KIO 160/20 POSTANOWIENIE dnia 10 lutego 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 160/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:            

Piotr 

Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  10  lutego  2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

27  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę  Arcus  S.A.,  ul.  Kolejowa  5/7,  01-217  Warszawa  

w postępowaniu prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Al. Jan

a Pawła II 70, 00-175 Warszawa   

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Arcus  S.A.,  ul.  Kolejowa  5/7,  01-217  Warszawa  kwoty  13  50

0  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 160/20 

U z a s a d n i e n i e 

Agencja 

Restrukturyzacji 

Modernizacji 

Rolnictwa 

Warszawie 

(dalej: 

„Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  zakup  Systemu  Centralnego  Wydruku  (SCW)  na  okres  36 

miesięcy  dla  Centrali  ARMiR.  Postępowanie  to  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz. 

),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu 

17  stycznia  2020  r.  w  Dzienni

ku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  pozycją  

2020/S 012-024279. 

W  postępowaniu  tym  wykonawca  Arcus  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej: 

„Odwołujący”)  w  dniu  27  stycznia  2020  r.  złożył  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej.  

W dniu 7 lutego 2020 r. O

dwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel