KIO 167/20 WYROK dnia 11 lutego 2020 roku

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 167/20 

WYROK 

z dnia 11 lutego 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Justyna Tomkowska 

Członkowie:   

Agnieszka Trojanowska 

Renata Tubisz 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  10  lutego 2020  roku w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  stycznia  2020  roku  przez 

wykonawcę Eneria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izabelinie – 

Dziekanówku (Odwołujący) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Gminę  Starogard  Gdański  

z siedzibą w Starogardzie Gdańskim 

przy udziale wykonawcy 

Instytut Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Barczewie, zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  odda

la odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  Eneria  Spółka  z  ograniczoną 

o

dpowiedzialnością z siedzibą w Izabelinie – Dziekanówku i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  10  000  zł  00  gr  

(słownie:  dziesięciu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

Odwołującego  -  Eneria  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Izabelinie – Dziekanówku tytułem wpisu od odwołania 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.  

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie: 

……………………………… 

……………………………… 


sygn. akt KIO 167/20 

UZASADNIENIE 

W dniu 25 stycznia 2020 roku do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, 

na podstawie art. 179 ust. 1 w zw. z art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  2019,  poz.  1843),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”  odwołanie 

złożył wykonawca Eneria Spółka z o.o. z siedzibą w Izabelinie – Dziekanówku, zwany dalej 

„Odwołującym”.  

P

ostępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  pn.  „Budowa  instalacji  higienizacji  osadu  na  oczyszczalni  ścieków  

w  Jabłowie”  prowadzi  Zamawiający:  Gmina  Starogard  Gdański  z  siedzibą  w  Starogardzie 

Gdańskim.  Numer  ogłoszenia  o  zamówieniu:  611986-N-2019,  ogłoszenie  zamieszczono  

w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 18 października 2019 r. 

O

dwołanie  złożono  na  czynność  Zamawiającego  polegającą  na  wykluczeniu 

Odwołującego z postępowania i odrzuceniu jego oferty. 

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów Pzp: 

art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  poprzez  wykluczenie  wykonawcy  z  powodu  niewykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podczas gdy Odwołujący przedłożył wszystkie 

dokumenty wskazane w SIWZ, potwierdzając, iż spełnia on warunki udziału w postępowaniu, 

w tym warunki zdolności technicznej lub zawodowej; 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  poprzez  odrzucenie  oferty 

Odwołującego  jako  niezgodnej  

z  SIWZ  i  projektem  budowlanym,  podczas  gdy  oferta  ta  jest  zgodna  z  SIWZ  i  projektem 

budowlanym; 

art.  87  ust.  1  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania 

Odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień  treści  oferty,  podczas  gdy  w  okolicznościach  sprawy,  zwłaszcza  w  świetle 

niejednoznacznej  treści  dokumentacji  przetargowej,  wezwanie  Odwołującego  do  wyjaśnień 

treści oferty było konieczne. 

Odwołujący wnosił o: 

nakazani

e  Zamawiającemu  unieważnienia  decyzji  o  wykluczeniu  z  postępowania 

Odwołującego; 

nakazanie Z

amawiającemu unieważnienia decyzji o odrzuceniu oferty Odwołującego; 

nakazanie Zamawiającemu przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert oraz 

dokonania  wybo

ru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  pod  względem  kryteriów 

oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu; 


Odwołujący zaznaczył, że posiada interes we wniesieniu odwołania, który polega na 

tym,  iż  w  przypadku  uwzględnienia  odwołania  dojdzie  do  powtórnego  badania  ofert  oraz 

wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  w  świetle  kryteriów  oceny  ofert 

przyjętych w postępowaniu. 

Informacja  o  wykluczeniu  z  postępowania  i  odrzuceniu  oferty  została  doręczona 

Odwołującemu w dniu 20 stycznia 2020 r., tym samym termin na złożenie odwołania został 

zachowany. 

Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na rachunek UZP oraz doręczył 

Zamawiającemu kopię odwołania.  

Odnosząc  się  do  stanu  faktycznego,  Odwołujący  wskazał,  że  w  zakreślonym  przez 

Zamawiającego  w  SIWZ  terminie,  tj.  do  6  listopada  2019  r.  do  godz.  10:00.  złożył  ofertę  

w prowadzonym postępowaniu. 

W  dniu 

18  listopada  2019  r.  Zamawiający  na  podstawie  art.  26  ust.  2  Pzp  wezwał 

Odwołującego  do  złożenia  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 

a) 

wykazu  robót  budowlanych  wykonanych  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały  wykonane zgodnie z  przepisami prawa budowlanego i  prawidłowo ukończone,  przy 

czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez 

podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej 

przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych 

dokumentów  -  inne  dokumenty.  Zamawiający  nie  wymaga  złożenia  informacji  o  robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie; 

b) 

(…) g); 

h) 

kart  katal

ogowych  urządzeń  wchodzących  w  skład  linii  technologicznej  higienizacji 

osadów ściekowych. 

Dokumenty  należało  złożyć  do  dnia  26  listopada  2019  r.  w  siedzibie  Zamawiającego,  

w formie określonej w SIWZ.  

W  dniu  22  listopada  2019  r. 

Odwołujący  wystąpił  do  Zamawiającego  z  prośbą  

o przedłużenie terminu składania dokumentów o 2 dni robocze. Zamawiający wyraził zgodę.  

Pismem  z  dnia  25  listopada  2019  r.  Wykonawca  przesłał  do  Zamawiającego 

wszystkie  wskazane 

dokumenty,  w  tym  również  wykaz  robót  budowlanych  wraz  

z referencjami.  


Zamawiający ponownie w dniu 26 listopada 2019 r., na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp 

wezwał  Wykonawcę  do  złożenia  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których 

mowa  w  art.  25  ust.  1  Pzp  wskazując  te  same  dokumenty,  które  zostały  wymienione  

w piśmie z dnia 18 listopada 2019 r. Zamawiający wskazał, iż wymienione dokumenty należy 

złożyć do dnia 29 listopada 2019 r. w siedzibie Zamawiającego, w formie określonej w SIWZ. 

Odwołujący przesłał: 

zaświadczenie  Urzędu  Skarbowego  o  niezaleganiu  w  płatności  podatków, 

podwykonawcy - 

ALFA LAVAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (str. 2-4 pisma); 

kartę  katalogową  wymiennika  ciepła  osad/woda  firmy  ALFA  LAVAL  Sp.  z  o.o.  

(str. 5- 6 pisma); 

kartę katalogową Stacji dozowania polielektrolitu i pompy elektrolitu (str. 7-9 pisma); 

kartę  katalogową  granulatom  -  typoszereg  FAG  2  o  większej  wydajności  (str.  10-14 

pisma); 

kartę katalogową transportera tunelowego o wydajności 2,5 m3/h (str. 15 pisma); 

kartę katalogową myjki automatycznej (str. 16 pisma); 

kartę katalogową pompy osadu wraz z broszurą (str. 17-18 pisma). 

Odwołujący w dniu 2 grudnia 2019 r. został poinformowany na podstawie art. 92 ust 1 

pkt  2 i 3 Pzp,  że został  wykluczony  z  postępowania na  podst.  art.  24  ust.  1 pkt  12  ustawy 

Pzp z powodu n

iewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

W uzasadnieniu Zamawiający wskazał, że:  „Zgodnie z postanowieniem pkt 4.1 lit a) 

SIWZ,  dla  wykazania  spełniania  warunku  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  wymagane 

było  wykonanie  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli 

okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  zgodnie  z  zasadami  sztuki 

budowlanej  i  prawidłowo  1  roboty  budowlanej  obejmującej  budowę  obiektów  linii 

technologicznej do odwadniania i higi

enizacji osadów lub alternatywnie 1 roboty budowlanej 

obejmującej budowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qśrd 180 

m3  /h.  Wykonawca  w  odpowiedzi  na  wezwanie  zamawiającego  przedłożył  wykaz  dostaw,  

w  którym  wykazał  2  dostawy  wirówki  do  odwadniania  komunalnych  osadów  ściekowych. 

Mając  na  względzie,  że  warunek  dotyczył  obiektów  linii  technologicznej  a  nie  jednego  jej 

elementu (wirówka) zamawiający stwierdza, że Wykonawca nie wykazał spełniania warunku 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej.  Uwzględniając  fakt,  że  zamawiający  skorzystał  już  

z przepisu art. 26 ust. 3 Ustawy w tym zakresie i nie ma możliwości ponownego wezwania 

Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów postanowiono jak na wstępie.” 

Zamawiający  wskazał  ponadto,  iż  oferta  Odwołującego  została  odrzucona  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Jako  uzasadnienie  odrzucenia 

Zamawiający 

podniósł,  iż  pompa  dozująca  osad  ze  zbiornika  winna  mieć  wydajność  równą  1  m3/h, 


zaproponowano  pompę  nadawy  o  wydajności  od  2-10  m3/h.  Zaproponowana  pompa  nie 

spełnia  wymagań  SIWZ  oraz  projektu  budowlanego.  Dodatkowo  Zamawiający  wskazał,  iż 

Wykonawca nie złożył karty katalogowej zespołu wymienników ciepła. 

Na powyższą czynność Zamawiającego złożono odwołanie do KIO. 

Z

amawiający,  pismem  z  dnia  19  grudnia  2019  r.  anulował  swoje  czynności 

wykluczenia Odwołującego i odrzucenia jego oferty. O fakcie tym Zamawiający poinformował 

KIO. 

Wobec  powyższych  czynności  Zamawiającego,  Odwołujący  cofnął  odwołanie  wobec 

braku substratu przedmiotu zaskarżenia. 

Następnie  w  dniu  9  stycznia  2020  r.  Zamawiający  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp 

ponownie  wezwał  Odwołującego  do  złożenia  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 

a) 

wykazu  r

obót  budowlanych  wykonanych  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały  wykonane zgodnie z  przepisami prawa budowlanego i  prawidłowo ukończone,  przy 

czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez 

podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej 

przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych 

dokume

ntów  -  inne  dokumenty.  Zamawiający  nie  wymaga  złożenia  informacji  o  robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. 

b) 

kart  katalogowych  urządzeń  wchodzących  w  skład  linii  technologicznej  higienizacji 

osadów ściekowych. 

Zamawiający wskazał, iż wymienione dokumenty należało złożyć do dnia 14 stycznia 2020 r. 

w siedzibie Z

amawiającego, w formie określonej w SIWZ. 

W  dniu  13  stycznia  2020  r. 

Odwołujący  przesłał  do  Zamawiającego  wszystkie 

wymagane  dokumenty, 

w  tym  również  wykaz  robót  budowlanych  wraz  z  referencjami  oraz 

karty katalogowe następujących urządzeń: 

Wirówki dekantacyjnej typu ALDEC; 

Granulatora typu FAG 1 - wraz z rysunkiem technicznym; 

Transportera taśmowego tunelowego firmy 4ECO; 

Przenośników spiralnych firmy 4ECO typu U-200/U-700; 

Automatycznej Myjki wielozadaniowej Karcher; 

Spiralnego wymiennika ciepła ALSHE STW; 

Stacji przygotowania polielektrolitu typu KAM. 


Odwołujący w dniu 20 stycznia 2020 r. został poinformowany na podstawie art. 92 ust 

1 pkt 2 i 3 Pzp, że został wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy 

Pzp 

z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

W  uzasadnieniu  Zamawiający  wskazał  ponownie,  że  zgodnie  z  postanowieniem  

pkt 4.1 lit a) SIWZ, dla wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej 

wymagane było wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  zgodnie  z  zasadami 

sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  1  roboty  budowlanej  obejmującej  budowę  obiektów  linii 

technologicznej do odwadniania i higienizacji 

osadów lub alternatywnie 1 roboty budowlanej 

obejmującej budowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qśrd 180 

m3 /h. 

Zamawiający  wskazał,  iż  przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  obiektów  linii 

technologicznej  do  odwadniania i  higienizacji  osadów  na  oczyszczalni  ścieków  w  Jabłowie. 

związku z tak określonym zakresem rzeczowym zamówienia Zamawiający określił w trybie 

art.  22  ust.  1  Pzp,  niekwestio

nowany  przez  uczestników  postępowania,  warunek  udziału 

odnoszący  się  do  wymaganego  doświadczenia  zawodowego  wykonawcy.  Zamawiający 

wskazał,  że  brzmienie  warunku  udziału  jest  jednoznaczne  -  w  sytuacji,  kiedy  wykonawca 

zamierza  wykazać  się  doświadczeniem  polegającym  na  budowie  obiektów  linii  a  nie 

oczyszczalni  ścieków,  koniecznością  było  legitymowanie  się  1  robotą  budowlaną,  na  której 

zakres składały się łącznie: 

roboty  budowlanej  obejmującej  budowę  linii  technologicznej  do  odwadniania  i  higienizacji 

osadów. 

trakcie badania i oceny złożonych dokumentów Zamawiający uznał, że Odwołujący 

nie  spełniła  warunku  udziału  w  postępowaniu,  czego  konsekwencją  stało  się  wezwanie  

w trybie art. 26 ust. 3 Pzp z dnia 9 stycznia 2020 r. W odpowiedzi na wezwanie 

Odwołujący 

ponownie  złożył  wykaz  tych  samych  dostaw,  które  już  złożył  w  dniu  26  listopada  2019  r., 

modyfikacja polegała jedynie na zmianie opisu tytułu tabeli z „Wykazu zamówień” na „Wykaz 

robót”.  Dodatkowo  w  opisie  wykonanych  czynności  zamiast  dostaw  wirówek  wykonawca 

dodał fragment mający wskazywać, że zakres rzeczowy tych zamówień polegał na budowie 

elementów linii technologicznej. 

Zamawiający  wskazał, iż zamówienia referencyjne, na które powołał się wykonawca 

są tymi  samymi  zamówieniami,  które  nie  spełniały  warunku  udziału  w  postępowaniu  i  stały 

się przedmiotem wezwania do uzupełnienia, ocena ich przydatności dla spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu nie uległa zmianie. Wykonawca próbuje poprzez techniczną zmianę 

tytułu tabeli i nagłówka opisu dostaw wykazać spełnienie warunku dostawami, które warunku 


tego nie spełniają. Zamawiający podtrzymał twierdzenie, iż żadna ze wskazanych dostaw nie 

spełnia warunku udziału określonego jako robota budowlana. 

Zamawiający podtrzymał również swoją ocenę w zakresie dotyczącym niewykazania 

spełnienia  warunku  udziału  w  odniesieniu  do  wymogu  wykazania  robót  polegających  na 

budowie  obiektów  linii  technologicznej  do  odwadniania  i  higienizacji  osadów.  Wykazane 

dostawy  (co  potwierdza  zarówno  opis  zawarty  w  wykazie  złożonym  pierwotnie  jak  i  treści 

poświadczenia  należytego  wykonania  zamówienia),  polegały  wyłącznie  na  dostawie 

urządzeń  do  odwadniania  osadów,  a  nie  jak  tego  wymagał  Zamawiający  także 

(jednocześnie) obiektów linii do higienizacji osadów. 

Zamawiający  podtrzymał  stanowisko,  że  wirówka  jest  tą  częścią  instalacji,  która 

umożliwia  i  jest  odpowiedzialna  wyłącznie  za  proces  odwadniania  osadów,  a  fakt,  że 

odrębny/kolejny  element  instalacji  (który  nie  był  przedmiotem  żadnej  z  referencyjnych 

dostaw)  jest  odpowiedzialny  za  higienizację,  nie  powoduje,  że  sama  wirówka  jest  w  ten 

sposób obiektem dokonującym zarówno osuszania, jak i higienizacji osadów. 

W ocenie Z

amawiającego, stanowisko wykonawcy, z którego wynika, że bez wirówki 

niemożliwa jest skuteczna praca linii do odwadniania i higienizacji osadów - jest rzeczywiste, 

gdyż  higienizacji  podlegają  osuszone  odpady  ale  w  postępowaniu  warunek  dotyczył 

jednocześnie budowy obiektów linii technologicznej do odwadniania i higienizacji osadów. 

Odwołujący  zauważa,  że  przedstawiona  argumentacja  w  całości  jest  zbieżna  

z  argumentacją,  kiedy  to  po  raz  pierwszy  wykonawca  został  wykluczony  z  postępowania,  

a którą to czynność sam Zamawiający anulował. Pojawia się zatem pytanie czy ta czynność 

anulowania swych czynności nie była wykonana tylko dla pozoru.  

Zamawiający  wskazał  ponadto,  iż  oferta  Odwołującego  została  odrzucona  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Zgodnie  z  SIWZ  Z

amawiający  wymagał  od 

wykonawców  złożenia  w  trybie  art.  26  ust.  2  Pzp  w  celu  potwierdzenia,  że  oferowany 

przedmiot  zamówienia  spełnia  wymagania  Zamawiającego  min.  kart  katalogowych  dla 

systemu  automatycznego  mycia  instalacji  higienizacji.  Wykonawca  złożył  kartę  katalogową 

oferowanego granulatora firmy 4ECO SJ, przy czym dokument zawiera informację na temat 

wyposażenia  tego  urządzenia  w  automatyczny  system  mycia.  Zamawiający  podkreślił,  

iż żaden ze złożonych dokumentów nie zawiera potwierdzenia, że zaoferowane elementy linii 

technologicznej są wyposażone w jakikolwiek automatyczny system mycia. 

Zamawiający  zaprzeczył,  iż  nie  wskazał  w  treści  SIWZ,  co  potwierdza  schemat 

technologiczny,  że  system  musi  być  wyposażony  w  system  automatycznego  mycia  także 

reaktora  taśmowego,  a  nie  tylko  granulatora.  Okoliczność  ta  wynika  z  przyjętej  technologii 

eksploatacji  urządzeń.  Ze  złożonych  przez  Odwołującego  dokumentów  wynika  

(poza  granulatorem,  który  jest  wyposażony  w  system  automatycznego  mycia),  że 


wykon

awca nie zaoferował, poza myjką ogrodową Karcher, żadnego innego elementu tego 

systemu  mycia.  W  szczególności  system  nie  zawiera  koniecznego  i  wymaganego 

dokumentacją technologiczną elementu w postaci systemu automatycznego mycia istotnego 

elementu linii higienizacji, jakim jest reaktor taśmowy. 

Zamawiający  podkreślił,  iż  pominięcie  tego  elementu  w  obrębie  systemu 

automatycznego  mycia  instal

acji  higienizacji  stanowi  wadę  systemową,  która  uniemożliwi 

eksploatację systemu zgodnie z przeznaczeniem. System automatycznego mycia składa się 

z dysz zraszających, które umieszczone są wewnątrz urządzeń, rurociągów i elektrozaworów 

i  pompy  wody.  System 

służy  do  mycia  urządzeń  i  wyciągów  powietrza  poprocesowego  od 

wewnątrz  i  jest  uruchamiany  automatycznie  po  każdym  zakończeniu  pracy  instalacji. 

Zadaniem  systemu  automatycznego  mycia  jest  usuwanie  materiału  nagromadzonego 

wewnątrz  urządzeń  i  rurociągów  po  zakończeniu  pracy  instalacji,  tak  aby  nie  doszło  do 

zatkania  rurociągów  i  unieruchomienia  urządzenia  granulującego  podczas  ponownego 

startu. 

Myjka ręczna w ocenie Zamawiającego nie spełnia tych wymagań, ponieważ nie jest 

instalacją  do  pracy  automatycznej  lecz  urządzeniem  do  pracy  ręcznej  i  uniemożliwia mycie 

rurociągów  od  wewnątrz,  ponieważ  w  takim  wypadku  za  każdym  razem  musiałaby  być 

demontowane  i  ponownie  składane.  Dodatkowo  Zamawiający  podkreślił,  iż  przedmiotem 

zamówienia  jest  zautomatyzowany  system  higienizacji,  podczas  gdy  oferta  wykonawcy 

zawiera tylko i wyłącznie system mycia dla jednego urządzenia z tego systemu. 

W ocenie Odwołującego decyzja Zamawiającego o odrzuceniu jego oferty z uwagi na 

niezgodność jej treści z SIWZ jest błędna. Wbrew twierdzeniom Zamawiającego Odwołujący 

złożył karty katalogowe zgodnie z żądaniem Zamawiającego.  

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  iż  w  wypadku  robót  budowlanych  SIWZ  w  ogólności 

określa  co  jest  przedmiotem  zamówienia,  jednak  dopiero  projekt  budowlany  szczegółowo 

opisuje  c

o  i  jak  będzie  realizowane.  SIWZ  należy  czytać  w  całości  wraz  ze  szczególnym 

uwzględnieniem  projektu  budowlanego,  gdzie  zamieszczono  szczegółowo  wszystkie 

parametry  urządzeń.  Intencją  Odwołującego  było  złożenie  oferty  nie  tylko  zgodnej  z  SIWZ 

ale  także  najlepiej  dostosowanej  do  potrzeb  Zamawiającego,  które  zostały  sprecyzowane 

właśnie w projekcie budowlanym. Działanie Odwołującego pozostaje w zgodzie z dyspozycją 

z art. 31 Pzp. W

szelkie wątpliwości, jakie pojawiają się na tle opisu przedmiotu zamówienia 

win

ny  być  interpretowane  na  korzyść  wykonawcy,  nie  może  on  ponosić  negatywnych 

konsekwencji działania Zamawiającego.  

Decyzja  Zamawiającego  o  wykluczeniu  z  postępowania  Odwołującego  z  uwagi  na 

niewykazanie  przez  niego  warunku  zdolności  technologicznej  lub  zawodowej  jest  także 

błędna, bowiem Odwołujący złożył wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, 

w  których  wykazał  2  roboty  budowlane  polegające  na  dostawie,  montażu,  rozruchu  oraz  


w  jednym  wypadku  także  parametryzacji  wirówki  do  odwadniania  komunalnych  osadów 

ściekowych  o  wartości  powyżej  60.000  EUR  każda  z  nich.  Tym  samym  jego  zdaniem 

wykazał,  iż  zrealizował  budowę  obiektów  linii  technologicznej  do  odwadniania  i  higienizacji 

osadów.  Wirówka  jest  bowiem  tą  częścią  instalacji,  która  umożliwia  higienizację  osadów 

poprzez  prawidłowe  odwodnienie  osadu  (bez  wirówki  niemożliwa  jest  skuteczna  praca  linii 

do odwadniania i higienizacji osadów). 

Dodatkowo Zamawiający  błędnie argumentuje decyzję o wykluczeniu Odwołującego 

z  uwagi  na  to,  że  warunek  wskazany  w  pkt  4.1  lit  a)  SIWZ  dotyczył  obiektów  linii 

technologicznej  a  nie  jednego  jej  elementu  (wirówki).  W  zapisie,  na  jaki  powołuje  się 

Zamawiający,  nie  wykazano  listy  takich  obiektów,  ani  nie  użyto  słowa  „wszystkie”,  a  tym 

samym  nie  można  go  interpretować  jako  wymóg  przedstawienia  referencji  na  bliżej 

niesprecyzowane  obiekty  linii  technologicznej  (każda  taka  linia  może  się  składać  z  innych 

urządzeń).  Zapis  SIWZ  pozostawia  zatem  Wykonawcom  dowolność  z  zaprezentowaniu 

obiektów budowlanych, byleby należały one do linii technologicznej. 

Odwołujący  wskazywał,  że  wirówka  jest  jednym  z  najważniejszych  obiektów  linii 

technologicznej  do  odwadniania  komunalnych  osadów  ściekowych  i  tym  samym  poprzez 

przedstawienie  jej  w  zestawieniu  wykonanych  robót  został  spełniony  wymóg  SIWZ,  

aby wykazać się robotą w zakresie budowy obiektów linii technologicznej. 

Nie jest także prawdziwe stwierdzenie Zamawiającego,  iż  wirówka jest tylko jednym  

z  elementów  linii  technologicznej  do  odwadniania  komunalnych  osadów  ściekowych. 

S

twierdzić bowiem należy, iż w skład wirówki wchodzi także kilka innych, wymaganych przez 

Zamawiającego  w  SIWZ  urządzeń  linii  technologicznej  -  linii  do  odwadniania  i  higienizacji 

osadów, co widać na rysunku technicznym, znajdującym się na str. 43 oferty Odwołującego. 

W

irówka jest obiektem linii technologicznej służącej do odwadniania osadów, bez czego nie 

jest możliwa w dalszej mierze ich higienizacja, a nie jak wskazuje Zamawiający tylko jednym 

elementem  takiej  linii  technologicznej. 

W  skład  wirówki  wchodzi:  wirówka  dekantacyjna, 

Szafa sterownicza + Falowniki do napędów wirówki; Pompa nadawy; Przepływomierz osadu; 

Stacja  dozowania  polimeru;  Pompa  polimeru; 

Przepływomierz  polimeru;  Okablowanie; 

Orurowanie; 

Montaż;  Uruchomienie;  Transport.  Odwołujący  dodatkowo  szczegółowo  opisał 

zakres urządzeń objętych ofertą.  

Odnośnie automatycznej myjki Karcher Odwołujący wskazał, iż Zamawiający nigdzie 

w  SIWZ  nie  sprecyzował  oczekiwań  w  zakresie  systemu  automatycznego  mycia,  jedynymi 

kryteriami,  którymi  mógł  się  sugerować  Wykonawca  przygotowując  ofertę  w  zakresie  kart 

katalogowych  na  system  automatycznego  mycia  był  Opis  technologii  stanowiący  załącznik 

do SIWZ

, gdzie w pkt 1.3 wskazano jedynie, że granulator powinien być wyposażony w taki 


system

. Tym samym oczekiwania Zamawiającego zostały w pełni osiągnięte poprzez ujęcie 

systemu automatycznego mycia w karcie katalogowej dotyczącej granulatora. 

W

skazany  w  piśmie  Zamawiającego  z  dnia  20  stycznia  2020  r.  rysunek  technologii 

załączony  do  SIWZ  nie  zawiera  oznaczonego  kolorem  czerwonym  zaznaczenia  i  nie 

koresponduje  z  listą  z  listą  urządzeń,  które  powinny  składać  się  na  taki  system.  Nigdzie  

w  treści  SIWZ  nie  wskazano  wprost,  iż  system  automatycznego  mycia  musi  obejmować 

reaktor taśmowy. Istotny jest fakt, iż taki system nie stanowi odrębnej jednej całości i składa 

się z osobnych elementów, które zostały zawarte w poszczególnych urządzeniach. 

Odwołujący  potwierdził,  iż  wszystkie  urządzenia  wchodzące  w  skład  linii  do 

higienizacji  zostały  wyposażone  w  system  automatycznego  mycia,  co  znajduje 

od

zwierciedlenie  w  przesłanych  Zamawiającemu  kartach  katalogowych.  Załączenie  karty 

katalogowej  myjki  Karcher  miało  charakter  uzupełniający  o  sprzęt  pozwalający  na 

odpowiednie konserwowanie instalacji poprzez jej mycie od zewnątrz. 

Dodatkowo 

Odwołujący podkreślił, iż Pzp, definiuje w art. 2c PZP trzy rodzaje umów: 

umowę  dostawy,  umowę  o  roboty  budowlane  i  usługi.  Przy  czym  na  gruncie  ustawy  Pzp 

wykonanie  robót  budowlanych  polega  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce 

obiektu  budowlanego,  zaprojektowaniu  i  wykonaniu  r

obót  budowlanych  oraz  realizacji 

obiektu  budowlanego  za  pomocą  dowolnych  środków  przez  osobę  trzecią  -  w  rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane.  

Definicja robót budowlanych wymienia kilka rodzajów prac, które zaliczają się do tego 

rodzaju  usług,  a  wśród  nich  znajduje  się  także  montaż  urządzeń.  Z  kolei  przez  montaż, 

zgodnie  z  definicją  języka  polskiego,  należy  rozumieć  składanie,  łączenie,  ustawianie  

z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli oraz zakładanie instalacji. Oczywistym 

dla Od

wołującego jest, iż wykonanie montażu, rozruchu i parametryzacji wirówki jest robotą 

budowlaną,  zaś  sama  wirówka  jest  obiektem  linii  technologicznej.  Okoliczność  tę 

potwierdzają  referencje  załączone  przez  Odwołującego,  gdzie  w  ich  treści  wprost 

stwierdzono

,  iż  podwykonawca  Odwołującego  wykonał  roboty  budowlane,  polegające  na 

dostawie,  montażu,  rozruchu  oraz  parametryzacji  wirówki  dekantacyjnej  ALDEC  45  

w  ramach  budowy  oczyszczalni  ścieków.  Błędnie  zatem  Zamawiający  wskazuje,  

iż Odwołujący nie wykazał realizacji jednej roboty budowlanej obejmującej budowę obiektów 

linii technologicznej do odwadniania i higienizacji osadów. 

Wysuwane  przez  Z

amawiającego  nowe  żądania,  nie  sprecyzowane  dotychczas  

w treści SIWZ. wskazują, iż preferuje on konkretne rozwiązanie technologiczne (które nie są 

jednoznacznie opisane w treści SIWZ oraz załączonych dokumentach). Takie działanie może 

wskazywać  na  zaangażowanie  podmiotów  konkurencyjnych  w  jego  proces  decyzyjny. 

Potwierdzeniem tej okoliczności jest stanowisko Zamawiającego, wyrażone w piśmie z dnia 


09  stycznia  2020  r., 

gdzie  zamawiający  wskazuje  „Wymiennik  ciepła  powinien  odbierać 

ciepło  z  granulatora  i  transportować  ciepło  układem  wypełnionym  glikolem  do  odbiornika 

ciepła”,  tymczasem  takiego  rozwiązania  technologicznego  nie  wyrażono  nigdzie  w  treści 

SIWZ,  zaś takie  rozwiązanie  technologiczne  zaproponował  inny  wykonawca  ubiegający  się  

o udzielenie tego zamówienia. Powyższa sytuacja jednoznacznie wskazuje, iż Zamawiający 

zdecydowanie  preferuje  i  przyjmuje  za  swoje  rozwiązania  technologiczne  wskazane  przez 

inny podmiot biorący udział w postępowaniu. 

Z  uwagi  na 

przedstawione  w  odwołaniu  okoliczności,  decyzje  Zamawiającego  

o  wykluczeniu  Odwołującego  oraz  o  odrzuceniu  jego  oferty  zdaniem  Odwołującego  były 

bezzasadne  i  powinny  zos

tać  unieważnione,  a  czynność  badania  ofert  powtórzona  

z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy,  jak również  biorąc 

pod  uwagę  oświadczenia  i stanowiska  zawarte  w SIWZ,  złożonych  w  postępowaniu  

o  udzielenie 

zamówienia  ofertach,  wyjaśnieniach,  odwołaniu  wraz  z  załącznikami, 

także  wyrażone  ustnie  na  rozprawie  i  odnotowane  w protokole,  Izba  ustaliła 

zważyła, co następuje: 

Ustalono

,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

odwołania  w  całości  w  trybie  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp  i  nie  stwierdziwszy  ich,  Izba 

skierowała odwołanie na rozprawę  

Ustalono 

dalej, 

że 

wykonawca 

wnoszący 

odwołanie 

posiada 

interes  

w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  

w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwość dokonania w sposób nieprawidłowy 

czynności badania i oceny ofert, co w konsekwencji doprowadziło do decyzji o wykluczeniu 

Odwołującego z postępowania i odrzuceniu jego oferty, pozbawia Odwołującego możliwości 

uzyskania  zamówienia  i  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz 

wykonywania  zamówienia.  Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do 

rozpoznania odwołania, wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Do  postępowania  odwoławczego  przystąpienie  po  stronie  Zamawiającego  złożył 

wykonawca 

Instytut  Energii  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Barczewie.  Izba  potwierdziła 

skuteczność i prawidłowość zgłoszenia.  


W  odwołaniu  prawidłowo  przedstawiono  stan  faktyczny,  odtworzono  przebieg 

czynności  Zamawiającego  i  podano  zapisy  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotu sporu.  

Zamawiający i Przystępujący wnosili o oddalenie odwołania w całości. 

Dodatkowo,  na  podstawie  dokumentacji  postępowania  przesłanej  przez 

Zamawiającego  w  wersji  elektronicznej,  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  został  wykluczony  

z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  z  powodu  niewykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Zgodnie  z  postanowieniem  pkt  4.1  lit  a)  SIWZ,  dla  wykazania  spełniania  warunku 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  wymagane  było  wykonanie  w  okresie  ostatnich  5  lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w  tym  okresie,  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  1  roboty  budowlanej 

obejmującej budowę obiektów linii technologicznej do odwadniania i higienizacji osadów lub 

alternatywnie  1  roboty  budowlanej  obejmującej  budowę,  rozbudowę  oczyszczalni  ścieków  

o przepustowości minimum Qśrd 180 m 3/h. 

dokumentacji  postępowania  wynika,  że  przedmiotem  przetargu  jest  budowa 

obiektów linii technologicznej do odwadniania i higienizacji osadów na oczyszczalni ścieków 

w Jabłowie. Zakres zamówienia obejmuje: 

przebudowę/adaptację  istniejącego  pomieszczenia  zlokalizowanego  w  budynku 

t

echnologicznym  oczyszczalni,  dla  potrzeb  zainstalowania  części  instalacji  i  urządzeń  do 

higienizacji osadu, 

budowę zbiornika retencyjnego osadu V=15 m3 wraz z mieszadłem i instalacjami, 

budowę silosu na wapno V=30 m3 

budowę wiaty o wymiarach 4,4 m x 7,2 m na zgranulowany osad, 

montaż urządzeń i instalacji do odwodnienia i higienizacji osadu: 

granulator mieszający o wydajności 2 m3 

wirówka dekantacyjna o wydajności 8 m3 

- stacja dozowania polimeru, 

reaktor taśmowy o przepustowości 2,5 m3 

- pompa 

dozująca osad o wydajności 1 m3 /h wraz z przyłączem ze 

zespół podajników wapna 

zespół wymienników do odzysku ciepła, 

- system automatycznego mycia, 

przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznych / sterowniczych 


wykonanie systemu sterowani

a i automatyki wraz z wizualizacją procesu, 

wykonania instalacji wodno kanalizacyjnych / technologicznych 

rozruch technologiczny, 

utwardzenie terenu. 

Zamawiający  określił  rodzaj  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  -  jako  roboty 

budowlane, a nie dostawy. 

Zgodnie z art. 22 ust.  1

a Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 

oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania 

zamówienia,  w  szczególności  wyrażając je  jako  minimalne  poziomy  zdolności,  zaś  warunki 

udziału  w  postępowaniu  mogą  dotyczyć  w  szczególności  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej. 

Zamawiający określił w trybie art. 22 ust 1 Pzp, niekwestionowany przez uczestników 

post

ępowania, w tym przez  Odwołującego warunek udziału w postępowaniu odnoszący się 

do  wymaganego  doświadczenia  zawodowego  wykonawcy.  Ubiegający  się  o  zamówienie 

wykonawca miał obowiązek wykazać się następującym doświadczeniem zawodowym: 

a)  wykonanie  w  okresie 

ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i  prawidłowo  1  roboty  budowlanej  obejmującej  budowę  obiektów  linii  technologicznej  do 

odwadniania  i 

higienizacji  osadów  lub  alternatywnie  1  roboty  budowlanej  obejmującej 

budowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qśrd 180m3. 

Zdaniem  Zamawiającego  brzmienie  warunku  udziału  jest  jednoznaczne  -  kiedy 

wykonawca  zamierza  wykazać  się  doświadczeniem  polegającym  na  budowie  obiektów  linii 

koniecznością  było  legitymowanie  się  1  robotą  budowlaną,  na  której  zakres  składały  się 

łącznie roboty budowlane obejmujące budowę obiektów linii technologicznej do odwadniania 

i higienizacji osadów. 

Odwołujący w złożonych w trybie art. 26 ust 2 Pzp wykazie wykonanych prac wskazał 

następujące dostawy: 

Dostawa,  montaż,  rozruch  parametryzacji  wirówki  do  odwadniania  komunalnych 

osadów ściekowych, 

Dostawa,  montaż,  rozruch  parametryzacji  wirówki  do  odwadniania  komunalnych 

osadów ściekowych, 

Przedmiotem  obydwu  zamówień  referencyjnych  była  realizacja  przez  podmiot 

udost

ępniający  potencjał  Odwołującemu,  zamówień,  których  przedmiot  ograniczał  się 

wyłącznie do wykonania dostawy wirówki dekantacyjnej. 


Zamawiający uznał w trakcie badania i oceny złożonych dokumentów, że Odwołujący 

nie  spełnił  warunku  udziału  w  postępowaniu,  czego  konsekwencją  stało  się  wezwanie  

w  trybie  art.  26  ust  3  ustawy  Pzp  z  dnia  9.01.2020r. 

do  uzupełnienia  dokumentów  dla 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający  w  wezwaniu  jednoznacznie  wskazał,  że  Wykonawca  na  wezwanie 

zamawiającego  złożył  wykaz  zamówień,  w  którym  wymienił  2  dostawy  wraz  z  montażem  

rozruchem  parametryzacji  wirówki  do  odwadniania  komunalnych  osadów  ściekowych. 

Zamawiający  nie  może  uznać  tych  realizacji  za  potwierdzających  spełnianie  warunku  

z następujących powodów: 

zamawiający  wymagał  wykazania  roboty  budowlanej  obejmującej  budowę  obiektów  linii 

technologicznej 

do  odwadniania  i  higienizacji  osadów  a  nie  dostawy  z  montażem  jednego  

z  jej  elementów  (w  tym  przypadku  wirówki  do  odwadniania  komunalnych  osadów 

ściekowych), 

-  zakres  rzeczowy  wykazanych 

zamówień  nie  obejmuje  obiektów  higienizacji  odpadów  

a jedynie wirówkę do odwadniania osadów ściekowych. 

W odpowiedzi na takie wezwanie 

Odwołujący w piśmie z dnia 13.01.2020r. ponownie 

wskazał  dostawy,  które  zostały  pierwotnie  wykazane.  Modyfikacja  polegała  wyłącznie  na 

zmianie Opisu tabeli doświadczenia - zastąpienia określenia „Wykaz zamówień” określeniem 

„Wykaz  robót”.  Dodatkowo  w  opisie  wykonanych  czynności  zamiast  Dostaw  wirówek 

wykonawca  dodał  fragment  mający  wskazywać,  że  zakres  rzeczowy  zamówień  polegał  na 

budowie elementów linii technologicznej. 

Uwzględniając  jednak  fakt,  że  zamówienia  referencyjne,  na  które  powołują  się 

wykonawca  są  tymi  samymi  zamówieniami,  które  nie  spełniały  warunku  udziału  

w postępowaniu i stały się przedmiotem wezwania do uzupełnienia, ocena ich przydatności 

dla  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  nie  uległa  zmianie.  Wskutek  uzupełnienia 

dokumentów nie uległ zmianie przedmiot zamówień referencyjnych. Zamawiający podtrzymał 

stanowisko

, że żadna ze wskazanych dostaw nie spełnia warunku udziału określonego jako 

robota budowlana. 

Zamawiający  podtrzymał  również  ocenę  w  zakresie  dotyczącym  niewykazania 

spełnienia  warunku  udziału  w  odniesieniu  do  wymogu  wykazania  robót  polegających  na 

budowie  „obiektów  linii  technologicznej  do  odwadniania  i  higienizacji  osadów”.  Wykazane 

dostawy  (co  potwierdza  zarówno  opis  zawarty  w  wykazie  złożonym  pierwotnie,  jak  i  treści 

poświadczenia należytego wykonania zamówienia) polegały na dostawie wyłącznie urządzeń 

do  odwadniania  osadów,  a  nie  jak  tego  wymagał  Zamawiający  także  (jednocześnie) 

obiektów linii do higienizacji osadów. 


Zamawiający  podtrzymał  stanowisko,  że  wirówka  jest  tą  częścią  instalacji,  która 

umożliwia  i  jest  odpowiedzialna  wyłącznie  za  proces  odwadnianie  osadów.  Fakt,  że 

odrębny/kolejny  element  instalacji  (który  nie  był  przedmiotem  żadnej  z  referencyjnych 

dostaw)  jest  odpowiedzialny  za  h

igienizację,  nie  powoduje,  że  sama  wirówka  jest  w  ten 

sposób  obiektem  dokonującym  zarówno  osuszania  jak  i  higienizacji  osadów.  Nie  przeczy 

powyższemu  stanowisko  Wykonawcy,  z  którego  wynika,  że  bez  wirówki  niemożliwa  jest 

skuteczna  praca  linii  do  odwadniani

a  i  higienizacji  osadów  -  jest  to  oczywiste,  ponieważ 

higienizacji podlegają osuszone osady, ale w postępowaniu warunek dotyczył jednocześnie 

budowy obiektów linii technologicznej do odwadniania, jak i higienizacji osadów. 

Mając  na  względzie  przedstawioną  argumentację,  jak  również  uwzględniając  fakt 

zastosowania  w  postępowaniu  procedury  art.  26  ust  3  Pzp  czynność  wykluczenia  

z postępowania stała się obligatoryjna. 

Oferta  Odwołującego  została  również  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy Pzp. 

Z

godnie z modyfikacją SIWZ z dnia 06.11.2019r. Zamawiający w pkt 5.7 SIWZ dodał 

się  literę  h)  w  brzmieniu:  „karty  katalogowe  urządzeń  wchodzących  w  skład  linii 

technologicznej higienizacji osadów ściekowych”.  

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymagał od wykonawców złożenia w trybie art. 26 ust 

2  Pzp  w  celu  potwierdzenia, 

że  oferowany  przedmiot  zamówienia  spełnia  wymagania 

Zamawiającego,  m.in.  kart  katalogowych  dla  systemu  automatycznego  mycia  instalacji 

higienizacji. 

Załączniku  zawierającym  Opis  przedmiotu  zamówienia,  w  zakresie  odnoszącym 

się  do  systemu  automatycznego  mycia  Zamawiający  przedstawił  schemat  technologiczny 

wskazujący  na  komponenty  systemu  odnoszące  się  do  systemu  automatycznego  mycia. 

System  ten  składa  się  z  pompy  wody,  elektrozaworów,  rurociągów  dostarczających  wodę 

taśmowego  oraz  granulatora  i  dysz  zraszających.  Całość  sterowana  z  systemu  sterowania  

i w pełni automatyczna. 

Wykonawca odpowiadając na wezwanie w trybie art. 26 ust 2 Pzp złożył m.in. kartę 

katalogową  oferowanego  granulatora  firmy  FourEco  SJ.  Dokument  zawiera  informację  na 

temat  wyposażenia tego  właśnie urządzenia  w  automatyczny  system mycia.  Jednak  żaden 

ze  złożonych  dokumentów  nie  zawiera  potwierdzenia,  że  zaoferowane  elementy  linii 

technologicznej są wyposażone w jakiekolwiek automatyczny system mycia. 

Zamawiający  wezwał  Wykonawcę  w  trybie  art.  26  ust  3  PZP  do  uzupełnienia  kart 

katalogowych  urządzeń  wchodzących  w  skład  linii  technologicznej.  higienizacji  osadów 

ściekowych. 


Ten przedstawił karty katalogowe urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej 

higienizacji osadów ściekowych dla „Automatyczna myjka wielozadaniowa KARCHER”. 

Wykonawca  na  wezwanie  Zamawiającego  uzupełnił  karty  katalogowe  dla 

Automatycznej  myjki  wielozadaniowej  KARCHER.  Dokument  przedstawia  myjkę  ogrodową 

lub o podobnych zastosowaniu, 

która jest urządzeniem nietechnologicznym. 

Wykonawca  oświadczył  jednocześnie,  że  odnośnie  automatycznej  myjki  Karcher 

Zamawiający  nigdzie  w  SIWZ  nie  sprecyzował  oczekiwań  w  zakresie  systemu 

automatycznego  mycia,  a  jedynymi  kryteria

mi, którymi  mógł  się sugerować Wykonawca na 

system  automatycznego  mycia  był  Opis  technologii  stanowiący  załącznik  do  SIWZ,  gdzie  

pkt  1.3  wskazano  jedynie,  że  granulator  powinien  być  wyposażony  w  taki  system.  

Tym  samym  w  ocenie  Wykonawcy,  oczekiwania  Za

mawiającego  zostały  w  pełni  osiągnięte 

poprzez ujęcie systemu automatycznego mycia w karcie katalogowej dotyczącej granulatora, 

a  załączenie  karty  katalogowej  myjki  Karcher  miało  charakter  uzupełniający  

o  sprzęt  pozwalający  na  odpowiednie  konserwowanie  instalacji  poprzez  jej  mycie  od 

zewnątrz. 

Zamawiający  nie  zgadza  się  z  takim  stanowiskiem.  Dokumentacja  techniczna,  

w  szczególności  schemat  technologiczny,  zawiera  wskazanie  elementów  systemu 

automatycznego  mycia  instalacji.  Nie  ulega  wątpliwości  że  system  ten,  poza  myciem 

granulatora  musi  być  wyposażony  w  system  automatycznego  mycia  także  dla  reaktora 

taśmowego.  Poza  schematem  technologicznym  zawartym  w  SIWZ  wynika  to  z  przyjętej 

technologii  eksploatacji  urządzeń,  o  czym  jak  się  zdaje,  Wykonawca  nie  ma  wiedzy. 

Obowiązkiem  wykonawcy  było  dostarczenie  kompletu  kart  katalogowych  wszystkich 

urządzeń  wchodzących  w  skład  linii  technologicznej  higienizacji  osadów  ściekowych.  Poza 

granulatorem, 

który,  co  ma  wynikać  z  karty  katalogowej  jest  wyposażony  w  automatyczny 

system mycia, wykonawca nie zaoferował, poza myjką ogrodową Karcher, żadnego innego 

elementu  tego  systemu  mycia.  W  szczególności  system  nie  zawiera  koniecznego  

i  wymaganego dokumentacją  technologiczną  elementu  w  postaci  systemu automatycznego 

mycia  istotn

ego  elementu  linii  higienizacji  jakim  jest  reaktor  taśmowy.  Pominięcie  tego 

elementu  w  obrębie  systemu  automatycznego  mycia  instalacji  higienizacji  stanowi  wadę 

systemową,  która  uniemożliwi  eksploatację  systemu  zgodnie  z  przeznaczeniem.  System 

automatyczne

go  mycia  składa  się  z  dysz  zarażających,  które  umieszczone  są  wewnątrz 

urządzeń  rurociągów  elektrozaworów,  pompy  wody.  System  służy  do  mycia  urządzeń  

i  wyciągów  powietrza  poprocesowego  od  wewnątrz  i  jest  uruchamiany  automatycznie  po 

każdym  zakończeniu  pracy  instalacji.  Zadaniem  systemu  automatycznego  mycia  jest 

usuwanie materiału nagromadzonego wewnątrz urządzeń i rurociągów po zakończeniu pracy 


instalacji, 

tak  aby  nie  doszło  do  zatkania  rurociągów  i  unieruchomienia  urządzenia 

granulującego podczas ponownego 

Myjka ręczna typu Karcher nie spełnia tych wymagań, ponieważ nie jest instalacją do 

pracy automatycznej lecz urządzeniem do pracy ręcznej i uniemożliwia mycie rurociągów od 

wewnątrz,  w  takim  bowiem  przypadku  za  każdym  razem  musiałoby  dojść  do  demontażu  

i ponownego 

złożenia. 

Dodatkowo podkreślono,  że przedmiotem  zamówienia był  zautomatyzowany  system 

higienizacji,  podczas  gdy  oferta  zawiera  wyłącznie  system  mycia  dla  jednego  urządzenia  

z  tego  systemu.  Zamawiający  uwzględnił  fakt,  że  w  postępowaniu  zastosowano  już  art.  26 

ust. 3 ustawy Pzp, więc czynność odrzucenia oferty stała się obligatoryjna.  

Biorąc  powyższe  ustalenia  pod  uwagę,  Izba  uznała,  że  odwołanie  nie  zasługiwało  na 

uwzględnienie i w całości podlegało oddaleniu. 

Izba uznała, że nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 

12 ustawy Pzp

, a decyzja o wykluczeniu Odwołującego miała prawidłowy charakter. Ocena 

dokonana  przez  Zamawiającego,  w  tym  wniosek,  że  Odwołujący  nie  wykazał  spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu była uzasadniona. 

W  SIWZ  Zamawiający  określił,  że  wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  ma  wykazać  się  doświadczeniem  rozumianym  jako  wykonanie  w  okresie 

ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

1  roboty  budowlanej  obejmującej  budowę  obiektów  linii  technologicznej  do  odwadniania  i 

higienizacji osadów lub alternatywnie 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę 

oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qśrd 180 m 3/h. 

Odwołujący  wskazał  na  wykonanie  dwóch  dostaw  wirówek  dekantacyjnych  z 

elementami  montażu.  Przedstawione  doświadczenie  referencyjne  nie  odpowiada  w  ocenie 

Izby doświadczeniu wymaganemu warunkiem udziału. 

Przede  wszystkim  podkreślenia  wymaga,  iż  w  warunku  określono,  że  należy 

legitymować się doświadczeniem w budowie obiektów linii technologicznej do odwadniania i 

higienizacji odpadów. Następnie w opisie przedmiotu zamówienia jako takie obiekty uznano 

co  najmniej  wirówkę,  rurociąg  taśmowy,  granulator,  stację  polimeru,  pompy,  system 

automatycznego  mycia  i  inne  wymienione  w  punkcie  2.1.5  SIWZ

.  Oznacza  to,  że  zadania, 

które  w  wykazie  przedstawił  Odwołujący  odnosiły  się  tylko  do  jednego  rodzaju  obiektu  – 

wirówki  dekantacyjnej.  W  ocenie  składu  warunek  referował  natomiast  do  obiektów, 

rozumianych  jako  więcej  niż  jeden  element  systemu  odwadniania  i  higienizacji.  Przy  czym 


Izba  nie  zgadza  się  z  wykładnią  warunku  prezentowaną  przez  Zamawiającego  i 

Przystępującego, że koniecznym było wykazanie się doświadczeniem w wykonywaniu robót 

budowlanych  na  obiektach  oddzielnie  linii  odwadniania  i  oddzielnie  na  linii  higienizacji.  

W  ocenie  składu  orzekającego  Izby  wystarczającym  było  przedstawienie  doświadczenia  

w  wykon

aniu  robót  budowlanych  dla  więcej  niż  jednego  obiektu,  bez  znaczenia  w  którym 

miejscu  linii  technologicznej  (odwadnianie,  czy  higienizacja)  te  obiekty  były  umiejscowione. 

Pośrednio  taką  interpretację  warunku  można  wywieść  również  z  jego  drugiej  części,  gdzie 

można  było  wykazać  się  posiadaniem  doświadczenia  przy  robotach  budowlanych 

obejmujących  budowę,  rozbudowę  oczyszczalni  ścieków  o  przepustowości  minimum  Qśrd 

180m3

, czyli obiektu o większym stopniu skomplikowania niż wykonanie linii technologicznej. 

Jeżeli  więc  można  było  wykazywać  spełnienie  warunku  przez  wykonanie  oczyszczalni 

ścieków,  to  tym  bardziej  potwierdzając  posiadanie  wymaganego  doświadczenia  należało 

wskazać wykonanie roboty budowlanej więcej niż jednego obiektu na linii technologicznej, a 

nie 

tylko posiłkować się dostawą jednego z urządzeń na takiej linii. W odmiennym przypadku 

ustalony  warunek  miałby  nieproporcjonalny  charakter  i  dyskryminował  wykonawców 

posiadających doświadczenie przy realizacji większych i bardziej skomplikowanych obiektów 

budowlanych.  

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nie ulega wątpliwości, że Odwołujący wykazał, 

że  posiada  doświadczenie  związane  z  jednym  z  elementów  linii  technologicznej,  to  jest 

dostawą  wirówek.  Doświadczenie  to  dotyczy  więc  jednego  obiektu  linii.  Wirówka  jest 

pojedynczym  elementem  składowym  linii,  jednym  z  urządzeń.  Izba  zgadza  się  ze 

stanowiskiem  Odwołującego,  że  taki  element  może  składać  się  z  wielu  składowych  części, 

tym  niemniej 

nadal  będzie  to  tylko  jeden  obiekt  linii  o  złożonej  budowie.  Zamawiający 

wymagał  natomiast  doświadczenia  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  odnoszących  się 

do co najmniej dwóch obiektów linii. Takiego doświadczenia Odwołujący nie zaprezentował, 

również  w  momencie  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp. 

Dos

trzeżenia  wymaga,  że  Zamawiający  wzywając  Odwołującego  do  uzupełnienia 

dokumentów  w  sposób  wyraźny  wyartykułował  swoje  wątpliwości  odnośnie  do 

przedstawionego  wykazu  i  referencji.  W  wezwaniu  wskazano,  że  w  warunku  wymagano 

roboty  budowlanej,  nie  dostawy  jednego  elementu. 

Izba  zgadza  się  z  twierdzeniem,  że 

wirówka jest częścią instalacji, która umożliwia higienizację osadów przez ich odwodnienie, 

co  nie  zmienia  faktu,  że  jest  to  nadal  tylko  część  linii  technologicznej,  jeden  z  rodzajów 

obiektów,  podczas  gdy  warunek  udziału  odnosił  się  do  co  najmniej  kilku  obiektów.  Innymi 

słowy,  Zamawiający  wymagał  przedstawienia  jednej  roboty  budowlanej  obiektów  linii 

technologicznej,  a  Odwołujący  przedstawił  doświadczenie  dla  dwóch  prac  z  jednym 

obiektem.  


Wyjaśniając  z  jego  rodzaju  pracami  w  przypadku  wykazu  referencyjnego  mamy  w 

przedmiotowym  postępowaniu  do  czynienia  (dostawy  czy  roboty  budowlane),  nie  można 

zapominać,  że  ustawa  Pzp  zawiera  własne  definicje  pojęć  dostawa,  obiekt  budowlany  i 

roboty  budowlane

.  Przez  dostawę  rozumie  się  nabywanie  rzeczy  oraz  innych  dóbr,  w 

szczególności  na  podstawie umowy  sprzedaży,  dostawy,  najmu,  dzierżawy  oraz  leasingu  z 

opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. 

Za  obiekt  budowlany  uważa  się  wynik  całości  robót  budowlanych  w  zakresie  budownictwa 

lub 

inżynierii  lądowej  i  wodnej,  który  może  samoistnie  spełniać  funkcję  gospodarczą  lub 

techniczną.  Przez  roboty  budowlane  należy  rozumieć  wykonanie  albo  zaprojektowanie  i 

wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub 

obiektu  budowlanego,  a  także  realizację  obiektu  budowlanego,  za  pomocą  dowolnych 

środków,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego.  Nie  jest  zatem 

konieczne odwoływanie się do przepisów prawa i definicji pojęć z innych dziedzin, w tym do 

prawa budowlanego, a domniemywać należy, iż Zamawiający formułując warunki udziału w 

postępowaniu, pojęcia tam użyte definiował w sposób właściwy ustawie Pzp.  

W  ocenie  składu  orzekającego  Izby  prace  referencyjne  z  wykazu  Odwołującego  nie 

były  robotami  budowlanymi.  Posiadane  doświadczenie  należało  określić  jako  wykonanie 

dostaw,  które  w  ramach  ich  realizacji  obejmowały  montaż  urządzeń.  Dostarczane  wirówki 

były montowane w ciągu technologicznym na obiektach. Wbrew twierdzeniom Odwołującego 

nie  wykonano  robót  budowlanych  polegających  na  montażu  obiektu  budowlanego,  ale 

wykonano dostawę urządzeń z elementami montażu tych urządzeń.  

Tylko  na  marginesie  zauważyć  można,  że  biorąc  pod  uwagę  definicję  ustawy  Pzp 

p

ojęcia  „obiekt  budowlany”  w  przypadku  dostarczenia  pojedynczego  elementu  ciągu 

technologicznego  nie  może  być  mowy  o  realizacji  obiektu  jako  całości  robót  budowlanych, 

który  może  samodzielnie  pełnić  funkcję  gospodarczą  lub  techniczną.  Wirówka  jest  tylko 

ele

mentem  linii,  a  za  taki  obiekt  można  byłoby  uznać  całą  linię  lub  co  najmniej  kilka  jej 

kluczowych  elementów.  Nie  bez  przyczyny  więc  Zamawiający  wymagał  doświadczenia  w 

realizacji prac związanych z więcej niż jednym obiektem linii.  

Reasumując, Izba uznała, że zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp nie 

mógł zostać uwzględniony.  

Izba  w  składzie  rozpoznającym  odwołanie  nie  uznała  również  zasadności  zarzutów 

naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. 

Z  dokumentacji 

projektowej,  a  w  szczególności  z  rysunków  technicznych,  będących 

integralną częścią SIWZ wynika, że Zamawiający wymagał systemu automatycznego mycia 


dla całej linii. Opisano, że system ten składa się z pompy wody, elektrozaworów, rurociągów 

dostarczających  wodę  taśmowego  oraz  granulatora  i  dysz  zraszających.  Zamawiający 

wymagał  także  załączenia  kart  katalogowych  dla  urządzeń  wchodzących  w  skład  linii 

technologicznej higienizacji osadów ściekowych, a więc także dla systemu automatycznego 

mycia.  Dodatkowo  w 

części  opisowej  dokumentacji  technicznej  zaznaczono,  że  w  skład 

wyposażenia granulatora ma wchodzić automatyczny system mycia (symbol N5), natomiast 

z rysunku oznaczonego symbolem T7 wynikało, że system mycia granulatora był oddzielnym 

elementem,  zamawianym  obok  systemu  mycia  zlokalizowanego  na  pompie  i  zaworach. 

Właśnie  do  oznaczeń  systemu  mycia  z  uwzględnieniem  pompy  i  zaworów  (czyli  części 

rysunkowej  dokumentacji  technicznej)  odwoływał  się  Zamawiający  w  decyzji  o  odrzuceniu 

oferty Odwołującego.  

Odwołujący przedstawił kartę katalogową systemu automatycznego mycia jedynie dla 

granulatora  oraz  wskazał,  że  załączenie  karty  katalogowej  myjki  Karcher  miało  charakter 

uzupełniający  o  sprzęt  pozwalający  na  odpowiednie  konserwowanie  instalacji  poprzez  jej 

mycie od 

zewnątrz. Podobne stwierdzenia znalazły się w odwołaniu. 

W ocenie składu orzekającego Izby oznacza to, że oferta Odwołującego w warstwie 

przedmiotowej, odnoszącej się do opisanych w SIWZ wymagań dla przedmiotu zamówienia, 

nie  odpowiada  tr

eści  SIWZ  i  jest  z  nią  niezgodna.  Tym  samym  decyzję  Zamawiającego  o 

odrzuceniu oferty należało uznać za prawidłową.  

Dostrzeżenia  wymaga,  że  Odwołujący  w  odwołaniu,  następnie  na  rozprawie  przed 

Izbą składał wewnętrznie sprzeczne oświadczenia. Z jednej strony wynika bowiem, że myjkę 

zaoferowano uzupełniająco,  celem konserwacji urządzeń  z  zewnątrz,  a Odwołujący  uważa, 

że  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  jedynie  granulator  miał  być  wyposażony  w 

system  automatycznego  mycia  (tak  wyjaśnienia  i  treść  odwołania)  i  takie  rozwiązanie 

zaoferował  w  ofercie.  Z  drugiej  jednak  strony  Odwołujący  na  rozprawie  próbował  wywołać 

wrażenie, że zaoferowana myjka jest częścią urządzeń linii technologicznej do odwadniania i 

higienizacji  odpadów,  może  być  odpowiednio  zamontowana  w  ciągu  technologicznym  do 

dysz  zraszających  i  pełnić  funkcję  automatycznego  systemu  mycia  poszczególnych 

urządzeń  od  wewnątrz,  w  tym  rurociągu  taśmowego.  Przy  czym  Odwołujący  stanowczo 

podkreślał,  że  Zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  i  SIWZ  nie  określił  poziomu 

automatyzacji dla systemu mycia.  

Dla  Izby  tezy  zaprezentowane  w  wyjaśnieniach,  odwołaniu  oraz  na  rozprawie  są 

wewnętrznie  sprzeczne,  składane  na  rozprawie  wyjaśnienia  nie  są  przekonujące,  stąd  nie 

mogły  one  przesądzić  o  zasadności  zarzutów.  Dodatkowo  Odwołujący  nie  potrafił  na 

rozprawie wyjaśnić w jaki sposób przebiegał będzie proces automatycznego mycia urządzeń 

przy  zastosowaniu  myjki

,  kiedy  taki  system  będzie  uruchamiany,  w  jaki  sposób,  czy  jego 


obsługa  wymaga  ingerencji  ludzkiej,  na  czym  polega  automatyzm  systemu.  Wskazywał  na 

rozwiązania,  które  z  pewnością  nie  wynikają  z  treści  jego  oferty  i  złożonych  dokumentów 

przedmiotowych 

(automatyczny system włączania i wyłączania zasilania dla myjki). Odnosił 

się do części rysunków technologicznych, przy omawianiu których w odwołaniu wskazywał, 

że nie są one częścią systemu mycia (dysze zraszające, zawory). Z oferty i uzupełnionych 

dokumentów przedmiotowych nie wynika w żadnym miejscu, że myjka jest montowana jako 

część linii technologicznej procesu higienizacji. Można było odnieść na rozprawie wrażenie, 

że w dużej mierze są to rozwiązania budowane na potrzebę chwili, a nie opis zaoferowanej 

technologii.  

Co do opisu przedmiotu zamówienia i rysunków technicznych, to podkreślić należy, iż 

dla  profesjonalisty  ich  t

reść  i  wygląd  oraz  opis  nie  powinna  stanowić  problemu  ze 

zidentyfikowaniem  podstawowych  wymagań  Zamawiającego.  W  decyzji  o  odrzuceniu 

Zamawiający  odwołał  się  do  schematu  technologicznego,  który  zawierał  wskazanie 

elementów systemu automatycznego mycia instalacji. Nie jest prawdą, że na schemacie tym 

jedynie granulator miał być wyposażony w system automatycznego mycia. Sam Odwołujący 

w  odwołaniu  i  na  rozprawie  odnosząc  się  do  tego  schematu,  odnosił  się  do  elementów 

systemu  innych  niż  granulator,  to  jest  rurociągu  taśmowego.  Powyższe  w  ocenie  Izby 

oznacza, że Odwołujący doskonale zdawał sobie sprawę, że to obiekty linii technologicznej, 

w  szczególności  rurociąg  muszą  być  czyszczone  przy  użyciu  systemu  automatycznego 

mycia.  Odwołujący  takiego  rozwiązania  technologicznego  nie  zaoferował,  co  oznacza,  że 

złożył ofertę nie odpowiadającą wymaganiom przedmiotu zamówienia.  

Z tych powodów Izba uznała, że zarzuty nie zasługiwały na uwzględnienie.  

Reasumując  Izba  uznała  za  niezasadne  zarzuty  naruszenia  przez  Zamawiającego 

przepisów wymienionych w petitum odwołania. Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że 

Zamawiający  naruszył  wskazywane  przepisy  ustawy  Pzp,  a  jego  działania  miały  charakter 

świadomy i celowy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak 

w sentencji.  


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972) 

zmienionego  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r. 

zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 47),  w tym w szczególności § 5 ust. 4. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie: 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel