KIO 169/20 POSTANOWIENIE dnia 7 lutego 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 169/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 7 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

 Protokolant:   

Piotr Kur 

po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z 

udziałem 

stron  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  stycznia 

2020  roku  przez 

Ł. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  Comfort-Therm 

Ł. K. w Pułtusku  

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  –  Specjalistyczny  Szpital 

Wojewódzki w Ciechanowie  

przy  udziale  wykonawcy 

Newater  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka 

komandytowa 

z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia: 

umarza postępowanie; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  9  000 zł  00  gr  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Płocku. 

Przewodniczący:    ………………….……… 


Sygn. akt: KIO 2502/19 

U z a s a d n i e n i e 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi, 

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (dalej:  „ustawa  Pzp”),  postępowanie  o udzielenie  zamówienia 

publicznego 

na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla 

zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą:  „Zwiększenie  efektywności  energetycznej  budynków 

należących  do  Specjalistycznego  Szpitala  Wojewódzkiego  w  Ciechanowie”,  numer 

referencyjny:  ZP/2501/03/20. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwoty  określonej 

w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp. 

Ogłoszenie o zamówieniu 

zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 stycznia 2020 r. numer 

ogłoszenia: 505507-N-2020. 

W  dniu  27  stycznia  2020  r. 

Ł.  K.,  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

Comfort-

Therm  Ł.  K.  (dalej:  „Odwołujący”),  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Pzp, tj.: 

art.  22  ust.  1a,  1b  pkt  3  poprzez  brak  zachowania  kryterium  proporcjonalności  przy 

dokonanej  zmianie 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej 

lub zawodowej; 

art.  7  poprzez  konstrukcję  warunku  udziału  w  postępowaniu,  który  zaburza  możliwość 

zachowania  uczciwej  konkurencji,  oraz  brak  właściwego  opisu  przedmiotu  zamówienia, 

który  skutkuje  niemożnością  wyceny  zakresu  świadczenia,  a  tym  samym  złożenia  ofert 

które byłyby porównywalne co do wycenionego zakresu robót; 

3)  art. 36 aa ust. 1 poprzez zaniechanie dokonania 

podziału zamówienia na części. 

Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł m.in. o uwzględnienie odwołania i nakazanie 

Zamawiającemu  dokonania:  zmiany  warunku  udziału w  postępowaniu w  zakresie  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej,  uzupełnienia  opisu  przedmiotu  zamówienia  o  niezbędne 

elementy  umożliwiające  wyszacowanie  zakresu  świadczenia  i  jego  ceny,  podziału 

zamówienia na części co najmniej w aspekcie rozdziału robót budowlanych i dostaw. 

Jak wynika z pisma Zamawiającego z dnia 30 stycznia 2020 r., kopia odwołania została 

zamieszczona  na  portalu  zakupowym  w  dniu  28  stycznia  2020  r.  W  terminie  ustawowym 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca 


Newater  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  we 

Wrocławiu. 

Przed  terminem  posiedzenia  i  rozprawy,  pismem  z  dnia  6  lutego  2020 

r.,  Odwołujący 

złożył  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania.  Skutkuje  to  zakończeniem  postępowania 

odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania. Zgodnie bowiem z art. 

187 ust. 8 ustawy Pzp 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w 

takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania, Izba wydaje postanowienie. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy 

Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia  15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.U.  z  2018  r.  poz. 

),  nakazując  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego kwoty stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:    ……………..…………….. 


wiper-pixel