KIO 170/20 WYROK dnia 6 lutego 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 170/20 

WYROK 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:   Dagmara Gałczewska - Romek 

Protokolant:           

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2020r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2020r. przez MEDWAY Sp. z 

o.  o., ul. Chartowo  5, 61-245 

Poznań w postępowaniu prowadzonym przez Krakowski 

Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje dokonanie ponownego badania i 

oceny ofert      i odrzucenie oferty wykonawcy Ascendious Aksamit W. N. Sp. j. z 

siedzibą  w Warszawie na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 

Pzp,  

1a. w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala.  

kosztami  postępowania  obciąża  Krakowski  Szpital  Specjalistyczny  im.  Jana 

Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków i: 

2.1. zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez MEDWAY Sp. 

z o. o., ul. Chartowo 5, 61-

245 Poznań tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Krakowskiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Jana  Pawła  II,                           

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków na rzecz MEDWAY Sp. z o. o., ul. Chartowo 5,                

245 Poznań kwotę 11 100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero 

groszy),  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 

odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący:      ……………………… 


Zamawiający  -  Krakowski  Szpital  Specjalistyczny  im.  Jana  Pawła  II  -  prowadzi                     

w  trybie  przetargu  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  Opracowanie  i  stworzenie 

aplikacji  mobilnej  oraz  strony  internetowej  w  ramach  projektu  „Weź  głęboki  oddech” 

współfinansowanego przez  Unię Europejską w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja  Rozwój  2014-2020.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane                           

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 lipca 2019r. pod poz. 577952-N-2019.  

W  dniu  27  stycznia  2020r.  Odwołujący  -  Medway  Sp.  z  o.o.  -  wniósł  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  niezgodnych  z  przepisami  czynności 

Zamawiającego podjętych w postępowaniu oraz wobec zaniechania czynności, do których 

Zamawiający  był  zobowiązany  na  podstawie  przepisów  ustawy  Prawo  Zamówień 

Publicznych (dalej ustawa Pzp), to jest wobec: 

a. 

czynności wyboru oferty ASCENDIOUS jako najkorzystniejszej, pomimo, że oferta 

ASCENDIOUS  powinna  zosta

ć  odrzucona  jako  zawierająca  rażąco  niską  cenę               

w stosunku do przedmiotu Zamówienia, 

b.  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp 

czynności  oceny  wyjaśnień  rażąco  niskiej 

ceny złożonych w trybie art. 90 ustawy Pzp przez ASCENDIOUS, 

c. 

zaniechania odrzucenia oferty ASCENDIOUS, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco 

niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  Zamówienia,  a  ASCENDIOUS  nie  złożył 

odpowiednich wyjaśnień, ponieważ wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone przez 

ASCENDIOUS  nie  spełniają  wymogów  zakreślonych  przez  art.  90  ustawy  Pzp               

i nie obalają domniemania, że oferta ASCENDIOUS zawiera rażąco niską cenę, 

d. 

niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności  oceny  wyjaśnień  rażąco  niskiej 

ceny  złożonych  w  trybie  art.  90  ustawy  Pzp  przez  M.  M.,  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą:  SM32  STUDIO  M.  M.  z  siedzibą  w  Żywcu 

(zwanego dalej SM32 STUDIO), 

e. 

zaniechania odrzucenia oferty SM32 STUDIO, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco 

niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  Zamówienia,  a  SM32  STUDIO  nie  złożył 

odpowiednich wyjaśnień, ponieważ wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone przez 

SM32  STUDIO  nie  spełniają  wymogów  zakreślonych  przez  art.  90  ustawy  Pzp               

i nie obalają domniemania, że oferta SM32 STUDIO zawiera rażąco niską cenę, 

f. 

zaniechania  prowadzenia  przez  Zamawiającego  postępowania  w  sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców. 


1.  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  dokonanie  wyboru  oferty  ASCENDIOUS  jako 

najkorzystniejszej,  pomimo,  że  oferta  ASCENDIOUS  powinna  został  odrzucona 

jako zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, 

2.  art.  90  ust.  3  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie 

nieprawidłowej  oceny  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  złożonych  przez 

ASCENDIOUS, 

3.  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

ASCENDIOUS, pomimo, że oferta ASCENDIOUS powinna zostać odrzucona jako 

zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, 

4.  art.  90  ust.  3  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie 

nieprawidłowej  oceny  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  złożonych  przez  SM32 

STUDIO, 

5.   art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  SM32 

STUDIO,  pomimo,  że  oferta  SM32  STUDIO  powinna  zostać  odrzucona  jako 

zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie prowadzenia przez Zamawiającego 

Postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego traktowania wykonawców; 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  unieważnienia 

czynności  polegającego  na  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  w  postępowaniu  oraz 

nakazanie  odrzucenia  oferty  Ascendioud  oraz  SM32  Studio,  nakazanie  powtórzenia 

czynności badania i oceny oferty złożonych w postępowaniu i obciążenie Zamawiającego 

kosztami postępowania. 

Odwołujący  wskazał,  że  informację  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  złożonej  przez 

Ascendious otrzymał w dniu 16 stycznia 2020r. za pośrednictwem listu poleconego (pismo 

z dnia 15 stycznia br.)

. Oferta Ascendious uzyskała 100 pkt (cena oferty 78 000zł), drugą 

w  kolejności  ofertę  z  punktacją  93,43  złożyło  SM32  Studio  (cena  87 576zł),  a  trzecią  z 

sumą 85,46 była oferta Odwołującego (cena 102 926,40zł).  

Odwołujący,  wskazując  na  swój  interes  we  wniesieniu  odwołania  oraz  możliwość 

poniesienia  szkody,  podniósł,  że  zarówno  wyjaśnienia  ASCENDIOUS,  jak  i  SM32 

STUDIO  w  żaden  sposób  nie  spełniają  dyspozycji  art.  90  ustawy  Pzp,  są  krótkie,  mają 

charakter  ogólny  i  lakoniczny,  a  także  wskazują  jednoznacznie  na  to,  że  oba  podmioty 

niewłaściwie oszacowały swoją pracę w stosunku do wielkości  zamówienia. Wyjaśnienia 

ASCENDIOUS oraz SM32 STUDIO powinny zosta

ć odrzucone przez Zamawiającego już 

z  tego  względu,  że  nie  przedstawiają  żadnych  dowodów,  na  które  nacisk  kładzie 

ustawodawca w treści art. 90 ustawy Pzp, co także podnosił Zamawiający w wezwaniach 

z dnia 18 listopada 2019 roku. 


78.000,00 zł brutto jest fakt, że od wielu lat zajmuje się wykonywaniem oprogramowania 

podobnego  do  zawartego  w  ofercie,  co  wydaje  się  być  całkowicie  niewiarygodne  skoro 

spółka ASCENDIOUS AKSAMIT W. N. spółka jawna  została zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  dopiero  w  dniu  26  kwietnia  2016  roku. 

Dodatkowo  ASCENDIOUS  wskazał,  że  wytworzył  wcześniej  zestaw  bibliotek                           

i  gotowych,  częściowych  rozwiązań  co  rzekomo  pozwalałoby  mu  taniej  wykonać 

przedmiot  Zamówienia,  przy  czym  jako  potwierdzenie posiadanych kompetencji  wskazał 

oprogramowanie dla rekruterów oraz oprogramowanie integrujące kanały obsługi klienta. 

ASCENDIOUS  nie złożył  jakiejkolwiek kalkulacji swojej  ceny  ofertowej  i wbrew  wyraźnej 

dyspozycji  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp 

i  żądaniu  Zamawiającego,  nie  przedłożył  żadnych 

dowodów. 

Również wyjaśnienia SM32 STUDIO nie mogą zostać uznane za spełniające wymogi art. 

90 ust. 3 ustawy Pzp. 

SM32 STUDIO wskazał, że posiada duży potencjał technologiczny                       

i  ludzki,  a  także  że  korzysta  z  pomocy  de  minimis,  w  ramach  której  korzysta  z  osób 

oddelegowanych  na  staż  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Żywcu.  SM32  STUDIO 

podniósł,  że  dysponuje  własnym  zapleczem  serwerowym,  a  także  własnym 

specjalistycznym  oprogramowaniem.  Powołał  się  także  na  posiadanie  doświadczenia. 

Jednakże  za  wyjątkiem  wyliczenia  rzekomych  oszczędności  SM32  STUDIO  nie  złożył 

jakiejkolwiek  kalkulacji  swojej  ceny  ofertowej  i  wbrew  wyraźnej  dyspozycji  art.  90  ust.  3 

ustawy Pzp 

i żądaniu Zamawiającego, także nie przedłożył żadnych dowodów. 

Odwołujący podkreślił, że wyjaśnienia wykonawców składane w trybie art. 90 ustawy Pzp 

muszą  udowadniać,  że  cena  wykonawcy  jest  realna  do  wykonania  przedmiotu 

zamówienia.  W  tym  przedmiotowym  postępowaniu  zarówno  ASCENDIOUS,  jak  i  SM32 

STUDIO  nie  prze

dłożył  ani  jednego  dowodu  na  okoliczność  wyliczenia  tak  niskiej  ceny 

przedmiotu Zamówienia. Brak jest umów o pracę/umów cywilnych z osobami, które mają 

wykonywać  usługi  w  ramach  Zamówienia.  Nie  ma też  dowodów  na  wskazywane  koszty 

usług  zewnętrznych.  ASCENDIOUS  oraz  SM32  STUDIO  w  żaden  sposób  nie  wykazują 

dowodami  także  kosztów  swojej  działalności  (m.  in.  koszty  biura,  obciążenia 

publicznoprawne,  koszty  zarządu).  Mając  na  uwadze  powyższe,  brak  jakichkolwiek 

dowodów  dyskwalifikuje  wyjaśnienia  złożone  przez  ASCENDIOUS  oraz  SM32  STUDIO 

już od samego początku. Sam Zamawiający w wezwaniach z dnia 18 listopada 2019 roku 

wzywał tychże wykonawców do przedłożenia dowodów.  

Zdaniem  Odwołującego,  zarówno  ASCENDIOUS,  jak  i  SM32  STUDIO  niewłaściwie 

oszacowali  wielkość  Zamówienia,  złożone  przez  te  podmioty  oferty  zawierają  rażąco 

niską  cenę,  a  przedmiotowi  wykonawcy  nie  sprostali  wymogom  zakreślonym  przepisem 

art. 90 ust. 3 w zakresie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.  


art.  90  ustawy  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień  zobowiązany  jest  do  wykazania,  że 

zaoferowana  przez  niego  cena  nie  jest  ceną  rażąco  niską,  że  obejmuje  wszystkie 

elementy 

przedmiotu  zamówienia  oraz  że  gwarantuje  należyte  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia. 

Odwołujący  wskazał,  że  mimo  złożenia  przez  ASCENDIOUS  oraz  SM32  STUDIO 

nieprawidłowych  w  rozumieniu  art.  90  ust.  3  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp 

wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, Zamawiający nie podjął żadnych działań w celu 

odrzucenia  wadliwych  ofert  ASCENDIOUS  oraz  SM32  STUDIO.  Zatem  Zamawiający  w 

sposób świadomy akceptował i nadal akceptuje niezgodną z treścią przepisów Pzp ofertę 

ASCENDIOUS  oraz  SM32  STUDIO,  czym  w  ocenie  Odwołującego  naruszył  zasadę 

zachowania 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.  

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania,  złożył  pismo  procesowe  ze 

stanowiskiem w sprawie.  

Na  podstawie  dokumentacji  akt  sprawy  oraz  biorąc  pod  uwagę  stanowiska  stron                    

postępowania  zaprezentowane  w  trakcie  rozprawy,  Izba  ustaliła  i  zważyła  co 

następuje

Odwołanie zasługuje na częściowe uwzględnienie. 

Odwołanie nie zawierało braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. 

Nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem  odwołania  na 

podstawie  art.  189  ust.  2  Pzp. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  przesłanki  dla 

wniesienia odwołania określone w art. 179 ust. 1 Pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego przepisów Pzp. 

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona przez Zamawiającego dnia 26 

czerwca  2019r.  na  podstawie  analizy  cen  rynkowych  na  kwotę  130 081,31zł. 

Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  podał,  że  kwota  przeznaczona  na 

realizację wynosi 160 000zł.  

W  postępowaniu  wpłynęło  14  ofert  z  cenami  od  najtańszej  -  78 000zł  do 

najdroższej  -  456 086  zł.  Oferta  Ascendious  uzyskała  100  pkt    z  ceną    78 000zł,  drugą               

w  kolejności  ofertę  z  punktacją  93,43  złożyło  SM32  Studio  z  ceną  87 576zł,  a  trzecią  z 

sumą 85,46 była oferta Odwołującego  z ceną 102 926,40zł. 


oraz  1a  ustawy  Pzp  do  wykonawc

ów  wezwanie  o wyjaśnienie w  tym  złożenie dowodów 

dotyczących wyliczenia ceny oferty. W wezwaniu Zamawiający przywołał treść art. 90 ust. 

1  ustawy  Pz  i  wskazał,  że  wyjaśnienia\dowody  należy  przedłożyć  w  formie  pisemnej                  

w terminie 6 dni od dnia otrzymania pisma.  

W odpowiedzi,  wykonawca  Ascend

ious złożył pismem z dnia 21 listopada 2019r. 

wyjaśnienia,  w  których  poinformował,  że  firma  od  wielu  lat  zajmuje  się  wykonywaniem 

oprogramowania  podobnego  do  zawartego  w  ofercie,  przez  lata  pracy  nad  podobnymi 

rozwiązaniami  wytworzyła  zestaw  bibliotek  i  gotowych,  częściowych  rozwiązań 

pozwalających  realizować  kolejne  zlecenia  znacznie  szybciej  i  taniej.  Wykonawca 

przedstawił  listę  ostatnich  realizacji  ze  wskazaniem  linków  stron  internetowych  tych 

realizacji.  

Z  kolei,  wykonawca  SM32  Studio,  pismem  z  dnia  19  listopada  2019r.,  złożył 

wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny oferty, wskazując m.in. na: 

posiadany  duży  potencjał  technologiczny  i  ludzki,  który  daje  możliwość 

wykonania zamówienia wyjątkowo oszczędnie, 

otrzymaną  pomoc  de  minimis  z  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz 

Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  w  ramach  programu  Europa  Inwestująca  w  Obszary 

Wiejskie, 

uczestnictwo  stażystów,  skierowanych  z  PUP  w  Żywcu,  uczniów  odbywających 

praktyki  z  Technikum  Mechaniczno- 

Elektrycznego  z  Żywca  oraz  studentów  Akademii 

Techniczno-Humanistycznej z Bielska 

– Białej, które pozwoli na zmniejszenie kosztów, 

posiadanie 

własnego 

zaplecza 

serwerowego, 

specjalistycznego 

oprogramowania,  

duże  doświadczenie  w  pracy  z  systemami  bazodanowymi  oraz  zarządzania 

treścią klasy CMS, 

realizacja lub ukończenie realizacji zleceń dla sektora publicznego i administracji. 

Wykonawca  SM32  Studio  przedstawił  w  formie  tabelarycznej  obliczone  konkretne 

wartości  oszczędności  dla  wymienionych  w  piśmie  czynników,  które  wpływały  na 

obniżenie ceny oferty. 


Mając na uwadze powyższe ustalenia, Izba zważyła, co następuje: 

przypadku gdy  zamawiający  zwróci  się do wykonawcy  o wyjaśnienia  w  trybie art. 

90  ust.  1  ustawy  Pzp

,  ciężar  udowodnienia,  że zaoferowana cena  lub koszt  (lub  ich części 

składowe)  nie  są  rażąco  niskie  spoczywa  na wezwanym  wykonawcy.  Zwrócenie  się 

wyjaśnienia  kreuje  domniemanie  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu,  które  wykonawca  może 

obalić,  składając  przekonujące  wyjaśnienia  oraz  dowody,  wykazujące,  że    możliwe  jest 

rzetelne  wykonanie  zamówienia  za  zaproponowaną  cenę  lub  koszt.  Jeśli  wykonawca  nie 

udzieli  wyjaśnień  bądź  gdy  udzielone  wyjaśnienia  potwierdzą  w ocenie  zamawiającego,  że 

cena  lub  koszt  oferty  są  rażąco  niskie,  oferta  wykonawcy  zostanie  odrzucona.  Złożenie 

wyjaśnień  niepopartych  dowodami  bądź  ogólnikowych  może  zostać  uznane  przez 

zamawiającego  za  brak  złożenia  wyjaśnień. W  orzecznictwie  podkreśla  się,  że  wyjaśnienia 

wykonawcy,  udzielone  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp 

nie  mogą  mieć  charakteru 

ogólnego,  nie  mogą  ograniczać  się  do zapewnienia,  że  wykonawca  będzie  w stanie 

zrealizować  zamówienie  za  podaną  w  ofercie  cenę.  Wykonawca,  wezwany  do  udzielenia 

wyjaśnień,  jest  zobowiązany  szczegółowo  wskazać  konkretne,  dające  się  zweryfikować 

czynniki  umożliwiające  mu  skalkulowanie  ceny  lub  kosztu  na niskim  poziomie.  Ponadto 

wykonawca winien przedstawić w jakim stopniu dany czynnik wpłynął na obniżenie ceny. 

Nie  można  podzielić  stanowiska  Zamawiającego,  że  w  przypadku  usług  informatycznych 

polegających  na  opracowaniu  i  stworzeniu  aplikacji  mobilnej  oraz  strony  internetowej,  jakie 

są  objęte  przedmiotem  zamówienia  kalkulacja  ceny  oferty  jest  nieweryfikowalna.  Każdy                   

z  wykonawców  oferujących  taką  usługę,  dokonując  kalkulacji  ceny  oferty  musiał  przyjąć 

niezbędną do wytworzenia, przetestowania i wdrożenia na platformach  ilość roboczogodzin 

oraz stawkę roboczogodziny. Zauważyć jednak należy, że wezwanie Zamawiającego z dna 

18 listopada 2019r. miało charakter ogólny i sprowadzało się do  zacytowania art. 90 ust. 1 

Pzp,  Zamawiający  nie  sfomułował  w  treści  wezwania  wymagania  dotyczącego 

przedstawienia  kalkulacji  cenowej  czy  podania  stawek  roboczogodziny  i  ilości 

roboczogodzin.  Żądał  m.in.:  wykazania  oszczędności  metody  wykonania,  wybranych 

rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia, 

pomocy  publicznej

,  oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy  czy  powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Oceniając  złożone  przez  Ascendious  Aksamit  W.  N.  sp.  j.  wyjaśnienia  odnoszące  się  do 

ceny  oferty,  Izba 

uznała,  że  nie  zawierają  one  żadnych  wyliczeń  ceny  oferty,  jak  również 

żadnych  elementów,  które  mogłyby  świadczyć  o  warunkach  wyjątkowo  sprzyjających  tylko 

temu  wykonawcy,  przy  uwzgl

ędnieniu  których  możliwa  byłaby  realizacja  zamówienia  za 


zaoferowaną  cenę.  Wykonawca  nie  wykazał  żadnych  konkretnych  oszczędności  dla  tego 

zamówienia, jakie mogłyby  wynikać z posiadania wytworzonych już gotowych, częściowych 

rozwiązań.    Podane  w  treści  wyjaśnień  ukończone  ostatnio  realizacje  i  posiadanie 

wytworzonych 

już  gotowych,  częściowych  rozwiązań  pozostają  bez  żadnego  związku  z 

wykazaniem  prawidłowości  wyceny  oferty  w  tym  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne. 

Wykazane  realizacje  dowodz

ą  jedynie  posiadania  przez  wykonawcę  doświadczenia  w 

realizacji  wymienionego  tam  oprogramowania. 

Przywoływane przez  Zamawiającego  w  toku 

rozprawy  argumenty  obniżające  koszty  realizacji  zamówienia  dotyczące  samodzielnego 

wykonania  zamówienia  przez  wspólników  spółki  jawnej,  wykraczały  poza  wyjaśnienia 

złożone przez samego wykonawcę i pozostały gołosłowne. 

Z  tych  względów,  zdaniem  Izby,  wyjaśnienia  złożone  przez  Ascendious,  są  ogólne, 

nieprzekonujące  i  nie  podają  żadnych  konkretnych  elementów,  które  świadczyłyby                          

o rzetelności dokonanej kalkulacji cenowej.  

Izba  uznała  za  zasadne  zarzuty  dotyczące  nieprawidłowej  oceny  wyjaśnień  rażąco  niskiej 

ceny złożonych przez Ascendious oraz zaniechania odrzucenia oferty  Ascendious, mimo, że 

oferta  tego  wykonawcy  po

winna  zostać  odrzucona  jako  zawierająca  rażąco  niską  cenę                     

w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Izba uznała natomiast, że wyjaśnienia złożone przez drugiego w rankingu oceny ofert 

wykonawcę  Sm32  Studio,  choć  nie  są  zbyt  obszerne,  to jednak  wskazują  na  przyjęte  przy 

obliczeniu ceny oszczędności, które miały istotny wpływ na cenę oferty. Elementami tymi są: 

pomoc  de  minimis  z  Europejskiego  Funduszu  Rolnego

,  zatrudnienie  stażystów  oraz 

studentów  na  praktyki,  posiadanie  własnego  zaplecza  serwerowego,  oprogramowania, 

Wszystkie  te  czynniki 

wyjątkowo  sprzyjające  wykonawcy,  w  tym  również  pomoc  publiczna 

zostały  skonkretyzowane  przez  podanie  wartości  oszczędności  jakie  miały  wpływ  na  cenę 

oferty. 

Co  prawda  nie  została  przedstawiona  w  wyjaśnieniach  kalkulacja  ceny  oferty                          

w  oparciu  o  stawkę  roboczogodziny  i  przyjętą  ilość  roboczogodzin,  ale  z  uwagi  na  ogólną 

treść  wezwania  należy  uznać,  że  Zamawiający  nie  wymagał  przedstawienia  takiego 

dokumentu. W treści wyjaśnień wykonawca SM32 Studio podał konkretne wartości, mające 

istotny  wpływ  na  możliwość  obniżenia  ceny  oferty,  co  pozwala  przyjąć,  że  udzielone  przez 

niego  wyjaśnienia  spełniają  oczekiwania  Zamawiającego,  wyrażone  w  wezwaniu  z  dnia  18 

listopada 2019r. 

Z tych względów, Izba oddaliła zarzuty dotyczące dokonania nieprawidłowej oceny wyjaśnień 

rażąco  niskiej  ceny  złożonych  przez  SM32  STUDIO  oraz  zaniechania  odrzucenia  oferty 

SM32  STUDIO,  z  uwagi  na  to

,  że  oferta  SM32  STUDIO  powinna  zostać  odrzucona  jako 

zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 


Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

1,  §  3  i  §  5  ust.  2  pkt  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.                    

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972). 

Przewodniczący:    

……………………… 


wiper-pixel