KIO 164/20 WYROK dnia 11 lutego 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 164/20 

WYROK 

 z dnia 11 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

Protokolant:    

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu w  Warszawie na rozprawie w dniu 10 lutego 2020 r. 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę: 

Arkadis  Sp.  z  o.  o.  S1  Sp.  k.  (ul.  Jasielska  11/skr.  p.  2,  38-120  Czudec) 

w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego:  Gmina  Miasta  Zakopane  (Kościuszki  13,  34-500 

Zakopane), 

orzeka: 

Oddala odwołanie; 

Kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego:  Arkadis  Sp.  z  o.  o.  S1  Sp.  k.  (ul. 

Jasielska 11/skr. p. 2, 38-120 Czudec)  i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w  Krakowie. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 164/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  PZP] 

prz

ez zamawiającego: Gminę Miasto Zakopane,  którego przedmiotem jest „Pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego realizowanego w procedurze 

„zaprojektuj  i  wybuduj”    o  nazwie:  »Budowa  Centrum  Komunikacyjnego  w  Zakopanem«”, 

znak  BZP.271.69.2019,  N

r  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  2019/S 

210-513633; O

głoszenie nr 638607-N-2019 z dnia 2019-12-24 r. Odwołujący - Arkadis Sp. z 

o.o. S1 Sp.k. 

zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

I.  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  2  pkt  5  Pzp  - 

wybór  oferty  wykonawcy  GEOART  jako  oferty 

najkorzystniejszej,  podczas  gdy  to  oferta  Odwołującego  jest  ofertą  najkorzystniejszą  w 

świetle ustanowionych w postępowaniu kryteriów oceny ofert; 

II. art. 91 ust. 1 Pzp - 

nieprzyznanie ofercie Odwołującego 10 punktów w kryterium oceny pn. 

„Doświadczenie  personelu  wykonawcy”,  podczas  gdy  Odwołujący  w  toku  postępowaniu 

wykazał, że dysponuje Koordynatorem nadzoru S. C., legitymującym się doświadczeniem w 

wykonaniu usługi nadzoru, spełniającym warunki określone przez Zamawiającego, zdobytym 

przy  zadaniu  pn.  „Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacją  zadania  pn.  »Strefa 

Aktywności  Gospodarczej  w  m.  Siedliska,  Gmina Bobowa  —  budowa  dróg«”,  w  okresie od 

dnia 29.11.2017 r. do dnia 2.01.2019 r., realizowanym przez wykonawcę EUROINWEST R. 

M. na rzecz Gminy Bobowa; 

III.  art.  91  ust.  1  Pzp  - 

nieprzyznanie  ofercie Odwołującego  10  punktów  w  kryterium  oceny 

pn. „Doświadczenie personelu wykonawcy”, podczas gdy Odwołujący w toku postępowaniu 

wykazał, że dysponuje Koordynatorem nadzoru S. C., legitymującym się doświadczeniem w 

wykonaniu usługi nadzoru, spełniającym warunki określone przez Zamawiającego, zdobytym 

przy 

zadaniu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem 

dwóch obiektów inżynierskich zlokalizowanych w miejscowości Czchów w ciągu DK 75 w km 

35+730  na  potoku  Zelina  oraz  w  miejscowościach  Jasna  Podłopień  w  ciągu  DK  28  w  km 

99+413  na  potoku  Suchy  Potok",  w  okresie  od  dnia  17.03.2017  r.  do  dnia  18.12.2018  r., 

realizowanym przez wykonawcę ABE CONSULTING S.c. na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie; 

IV.  art.  91  ust.  1  Pzp  -  nieprzyznanie  ofercie  Odw

ołującego  10  punktów  w  kryterium  oceny 

pn. „Doświadczenie personelu wykonawcy”, podczas gdy Odwołujący w toku postępowaniu 

wykazał, że dysponuje Koordynatorem nadzoru S. C., legitymującym się doświadczeniem w 

wykonaniu usługi nadzoru, spełniającym warunki określone przez Zamawiającego, zdobytym 


przy  zadaniu  pn.  „Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  933  Gorlice  -  Nowy  Żmigród  -  Dukla 

polegająca  na  budowie  mostu  na  potoku  Kłopotnica  w  km  21+385  wraz  z  dojazdami  i 

przebudowie  oraz  budowie  niezbędnej  infrastruktury  technicznej,  budowli  i  urządzeń 

budowlanych  w  m.  Pielgrzymka”,  w  okresie  od  dnia  3.04.2019  r.  do  dnia  14.11.2019  r., 

realizowanym  przez  wykonawcę  AB  CONSULTING  S.c.  na  rzecz  Podkarpackiego  Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie; 

V. art. 91 ust. 1 Pzp - 

nieprzyznanie ofercie Odwołującego 10 punktów w kryterium oceny pn. 

„Doświadczenie  personelu  wykonawcy”,  podczas  gdy  Odwołujący  w  toku  postępowaniu 

wykazał, że dysponuje Koordynatorem nadzoru S. C., legitymującym się doświadczeniem w 

wykonaniu usługi nadzoru, spełniającym warunki określone przez Zamawiającego, zdobytym 

przy zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w 

km 22+617,45 do 22+745,12 polegająca na budowie mostu w km 22+692 wraz z dojazdami i 

niezbędną  infrastrukturą  w  m.  Pielgrzymka”,  w  okresie  od  dnia  3.04.2019  r.  do  dnia 

14.11.2019  r.,  realizowanym  przez  wykonawcę  AB  CONSULTING  S.c.  na  rzecz 

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie; 

 VI.  art.  87  ust.  1  Pzp  -  zaniec

hanie  wezwania  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  w 

zakresie treści oferty, tj. dokumentów złożonych na potwierdzenie, że Koordynator nadzoru 

S.  C. 

legitymuje  się  doświadczeniem  w  wykonaniu  co  najmniej  3  usług  nadzoru, 

spełniającym warunki określone przez Zamawiającego na potrzeby kryterium oceny ofert pn. 

„Doświadczenie personelu wykonawcy”; 

VII. art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw z art. 90 ust. 3 Pzp - zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy 

GEOART  oraz  należytej  oceny  jego  wyjaśnień  -  pomimo,  że  cena  oferty  GEOART  była 

rażąco  niska,  niewspółmierna  do  kosztu  wykonania  zamówienia  a  wyjaśnienia  są 

niewiarygodne, niezgodne z wymaganiami SIWZ oraz nie poparte należycie dowodami. 

VIII.  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  26  ust.  3  Pzp  -  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy 

GEOART  w  związku  z  niewykazaniem  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  -  dysponowania  osobami,  które  zostaną 

skierowane  do  realizacji  zamówienia,  legitymującymi  się  kwalifikacjami  zawodowymi, 

uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im 

powierzone  (pkt  12.132.  SIWZ),  podczas  gdy  w  Wykazie  osób  wykonawca  GEO-ART 

wskazał na osoby, które nie będą w jego dyspozycji; 

IX.  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  -  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  GEOART  z 

postępowania, podczas gdy podmiot ten w wyniku zamierzonego działania  - dla wykazania 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej  w  zakresie  dysponowania  osobami,  które  zostaną  skierowane  do  realizacji 

zamówienia, 

legitymującymi 

się 

kwalifikacjami 

zawodowymi, 

uprawnieniami, 

doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone (pkt 


12.1.3.2.  SIWZ)  wskazał  na  osoby,  które  nie  będą  w  jego  dyspozycji,  czym  wprowadził 

Zamawiającego w błąd co do spełniania warunku udziału w postępowaniu; 

X. art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp - zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy 

GEOART  z  powodu  niezgodności  z  ustawą    -  zakaz  zmiany  oferty  po  terminie  składania 

ofert, podczas gdy wykona

wca w ramach wyjaśnień ceny oferty dokonał zmiany treści oferty 

polegającej na wprowadzeniu podwykonawców, pomimo pierwotnej jednoznacznej deklaracji 

w ofercie w zakresie samodzielnego wykonania zamówienia;  

XI. ewentu

alnie innych przepisów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z uzasadnienia. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  1. 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 2. powtórzenia procesu badania i 

oceny ofert 

w postępowaniu, w tym przyznania Odwołującemu maksymalnej liczby punktów 

w  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Doświadczenie  personelu  wykonawcy”,  3.  wykluczenia 

wykonawcy  GEOART  z  postępowania,  4.  odrzucenia  oferty  wykonawcy  GEOART,  5. 

dokonania  wyboru  oferty 

Odwołującego jako  oferty  najkorzystniejszej  w wyniku ponownego 

badania i oceny ofert. 

Wykonawca wskazał, że posiada interes w skorzystaniu ze środków ochrony prawnej 

z  uwagi  na  to,  że  Zamawiający  dokonał  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z 

naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na skutek czego Odwołujący 

stracił  szansę  na  uzyskanie  zamówienia.  Zamawiający  nie  przyznał  Odwołującemu 

maksymalnej  liczby  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Doświadczenie  personelu 

wykonawcy, tj. osoby - 

Koordynatora nadzoru posiadającego uprawnienia do nadzorowania 

w  specjalności  drogowej”  (dalej  jako  „Doświadczenie  personelu  wykonawcy'),  mimo  że 

Odwołujący  w  toku  postępowania  wykazał,  że  dysponuje  Koordynatorem  nadzoru 

legitymującym  się  wymaganym  doświadczeniem  w  wykonaniu  3  nadzorów  spełniających 

warunki  określone przez Zamawiającego  i  w  związku z tym  powinien  uzyskać maksymalną 

liczbę  punktów  w  przedmiotowym  kryterium  (30  pkt).  Następnie  Zamawiający  —  na  skutek 

przyznania ofercie Odwołującego nieprawidłowej liczby punktów ww. kryterium oceny ofert - 

dokonał  wyboru  oferty  wykonawcy  GEOART  Geodezja  i  Budownictwo  J.  P.,  ul.  Rynek  38, 

470  Czarny  Dunajec  (dalej  jako  „GEOART').  Tymczasem  w  rzeczywistości  to  oferta 

Odwołującego  była  najkorzystniejsza  w  świetle  kryteriów  oceny  ofert  ustalonych  w 

postępowaniu.  Ponadto  Zamawiający  zaniechał  odrzucenia  oferty  wybranej,  która  zawiera 

rażąco  niską  cenę.  Zamawiający  zaniechał  należytej  oceny  wyjaśnień  złożonych  przez 

wykonawcę  oraz  ich  weryfikacji.  Niezależnie  od  tego  Zamawiający  zaniechał  wykluczenia 

wykonawcy  GEOART  z  postępowania  mimo  niespełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu, przedstawienia nieprawdziwych informacji, jak również  zaniechał odrzucenia 


oferty 

wykonawcy GEOART, mimo że treść jego oferty została zmodyfikowania po terminie 

składania  ofert,  na  co  wskazuje  sprzeczność  jej  treści  z  treścią  wyjaśnień  w  zakresie ceny 

oferty,  oraz  - 

jak  wynika  to  z  wyjaśnień  -  zamówienia  realizowane  będzie  z  udziałem 

podwykonawców,  a  wykonawca  GEOART  -  w  ofercie  oraz  w  JEDZ  —  zapewnił  o 

samodzielnej  realizacji  zamówienia.  Gdyby  Zamawiający  rzetelnie  ocenił  ofertę 

Odwołującego, w tym prawidłowo zbadał dokumenty złożone przez niego dla potwierdzenia 

dysponowania 

Koordynatorem  nadzoru  legitymującym  się  wymaganym  doświadczeniem  w 

wykonaniu  3  nadzorów  spełniających  warunki  określone  w  SIWZ  oraz  treść  wyjaśnień 

wykonawcy  GEOART  w  zakresie  ceny  oferty,  Zamawiający  przyznałby  Odwołującemu 

maksymalną  liczbę  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Doświadczenie  personelu 

wykonawcy”, zaś ofertę wykonawcy GEOART odrzuciłby w związku z rażąco niską ceną. W 

takiej  sytuacji  to  Odwołujący  uzyskałby  przedmiotowe  zamówienie,  bowiem  nie  podlega 

wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta miałaby 

najwięcej  punktów  w  kryteriach  oceny  ofert.  Odwołujący  miałby  szansę  prawidłowego 

wykonania zamówienia, uzyskania zysku oraz potwierdzenia prawidłowego wykonania. Brak 

uzyskania powyższych - stanowi jego szkodę. 

W uzasadnieniu wskazał w szczególności na następujące okoliczności: 

(…) 

W  pkt  23.2  SIWZ  Zamawiający  określił  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Doświadczenie 

personelu wykonawcy” z wagą 30 pkt. Zamawiający opisał kryterium w następujący sposób: 

Zamawiający  przyzna  punkty  w  tym  kryterium  w  oparciu  o  załączony  do  oferty  wykaz, 

oświadczenie  i  dowody  potwierdzające  prawidłowość  ich  realizacji  (wzór  wykazu  i 

oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do siwz) świadczonych w okresie ostatnich 6 lat licząc 

od  daty  wyz

naczonej  na  składanie  ofert,  usług  przez  Koordynatora  nadzoru,  nad  robotami 

realizowanymi  w  procedurze  „zaprojektuj  i  wybuduj”  polegającymi  na  przebudowie  lub 

rozbudowie  drogi  publicznej.  Za  każdy  wykazany  nadzór  potwierdzony  dowodami 

wykazującymi  jego  należyte  sprawowanie  i  spełniający  powyższe  warunki,  wykonawca 

otrzyma 10 punktów, maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 30 punktów. 

Wykonawca który nie załączy do oferty wykazu wraz z dowodami potwierdzającymi należyte 

wykonanie usług w nim "mienionych wraz z oświadczeniem Koordynatora nadzoru, uzyska w 

tym kryterium 0 punktów. 

UWAGA!!! Zamawiający informuje ze wykazane przez wykonawcę doświadczenie personelu 

osoby posiadającej uprawnienia do nadzorowania w specjalności drogowej (musi dotyczyć 

osoby  Ko

ordynatora nadzoru jaką wykonawca wykazuje na spełnienie warunku opisanego w 

pkt-12.1.32siwz

”. 

W pkt 13.5. SIWZ Zamawiający określił jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania 

punktów w kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie personelu wykonawcy”: 


„W  celu  uzyskania  punktów  w  kryterium  wyboru  oferty  najkorzystniejszej:  Doświadczenie 

personelu  wykonawcy  tj.  Koordynatora  Nadzoru  posiadającego  uprawnienia  do 

nadzorowania  w  specjalności  drogowej  należy  do  oferty  załączyć  wykaz  tych  usług  wraz  z 

dowodami 

(np. referencje) potwierdzającymi ich należyte świadczenie - wzór wykazu stanowi 

załącznik  nr  10  do  siwz.  Niezałączenie  do  oferty  wymaganego  wykazu  lub  dowodów 

potwierdzających 

należyte 

świadczenie 

wykazanych 

usług 

skutkować 

będzie 

nieprzyznaniem wykonawcy 

punktów w kryterium doświadczenia personelu wykonawcy”. 

Dnia  2.12.2019  r.  oferty  w  postępowaniu  złożyli  m.in.  wykonawcy  GEOART  oraz 

Odwołujący.  Wartość  oferty  GEOART  wynosiła  375.150,00  zł  brutto,  zaś  wartość  oferty 

Odwołującego  733.262,32  zł  brutto.  Wykonawca  GEOART  i  Odwołujący  zaoferowali 

analogiczne  warunki  w  zakresie  pozostałych  kryteriach  oceny  ofert  (30  dniowy  termin 

płatności,  dysponowanie  Koordynatorem  nadzoru  posiadającym  doświadczenie  wymagane 

przez  Zamawiającego  przy  wykonaniu  3  usług  nadzoru).  Jednocześnie  Zamawiający 

poinformował, że zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 1 mln zł brutto. 

Odwołujący  załączył  do  oferty  -  w  celu  uzyskania  punków  w  kryterium  oceny  ofert  pn. 

„Doświadczenie  personelu  wykonawcy”  —  dokumenty  wymagane  w  pkt  13.2.  SIWZ,  tj. 

wykaz  usług,  gdzie  doświadczenie  zdobył  Koordynator  nadzoru  S.  C.  oraz  referencje 

potwierdzające, że osoba ta świadczyła usługę nadzoru inwestorskiego przy tych zadaniach. 

Wykazane 

doświadczenie S. C. jako Koordynatora nadzoru dla zadania: 

pn.  Utworzenie  Tuchowskiej  Strefy  Aktywności  na  terenach  poprzemysłowych  w  m. 

Tuchów  –  budowa  dróg  publicznych  (….)  Zamawiający:  Gmina  Tuchów;  Wykonawca 

usługi nadzoru: EUROINWEST R. M.; Inspektor  nadzoru ds. drogowych: S. C.; 

2.  pn. Strefa Ak

tywności w m. Siedliska, Gmina Bobowa - budowa dróg; (…)  Zamawiający: 

Gmina  Bobowa;  Wy

konawca  usługi  nadzoru:  EUROINWEST  R.  M.;  Inspektor    nadzoru 

ds. drogowych: S. C. 

3.  pn.  Zaprojekt

owanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  związanych  z  remontem  (została 

wykonana przebudowa obiektów wraz z dwóch obiektów inżynierskich zlokalizowanych w 

Czchów  w  ciągu  DK  75  w  km  215+730  na  potoku  Zelina  oraz  w  miejscowości  Jasna 

Podłopień  w  ciągu  DK  28  w  km  99+413  na  potoku  Suchy  Potok;  (…)  Zamawiający: 

Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  Autostrad  odział  w  Krakowie;  Wykonawca  usługi 

nadzoru: ABE CONSULTING Spółka Cywilna; Inspektor nadzoru ds. drogowych: S. C.i; 

pn.  „Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  Nr  993  Gorlice  Nowy  Żmigród  -  Dukla  w  km 

22+617,45  do  224745,12  polegająca  na  budowie  mostu  w  km  22+692  z  dojazdami  i 

infrastrukturą  w  m.  Pielgrzymka;  (…)  Zamawiający:  Podkarpacki  Zarząd  Dróg 

Wojewódzkich  w  Rzeszowie;  Wykonawca  usługi  nadzoru  AB  CONSULTING  Spółka 

Cywilna; Inspektor nadzoru ds. drogowych: S. C. . 


pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice Nowy Żmigród - Dukla (…) polegająca 

na  budowie  mostu  w  km  22+692  z  dojazdami  i  infrastrukturą  w  m.  Pielgrzymka;  (…) 

Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie; Wykonawca usługi 

nadzoru AB CONSULTING Spółka Cywilna; Inspektor nadzoru ds. drogowych: S.  C. . 

Odwołujący wraz z wykazem złożył referencje od podmiotów EUROINWEST R. M. (pismo z 

dnia  22.11.2019  r.)  oraz  ABE  CONSULTING  S.c.,  (pismo  z  dnia  26.11.2019  r.)  i  AB 

CONSULTING  S.c.,  (pismo  z  dnia  26.11.2019  r.)  w  których  potwierdzono,  że  S.  C.  pełnił 

funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. kontraktach. 

7.  Pismem  z  dnia 

15.01.2020  r.  (doręczonym  Odwołującemu  w  wiadomości  e-mail  z  dnia 

16.01.2020 r.) Zamawiający poinformował o wyniku postępowania. 

Zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy GEOART (łącznie 70 pkt w kryteriach oceny 

ofert).  Oferta  O

dwołującego  uplasowała  się  na  2  miejscu  (łącznie  50,69  pkt).  Co  istotne  - 

Odwołujący  uzyskał  jedynie  10  pkt  w  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Doświadczenie  personelu 

wykonawcy”. Dwie oferty zostały odrzucone. 

 W 

uzasadnieniu Zamawiający wskazał, że w przypadku oferty Odwołującego - przyznał jej 

tylko  10  pkt  w  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Doświadczenie  personelu  wykonawcy”  -  bowiem 

tylko doświadczenie zdobyte przez S. C. przy realizacji usługi pn. „Utworzenie Tuchowskiej 

Strefy Aktywności Gospodarczej na terenach poprzemysłowych w m. Tuchów - budowa dróg 

publicznych” odpowiadało warunkom określonym w pkt 23.2. SIWZ. 

Co  do  doświadczenia  S.  C.  zdobytego  przy  realizacji  usługi  pn.  „Pełnienie  nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania pn. »Strefa Aktywności Gospodarczej w m. Siedliska, 

Gmina  Bobowa 

—  budowa  dróg«”  Zamawiający  wskazał,  że  z  treści  ogłoszenia  o 

zamówieniu nr 609484-N-2017 z dnia 31.10.2017 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych wynika, że nadzór inwestorski dotyczył nadzoru nad budową drogi wewnętrznej 

a  nie  drogi  publicznej,  jak  wymagano  w  pkt  23.2.  SIWZ.  Zamawiający  przytoczył  fragment 

ww. ogłoszenia (…).  

Z  kolei  co  do  doświadczenia  S.  C.  zdobytego  przy  realizacji  pozostałych  wskazanych 

usług  Zamawiający  zbiorczo  wskazał,  że  pełnienie  tam  nadzoru  inwestorskiego  dotyczyło 

obiektów mostowych, które nie stanowią „w rozumieniu technicznym ustanawianego wymogu 

drogi  publicznej  i  przepisów  ustawy”.  Zamawiający  podniósł,  że  w  pkt  12.1.3.1  a)  SIWZ 

dokonał rozróżnienia obiektów przywołując stosowany akt prawny: 

„a)  Przez  węzeł,  obiekt  mostowy„  miejsce  obsługi  podróżnych  Zamawiający    rozumie: 

Obiekty budowlane zdefiniowane w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach   publicznych 

(Dz.U. z 2018 poz. 2068 ze zm.) 

Zamawiający w toku postępowanie nie wzywał Odwołującego - w trybie art. 87 ust. 1 Pzp 

do złożenia wyjaśnień w zakresie powołanego doświadczenia S. C. . 


Dnia  13  grudnia  2019  r.  Zamawiający  skierował  do Wykonawcy  GEOART  wezwanie  w 

trybie art. 90 ust. 1 Pzp, w zakresie kalkulacji zaoferowanej przez wykonawcę ceny, żądając 

w tym zakresie wyjaśnień oraz przedstawienia dowodów na ich poparcie. Zamawiający żądał 

wskazania  następujących  informacji:  „Wyjaśnienia  i  dowody  powinny  w  szczególności 

dotyczyć takich elementów jak:  Jakie czynniki ekonomiczne wpłynęły na ukształtowanie tak 

korzystnej dla  zamawiającego ceny usługi nadzoru inwestorskiego? 

2. Jak długo pracuje Pani w branżowym składzie osobowym podanym w ofercie? 

 3.  Na 

jakich  zasadach będzie Pani  zatrudniała inspektorów  branżowych i  jaką    przewiduje 

Pani dla nich wysokość wynagrodzenia ? 

4.  Czy  w  Pani  kalkulacji  zostały  zachowane  minimalne  stawki  wynagrodzenia  za  prace 

adekwatne do rodzaju umów z zatrudnionymi do realizacji zadania inspektorami branżowymi 

i jakie to są stawki ?  

5. Czy w ofercie brała Pani uwagę wydłużenie okresu nadzoru bez zmiany wynagrodzenia? 

6. Czy w ofercie uwzględniła Pani wykonywanie na  żądanie Zamawiającego  przedmiarów, 

kosztorysów i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru  robót dla prac projektowych i 

związanych  z  nimi  robót  budowlanych  zleconego  zadania,  mogących  wystąpić  a 

nieprzewidywanych  w  chwili  zawierania  umowy  z  Wykonawca  i  niniejszej  umowy,  do 

wysokości 15% wartości robót budowlanych?”.  

12.  W  odpowiedzi  na  wezwanie

,  Wykonawca  GEOART  w  piśmie  z  17  grudnia  2019 

przedstawił lakoniczne wyjaśnienia, poparte jedynie oświadczeniami prywatnymi, niezgodne 

z wymaganiami SIWZ oraz nie zawierające odpowiedzi na wszystkie z pytań zadanych przez 

Zamawiającego.  Mimo  tych  okoliczności,  Zamawiający  uznał,  że  cena  oferta  GEOART  nie 

jest rażąco niska. 

I.  Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp - 

nieprzyznanie ofercie Odwołującego 10 punktów 

w kryterium oceny pn. „Doświadczenie personelu wykonawcy”.   

1)  przy 

realizacji  zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 

»»Strefa  Aktywności  Gospodarczej  w  m.  Siedliska,  Gmina  Bobowa  —  budowa  dróg««” 

przez wykonawcę EUROINWEST R. M. na rzecz Gminy Bobowa. 

Odwołujący  załączył  do  oferty  poświadczenie  podmiotu  EUROINWEST  R.  M.  z  dnia 

22.11.2019  r.,  w  którym  wskazano,  że  S.  C.  pełnił  funkcję  inspektora  nadzoru  

inwestorskiego w specjalności drogowej, mostowej oraz sanitarnej, przy realizacji w systemie 

„projektuj  i  zabuduj”  ww.  kontraktu.  Zadanie  obejmowało  budowę  lub  przebudowę  drogi 

publicznej. 

Dla  potwierdzenia  powyższej  okoliczności  Odwołujący  przedstawił  fragment 

dokumentacji ww. zdania, tj. Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego, gdzie wprost wskazano, 

że przedmiotem robót była droga gminna: 

„1.2.  Charakterystyczne  parametry  określające  zakres  robót  budowalnych.  Zakres 

zamówienia obejmuje: 


.  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  branży  drogowej  oraz  branż  towarzyszących 

(uzbrojenie  terenu  w  infrastrukturę  techniczną,  likwidacja  kolizji)  wraz  ze  szczegółowymi 

specyfikacjami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarami robót w 

oparciu  o  niniejsze  PFU,  2. 

Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem  uzgodnień  i  decyzji 

pozwalających wykonać prace budowlane w oparciu o obowiązujące przepisy, 3. Utrzymanie 

drogi  gminnej  dojazdowej  na  terenie  'budowy  w  stanie  niepogorszonym  i  zapewniającym 

bezpieczny  ruch  pojazdów  do  daty  przejęcia  terenu  budowy  przez  zamawiającego,  4. 

Zapewnienie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas prowadzenia robót (organizacja 

na czas robót projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),  5. Wykonanie pozostałych robót 

budowalnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej  wykonanej  przez  wykonawcę  i 

zaakceptowanej przez za

mawiającego: a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, b) Roboty 

ziemne (korytowanie pod konstrukcję jezdni, chodników, wykopy pod likwidacje sieci, wykopy 

pod projektowane uzbrojenie terenu), c) 

Budowa drogi gminnej na terenie Strefy Aktywności 

Gospodarczej  z  placem 

do  zawracania  zlokalizowanym  na  końcu  drogi  (nazywana  dalej 

„droga  gminna  SAG”),  d)  Budowa  skrzyżowania  z  drogą  gminną  (była  droga  wojewódzka 

981),  e) 

Budowa  prawostronnego  chodnika  oraz  lewostronnego  bezpiecznika  na  całej 

długości przedmiotowego odcinaka drogi gminnej SAGA, f) Budowa zjazdów publicznych, g) 

Budowa  kanalizacji  deszczowej  z  odprowadzeniem  wód  opadowych  do  odbiornika,  h) 

Budowa  przepustu  drogowego  pod  koroną  drogi  gminnej  SAG,  i)  Przebudowa  lub  remont 

istniejącego systemu odwodnienia — rowu otwartego. 

Wskaza

ł,  że  w  myśl  art.  2  ust.  1  pkt  4  ustawy  z  dnia  21.03.1985  r.  o  drogach  publicznych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) - 

droga gminna jest drogą publiczną: Art. 2.1. Drogi publiczne ze 

względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: 1) drogi krajowe; 2) 

drogi wojewódzkie; 3) drogi powiatowe; 4) drogi gminne. 

przy realizacji zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z 

remontem dwóch obiektów inżynierskich zlokalizowanych w miejscowości Czchów (…): 

zadanie  obejmowało  budowę  lub  przebudowę  drogi  publicznej.  W  myśl  przepisów 

powołanej  przez  Zamawiającego  ustawy  o  drogach  publicznych  drogę  definiuje  się  jako 

budowlę wraz z obiektami inżynierskimi, stanowiącą całość techniczno - użytkową (art. 4 pkt 

2 ustawy): 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

3)  droga  - 

budowlę  wraz  z  drogowymi  obiektami  inżynierskimi,  urządzeniami  oraz 

instalacjami,  stanowiącą  całość  techniczno  -  użytkową,  przeznaczoną  do 

prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym; 

Ponadto  w  przepisach  tych  obiekt  mostowy  definiuje  się  jako  budowlę  przeznaczoną  do 

przeprowadzenia drogi (art. 4 pkt 13 ustawy): 

„13) obiekt mostowy - budowlę przeznaczoną 

do  przeprowadzenia  samodzielnego  ciągu  pieszego  lub  pieszo-rowerowego,  szlaku 


wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, 

w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę;”. 

Również w orzecznictwie przyjmuje się, że most jest częścią drogi publicznej:  

Wyrok NSA z dnia 11.12.2018 r., sygn. akt II OSK 498/18:  

„Prawidłowo Sąd I instancji uznał, że "wiadukt” jako obiekt mostowy (pkt 13 art. 4 ustawy o 

drogach  publicznych)  jest  drogowym  obiektem  inżynierskim  (pkt  12),  wobec  czego  stanowi 

część drogi (pkt 2). Wiadukt znajduje się wprawdzie nad linią kolejową włożoną na działce nr 

(…) której użytkownikiem wieczystym jest S.A., to jednak Sąd I instancji prawidłowo podzielił 

stanowisko  organu, 

że  leży  on  w  ciągu  wspomnianej  drogi  wewnętrznej,  Płożonej  na 

działkach  nr    pozostającej  bezspornie  w  zarządzie  Gminy  K.,  z  czym  wiąże  się  obowiązek 

jego utrzymania. 

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21.09.2016 r., sygn. akt II SA/Gd 361/16: 

„Zgodnie bowiem z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. 

U.  z  2015  r.,  poz.  460)  użyte  w  ustawie  określenie  "droga”  oznacza  budowlę  wraz  z 

drogowymi  obiektami  inżynierskimi,  urządzeniami  oraz  instalacjami,  stanowiącą  całość 

techniczno-

użytkową,  przeznaczoną  do  prowadzenia  ruchu  drogowego,  zlokalizowaną  w 

pasie  drogowym  Natomiast  w  myśl  art  4  pkt  13  tej  ustawy  określenie  "obiekt  mostowy” 

oznacza  budowlę  przeznaczoną  do  przeprowadzenia  drogi,  samodzielnego  ciągu  pieszego 

łub  pieszo-rowerowego,  szlaku  wędrówek  zwierząt  dziko  żyjących  lub  innego  rodzaju 

komunikacji nad przeszkodą terenową, w   most, wiadukt, estakadę, kładkę. Z powyższych 

przepisów wynika zatem, że most jest częścią drogi publicznej i stanowi budowlę. 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24.04.2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 2001/07: 

Wiadukt jako drogowy obiekt inżynierski (art. 4 pkt 11 i 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

diwach publicznych - 

Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) mieści się pod pojęciem drogi, 

której definicja zawarta jest w art. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych. 

Zatem - 

mając na względzie, że droga w świetle przepisów ustawy o drogach publicznych - 

obejmuje  również  obiekty  inżynierskiej  -  nie  może  być  wątpliwości,  że  wykonanie  robót 

budowlanych  związanych  z  remontem  dwóch  obiektów  inżynierskich  zlokalizowanych  w 

miejscowości  Czchów  w  ciągu  DK  75  w  km  35+730  na  potoku  Zelina  oraz  w 

miejscowościach  Jasna  Podłopień  w  ciągu  DK  28  w  km  99+413  na  potoku  Suchy  Potok  - 

obejmowało  budowę  lub  przebudowę  drogi  publicznej.  Niezależnie  od  powyższego  ww. 

zadanie  obejmowało  budowę  lub  przebudowę  drogi  publicznej  znajduje  potwierdzenie  w 

dot

yczącej go dokumentacji. Wskazał na fragmenty dokumentacji zadania: Roboty drogowe: 

Roboty  drogowe  winny  być  tylko  w  sprzyjających  warunkach  atmosferycznych.  Przy 

prowadzeniu  robót  nie  dopuszczać  do  powstania  szkód  w  przyległych  obiektach  (…); 

Grubość nawierzchni na obiekcie nie może przekraczać…. cm (…) 


przy  realizacji  zadania  pn..  „Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  933  Gorlice  —  Nowy 

Żmigród — Dukla  (…) 

Zadanie   

obejmowało  budowę  lub  przebudowę  drogi  publicznej.  W  myśl  przepisów 

powołanej  przez  Zamawiającego  ustawy  o  drogach  publicznych  drogę  definiuje  się  jako 

budowlę wraz z obiektami inżynierskimi, stanowiącą całość techniczno - użytkową (art. 4 pkt 

2 ustawy): 

przy  realizacji  zadania  pn.  „Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  933  Gorlice  -  Nowy 

Żmigród - Dukla  (…): Powołał się na okoliczności i przepisy prawa jak powyżej.  

W  konsekwencji  nieprzyznanie  przez  Zamawiającego  ofercie  Odwołującego  10  punktów  w 

odniesieniu  do  każdego  z  zadań  w  kryterium  oceny  pn.  „Doświadczenie  personelu 

wykonawcy” w związku z doświadczeniem S. C. stanowiło (zdaniem wykonawcy) naruszenie 

art. 91 ust. 1 Pzp, a wybór  oferty wykonawcy GEOART jako oferty najkorzystniejszej zw. z 

art.  2  pkt  5  Pzp  także  dokonany  został  z  naruszeniem  ustawy  Pzp,  albowiem  oferta 

wykonawcy powinna uzyskać 70,69. 

II.  Naruszenie 87 ust. 1 Pzp - 

zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w 

zakresie treści oferty - dokumentów złożonych na potwierdzenie, że Koordynator nadzoru 

S.  C.  le

gitymuje  się  doświadczeniem  w  wykonaniu  na  potrzeby  kryterium  oceny  pn. 

„Doświadczenie personelu wykonawcy”: 

Zamawiający  w  toku  postępowania  nie  wezwał  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  treści 

oferty w trybie art. 87 ust. 1 Pzp. Tymczasem jak wynika z treści zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  - 

Zamawiający  miał  szereg  wątpliwości  co  do  treści  dokumentów 

złożonych  przez  Odwołującego  w  celu  uzyskania  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  pn. 

„Doświadczenie  personelu  wykonawcy”.  Zamawiający  w  szczególności  mógł  w  toku 

postępowania wezwać Odwołującego do złożenia wyjaśnień co do tego czy:  doświadczenie 

S.  C. 

w  pełnieniu  funkcji  inspektora  nadzoru  w  ramach  wskazanych  zadań  dotyczyło 

przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej czy drogi wewnętrznej -odpowiadało wymogom 

określonym w pkt 23.2. SIWZ.  

III.  Naruszenie  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  Pzp  -  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

wykonawcy  GEOART  oraz  należytej  oceny  jego  wyjaśnień  -  cena  oferty  była  rażąco 

niska,  niewspółmierna  do  kosztu  wykonania  zamówienia  a  wyjaśnienia  są 

niewiarygodne, niezgodne z wymaganiami SIWZ oraz nie poparte należycie dowodami. 


1.  W

yjaśnienia  nie  uwzględniają  wymagań  treści  opisu  przedmiotu  zamówienia  oraz  są 

dowodem  na  okoliczność,  że  cena  wykonawcy  jest  rażąco  niska,  a  nawet  —  poniżej 

minimalnych kosztów wykonania zamówienia.  Brak uwzględniania kosztów: 

1)  dojazdu  inspekto

rów  nadzoru  -  za  wyjątkiem  jednego  inspektora  dojeżdżającego  z 

Czarnego  Dunajca. 

W  zakresie  kosztów  transport  —  z  kalkulacji  indywidualnej  kosztów 

załączonej  do  wyjaśnień  GEOART  wynika,  że  w  wycenie  uwzględniono  jedynie  koszt 

transportu 

jednego 

inspektora 

nadzoru  dojeżdżającego  z  Czarnego  Dunajca 

(prawdopodobnie  chodzi  o  inspektora  koordynatora,  mającego  bezwzględny  obowiązek 

codziennego stawiania się na budowie). Natomiast wycena nie uwzględnia kosztów dojazdu 

pozostałych  inspektorów  nadzoru,  w  tym  inspektorów  branżowych,  których  oferty  zostały 

załączone  do  wyjaśnień  w  sprawie  rażąco  niskiej  ceny,  prowadzących  własną  działalność 

gospodarczą  poza  miejscowością  Czarny  Dunajec:  p.  J.  J.  (inspektor  nadzoru  w  branży 

instalacyjnej - adres siedziby: Czerwienne 

(…);  p. S. J. (inspektor branży telekomunikacyjnej 

adres  siedziby:  Nowy  Sącz;  p.  P.  S.  (inspektor  nadzoru  branży  elektrycznej  -  adres 

siedziby:  Bukowina  Tatrzańska.  Ponadto  —  nie  wyjaśniono  kosztów  dojazdu  pozostałych 

ins

pektorów  wskazanych  w  Wykazie  osób,  w  tym  p.  A.  W.  (inspektor  nadzoru  proces 

przygotowania dokumentacji projektowej - architekt). 

2)  wykonania  (uczestniczenia) 

w  przeglądach  gwarancyjnych  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi 

na  roboty  budowlane.  Z 

§  4  ust.  1  i  2  wzoru  umowy  wynika,  że  do  zakresu  obowiązków 

Wykonawcy  należy  udział  w  odbiorach w  okresie gwarancji  i  rękojmi na  roboty  budowlane. 

Ponadto  zgodnie  z  wzorem  umowy: 

wynagrodzenie  Inspektora  obejmuje  również  obejmuje 

również  wynagrodzenie  za  wykonanie  czynności  w  okresie  trwania  gwarancji  i  w  czasie 

odbiorów  pogwarancyjnych  (§  5  ust.  9  pkt  4);  do  zakresu  obowiązków  inspektora  nadzoru 

należy udział w czynnościach odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego (§ 1 ust. 6 pkt 12). 

Powyższe  oznacza,  że  usługa  nadzoru  powinna  trwać  do  28.06.2027r.  T60miesięcy  okres 

gwarancji i rękojmi zadeklarowany przez Wykonawcę robót budowlanych; Dowód: informacja 

z  otwarcia  ofert  na  Wykonawcę  robót  budowanych  —  pismo  z  dnia  17.08.2019r.  oraz 

informacja z wyboru najkor

zystniejszej oferty na Wykonawcę robót budowanych — pismo z 

dnia  03.09.2019r.,  w  związku  z  postanowieniami  SIWZ  na  wykonanie  robót  budowlanych  - 

ust.  8  w  zw.  z  rozdz.  3  ust.  3.2  pkt  1  dot.  projektowania  i  pkt.  2  dot.  wy

konania  robót 

budowlanych - w posiada

niu Zamawiającego. Wykonawca GEOART powinien uwzględnić w 

wycenie  koszt  wykonania  czynności  w  okresie  trwania  gwarancji  i  w  czasie  odbiorów 

pogwarancyjnych.  Tymczasem  - 

koszty  te  nie  zostały  uwzględnione  w  wyjaśnieniach  ceny 

GEOART. 

3.  Z  wyjaśnień  oraz  kalkulacji  indywidualnej  kosztów  wykonawcy  GEOART  nie  wynika  w 

żaden sposób, ze wykonawca GEOART uwzględnił w wycenie koszty pośrednie, obejmujące 

szereg  kosztów,  które  wykonawca  powinien  uwzględnić  w  ofercie,  w  tym:  koszt 


przygotowania oferty w tym m.in. ana

liza kosztów, metody wykonania, analiza dokumentów 

przetargowych,  itp.;  koszt  wadium; 

koszt  zastępstw  urlopowych;  koszt  materiałów 

eksploatacyjnych i urządzeń; koszt środków łączności, mediów itp.; koszt ubezpieczeń firmy 

w  tym  m.in.  NNW,  OC  firmy;  koszt  z

arządu  firmy;  kosztów  ogólnych  działalności  firmy; 

kosztów  wynajęcia  i  utrzymania  biura;  koszt  obsługi  księgowej  i  prawnej;  koszt  podatków  i 

opłat;  i  innych  podobnych  kosztów  niezbędnych  do  prawidłowej  realizacji  przedmiotu 

zamówienia. 

Stawka 30 zł za godzinę pracy brutto - jest niewiarygodna w odniesieniu do inspektorów 

branżowych,  którzy  zgodnie  z  §  3  ust.  7  wzoru  umowy  stawiają  się  w  miarę  potrzeby 

codziennie  na  terenie  budowy  oraz  dodatkowo  na  wezwanie  zamawiającego.  Wskazana 

stawka nosi znamiona szt

ucznej, dostosowanej do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. 

Należy  uwzględnić,  że  w  przypadku  inspektorów  branżowych,  w  przypadku  których  nie 

określono bezwzględnego obowiązku codziennego stawiennictwa na terenie budowy  stawka 

za godzinę powinna być znacząco wyższa, np. wynosząca 150-200 zł za godzinę pracy. 

Wykonawca  przedstawił  wraz  z  wyjaśnieniami  niewiarygodne  dowody:  Załączył  do 

wyjaśnień  jedynie  oświadczenia  prywatne,  które  nie  stanowią  dowodów  rzetelnej  kalkulacji 

ceny  oferty  wykonawcy  GEOART.  Zatem  w  niniejszej  sytuacji  - 

Zamawiający  nie  ocenił 

wiarygodności  złożonych  wyjaśnień,  gdyż  oświadczenia  członków  rodziny Wykonawcy,  czy 

też  współpracowników  —  są  niewiarygodnymi  dowodami.  W  niniejszej  sytuacji  -  jedyne 

„dowody” jakie przedłożono to oświadczenia prywatne, które nie powinny stanowić podstawy 

do uznania wartości z oferty za wiarygodne i możliwe do wykonania zgodnie z SIWZ. 

2.  Całokształt  wyjaśnień  może  wskazywać,  że  GEOART  dopasowywał  wyjaśnienie  i 

kalkulację  do  zaoferowanej  ceny.  Należy  wskazać,  że  cena  oferty  powinna  być  skutkiem 

szczegółowej  analizy  wymagań  OPZ  (  tymczasem  w  wyjaśnieniach  GEOART  w 

szczególności  wątpliwości  budzić  mogą  „okrągłe”  kwoty  wskazane  jako  koszty  pracy 

poszczególnych  inspektorów  —  w  ocenie  Odwołującego  przy  rzetelnej  kalkulacji  nie jest  to 

możliwe  z  uwagi  na  znaczną  liczbę  inspektorów  i  wielość  czynników  mających  wpływ  na 

cenę). Złożone wyjaśnienia są nieprzekonywujące, brak jest szczegółowej kalkulacji kosztów 

pracy,  w  tym  założonego  wymiaru  czasu  pracy  poszczególnych  inspektorów.  Wyjaśnienia 

maja charakter zdawkowy i nie są wystarczające w zakresie wyjaśnienia m.in. oszczędności 

metody wykonania zamówienia (przy cenie oferty niższej o ok. 70% od kwoty przeznaczonej 

na  sfinansowanie  zamówienia.  Tymczasem  Zamawiający  -  w  szczególności  w  protokole  z 

posiedzenia Komisji przetargowej z dnia 23 grudnia 2019 r. - 

nie przedstawił szczegółowych 

powodów uznania złożonych wyjaśnień za wystarczające, jak również uznania, że załączone 

dowody  potwierdzają,  że  oferta  wykonawcy  GEOART  nie  jest  ofertą  zawierającą  rażąco 

niską cenę. 


IV. Naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 3 Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp - 

zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  GEOART  - 

niewykazaniem  spełnienia  warunku 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej — dysponowania osobami, które zostaną 

skierowa

ne  do  realizacji  zamówienia,  legitymującymi  się  kwalifikacjami  zawodowymi, 

uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im 

powierzone  (pkt  12.1.3.2.  SIWZ),  podczas  g

dy  w  Wykazie  osób  wykonawca  GEOART 

wskaza

ł na osoby, które nie będą w jego dyspozycji (pkt 12.1.3.2. SIWZ), czym wprowadził 

Zamawiającego w błąd co do spełniania warunku udziału w postępowaniu: 

  Wykonawca  GEOART  w  Wykazie  osób  wskazał,  że  będzie  dysponował  osobami  - 

inspektorami nadzoru m.in.: J. P., J. J., P. S. oraz S. J. - 

na podstawie „umów”. 

Tym

czasem z wyjaśnień wykonawcy GEOART z dnia 17.12.2019 r. w zakresie ceny oferty 

wynika,  że  osoby  co  do  których  wskazał  w  Wykazie  osób  jako  „umowę”  podstawę 

dysponowania 

—  częściowo  pozostają  w  jego  dyspozycji  na  podstawie  „zatrudnienia”,  a 

zatem  umów  o  pracę  (J.  P.),  a  częściowo  są  podwykonawcami  (J.  J.,  P.  S.  oraz  S.  J.). 

Wynika to z fragmentów, gdzie wykonawca GEOART wskazał, że J. P. jest „zatrudniony” u 

wykonawcy,  zaś  „inspektorzy  branżowi  pracują  na  podstawie  umów  i  zleceń,  na  konkretne 

zadanie zgodnie z przyjętymi od nich ofertami”. 

W  związku  z  powyższym  -  z  wyjaśnień  ceny  oferty  wynika  -  że  wykonawca  GEOART  nie 

będzie dysponował osobami - inspektorami nadzoru: J. J., P. S. oraz S. J.— na podstawie 

„umów",  jak  zostało  to  wskazane  w  Wykazie  osób.  Osoby  te  nie  są  zatrudnione  przez 

wyk

onawcę GEOART (tak jak jest to w przypadku J. P.). 

W  takiej  sytuacji  osoby  te  mogłyby  ewentualnie  pozostawać  w  dyspozycji  wykonawcy 

GEOART  jako  podwykonawcy.  Jednak  wykonawca  GEOART  nie  może  tymi  osobami 

dysponować  w  ramach  podwykonawstwa,  bowiem  jak  wynika  z  jego  oferty  oraz  JEDZ  — 

założył on osobistą realizację zamówienia. W związku z powyższym - mając na uwadze treść 

Wykazu  osób  -  wykonawca  GEOART  nie  wykazał,  że  będzie  dysponował  osobami  — 

inspektorami  nadzoru:  J.  J.,  P.  S.  oraz  S.  J. 

—  na  potrzeby  realizacji  niniejszego 

zamówienia. Treść Wykazu osób nie odpowiada rzeczywistości. Oznacza to, że wykonawca 

GEOART  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej,  o  kt

órym  mowa  w  pkt  12.1.3.2.  SIWZ.  W  takiej  sytuacji 

zaniechanie  pr

zez  Zamawiającego  wykluczenia  wykonawcy  GEOART  stanowi  naruszenie 

art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. 

2.  Zamawia

jący  zaniechał  wezwania  wykonawcy  GEOART  do  złożenia  wyjaśnień  co  do 

treści Wykazu osób w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, mimo istnienia opisanych wyżej wątpliwości 

(wskazanie w Wykazie osób, że wykonawca GEOART będzie dysponował osobami: J. P., J. 

J., P. S. oraz S. J. 

na podstawie „umów” oraz wskazanie w wyjaśnieniach ceny oferty z dnia 


17.12.2019 r., że J. P. jest zatrudnionym pracownikiem wykonawcy GEOART, zaś osoby J. 

J., S. J. oraz P. S. 

będą podwykonawcami wykonawcy GEOART). 

3. P

rzedstawienie w Wykazie osób informacji, że wykonawca GEOART dysponuje osobami 

J. P., J. J., P. S. oraz S. J. 

na podstawie „umów” — podczas gdy z wyjaśnień ceny oferty z 

dnia  17.12.2019  r.  wynika,  że  J.  P.  jest  pracownikiem  wykonawcy  GEOART,  zaś  osoby 

Usługi  Projektowo  -  Budowlane  inż.  J.  J.,  ElektroTel  S.  J.  oraz  P.  S.  BIURO  USŁUG 

INŽYNIERSKICH  EN-ES  będą  podwykonawcami  wykonawcy  GEOART  stanowiło 

przedstawienie Zamawiającemu nieprawdziwych informacji. 

Mając  na  uwadze  charakter  tych  informacji  (informacje  przedstawiane  są  świadomie  przez 

profesjonalnego  wykonawcę,  w  celu  wykazania  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  że  w  na  potrzeby  realizacji  zamówienia  dysponuje  osobami  na  konkretnej 

podstawie  „umowie”,  o  konkretnych,  wymaganych  przez  Zamawiającego  kwalifikacjach) 

uzasadniony  jest  również  wniosek,  że  wykonawca  przedstawił  te  informacje  w  wyniku 

zamierzonego  działania,  a  celem  działania  wykonawcy  GEOART  było  wprowadzenie 

Zamawiającego  w  błąd,  co  do  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  z  pkt  12.1.3.2. 

SIWZ. 

Z uwagi  na  powyższe Zamawiający  powinien  był  wykluczyć  wykonawcę GEOART z 

postępowania na  podstawie art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp.  Zaniechanie w  tym  zakresie  stanowi 

naruszenie  przedmiotowego  przepisu.  Ewentu

alnie,  w  razie  uznania,  że  wykonawca 

GEOART  przedstawił  w  toku  postępowania  nieprawdziwe  informacje  nie  w  wyniku 

zamierzonego działania, lecz w wyniku lekkomyślności — zaniechanie przez Zamawiającego 

wykluczenia wykonawcy GEOART z postępowania stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 

Pzp. 

P

odanie  przez  wykonawcę  GEOART  nieprawdziwych  informacji  miało  wpływ  na  działania 

podejmowanie  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu,  bowiem  przyczyniło  się  do  uznania 

przez  Zamawiającego,  że  wykonawca  ten  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  w 

konsekwencji - do wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej. 

V. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp - zaniechanie odrzucenia oferty 

wykonawcy  GEOART  z  powodu  niezgodności  z  ustawą  -  zakaz  zmiany  oferty  po  terminie 

składania  ofert,  podczas  gdy  wykonawca  w  ramach  wyjaśnień  ceny  oferty  dokonał  zmiany 

treści  oferty  polegającej  na  wprowadzeniu  podwykonawców,  wbrew  pierwotnej 

jednoznacznej deklaracji w ofercie w zakresie samodzielnego wykonania zamówienia: 

Wykonawca  GEOART  oświadczył  w  ofercie,  że  nie  zamierza  powierzyć  podwykonawcy 

realizacji  części  zamówienia.  Analogiczne  oświadczenie  wykonawca  GEOART  powtórzył  w 

JEDZ. 

Tymczasem  w  z  treści  wyjaśnień  w  zakresie  ceny  oferty  z  dnia  17.12.2019  r. 

złożonych przez wykonawcę GEOART w toku postępowania wynika, że dokonał on zmiany 

treści  oferty  w  zakresie  podwykonawstwa  i  obecnie  zamierza  realizować  zamówienie  przy 


udziale  podwykonawców.  Zwrócił  uwagę,  że  współpraca  między  wykonawcą  GEOART  a 

inspektorami  branżowymi  oparta  jest  na  „zleceniach  i  ofertach”.  Wykonawca  GEOART 

załączył do wyjaśnień ceny oferty  - jako dowody - oferty od inspektorów branżowych, które 

wystawili oni jako niezależni przedsiębiorcy: 

oferta  przedsiębiorcy  Usługi  Projektowo  -  Budowlane  inż.  J.  J.,  Czerwienne  282a,  34407 

Ciche,  NIP  735  214  56  23  z  dnia  30.11.2019  r.,  na  usług  sprawowania  nadzoru  w  trakcie 

wykonywania  dokumentacji  projektowej,  jak  również  w  trakcie  realizacji  prac  budowlanych, 

za kwotę 32 500,00 zł brutto; 

oferta przedsiębiorcy ElektroTel S. J., ul. Lachów Sądeckich 26c, 33-300 Nowy Sącz, NIP 

20  z  dnia  30.11.2019  r.,  na  świadczenie  usług  —  pełnienie  funkcji  inspektora 

nadzoru  dla  zadania  „Budowa  centrum  komunikacyjnego  w  Zakopanem”,  za  kwotę  18 

500,00 zł brutto; 

oferta przedsiębiorcy P. S. BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH EN-ES, ul. Leśna 15, 34-530 

Bukowina  Tatrzańska,  NIP  736  128  ..  42  z  dnia  30.11.2019  r.,  na  świadczenie  usługi  - 

sprawowanie funkcji  inspektora  nadzoru  dla zadania „Budowa centrum komunikacyjnego  w 

Zakopanem”, za kwotę 23 500,00 zł brutto. 

Oznacza to, że wykonawca GEOART w ramach wyjaśnień — przedstawiając oferty od ww. 

niezależnych  przedsiębiorców  oraz  wskazując,  że  „inspektorzy  branżowi  pracują  na 

podstawie  umów  i  zleceń,  na  konkretne  zadanie  zgodnie  z  przyjętymi  od  nich  ofertami”  - 

dokonał  w  istocie  zmiany  pierwotnego  oświadczenia  złożonego  w  ofercie  (że  będzie 

realizował  zamówienia  w  udziałem  podwykonawców).  Obecnie  wykonawca  GEOART 

ofertuje  wykonanie  zamówienia  przy  uczestnictwie  podwykonawców  niezależnych 

przedsiębiorców  Usługi  Projektowo  —  Budowlane  inż.  J.  J.,  ElektroTel  S.  J.  oraz  P.  S. 

BIURO  USŁUG  INŻYNIERSKICH  EN-ES.  stoi  to  w  sprzeczności  z  treścią  przytoczonego 

wcześniej fragmentu oferty wykonawcy, jak również oświadczenia zawartego w JEDZ.  

Zatem 

oferta  wykonawcy  GEOART  powinna  zostać  odrzucona  z  uwagi  na  okoliczność,  że 

jest ona niezgodna z ustawą. Wykonawca — wbrew ustanowionemu w przepisie art. 87 ust. 

1 Pzp zakazowi zmiany oferty po terminie składania ofert - w ramach wyjaśnień ceny oferty 

dok

onał  zmiany  treści  oferty  polegającej  na  wprowadzeniu  podwykonawców,  pomimo 

pierwotnej  jednoznacznej  deklaracji  w  ofercie  w  zakresie  samodzielnego  wykonania 

zamówienia.  Zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  GEOART  w  takich  okolicznościach 

stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  jego  oddalenie.  Podał,  że 

dokonana ocena ofert i podjęte czynności są zgodne z ustawą Pzp i wskazał na następujące 

okoliczności odnośnie zarzutów podniesionych w odwołaniu 

  Doświadczenie Odwołującego. 


Stosownie  do  postanowień  SIWZ,  Zamawiający  przyznawał  punkty  w  tym  kryterium  w 

oparciu o załączony do oferty Wykaz, oświadczenie i dowody potwierdzające prawidłowość 

ich  realizacji  (wzór  wykazu  i  oświadczenia  Koordynatora  stanowi  załącznik  nr  10  do  siwz) 

świadczonych w okresie ostatnich 5 lat licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert przez 

Koordynatora  nadzoru,  usług  nadzoru  nad  sporządzeniem  dokumentacji  projektowej  i 

wykonanymi  na  jej  podstawie  robotami  bu

dowlanymi  polegającymi  na  przebudowie  lub 

rozbudowie  drogi  publicznej. 

Wykazane  w  p.  3,4,5  oferty  obiekty  mostowe  nie  stanowiły  w 

rozumieniu  technicznym  ustanawianego  Kr

yterium  i  przepisów  ustawy  z  dnia  21  marca 

1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. 

poz.2068) drogi publicznej, tym samym nadzór 

inwestorski nad ich realizacją nie mógł stanowić podstawy przyznania dodatkowych punktów. 

Wykazana  w  p.2  oferty  droga  miała  status  drogi  wewnętrznej,  co  wynika  ze  złożonych 

dokumentów.  Nie  była  więc  droga  publiczną  w  rozumieniu  ustanawianego  kryterium  i 

obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych, a tym samym nadzór inwestorski 

nad  jej  realizacją  nie  mógł  spowodować  przyznania  dodatkowych  punktów.  Rozróżnienie 

obiektów stanowiących podstawę przyznania kryteriów Zamawiający zawarł w p. 12.1.3.1 a) 

SIWZ przywołując stosowny akt prawny: 

„a) Przez drogę, węzeł, obiekt mostowy, miejsce obsługi podróżnych Zamawiający rozumie: 

obiekty  budowlane  zdefiniowane  w  ustawie  z  dnia  21  marca  1985  r  o  drogach  publicznych 

(Dz.U.  z  2018  r,  poz.  2068  ze  zm.)”.  Podkreślił,  że  celem  działań  Zamawiającego  było 

przyznanie  dodatkowych  punktów  za  dodatkowe  działania  inspektora  -  koordynatora,  dla 

którego  Zamawiającym  żądał  posiadania  uprawnień  wykonawczych  w  specjalności 

drogowej.  To  Zamawiający  posiadając  do  tego  uprawnienie  i  ustanawiając  dodatkowe 

kryterium  decyduje  o  wyznaczeniu  jego  granic,  podlegających  dodatkowemu  punktowaniu. 

Ustanowienie dodatkowego kryterium, które nie posiadałoby ograniczeń, nie miałoby sensu. 

To  samo  odniesienie  dotyczy  do  późniejszych  jego  dowolnych  interpretacji.  Gdyby 

Zamawiający  dopuszczał  do  dodatkowego  punktowania  obiekty  inżynierskie  związane  z 

drogą,  a  wymagające  posiadania  specjalistycznych  uprawnień  do  ich  nadzorowania  —  to 

określiłby  je  w  SIWZ.  Należy  nadmienić,  że  w  przypadku  takich  osób  legitymujących  się 

podwójnymi  uprawnieniami  mógłby  narazić  się  na  zarzut  nadmiernego  ograniczenia 

konkurencji wśród osób legitymujących się tylko uprawnieniami drogowymi. 

  Rażąco niska cena w ofercie GeoArt. 

Zamawiający zgodnie z ustawą prawo Zamówień Publicznych przeprowadził postępowanie, 

czy  cena  usługi  podana  przez  konkurującą  w  postępowaniu  firmę  „Geoart”  J.  P.  nie  nosiła 

znamion  rażąco  niskiej.  W  związku  z  tym  skierował  do  tej  finny  wniosek  o  złożenie 

wyjaśnień. Zakres pytań brzmiał: 

Jakie czynniki ekonomiczne wpłynęły na ukształtowanie tak korzystnej dla zamawiającego 

ceny usługi nadzoru inwestorskiego? 


Jak długo pracuje Pan w branżowym składzie osobowym podanym w ofercie? 

Na jakich zasadach będzie Pan zatrudniał inspektorów branżowych i jaką przewiduje Pan 

dla nich wysokość wynagrodzenia ? 

Czy  w  Pana  kalkulacji  zostały  zachowane  minimalne  stawki  wynagrodzenia  za  prace 

adekwatne  do  rodzaju  u

mów  z  zatrudnionymi  do  realizacji  zadania  inspektorami 

branżowymi i jakie to są stawki ? 

Czy w ofercie brał pan uwagę wydłużenie okresu nadzoru bez zmiany wynagrodzenia? 

Czy  w  ofercie  uwzględnił  Pan  wykonywanie  na  żądanie  Zamawiającego  przedmiarów, 

kosztorysów  i  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  robót  dla  prac 

projektowych  i  związanych  z  nimi  robót  budowlanych  zleconego  zadania,  mogących 

wystąpić  a  nieprzewidywanych  w  chwili  zawierania  umowy  z  Wykonawca  i  niniejszej 

umowy, do wysokości 15% wartości robót budowlanych?” 

Oferent udzielił odpowiedzi, znajdującej się w aktach sprawy. 

Zamawiający  po  wnikliwej  analizie załączonego pisma uznał  za uzasadnioną argumentację 

w  nim  zwartą  i  tym  samym  za  możliwe  wykonanie  usługi  za  kwotę  zaprezentowaną  przez 

Oferenta. 

Uznając  ofertę  Zamawiający  kierował  się  zasadą  celowego  i  oszczędnego 

gospodarowania środkami publicznymi oraz faktem, że podobny poziom cen reprezentowała 

także druga z czterech ofert ze sobą konkurujących. Zamawiający korzystał z usług Oferenta 

przy  innych  realizacjach  i  ocenia  je    pozytywnie. 

O  powyższym  fakcie  przesądza  również 

sytuacja  na  rynku 

znacznego  spadku  poziomu  cen  usług  nadzoru  inwestorskiego 

plasujących  się  znacznie  poniżej  publikowanych  w  periodykach  fachowych  wskaźnikach 

pro

centowych wartości tych usług do wartości realizowanych robot budowlanych. 

  Podwykonawcy w ofercie GeoArt, 

Wg  posiadanej  wiedzy  do  rzadkości  należy  fakt  aby  usługa  nadzoru  inwestorskiego  mogła 

być pełniona samodzielnie. Warunkiem ustanowionym  przez Zamawiającego było żądanie, 

aby  Wykonawca  dysponował  odpowiednim  zespołem  osób  zdolnych  do  wykonania 

zamówienia,  legitymujących  się  stosownymi  uprawnieniami.  Warunek  ten  został  spełniony 

przez Oferenta.  

Osoby takie nie mogą być uznane za podwykonawców w rozumieniu art. 2 

pkt 9 lit. b Prawa Zamówień Publicznych, ponieważ nie realizują samodzielnie części usługi 

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpił wykonawca 

GEOART  Geodezja  i  Budownictwo  J.  P.  z  Czarnego  Dunajca  (pismo  z  dnia  30  stycznia 

2020 r.) 

wnosząc o oddalenie odwołania.  Przystąpienie okazało się nie skuteczne, albowiem 

wykonawca nie przekazał kopii zgłoszonego przystąpienia Odwołującemu, co jest wymagane 

ustawą  Pzp  -  przepisem  art.  185  ust.  2  zdanie  drugie,  w  myśl  którego:  „Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone 


kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego  kopię  przesyła  się  zamawiającemu  oraz 

wykonawcy wnoszącemu odwołanie

Rozpoznając odwołanie Izba ustaliła i zważyła: 

Odwołanie podlega oddaleniu. 

Rozpoznając zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp w związku z nieprzyznaniem ofercie 

Odwołującemu  dodatkowych  10  punktów  (maksymalna  liczba  30  pkt)  w  kryterium  oceny:  

„Doświadczenie  personelu  wykonawcy”  za  zadania  referencyjne  wymienione  w  Wykazie: 

„Doświadczenie  personelu  wykonawcy”  Izba  uznała  ten  zarzut  niezasadny.  Odnośnie 

podtrzymanych 

przez  wykonawcę  na  rozprawie  zadań  referencyjnych  z  Wykazu  z  jego 

punktu  3,  4  i 

5  Izba  ustaliła,  że  kwalifikacja  Zamawiającego  i  nieuznanie  tych  zadań  było 

zgodne  z  wymaganiem  opisanym  w  tym  kryterium.  Wykazane  w  tych  punktach  Wykazu 

obiekty  nie  stanowiły  (jak  prawidłowo  ustalił  Zamawiający  w  rozumieniu  technicznym  i 

przepisów ustawy o drogach publicznych) drogi publicznej wymaganej w tym kryterium i tym 

samym  nadzór  inwestorski  nad  ich  realizacją  nie  mógł  stanowić  podstawy  przyznania 

dodatkowych punktów.  

W myśl punktu 23.2 siwz:  

Doświadczenie  personelu  wykonawcy  tj.  osoby  -  Koordynatora  nadzoru  posiadającego 

uprawnienia do nadzorowania w specjalności drogowej – 30%” 

Zamawiający  przyzna  punkty  w  tym  kryterium  w  oparciu  o  załączony  do  oferty  wykaz  

oświadczenie  i  dowody  potwierdzające  prawidłowość  ich  realizacji  (wzór  wykazu  i 

oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do siwz) świadczonych w okresie ostatnich 6 lat licząc 

od  daty  wyznaczonej  na  składanie  ofert,  usług  przez  Koordynatora  nadzoru,  nad  robotami 

realizowanymi  w  procedurze  „zaprojektuj  i  wybuduj”  polegającymi  na  przebudowie  lub 

rozbudowie drogi publicznej

Za  każdy  wykazany  nadzór  potwierdzony  dowodami  wykazującymi  jego  należyte 

sprawowanie  i  spełniający  powyższe  warunki,  wykonawca  otrzyma  10  punktów, 

maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 30 punktów. 

Wykonawca który nie załączy do oferty wykazu wraz z dowodami potwierdzającymi należyte 

wy

konanie usług w nim wymienionych wraz z oświadczeniem Koordynatora nadzoru ,uzyska 

w tym kryterium 0 punktów.” 

We  wskaz

anych  punktach  Odwołujący  podał,  że  dotyczą  one  Pełnienia  nadzoru 

inwestorskiego:  


  w punkcie 3: 

nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

związanych  z  remontem  (została  wykonana  przebudowa  obiektów  wraz  z  dojazdami) 

dwóch obiektów inżynierskich (…);  

  w punkcie 4: 

nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej  (…) polegająca 

na budowie mostu na potoku (…);  

  w  punkcie  5: 

nad realizacją zadania pn.  Rozbudowa drogi  wojewódzkiej  (…)  polegająca 

na budowie mostu w km 22+692 wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą”.  

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych jej art. 4 pkt 2: Użyte w ustawie określenia 

oznaczają:  (…)  „  2)  droga  -  budowlę  wraz  z  drogowymi  obiektami  inżynierskimi, 

urządzeniami  oraz  instalacjami,  stanowiącą  całość  techniczno-użytkową,  przeznaczoną  do 

prowadzenia  ruchu  drogowego,  zlokalizowaną  w  pasie  drogowym;”.  Zgodnie  z  pkt  12  tego 

artykułu:  ”  12)  drogowy  obiekt  inżynierski  -  obiekt  mostowy,  tunel,  przepust  i  konstrukcję 
oporową
;”.  

Ponadto 

stosownie  do  postanowień  art.  2  ust.1  tej  ustawy:  „1.  Drogi  publiczne  ze 

względu  na  funkcje  w  sieci  drogowej  dzielą  się  na  (…)  kategorie:  (…).  W  myśl  natomiast 

ust.3 tego artykułu:  „3. Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na 

klasy określone w warunkach technicznych,  o których mowa w  art.  7  ust.  1 pkt  1  ustawy  z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669), jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.”  

W myśl wskazanego art. 7 ust.1 pkt 1 i ust. 2 Prawa budowlanego:  

1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się: 

1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie;  

(….)  

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia (…)” 

Stosownie do postanowień rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie  z  dnia  2  marca  1999  r.    (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  124) 

–  jego  §  1  ust.1  „

Rozporządzenie  określa  warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i 

związane  z  nimi  urządzenia  budowlane  oraz  ich  usytuowanie.”  A  zgodnie  z  §  3:  ”Ilekroć  w 

rozporządzeniu jest mowa o: 1) drodze - rozumie się przez to drogę publiczną;”.  

Natomiast warunki techniczne dla obiektów inżynierskich określa z kolei (wydane w tym 

przypadku  na  podstawie  art.  7  ust.  2  pkt  2  ustawy  Prawo  budowlane)  drugie  r

ozporządzenie 

Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 63, 

poz.  735)

.  W  myśl  §  1  §  ust.1:  ”  Rozporządzenie  określa  warunki  techniczne,  jakim  powinny 

odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie,  zwane  dalej  "obiektami  inżynierskimi",  oraz  ich 


usytuowanie

”.  Zgodnie z ust.2: „2. Do obiektów inżynierskich zalicza się:  1) obiekty mostowe, 2) 

tunele,  3) przepusty,  4) konstrukcje oporowe

”.  

Według opisów wynikających także z dokumentów referencyjnych obiekty nie zaliczone z 

Wykazu przez Zamawiającego są to obiekty inżynierskie, a zatem nie spełniają one wymaganego 

we wskazanym powyżej kryterium „drogi publicznej”.  

Izba także zauważa (na co wskazywał Zamawiający), że wskazówka interpretacyjna dla 

spornego  zagadnienia 

wynika  niewątpliwie  z  postanowień  punktu 

12.1.3.1  a)  SIWZ

,  w  którym 

przywołując  stosowny  akt  prawny  Zamawiający  podał:  „a)  Przez  drogę,  węzeł,  obiekt 

mostowy,  miejsce  obsługi  podróżnych  Zamawiający  rozumie:  obiekty  budowlane 

zdefiniowane  w  ustawie  z  dnia  21  marca  1985  r  o  drogach  publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2018  r, 

poz.  2068  ze  zm.)”  .  Niewątpliwie  ustalenie  tego  kryterium  miało  na  celu  przyznanie 

dodatkowych punktów za dodatkowe doświadczenie inspektora – Koordynatora Nadzoru, dla 

którego Zamawiający żądał posiadania uprawnień wykonawczych w specjalności drogowej. 

Zamawiający  nie  przewidział  dodatkowego  punktowania  doświadczenia  z  tytułu  realizacji 

obiekt

ów  inżynierskich  związanych  z  drogą  publiczną.    Także  podkreślenia  wymaga,  że 

specyfikacja  jednoznacznie  o

kreślała  jakie  dokumenty  uwzględni  Zamawiający  dokonując 

punktacji  w  tym  kryterium.  Powyższe  wynika  ze  wskazanego  już  pkt  23.2,  jak  również  z 

punktu 13.5 specyfikacji. Także w tym punkcie Zamawiający podał: „13.5. W celu uzyskania 

punktów w kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej Doświadczenie personelu wykonawcy 

tj.  Koordynatora  Nadzoru  posiadającego  uprawnienia  do  nadzorowania  w  specjalności 

drogowej  należy  do  oferty  załączyć    wykaz  tych  usług  wraz  z  dowodami  (  np.  referencje) 

potwierdzającymi  ich  należyte    świadczenie  -  wzór  wykazu  stanowi  załącznik  nr  10  do 

specyfikacji. 

Nie  z

ałączenie  do  oferty  wymaganego  wykazu  lub  dowodów  potwierdzających  należyte 

świadczenie  wykazanych  usług  skutkować  będzie  nie  przyznaniem  wykonawcy  punktów  w 

kryterium doświadczenia personelu wykonawcy.” 

Dokumenty wymagane o treści wskazanej powyżej zostały  przez  wykonawcę załączone do 

oferty

. Tym samym Zamawiający nie  miał powodu korzystać z procedury określonej art. 87 

ust.1 Pzp, albowiem treść załączonych dokumentów była jednoznaczna. Tym samym Izba za 

nie  zasadny  uznała  zarzut  naruszenia  art.  91  ust.1  ustawy  Pzp  jak  i  jej  art.  87  ust.1  Pzp 

albowiem  ocena  oferty  Odwołującego  w  zakresie  spornym  nastąpiła  według  wymagań 

specyfikacji.  

Także zarzuty podniesione wobec oferty wykonawcy 

GEO-ART 

(którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą) nie podlegają uwzględnieniu.  


Izba,  odnośnie  ceny  ofertowej  wykonawcy  GEO-ART  ustaliła,  że  Zamawiający 

wartość szacunkową zamówienia określił na kwotę netto 812 tys. zł, na otwarciu ofert podał 

kwotę, którą przeznaczył na realizację zamówienia 1 mln zł brutto. Jak podał w Protokole w 

punkcie  5 

odnośnie wartości szacunkowej: „Wartość powyższa została ustalona przez  (….) 

pracownika Wydziału Strategii i Rozwoju w oparciu o rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie 

robót  objętych  nadzorem  oraz  wskaźniki  usług  nadzoru  inwestorskiego  publikowane  w 

biuletynie  Secocenbud  Ośrodka  Wdrożeń  Ekonomiczno  —  Organizacyjnych  Budownictwa 

Promocja Sp.  z o.o.

”. Na rozprawie podał dodatkowo, że wartość tego zamówienia stanowi 

2,5  %  wartości  (jak  wskazują  periodyki)  całej  inwestycji  szacowanej  na  40  mln  zł.    Zwrócił 

także  uwagę,  że koszt  tej  usługi  na  rynku  tatrzańskim  (jego  wskaźnik  w  stosunku  do  robót 

budowlanych)  wykazuje 

istotną tendencję spadkową (od  08,%  do  1%), jednakże kalkulując 

wartość  zamówienia  oparł  się  jednak  na  trendach  krajowych.  W  tym  postępowaniu  zostały 

złożone  4  oferty  z  cenami  ryczałtowymi  za  całość  usług  nadzoru:  1)  GEO-ART  Geodezja  i 

Budownictwo  J.  P.: 

netto 305  000  zł  -   brutto:  375 150  zł;  2)  Biuro Inżynierskie  B.  Ł.:  netto  

zł  –  brutto  700 000  zł  (zwolnienie  na  podstawie  art.  113  ustawy  o  podatkach  od 

towarów i usług);  3) ARKADIS Sp.zo.o.S1 sp.k: brutto 733 262,32 zł (cena netto wymagana 

według formularza nie została w formularzu wskazana);  4) Firma Usługowa Dobry Dom mgr 

inż. M. T.: netto 339 000 zł – brutto 416 970 zł. Dwie oferty z punktu 2 i 4 zostały odrzucone 

na  podstawie  art.  89  ust.1  pkt  1  Pzp  z  uw

agi  na  to,  że  (pkt  16  Protokołu)  nie  zostały 

podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.    Zamawiający  w  związku  z  ceną 

oferowaną przez  wykonawcę GEO-ART skierował  do tego  wykonawcy  (w  piśmie z  dnia 13 

grudnia 2019 r.) wezwanie na podstawie art. 90 us

t.1, 1a ustawy Pzp o złożenie wyjaśnień 

wraz  z  dowodami  na  ich  potwierdzenie  dotyczących  elementów  oferty.  W  tym  wezwaniu 

wprost wskazał, że:  
Wyjaśnienia i dowody powinny w szczególności dotyczyć takich elementów jak: 

Jakie czynniki ekonomiczne wpłynęły na ukształtowanie tak korzystnej dla zamawiającego 

ceny usługi nadzoru inwestorskiego?  

Jak długo pracuje Pani w branżowym składzie osobowym podanym w ofercie? 

Na  jakich  zasadach  będzie  Pani  zatrudniała  inspektorów  branżowych  i  jaką  przewiduje 

Pani dla nic

h wysokość wynagrodzenia ? 

Czy  w  Pani  kalkulacji  zostały  zachowane  minimalne  stawki  wynagrodzenia  za  prace 

adekwatne  do  rodzaju  umów  z  zatrudnionymi  do  realizacji  zadania  inspektorami 

branżowymi i jakie to są stawki ? 

Czy w ofercie brała Pani uwagę wydłużenie okresu nadzoru bez zmiany wynagrodzenia? 

Czy w ofercie uwzględniła Pani wykonywanie na żądanie Zamawiającego  przedmiarów, 

kosztorysów  i  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru      robót  dla  prac 

projektowych  i  związanych  z  nimi  robót  budowlanych  zleconego    zadania,  mogących 


wystąpić  a  nieprzewidywanych  w  chwili  zawierania  umowy  z  Wykonawca  i  niniejszej 

umowy, do wysokości 15% wartości robót budowlanych?”  

Wykonawca  w  odpowiedzi  (pismo  z  dnia  17  grudnia  2019  r.)  odniósł  się  do  każdego  z 

zagadnień wymaganych w wezwaniu podając: „Cena ofertowa zaproponowana przez GEO-

ART.  Geodezja  i  Budownictwo  obejmuje  całość  wymagań  określonych  w  SIWZ  oraz 

dotyczących  wykonania  zamówienia  z  należytą  starannością  oraz  uwzględnia  zysk 

wykonawcy

”.  W  tych  wyjaśnieniach  wskazał  m.in.  na  oszczędność  metody  wykonania 

zamówienia,  oraz  sprzyjające  warunki  wykonania  zamówienia  z  uwagi  na  wykonywanie 

nadzorów  w  różnych  innych  instytucjach  publicznych  np.  Miasto  Nowy  Targ,  Gmina 

Bukowina  Tatrzańska,  COS  Zakopane,  także  dla  osób  indywidualnych  w  takich 

miejscowościach jak Zakopane, Kościelisko, Witów, Dzianisz, z uwagi na podpisane umowy 

z  inspektorami  nadzoru  inwestorskiego. 

Odnośnie  kosztów  transportowych  podał,  że 

użytkowane  przez  firmę  samochody  są  zamortyzowane  i  dlatego  w  przedłożonej  kalkulacji  

znajduje  się  również  pozycja  rzeczywisty  koszt  paliwa,  która  odjęta  od  planowanej 

kilometrówki  powiększa  zakładany  zysk.  Wskazał  również  na  poziom  wynagrodzenia 

koordynatora  posiada

jącego  uprawnienia  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez 

ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno  -  budowlanej,  który  może  pełnić  funkcję  nadzoru 

inwestorskiego  w  branży  drogowej,  konstrukcyjnej  jak  również  przy  budowie  odwodnienia, 

oraz  wynagrodzenia  inspektora  pomocniczego  konstrukcyjno-budowlanego

.  Także  na  

wynagrodzenie 

inspektorów  branżowych  z  którymi  współpracuje  od  2010  roku  i  których 

oferty przedstawił do tych wyjaśnień (pkt 2) podając także, że inspektorzy branżowi pracują 

na  podstawie  umów  i  zleceń,  na  konkretne  zadanie  zgodnie  z  przyjętymi  od  nich  ofertami. 

Podał  również  (pkt  4),  że    w  przedstawionej  przez  firmę  kalkulacji  szczegółowej  przyjęto 

koszt  pracy  inspektora  nadzoru  na  poziomie  30  zł  za  godzinę  pracy  brutto  co  przekracza 

obecną  płace  minimalną.  Podał  także,  że  oferta  zakłada  wydłużenie  okresu  nadzoru  bez 

zmiany  wynagrodzenia  dla  Firmy  z  odpowiednim  podniesieniem  wynagrodzenia  dla 

inspektorów, pomniejszony zostanie zysk Firmy. Również podał, że oferta (pkt 6) uwzględnia 

wykonywanie na żądanie zamawiającego przedmiarów, kosztorysów i STWiORB-u dla prac 

projektowych  i  związanych  z  nimi  robót  budowlanych,  zleconych  dla  zadania  a  mogących 

wystąpić  w  trakcie  trwania  prac  a  nie  przewidzianych  w  umowie  podstawowej.  W  tych 

wyjaśnieniach  wskazano ponadto  na  współpracę z  Zamawiającym  od  2006  r.   Wykonawca 

załączył  oferty  (pkt  2),  w  których  podano  zakres  prac  oraz  ceny.  Wykonawca  przedstawił 

także Kalkulację indywidualna kosztów uwzględniając:  

  W 

trakcie realizacji robót: codzienny pobyt inspektora na budowie w trakcie trwania prac, 

oraz  2  dniowy  w  tygodniu  w  trakcie  opracowywania  dokumentacji  projektowej;  Koszt 

transportu  samochodem  osobowym  dla  inspektora  dojeżdżającego  z  Czarnego  Dunajca 

(koszt dojazdu w trakcie prac budowlanych) w okresie 30 miesięcy;  


 

Oferty za nadzór wraz z kosztami dojazdu; 

  Zysk Firmy na poziomie. 

Zamawiający  nie  określił  w  specyfikacji  szczególnych  procedur  udzielania  wyjaśnień 

kalkulacji  zaproponowanej przez wykonawcę ceny oferty, w przypadku gdyby cena ofertowa 

wydawałaby  się  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budziła  wątpliwości 

zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 

wymaganiami  okr

eślonymi  przez  zamawiającego  w  SIWZ.  Oferent  w  niniejszej  sprawie 

udziel

ając  odpowiedzi,  zastosował  się  do  treści  wezwania.  Tym  samym  Odwołujący  nie 

wykazał,  zdaniem  Izby,  które  z  okoliczności  objętych  wezwaniem  nie  zostały  przez 

wykonawcę GEO-ART wyjaśnione.  

Tym samym Izba za niezasadny uznała zarzut  naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp  w  zw

iązku  z  jej  art.  90  ust.  3  oparty  na  twierdzeniu  zaniechania  odrzucenia  oferty 

wykonawcy  z  powodu  braku  n

ależytej  oceny  wyjaśnień  ceny  z  oferty  GEO-ART  z  powodu  

ich niewiarygodn

ości i niezgodności z wymaganiami SIWZ oraz braku należytych dowodów, 

które były adekwatne do treści wezwania.  

Także za niezasadny Izba uznała zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp 

w zw. z jej art. 26 ust. 3 Pzp oraz zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 tej ustawy. 

Przede  wszystkim  w  tym  postępowaniu  przedmiotem  zamówienia  jest  „Pełnienie 

funkcji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  dla  zadania  inwestycyjnego    realizowanego  w 

procedurze 

„zaprojektuj  i  wybuduj”  (…).    Zgodnie  z  punktem  12.1.3.2.  Wykonawca  miał 

wskazać  (…)  osoby,  które  zostaną  skierowane  do  realizacji  zamówienia,  legitymujące  się 

kwalifi

kacjami  zawodowymi,  uprawnieniami  i  doświadczeniem  i  wykształceniem 

odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.; 

Zapewnią  i  opłacą  do  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  osoby,  zwane  dalej 

inspektorami  nadzoru  inwestorskiego,  posiadającymi  uprawnienia  do  projektowania  w 

specjalności: 

1)  Architektonicznej 

Zapewnią  i  opłacą  do  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  osoby,  zwane  dalej  inspektorami 

nadzoru  inwestorskiego,  posiadającymi  uprawnienia  do  projektowania  oraz  wykonywania 

nadzoru inwestorskiego 

2) drogowej 

3) konstrukcyjno 

— budowlanej 

4)  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń:  cieplnych,  wentylacyjnych 

gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych 


5)instalacyjnej 

zakresie 

sieci, 

instalacji 

urządzeń: 

elektrycznych 

elektroenergetycznych,  

6)  instalacyjnej  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń:  telekomunikacyjnych. 

przedmiotem zamówienia”. 

Stosownie do punktu 13.6.1 wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona – 

na  wezwanie  zamawiającego  –  zobowiązany  był  złożyć  m.in.  lit  b)  –  „Wykaz  osób  (wzór 

wykazu  stanowi  załącznik  nr  6  do  niniejszej  siwz)  skierowanych  przez  wykonawcę  do 

realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za    kierowanie 

robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 

uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia 

publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  wraz  z  informacją  o 

podstawie  dysponowania  tymi  osobami.

  Wykonawca  GEO-ART  przedstawił  wymagany 

Wykaz  i  w  kolumnie  „podstawa  dysponowania  wskazał:  „umowa”.  Z  kolei  w  wyjaśnieniach 

dotyczących ceny przedstawiając oferty kandydatów podał, że „Inspektorzy branżowi pracują 

na podstawie umów i zleceń, na konkretne zadanie zgodnie  z przyjętymi od nich ofertami”.  

Te  ustalenia  nie  potwierdzają,  że  wykonawca  wskazał  na  osoby,  które  nie  będą  w  jego 

dyspozycji,  czym  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  co  do  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu.  Niewątpliwie  usługa  nadzoru  inwestorskiego  zazwyczaj  nie  jest  pełniona 

samodzielnie 

przez  firmę.  Ponadto    warunkiem  ustanowionym  w  specyfikacji  było 

dysponowanie  przez  wykonawc

ę  odpowiednim  zespołem  osób  zdolnych  do  wykonania 

zamówienia, legitymujących się stosownymi uprawnieniami. Zamawiający w punkcie 3.4 siwz 

podał  ponadto,  że:  „Z  uwagi  na  przedmiot  zamówienia  zamawiający  stosownie  do  treści 

art.29  ust.3a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zamawiający  nie  wymaga  zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.-

Kodeks  pracy  (tj.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.108  )  osób 

wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług nadzoru”.  

Tym  samym  w  stanie  faktycznym  tej  sprawy  osoby 

wskazane  z  uwagi  na  specyfikę 

tego przedmiotu zamówienia nie mogą być uznane za podwykonawców w rozumieniu art. 2 

pkt  9  lit.  b  Pzp

,  ponieważ  odnośnie  wykonywania  ich  funkcji  nie  będą  realizować 

samodzielnie  części  usługi,  której  przedmiotem  zamówienia  zgodnie  z  punktem  3 

specyfikacji  jest:  „nadzór  nad  sporządzeniem  dokumentacji  projektowej  i  powykonawczej 

oraz  nadzór  nad  realizacją  robót  budowlanych,  dostawą  i  montażem  wyposażenia  dla 

zadania inwestycyjn

ego realizowanego w procedurze „zaprojektuj i  wybuduj” (…).  

Z powyższych  względów  także  nie podlega  uwzględnieniu zarzut  naruszenia  art.  89 

ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  87  ust.  1  Pzp,  albowiem    wykona

wca  w  ramach  wyjaśnień  ceny 


oferty  nie 

dokonał  zmiany  treści  oferty  polegającej  na  wprowadzeniu  podwykonawców, 

wbrew pierwotnej deklaracji w 

ofercie w zakresie samodzielnego wykonania zamówienia.  

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

stosownie  do  wyniku  sprawy  uwzględniając  także  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).  

……………………………… 


wiper-pixel