odwołujący  nie  przedstawił  jednak  dowodów  na  tę  okoliczność.  Przede  wszystkim,  jak 

wskazał Zamawiający i Wykonawca Netia S.A., podmioty Atende S.A i Netia S.A. pozostają 

we współpracy, a Odwołujący nie wykazał okoliczności przeciwnej. Ponadto Odwołujący nie 

wykazał, aby nie było możliwe uzyskanie przez Wykonawcę Netia S.A. wskazanego rabatu, 

chociażby z uwagi na współpracę obu podmiotów.  

W  ocenie  Izby  złożenie  oferty  w  formie  elektronicznej  w  żaden  sposób  nie  podważa  jej 

wia

rygodności.  Po  pierwsze,  jak  wskazano  powyżej,  obydwa  podmioty  pozostają  we 

współpracy. Attende S.A. miała wiedzę o złożonej ofercie. Wykonawca Netia S.A. przedłożył 

jako dowód pismo z 21 stycznia 2020 roku skierowane przez firmę Atende S.A. do Centrum 

Inf

ormatyki Resortu Finansów, które zawiera sprzeciw wobec ewentualnego ujawnienia przez 

Zamawiającego informacji dotyczących cen przedstawionych przez Wykonawcę Netia S.A. w 

postępowaniu. W piśmie tym, w odniesieniu do wyjaśnień składanych przez Wykonawcę Netia 

S.A. w postępowaniu, Atende S.A. wskazała: „W wyjaśnieniach tych została zawarta oferta 

cenowa  na  urządzenia  telekomunikacyjne.  Oferta  zawiera  w  szczególności  rodzaj 

oferowanych  przez  Atende  S.A.  urządzeń,  ceny  jednostkowe  oraz  udzielone  rabaty.  Ww. 

in

formacje mieszczą się w pojęciu polityki cenowej Atende S.A., która z oczywistych względów 

stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa  Atende  S.A.  W  szczególności,  ceny  urządzeń 

telekomunikacyjnych  oraz  oferowane  rabaty  są  efektem  indywidualnych  uzgodnień  i  nie  są 

publicznie  dostępne.”  Powyższe  jednoznacznie  świadczy  o  tym,  że  Atende  S.A.  posiadała 

wiedzę  o  cenach,  jakie  zostały  zaoferowane  w  postępowaniu.  Złożona  przez  Atende  S.A. 

oferta nie może zostać uznana za niewiarygodną.  


Nawet  jeśli  dołączona  do  wyjaśnień  Wykonawcy  Netia  S.A.  oferta  Atende  S.A.  nie  została 

podpisana, 

również  nie  podważa  to  jej  wiarygodności.  Jak  wskazano  powyżej,  podmioty 

pozostają  w  stosunkach  stałej  współpracy,  zaś  Wykonawca  Netia  S.A.  przedstawił 

pełnomocnictwo z 7 października 2019 roku udzielone w imieniu Atende S.A. osobie, której 

nazwisko  znalazło  się  w  treści  oferty.  Osoba  ta  została  umocowana  m.  in.  do  składania  w 

imieniu Atende S.A. wszelkich oświadczeń woli i wiedzy związanych z postępowaniem, w tym 

poświadczania kopii dokumentów za ich zgodność z oryginałem, prowadzenie z Netia S.A. w 

imieniu  Atende  wszelkiej  korespondencji  związanej  z  postępowaniem,  udziału  w  imieniu 

Atende  w  negocjacjach,  w  tym  negocjowaniu  z  Netia  S.A.  warunków  umowy,  upustów  i 

rabatów.  

Powyższe okoliczności potwierdzają, że Wykonawca Netia S.A. uzyskał wskazane rabaty, a 

tym samym mógł zaoferować w postępowaniu korzystniejszą cenę za realizację zamówienia, 

co z kolei przeczy twierdzeniu Odwołującego, że wyjaśnienia wraz ze złożonymi dowodami 

zostały niewłaściwie ocenione przez Zamawiającego.  

W zakresie zarzutu niezgodności zakresu prac wskazanych przez Wykonawcę Netia S.A. w 

załączniku nr 4 do wyjaśnień z 29 października 2019 r. z treścią wyjaśnień udzielonych przez 

tego 

Wykonawcę  w  pismach  z  dnia  29  października  2019  r.  oraz  28  listopada  2019  r.  w 

zakresie wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla tego 

W

ykonawcy,  Odwołujący  stwierdził,  że  prawidłowo  skalkulowane  koszty  powinny  w  takiej 

sytuacji uwzględniać co najmniej koszty budowy krótkich przyłączy do 150 lokalizacjach oraz – 

dodatkowo 

–  budowy  kanalizacji  technicznej  w  376  lokalizacjach.  Zatem  zdaniem 

Odwołującego przyjęte przez Wykonawcę Netia S.A. nakłady inwestycyjne nie uwzględniają w 

ogóle kosztów  budowy  kanalizacji  do  376  lokalizacji,  dla których Wykonawca  zadeklarował 

posiadanie infrastruktury „w pobliżu”, a uwzględniają w praktyce jedynie koszty dobudowania 

krótkich odcinków od ulicy do budynku Zamawiającego, i to tylko dla 339 lokalizacji. Zdaniem 

Odwołującego,  Wykonawca  Netia  S.A.  całkowicie  pominął  koszt  budowy  kanalizacji 

technicznej w 3

76 lokalizacjach Zamawiającego. 

Wykonawca  Netia  S.A.  w  piśmie  złożonym  w  trakcie  rozprawy  wskazał,  że:  „(…)  ze 

szczegółowej  kalkulacji  zamówienia  wynika,  że  Netia  zamierza  zrealizować  zamówienie 

poprzez:  

(I) 

wykorzystanie własnej infrastruktury, 

(II) poprzez wykorzystanie kanalizacji teletechnicznej Orange, 

(III)  

poprzez wybudowanie nowych przyłączy. 

W  przypadku  150  lokalizacji  Netia  posiada  obecnie  infrastrukturę  światłowodową 

bezpośrednio w lokalizacji Zamawiającego lub w kanalizacji teletechnicznej przed budynkiem. 


W  tych  lokalizacjach  znajdują  się  już  wykonane  przyłącza  tzn.  nie  wymagana  jest  budowa 

kanalizacji technicznej. Koszty związane z realizacja tej części zamówienia zostały opisane w 

wier

szu 3 kosztorysu. W pozostałych 376 lokalizacjach należy rozpatrzyć dwa przypadki:   

Ad  (II)  konieczność  dowiązania  do  sieci  światłowodowej  Netii  znajdującej  się  w  dalszej 

odległości od budynku, niż w przypadku opisanych w punkcie (I) 150 lokalizacji – dotyczy 37 

lokalizacji  i  polega  na  wykorzystaniu  istniejących  przyłączy  i  kanalizacji  teletechnicznej 

zarówno  Netii  jak  i  Orange.  Koszty  związane  z  realizacją  tej  części  zamówienia  zostały 

opisane w pkt 3 kosztorysu. 

Ad  (III)  wymagana  budowa  przyłącza/kanalizacji  do  budynku  od  najbliższej  studni 

telekomunikacyjnej Netii lub Orange dotyczy 339 lokalizacji  - 

koszty związane z realizacją tej 

części zamówienia zostały opisane w pkt 2 i 3 kosztorysu. 

Należy podkreślić, że w żadnej części wyjaśnień, Netia nie „zadeklarowała metody realizacji 

zamówienia”  w  postaci  wybudowania  nowych  przyłączy/kanalizacji  dla  wszystkich  526 

lokalizacji  czy  te

ż  dla  376  lokalizacji.  W  części  wyjaśnień  dotyczących  „wyjątkowo 

sprzyjających warunkach zamówienia” Netia przywołała jedynie fakt posiadania rozleglej sieci 

(pkt 2 b) wyjaśnień z 29.10.19 r. oraz to, że przyjęła średni koszt budowy, w których ta budowa 

jest  konieczna  (a  nie  dla  wszystkich  lokalizacji,  co  zdaje  się  twierdzić  Odwołujący)  w 

wysokości 11.400 zł (pkt II, ad 3) ppkt 2) wyjaśnień z 28.11.19 r.”  

Ponadto,  jak  wyjaśnił  Wykonawca  Netia  S.A.,  niezależnie  zamierza  wykorzystać  istniejącą 

infrastrukturę (na mocy umowy regulacyjnej).   

W  świetle  powyższych  wyjaśnień  należało  uznać,  że  Wykonawca  Netia  S.A.  skalkulował 

koszty  stosownie  do  sytuacji, 

tj.  w  zależności  od  możliwości  wykorzystania  infrastruktury 

istniejącej  w  danej  lokalizacji,  zakładając  przy  tym  w  szerokim  zakresie  wykorzystanie 

istniejącej  już  infrastruktury  w  celu  minimalizacji  kosztów.  Odwołujący  nie  wykazał 

sprzecz

ności w złożonych przez Wykonawcę Netia S.A. wyjaśnieniach. 

Odwołujący  sformułował  zarzut,  zgodnie  z  którym  Wykonawca  Netia  S.A.  wskazał  na 

okoliczność  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  która  polega  na  przyjęciu 

specjalnych,  bliżej  niesprecyzowanych  stawek  dla  administracji  publicznej.  Zdaniem 

Odwołującego, Wykonawca Netia S.A. nie wskazuje również żadnych rozwiązań technicznych 

i nie wyjaśnia, jak dobór tych rozwiązań wpłynął na koszty oferty. 

W  ocenie  Izby  Wykonawca  Netia  S.A.  wskazał  w  treści  wyjaśnień  na  pewne  okoliczności, 

które  w  jego  ocenie  uzasadniały  możliwość  korzystniejszej  kalkulacji  kosztów.  Być  może 

wyjaśnienia Wykonawcy Netia S.A. mogły by być jeszcze bardziej szczegółowe. Nie zmienia 

to okoliczności, że Odwołujący nie wykazał, aby za zaoferowaną cenę Wykonawca Netia S.A. 

nie mógł zrealizować zamówienia.  


Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wskazał, w jaki sposób należy kalkulować koszty 

zamówienia.  Każdy  z  wykonawców  miał  możliwość  dowolnego  skalkulowania  kosztów,  w 

oparciu  o  w

łasne  doświadczenie,  możliwości  i  przyjętą  ekonomikę.  Tymczasem  zarzuty 

Odwołującego  opierają  się  na  założeniu,  że  każdy  z  wykonawców  powinien  sporządzić 

wycenę i wyjaśnienia przyjmując taki sam rozkład kosztów, jak Odwołujący. Nie można uznać, 

aby  wyjaśnienia  złożone  przez  Wykonawcę  Netia  S.A.  były  pozbawione  wiarygodności  z 

uwagi na okoliczność, że nie zawierają takiego samego ujęcia kosztów, jak u Odwołującego. Z 

okoliczności,  że  Wykonawca  Netia  S.A.  nie  wyodrębnił  wszystkich  kosztów  stałych  czy 

pracowni

czych  nie  można  wyprowadzić  wniosku,  że  takich  kosztów  Wykonawca  ten  nie 

uwzględnił.  Koszty  stałe  i  koszty  pracownicze,  jak  wyjaśnił  Wykonawca  Netia  S.A.,  są 

ponoszone  przez  Wykonawcę  niezależnie  od  tego,  czy  uzyska  zamówienie  czy  też  nie. 

Funkcjonowanie p

rzedsiębiorstwa opiera się na realizacji wielu projektów.  

Koszty administracyjne (energii, klimatyzacji, ochrony, ubezpieczeń), jak wyjaśnił Wykonawca 

Netia S.A., stanowią koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa Netia i są całkowicie niezależne 

od  przedmio

tu zamówienia, którego dotyczy odwołanie. Okoliczność uzyskania, czy też nie 

zamówienia, nie wpłynie na zwiększenie ww. kosztów, ponieważ są to koszty stałe, nie objęte 

przedmiotem  zamówienia (tak jak  dedykowana księgowość,  dedykowana obsługa prawna). 

Podo

bnie  koszty  związane  z  bieżącym  utrzymaniem  sieci  dostępowej  i  szkieletowej 

ponoszone są niezależnie od realizacji projektu.  

Zatem  nie  można  uznać,  że  przyjęty  przez  Wykonawcę  Netia  S.A.  sposób  przedstawienia 

wyjaśnień i kalkulacji jest nieprawidłowy.  

W

ykonawca  Netia  S.A.  w  treści  złożonych  wyjaśnień  odniósł  się  również  do  kosztów 

pracowniczych  i  przyznał,  że  zaoferowana  przez  niego  cena  uwzględnia  konieczność 

poniesienia  kosztów  pracowniczych  (koszty  składek  ZUS,  podatkowych,  koszty 

stanowiskowe).  

Nie 

jest także zasadny zarzut, aby Wykonawca Netia S.A. zaniżył wartość prac w kalkulacji w 

stosunku do wymagań klienta. Wymaganie Zamawiającego dotyczyło obowiązku świadczenia 

usługi wsparcia technicznego przez wykonawcę w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze przez 

cały  okres  obowiązywania  umowy.  Odwołujący  nie  wykazał,  aby  Zamawiający  wymagał 

świadczenia usługi wsparcia przez jedną dedykowaną osobę, która miałaby zostać przypisana 

tylko  do  pracy  z  Zamawiającym  w  sposób  ciągły  przez  8  godzin  dziennie.  Oznacza  to,  że 

Wykonawca miał możliwość skalkulowania kosztów w sposób optymalny, w oparciu o wiedzę 

nabytą  przy  realizacji  podobnych  projektów,  sposób  prowadzenia  przedsiębiorstwa, 

uwzględniając  wymóg  świadczenia  usługi  wsparcia  technicznego  dla  Zamawiającego.  Nie 

można  zatem  uznać,  aby Wykonawca  Netia  S.A.  nie  uwzględnił  pośród  kosztów  wymagań 

Zamawiającego co do zapewnienia usługi wsparcia technicznego.  


Odwołujący  podniósł  także zarzut,  że Wykonawca Netia  S.A.  nie uwzględnił  w  cenie oferty 

odpowiedniej kwoty na 

pokrycie kar umownych z tytułu nieterminowego uruchomienia usługi, 

jak również kar z tytułu awarii łączy.  

W  odniesieniu  do  tego  zarzutu  ponownie  należy  zauważyć,  że  Zamawiający  nie  narzucił 

wykonawcom sposobu obliczenia ceny za realizację zamówienia. Z całą pewnością nie zawarł 

konieczności  ujęcia  w  zaoferowanym  wynagrodzeniu  kar  umownych.  Kary  umowne 

ponoszone  przez  wykonawcę  Zamawiający  musiałby  z  góry  zapłacić  w  ramach 

wynagrodzenia. Kara wówczas nie miałaby żadnego uzasadnienia. Ponadto, nie jest możliwe, 

aby  wykonawca  mógł  przewidzieć  dokładną  wysokość  ilość  kar,  a  w  konsekwencji  ich 

wysokość.  Oznacza  to,  że  kalkulacja  kar  umownych  w  wynagrodzeniu  wykonawcy  nie  jest 

elementem, którego brak potwierdza, że zaoferowana cena jest rażąco niska. Z tego względu 

zarzut Odwołującego jest bezzasadny. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący:   

…………………………… 

Członkowie: 

…………………………… 

…………………………… 


wiper-pixel