KIO 17/20 POSTANOWIENIE dnia 17 stycznia 2020 r.

Data: 10 marca 2020

Sygn. akt: KIO 17/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ryszard Tetzlaff 

Protokolant:             

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 17 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2020 r. przez wykonawcę SKAMEX sp. z o.o. 

sp.  k.,  ul.  Częstochowska  38/52,  93-121  Łódź  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Mazowiecki  Szpital  Wojewódzki  im.  św.  Jana  Pawła  Il  w  Siedlcach  Sp.  z  o.o.,                                 

ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz SKAMEX 

sp. z o.o. sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Siedlcach. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 17/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego z możliwością składnia ofert częściowych na: „Dostawy drobnego sprzętu 

medycznego  j.uż.  wszczepialnych  portów  naczyniowych,  opasek  uciskowych,  golarek 

medycznych  dla  potrzeb  szpitala"  znak  sprawy:  FZP.2810.48.2019; 

zostało  wszczęte 

ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  10.09.2019 

pod  nr  2019/S  174-423544  przez 

Mazowiecki  Szpital  Wojewódzki  im.  św.  Jana  Pawła  Il                 

w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce 

zwaną dalej: „Zamawiającym”.  

dniu 

r. 

za 

pośrednictwem 

platformy 

zakupowej: 

https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce

Zamawiający  poinformował  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej  w pakiecie 21 - Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 

Warszawa  zwana  dalej: 

„Bialmed  Sp.  z  o.o.”  albo  „BIALMED”.  Drugą  pozycje  w  rankingu 

złożonych ofert w pakiecie 21 - zajęła oferta SKAMEX sp. z o.o. sp. k., ul. Częstochowska 

121 Łódź zwana dalej:  „SKAMEX sp. z o.o. sp. k.” albo „Odwołującym”

W  dniu  02.01.2020  r.  (

wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP) 

SKAMEX sp. z o.o. sp. k. 

wniosło odwołanie na czynność z 23.12.2019 r. dotyczącą pakietu 

21 poz. 5 i 6

. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał w tym samym dniu (za pośrednictwem 

platformy 

zakupowej: 

https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce

Odwołujący 

zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  82  ust.  3  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 16 października 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej: 

„Pzp”  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  BIALMED,  której  treść  nie  odpowiada  treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej: „SIWZ”

2)  art.  7  ust.  1  Pzp  - 

poprzez  prowadzenie  postępowania  z  naruszeniem  zasad  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców, 

3) art. 91 ust. 1 Pzp - 

poprzez wybór oferty BIALMED, która nie jest ofertą najkorzystniejszą 

w r

ozumieniu przepisów ustawy. Odwołujący wnosił o: 

1) uwzględnienie odwołania, 

2)  nakazanie  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  zakresie  pakietu 

3) nakazanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert w zakresie pakietu 21, 

4) nak

azanie odrzucenia oferty złożonej przez BIALMED, 


5) nakazanie uznania, że ofertę najkorzystniejszą w zakresie pakietu 21 złożył Odwołujący. 

Przedmiot zamówienia, podzielony został na 62 pakiety (części) zadań. Zamawiający 

w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 21 poz. 5 i 6 zawarł w SIWZ następujący 

opis przedmiotu zamówienia: 

w  zakresie  pakietu  21  poz.  5  wymagał  zaoferowania  produktu  o  następujących 

parametrach: 

„Strzykawki 3-częściowe j.u. tłok zakończony czarną gumą, końcówka LUER-

LOCK - str

zykawki muszą być wkalibrowane w menu użytkowanych pomp strzykawkowych: 

B.  Braun,  Ascor  oraz  Medima, tłok szczelnie przylegający do  korpusu (wysoka  szczelność, 

brak przecieków), płynność jego przesuwu, możliwość szczelnego  zakręcenia przedłużacza 

do  pomp  (

połączenia),  wyraźna  i  trwała  podziałka  na  strzykawce  (może  być  podwójna) 

(sterylne)”

w  zakresie  pakietu  21  poz.  6  wymagał  zaoferowania  produktu  o  następujących 

parametrach 

„Strzykawki 3- częściowe j.u. tłok zakończony czarną gumą , końcówka LUER-

LOCK, 

do  podawania  leków  światłoczułych  -  strzykawki  muszą  być  wkalibrowane  w  menu 

użytkowanych  pomp  strzykawkowych:  B.  Braun,  Ascor  oraz  Medima,  tłok  szczelnie 

przylegający  do  korpusu  (wysoka  szczelność,  brak  przecieków),  płynność  jego  przesuwu, 

możliwość  szczelnego  zakręcenia  przedłużacza  do  pomp  (połączenia),  wyraźna  i  trwała 

podziałka na strzykawce (może być podwójna) (sterylne)”

Jednocześnie na etapie pytań i odpowiedzi do zapisów SIWZ padło pytanie, na które 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 14.10.2019: 

„145. Zapytanie: 

Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 21 poz. 1-6: 

Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  dopuszczenie  strzykawek  kompatybilnych                     

z  pompami  Ascor,  lvac  oraz  Medima  nie  wpisanych  w  menu  użytkowanych  pomp,  ale                       

o kompatybilności potwierdzonej oświadczeniem producenta strzykawek. 

Prośbę  swą  motywujemy  tyra,  że  na  rynku  jest  wielu  producentów  oferujących  strzykawki 

kompatybilne z ww. pompami, ale ich produkcja rozpoczęła się kilka lat po wyprodukowaniu 

po

mp, w związku z czym nie ma ich w menu pompy, co nic zmienia faktu, że są one z nimi 

kompatybilne,  co  z  kolei  gwarantują  normy  i  obowiązujące  przepisy  dotyczące  produkcji 

pomp  i  strzykawek.  Chcielibyśmy  także  zauważyć,  iż  do  postępowania  należy  dołączyć 

pr

óbki  oferowanego  wyrobu  dzięki,  którym  Zamawiający  będzie  mógł  sprawdzić  czy  dane 

strzykawki będą pasować do pomp, które posiada na wyposażeniu. 

Odpowiedź. 

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  strzykawek,  dla  których  Wykonawca 

posiada  Oświadczenie  producenta  strzykawek  o  kompatybilności  z  posiadanymi  przez 

szpital pompami. 

Oceny  próbek  Zamawiający  dokona  na  każdej  3  posiadanych  pomp,  na  podstawie 


dostarczonych wraz z ofertą informacji zawartych w Oświadczeniu producenta oferowanych 

strzykawek.  Oświadczenie  musi  zawierać  w  swej  treści  informację  dla  Zamawiającego 

odnośnie  ustawień,  jakich  musi  dokonać  na  posiadanych  rodzajach  pomp  (tj.  Ascor,  Ivac, 

Medima), w celu właściwego użycia/przetestowania zaoferowanych strzykawek. 

W przypadku uzyskania zamówienia przez Wykonawcę oferującego strzykawki nic wpisane 

w  menu  danej  pompy,  koszt  kalibracji  we  wszystkich  posiadanych  przez  szpital  pompach 

(wykonanej  przez  autoryzowany  serwis  pomp),  poniesie  Wykonawca  najpóźniej  w  dniu 

pierwszej dostawy.” 

W  ww.  pytaniu  1

45  z  firma  Bialmed  wskazała,  że  kompatybilność  strzykawek                        

z  pompą  gwarantują  normy  i  obowiązujące  przepisy  dotyczące  produkcji  pomp                               

i strzykawek. 

Poniżej cytat z ww. pytania poniżej: 

„(…) kompatybilne, co z kolei gwarantują normy i obowiązujące przepisy dotyczące produkcji 

pomp i strzykawek

. Chcielibyśmy także zauważyć, iż do postępowania należy dołączyć (…)”. 

Oświadczenie firmy Margomed z 15.01.2019, które przedłożyła firma Bialmed odnosi 

się  tylko  do  norm  dotyczących  strzykawek,  a  nie  odnosi  się  do  norm  dotyczących  pomp 

infuzyjnych. 

W  odpowiedzi  na  pytania  Wykonawców  z  14.10.2019  Zamawiający  precyzyjnie 

odpowiedział,  że  dokona  „oceny  próbek  na  każdej  z  3  posiadanych  pomp,  na  podstawie 

dostarczonych wraz  z  ofertą  informacji  zawartych w  oświadczeniu producenta  oferowanych 

strzykawek. 

Zamawiający  napisał  precyzyjnie,  jakich  pomp  ma  dotyczyć  oświadczenie  -  cytat                    

z odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 145: 

„(...)strzykawek.  Oświadczenie  musi  zawierać  w  swej  treści  informację  dla  Zamawiającego 

odnośnie  ustawień,  jakich  musi  dokonać  na  posiadanych  rodzajach  pomp  (tj.  Ascor,  Ivac, 

Medima), w celu właściwego użycia/przetestowania zaoferowanych strzykawek. (…)”. 

Nie  nap

isał  „między  innymi  Ascor,  Ivac,  Medima”  lub  „tj.  Ascor,  lvac,  Medima  lub 

inne”, lecz wymienił nazwy 3 konkretnych producentów pomp, jakie posiada. 

Jednocześnie zgodnie z pierwotnym opisem SIWZ strzykawki miały być wkalibrowane 

w  menu  użytkowanych  przez  Zamawiającego  pomp  strzykawkowych.  Wymienione  zostały 

pompy producentów: Ascor, Medima i BBraun. 

W  związku  powyższym  z  precyzyjna  odpowiedź  Zamawiającego  na  pytanie  145 

pozostawiła w mocy wymóg wkalibrowania oferowanych strzykawek w pompy BBraun, której 

nie  wymieniono  w  pytaniu  ani  odpowiedzi  na  nie  - 

co  oznacza,  że  w  menu  pomp  BBraun 

powinien się pokazać komunikat „50 Margomed”, co nie nastąpiło. 

Wynika  to  z  informacji  od  przedstawiciela  Skamex,  który  02.01.2019  r.  poprosił 

osobiście w szpitalu o protokół oceny próbek. 


Otrzymał  on  jedynie  wgląd  do  protokołu  testowania  na  testerze  z  wykresami  oraz 

wynikami  testu  dla  pomp  B.Braun,  Ascor,  Medima.  Odnotowano,  że  badane  były  na 

ustawieniach dla strzykawki 

„50 Polfa Lublin”. Nie udostępniono protokołu z badania próbek 

na pompach Ivac. 

Wobec  powyższego  zgodnie  z  zapisami  SIWZ  używanie  strzykawek  z  pompami 

BBraun może się opierać wyłącznie na użyciu strzykawki wkalibrowanej do menu pompy. 

Ponadto Wykonawca  Bialmed  nie  wywiązał  się  z  nałożonego  przez  Zamawiającego 

obow

iązku  dostarczenia  w  oświadczeniach  informacji  na  temat  postępowania  z  pompami 

posiadanymi  przez  Zamawiającego  w  zakresie  pomp  IVAC.  Stwierdzenie,  że  w  przypadku 

braku  w  menu  pompy  strzykawek 

„Margomed"  należy  wybrać  „50  Polfa”  nie  może  być 

uznane  za  wysta

rczające  dla  właściwego  użycia/przetestowania  oferowanych  strzykawek, 

gdyż  pompy  IVAC  nie  zawierają  w  menu  ani  strzykawek  „50  Margomed”,  ani  „50  Polfa”

Instrukcji  postępowania  w  takim  przypadku  Zamawiający  w  załączonym  oświadczeniu  od 

Wykonawcy Bialmed ni

e otrzymał. Zatem nie mógł prawidłowo, użyć ani nawet przetestować 

strzykawek  zgodnie  z  zaleceniami  ich  producenta  w  posiadanych  przez  siebie  pompach 

IVAC. 

Postępowanie  Zamawiającego  narusza  przepisy  Ustawy  z  dnia  20  maja  2010  r.                    

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 697) i Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 

o  zakładach  opieki  zdrowotnej  (Dz.  U.  1991,  nr  91,  poz.  408)  naraża  Zamawiającego  na 

odpowiedzialność  odszkodowawczą  za  używanie  sprzętu  niezgodnie  z  instrukcją  obsługi 

producenta. 

Podkreślił,  że  nie  tylko  zasady  prowadzenia  postępowania,  ale  również  sama 

działalność  która  prowadzi  Zamawiający,  nakładają  na  niego  obowiązek  wyboru  zarówno 

sprzętu  jak  i  asortymentu  medycznego,  który  w  pełni  odpowiadał  będzie  jakże  ważnej 

działalności,  jaką  jest  świadczeniem  usług  medycznych.  Tylko  asortyment  odpowiadający 

zarówno  wymogom  odpowiednich  norma  jak  i  odpowiadającym  wymogom  producentów 

sprzętu (w tym wypadku pomp infuzyjnych), może zostać uznany za asortyment odpowiedni. 

Zamawiający  nie  może  sobie  w  szczególności  pozwolić  na  otrzymanie  strzykawek,  które 

okażą  się  nie  tylko  niekompatybilne,  ale  również  narażą  pacjentów  na  bezpośrednie 

zagrożenia ich zdrowia, ponieważ podawały będą lek za wolno lub za szybko.  

Zamawiający  w  dniu  07.01.2020  r.  wezwał  (za pośrednictwem  platformy zakupowej: 

https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce

wraz  kopią  odwołania,  w  trybie  art.  185  ust.1  Pzp, 

uczestników  postępowania  przetargowego  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym. Żadne zgłoszenie przystąpienia nie miało miejsca.  

Do otwarcia posiedzenia Zamawiający wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO 

nie wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp, odpowiedzi na odwołanie.  


W dniu  17.01.2020  r.  w  zw

iązku z postanowieniem Izby z 10 i 16.01.2020 r. odbyło 

się posiedzenie niejawne z udziałem stron.  

Na  posiedzeniu 

–  nie  stawił  się  Zamawiający.  Dowód  powiadomienia  w  aktach 

postępowania  (13.01.2020  r.).  Z  tej  przyczyny  zarządzono  przerwę. W  jej  toku  ustalono,  iż 

Zamawiający  nie  stawi  się  na  posiedzenie  z  powodu  uwzględnienia  odwołania  w  całości. 

Stosowne  pismo 

potwierdzające  tą  okoliczność,  przesłał  po  skontaktowaniu  się 

telefonicznym podczas przerwy

. Dowód przekazania w aktach postępowania (e-mailem). 

Zgodnie z jego treścią (odpowiedź na odwołanie z 17.01.2020 r.): „(...)Na podstawie 

art.  186  ust.  1  i  2  PZP  zamawiający  uwzględnia  w  całości  zarzuty  przedstawione                              

w odwołaniu Skamex, w zakresie: 

1) unieważnienia czynności oferty najkorzystniejszej - w pakiecie 21  

2)  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  -  w  pakiecie  21,  w  toku  których  rozpatrzy 

niezgodność oferty Wykonawcy Bialmed Sp. z o.o. z siwz oraz zweryfikuje czynność wyboru 

ofert podczas badania i oceny ofert, na po

dstawie poczynionych ustaleń. 

Według  wiedzy  Zamawiającego  do  postępowania  odwoławczego  nie    przystąpił  po 

stronie  zamawiającego  żaden  wykonawca,  dlatego  zamawiający    wnosi,  aby  Krajowa  Izba 

Odwoławcza rozważyła możliwość umorzenia  postępowania odwoławczego na posiedzeniu 

niejawnym, bez obecności stron Oraz uczestników postępowania odwoławczego. Informacja 

o uwzględnieniu zarzutów została przekazana drogą elektroniczną Odwołującemu. (…)”

Izba 

biorąc  pod  uwagę  dokonane  uwzględnienie,  po  poinformowaniu  Odwołującego 

na  posiedzeniu  o  powyższych  okolicznościach,  uznała,  że  mamy  do  czynienia                             

z  uwzględnieniem  w  całości  odwołania,  oraz  wobec  braku  zgłoszonych  przystąpień  po 

stronie  Zamawiającego,  uznała  w  konsekwencji,  że  istniała  podstawa  do  przyjęcia,  iż 

postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 Pzp - należało umorzyć. 

Wobec ustalenia, że Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, 

a po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca, Izba – działając na podstawie 

art. 186 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp 

– umorzyła postępowanie odwoławcze o sygn. 

akt: KIO 17/20 na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron (bez obecności Zamawiającego).  

Orzekając  o kosztach  postępowania odwoławczego  Izba  uwzględniła,  iż  z  mocy  art. 

186  ust.  6  pkt  1  Pzp  koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie  nakazując  dokonanie 

zwrotu  Odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym                   

i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972).  Zgodnie  z  §  13  ust.  2  pkt  2 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22    marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu 

postępowania  przy  rozpatrywaniu  odwołań  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  poz.  1092  i  poz.  1992)  - 


postanowienie  wydano  na  posiedzeniu  niejawnym.  W  oparciu  o  §  32  ww.  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpatrywaniu  odwołań,  ogłoszenie  postanowienia  kończącego  postępowanie  odwoławcze 

wydanego na posiedzeniu niejawnym następuje przez wywieszenie sentencji postanowienia 

na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  a  informacja  o  ogłoszeniu 

podawana jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Odpis postanowienia 

przesyła się stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel