KIO 159/20 WYROK dnia 11 lutego 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 159/20 

WYROK 

 z dnia 11 lutego 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:  

Jan Kuzawiński 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  10  lutego  2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  stycznia  2020  r.  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  FOREST  Technik  Ł.  W., 

Speed-Drew  D.  S.,  FLORESTA  E.  S.,  Kancelaria  Podatkowo  Rachunkowa  K.  S.,  ul. 

Ludowa  12a,  64-915  Jastrowie  

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  - 

Skarb  Państwa,  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe,  Nadleśnictwo 

Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji, Nowa Szwecja 6, 78-600 Wałcz 

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  –  konsorcjum 

Mirgol  Sp.  z  o.o.,  Orla  8,  78-

650  Mirosławiec,  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo 

Usługowe Zrywtrans Sp. z o.o., ul. Orla 8, 78-650 Mirosławiec, Zakład Usług Leśnych M. S., 

Warnołęka  2,  72-022  Nowe  Wapno,  Firma  Usługowa  P.  A.,  Ostroróg  6/1,  78-445  Łubowo, 

zgłaszających przystąpienie do postępowania po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  

w odniesieniu do Pakietu III i zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu 

do  Pakietu  IV  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  i  powtórzenie  czynności  oceny  ofert  w  pakietach  III  i  IV  oraz, 

odpowiednio: 

-  wezw

anie  Przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  popartych  dowodami  na 

okoliczność  zrealizowania  na  rzecz  ZUL  D.  M.  usług  o  których  mowa  

w referencjach z dnia 13.12.2019 r. wystawionych ZUL D. M.; 

wezwanie  Przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  pozwalających  jednoznacznie 

ustalić wartość usług wykonanych dla Nadleśnictwa Wałcz do dnia 26.11.2019 r. 


w pozostałym zakresie oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  w  60%  obciąża  Odwołującego  -  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum FOREST Technik Ł.  W., Speed-

Drew D. S., FLORESTA E. S., Kancelaria Podatkowo Rachunkowa K. S., ul. Ludowa 

12a,  64-915  Jastrowie,  w  40

%  obciąża  Zamawiającego  -  Skarb  Państwa,  Państwowe 

G

ospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe,  Nadleśnictwo  Płytnica  z  siedzibą  w  Nowej 

Szwecji, Nowa Szwecja 6, 78-

600 Wałcz i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  - 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum 

FOREST  Technik  Ł.  W.,  Speed-Drew  D.  S.,  FLORESTA  E.  S.,  Kancelaria 

Podatkowo Rachunkowa K. S., ul. Ludowa 12a, 64-915 Jastrowie

, tytułem wpisu 

od odwołania,  

zasądza  od  Zamawiającego  -  Skarb  Państwa,  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne 

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji, Nowa Szwecja 

600  Wałcz  na  rzecz  Odwołującego  –  konsorcjum  FOREST  Technik  Ł.  W., 

Speed-Drew D. S., FLORESTA E. S., Kancelaria Podatkowo Rachunkowa K. S., 

ul.  Ludowa  12a,  64-915  Jastrowie  k

wotę  5 522,  80  (pięć  tysięcy  pięćset 

dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony 

poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia  pełnomocnika,  opłat 

skarbowych od pełnomocnictw oraz dojazdu pełnomocników na rozprawę. 

 Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2019  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie. 

Przewodniczący: 

..………………………. 


Sygn. akt KIO 159/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Skarb  Państwa,  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe, 

Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji, Nowa Szwecja 6, 78-600 Wałcz, prowadzi 

w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Płytnica  w  roku 

Wartość postępowania przenosi kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Prowadzone  przez  Zamawiającego  postępowanie  zostało  wszczęte  przez 

zamieszczenie 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.10.2019 r. pod 

numerem 2019/S 205-499990. 

Zamawiający w dniu 16.01.2020 r. przekazał Odwołującemu informację o wyborze jako 

oferty  najkorzystniejszej  konsorcjum  Mirgol  Sp.  z  o.o.,  Orla  8,  78-

650  Mirosławiec,  PPHU 

ZRYWTRANS Sp. z o.o., Orla 8,78-

650 Mirosławiec, Firma Usługowa P. A. Ostroróg 6/1, 78-

445 Łubowo, Zakład Usług Leśnych M. S. Warnołęka 2 72-022 Nowe Warpno (dalej również 

jako konsorcjum Mirgol) w pakiecie III i IV. 

Od  tej 

czynności  w  dniu  27.01.2020  r.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

I. W odniesieniu do Pakietu III: 

1.art.  89  ust.  1  pkt  7b  ustawy  Pzp  - 

poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej 

przez  konsorcjum  Mirgol  w  zakresie  Pakietu  III,  z  uwagi  na  wniesienie  wadium  

w  sposób  nieprawidłowy,  gdyż  treść  Gwarancji  Ubezpieczeniowej  nie  obejmuje 

wszystkich  wykonawców  wchodzących  w  skład  konsorcjum,  to  jest  nie  obejmuje 

Członków  Konsorcjum,  co  skutkuje  niespełnieniem  podstawowego  celu  wnoszenia 

wadium, którym jest należyte zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego, 

2.  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  -  pop

rzez  bezpodstawny  wybór  oferty konsorcjum  Mirgol  

w zakresie Pakietu III, 

mimo że oferta ta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 

ust.  1  pkt  7b  ustawy  Pzp

,  a  w  konsekwencji  nie  była  ofertą  najkorzystniejszą  

w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, 

3. art. 26 ust. 4 ustawy Pzp - poprzez zaniechanie wezwania w ramach Pakietu III do 

złożenia wyjaśnień dotyczących wykazu usług oraz dowodów na potwierdzenie, że 

wskazane przez  wykonawcę usługi  potwierdzają spełnianie  warunków  określonych 

przez Zamawiającego w SIWZ, 

4.  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  bezpodstawny  wy

bór  oferty  konsorcjum  Mirgol, 

mimo  że  konsorcjum  nie  wykazało  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  

a wobec tego wybrana oferta nie była ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 91 


ust. 1 ustawy Pzp. 

II. W odniesieniu do Pakietu IV: 

1.  art. 89 ust.  1 pkt 7b ustawy Pzp - 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej 

przez  konsorcjum  Mirgol  w  zakresie  Pakietu  IV,  z  uwagi  na  wniesienie  wadium  

w  sposób  nieprawidłowy,  gdyż  treść  Gwarancji  Ubezpieczeniowej  nie  obejmuje 

wszystkich  wykonawców  wchodzących  w  skład  Konsorcjum,  to  jest  nie  obejmuje 

Członków Konsorcjum, co skutkuje niespełnieniem podstawowego celu wnoszenia 

wadium, którym jest należyte zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego. 

2.  art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - 

poprzez bezpodstawny wybór oferty konsorcjum  Mirgol 

w zakresie Pakietu IV, mimo że oferta ta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 

ust.  1  pkt  7b  ustawy  Pzp

,  a  w  konsekwencji  nie  była  ofertą  najkorzystniejszą  

w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, 

3.  art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - poprzez zaniechanie wezwania w ramach Pakietu IV do 

złożenia wyjaśnień dotyczących wykazu usług oraz dowodów, na potwierdzenie, że 

wskazane przez wykonawcę usługi potwierdzają spełnianie warunków określonych 

przez Zamawiającego w SIWZ, 

4.  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  bezp

odstawny  wybór  oferty  konsorcjum  Mirgol, 

mimo  że  konsorcjum  nie  wykazało  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  

a wobec tego wybrana oferta nie była ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 91 

ust. 1 ustawy Pzp. 

W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  konsorcjum  Mirgol  w  zakresie  Pakietu  III  i  IV,  jako 

najkorzystniejszej na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa 

Płytnica w roku 2020; 

- odrzucenia oferty konsorcjum w zakresie Pakietu III i IV; 

dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert  w  zakresie  Pakietu  III  i  IV  z  uwzględnieniem 

oferty złożonej przez Odwołującego oraz przeprowadzenia wszystkich czynności niezbędnych 

do wyboru najkorzystniejszej 

oferty w ramach niniejszego postępowania. 

względnie  unieważnienia  przez  Zamawiającego  czynności  wyboru  oferty  konsorcjum  

w zakresie Pakietu III i IV, jako najkorzystniejszej na wykonywanie usług z zakresu gospodarki 

leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Płytnica  w  roku  2020  oraz  wezwanie  konsorcjum  w  ramach 

Pakietu  III  i  IV  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  wykazu  usług  oraz  dowodów  na 

potwierdzenie,  że  wskazane  przez  wykonawcę  usługi  potwierdzają  spełnianie  warunków 

określonych przez Zamawiającego w SIWZ. 

Pods

tawy faktyczne i uzasadnienie odwołania. 


Odwołujący  16  stycznia  2020  r.  otrzymał  od  Zamawiającego  drogą  elektroniczną  pismo 

informujące  o  wyborze  jako  oferty  najkorzystniejszej  w  zakresie  Pakietu  III  i  IV  zamówienia 

oferty  konsorcjum  Mirgol  Sp.  z  o.o.,  Orla  8,  78-

650  Mirosławiec,  PPHU  ZRYWTRANS  Sp.  

z o.o., Orla 8,78-

650 Mirosławiec, Firma Usługowa P. A. Ostroróg 6/1, 78-445 Łubowo, Zakład 

Usług Leśnych M. S., Warnołęka 2, 72-022 Nowe Warpno. 

Odwołujący  wskazuje,  że  Wykonawca  mógł  złożyć  ofertę  na  jeden  lub  większą  ilość 

Pakietów.  Zamawiający  wymagał  oddzielnej  oferty  na  każdy  z  pakietów,  oferta  złożona  na 

dany  Pakiet  musiała  jednakże  obejmować  cały  zakres  prac  przewidziany  w  SIWZ  dla  tego 

Pakietu.  Do  wyznaczonego  terminu  składania  ofert  w  ramach  Pakietu  III  i  IV  zamówienia 

zostały złożone dwie oferty: Odwołującego oraz konsorcjum Mirgol. 

Zdaniem 

Odwołującego niepodjęcie czynności odrzucenia oferty Konsorcjum stanowiło 

naruszenie  przepisów  ustawy  Pzp.  Odwołujący  wskazuje,  że  brak  wskazania  w  treści 

Gwarancji  wszystkich  wykonawców  wchodzących  w  skład  konsorcjum  Mirgol  stanowi,  iż 

wadium  zostało  wniesione  w  sposób  nieprawidłowy,  a  w  konsekwencji  powinno  to 

spowodować odrzucenie oferty konsorcjum. Zgodnie z brzmieniem pkt 9.1 SIWZ Zamawiający 

wymaga  wniesienia  wadium  dla  Pakietu  III  w  wysokości  35  700  zł.  Natomiast  zgodnie  

z  brzmieniem  pkt  9.4  SIWZ  z  treści  wadium  wnoszonego  w  formie:  poręczenia  bankowego, 

poręczenia  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  gwarancji  bankowej,  gwarancji 

ubezpieczeniowej  lub  poręczeniach  udzielonych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  6b 

ust.  5  pkt.  2  ustawy  z  dnia  9  listopada  2000r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju 

Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone 

przez  Zamawiającego  w  terminie  związania  ofertą,  zobowiązanie  gwaranta  do  wypłaty 

Zamawiającemu  pełnej  kwoty  wadium  w  okolicznościach  określonych  w  art.  46  ust.  4a  i  5 

ustawy  Pzp.  Z  kolei  z  godnie  z  pkt 

9.5  SIWZ  wadium  wnoszone  w  formie  innej  niż  pieniądz 

należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznymi  osób  upoważnionych  do  jego  wystawienia.  Wadium  musi 

zabezpieczać  ofertę  na  daną  część  zamówienia  przez  cały  okres  związania  ofertą.  Oferta 

Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie 

odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

Odwołujący informuje, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

tj.  konsorcjum  Mirgol 

złożyło  wadium  w  formie  gwarancji  ubezpieczeniowej,  która  jest  jedną  

z  form  wniesienia  wadium 

dopuszczoną  przepisami  ustawy  Pzp.  Gwarancja  została 

wystawiona  przez  Towarzystwo  Ubezpi

eczeń  i  Reasekuracji  WARTA  S.A.  z  siedzibą  

w  Warszawie  (zwany  dalej  Gwarantem). 

Zgodnie  treścią  złożonej  Gwarancji  podmiotem 

zobowiązanym - Wykonawcą-jest Lider Konsorcjum spółka Mirgol sp. z o.o. siedzibą: ul. Orla 

650  Mirosławiec,  na  podstawie  wpisu  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  o  numerze 

KRS: 00004

…19, REGON: 32137…2, NIP: 76516…40, zwany dalej „Wykonawcą”. 


W pkt 1 Gwarancji wskazano, że: „Niniejsza ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa 

została  wystawiona  na  wniosek  Wykonawcy  składającego  ofertę  w  związku  z  ogłoszonym 

przez Beneficjenta przetarg

iem nieograniczonym na Wykonywanie usług z zakresu gospodarki 

leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Płytnica  w  roku  2020  -  Pakiet  III  -  leśnictwa:  Głowaczewo, 

Bukowa Góra (zwanym dalej przetargiem). Zgodnie z warunkami tego przetargu Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia wadium”. 

Z  kolei  w  pkt  2  Gwarancji  wskazano,  że  „Gwarant  zobowiązuje  się  nieodwołalnie  

i  bezwarunkowo,  na  zasadach  określonych  w  niniejszym  dokumencie,  do  zapłacenia  każdej 

kwoty do wysokości nieprzekraczającej sumy gwarancyjnej 35.700,00  zł (słownie: trzydzieści 

pięć  tysięcy  siedemset  00/100  złotych),  stanowiącej  kwotę  wadium,  na  pierwsze  pisemne 

żądanie Beneficjenta doręczone Gwarantowi w terminie ważności Gwarancji”. 

W pkt 3 określono, że sumę gwarancyjną zmniejsza się o każdą wypłatę z tytułu tejże 

Gwarancji. 

Zaś  w  pkt  4  określono  warunki  powstania  roszczenia  o  wypłatę  Gwarancji,  takie 

roszczenie powstaje, gdy 

„1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) 

odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach 

określonych w ofercie; 

b) 

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) 

zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy 

Pzp,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie  złożył  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  Ustawy  Pzp,  oświadczenia,  

o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1  Ustawy  Pzp,  pełnomocnictw  lub  nie  wyraził  zgody  na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej". 

W  treści  Gwarancji  nie  wymieniono  zarówno  nazwy  Konsorcjum,  do  oferty  którego 

niniejszy  dokume

nt  został  załączony,  jak  i  nazw  Członków  Konsorcjum,  którzy  wchodzą  

w skład Konsorcjum. 

Konsorcjum  zdecydowało  się  na  wniesienie  wadium  w  formie  innej  niż  pieniądz  tj.  

w  form

ie  gwarancji  ubezpieczeniowej.  Odwołujący  podnosi,  że  aby  mówić  o  prawidłowo 

wniesionym  wadium,  z  treści  dokumentu  wystawionego  przez  Gwaranta  musiałaby  wynikać 

możliwość  spełnienia  podstawowego  celu  wadium,  jakim  jest  należyte  zabezpieczenie 

roszczeń  Zamawiającego. W  kontekście  przepisów  prawa  zamówień  publicznych  aspekt  ten  

w  istocie wyznacza skuteczność  wadium  wnoszonego  w  formach,  o których mowa w  art.  45 

ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp. 

Odwołujący powołuje się na wyrok KIO 1417/17 i  wyrok Sad Najwyższego z dnia 15 


lutego  2018  r.,  IV  CSK  86/17.  Z  ww.  wyroku  SN  wywodz

i,  że  nie  można  uznać  by 

wystarc

zającą ochroną interesów Zamawiającego było wniesienie wadium zabezpieczającego 

przed działaniami lub zaniechaniami tylko jednego z konsorcjantów - aprobata takiego poglądu 

byłaby  oczywiście  sprzeczna  z  założeniem,  iż  celem  wadium  jest  zabezpieczenie  interesów 

Zamawiającego.  Co  istotne  w  SIWZ  znajdują  się  postanowienia  określające  kategorie 

oświadczeń  lub  dokumentów  dotyczących  pozostałych  członków  konsorcjum,  które  musiały 

zostać  podpisane lub  złożone także przez  te podmioty  i  nie mogło zostać  to konwalidowane 

samodzielnie  przez  innego  członka  Konsorcjum  (np.  pkt  7.10.  lit  c  SIWZ  nakładający 

obowiązek  składania  JEDZ  przez  każdego  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o  zamówienie  oraz  pkt  7.10.  lit.  d  SIWZ  nakładający  obowiązek  składania  przez  każdego  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumentów, o których mowa w pkt 

7.1.  lit.  g-n  SIWZ).  Niedochowanie 

obowiązku,  o  którym  mowa  wyżej  przez  Członka 

Konsorcjum  niewskazanego  w  Gwarancji  mogłoby  potencjalnie  doprowadzić  do  faktycznego 

ziszczenia  się  przesłanek  określonych  w  art.  46  ust.  4a  i  5  ustawy  Pzp  obligujących 

Zamawiającego  do  zatrzymania  wadium.  Innymi  słowy,  zdaniem  Odwołującego  możliwa  jest 

sytuacja,  kiedy  to  Zamawiający  będzie  musiał  zatrzymać  wadium  wyłącznie  z  winy  Członka 

Konsorcjum,  którego  Gwarancja  Ubezpieczeniowa  nie  wymienia  i  nie  chroni  jego 

zobowiązania  względem  Zamawiającego.  Z  tego  Odwołujący  wywodzi,  że  zabezpieczenie 

wyłącznie  przed  konsekwencjami  działań  lub  zaniechań  jednego  spośród  partnerów 

konsorcjum  nie  mogło  w  pełni  chronić  interesów  Zamawiającego,  a  w  konsekwencji  nie 

spełniało swojego celu. 

Podnosi, że z przywołanego wyroku Sądu Najwyższego wynika także, że o możliwości 

realizacji roszczeń przez Zamawiającego z tytułu zastosowania instytucji zatrzymania wadium 

decydować będzie treść  dokumentu  wadialnego. W ocenianej Gwarancji  nie zostały  zawarte 

żadne  postanowienia  rozszerzające  w  jakikolwiek  sposób  odpowiedzialność  Gwaranta  za 

zobowiązania Członków Konsorcjum lub całego Konsorcjum. Gwarancja określa swój zakres 

podmiotowy  precyzyjnie  i  jednoznacznie,  a  katalog  podmiotów  zobowiązanych  ma  charakter 

enumeratywny  i  nie  podlega  rozszerzeniu  o  inne  podmioty  niewymi

enione  w  treści  tego 

dokumentu. 

Celem 

Gwarancji 

jest 

zabezpieczenie 

roszcze

ń 

Zamawiającego  

w związku z ofertą złożoną przez Mirgol  Sp. z o.o., czyli dotyczy czynności prawnej podjętej 

nie  przez  Konsorcjum,  lecz 

przez  pojedynczego  wykonawcę.  W  konsekwencji  jest  ona 

bezskuteczna  i  nie  zabezpiecza  roszczeń  Zamawiającego  mogących  powstać  w  wyniku 

działań zarówno Konsorcjum, jak i pozostałych Członków Konsorcjum. 

Wskazuje, że w zakresie koniecznych elementów składających się na treść dokumentu 

umożliwiającego  wypłatę  wadium  (tj.  wadium  wniesionego  w  formie  innej  niż  pieniądz) 

Krajowa 

Izba  Odwoławcza  wypowiedziała  się  także  w  wyroku  z  27.03.2018  r.  (KIO  464/18).  

Podnosi, że brak wskazania w treści Gwarancji wszystkich podmiotów wchodzących w skład 


Konsorcjum  uniemożliwia  Zamawiającemu  stwierdzenie,  że  zabezpiecza  ona  ofertę 

przedmiotow

ego  Konsorcjum.  Zamawiający  na  podstawie  przedłożonej  Gwarancji  może 

jedynie stwierdzić, iż dotyczy ona samodzielnego wykonawcy, który w istocie nie składał oferty 

w  ramach  Pakietu  III  niniejszego  pos

tępowania  tj.  Mirgol  sp.  z  o.o.  Odwołujący  przywołuje  

stanowisko doktryny prawniczej, w przedmiocie konsorcjum i jego istoty- w literaturze podaje 

się:  „W  doktrynie  prawa  zamówień  publicznych  konsorcjum  porównywane  jest  do  spółek 

cywilnych  (umowa  spółki  cywilnej  uregulowana  została  w  art.  860  i  n.  k.c.).  Tak  jak  spółka 

cywilna nie ma ono osobowości prawnej. W wyniku zawarcia umowy konsorcjum nie powstaje 

osobny  byt  prawny  - 

zdolność  prawną  i  zdolność  do  czynności  prawnych  mają  jedynie 

podmioty  tworzące  konsorcjum.  (...).  Na  istotę  konsorcjum  (...)  wskazała  Izba  w  wyroku  

z 12.10.2017 r. (KIO 2052/17, KIO 2076/17): „Termin konsorcjum jest używany na określenie 

wspólnego ubiegania się kilku wykonawców o udzielenie zamówienia. Jest to skrótowa forma 

ustawowego terminu «wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia» (art. 23 

ust. 1 p.z.p.). Istotą takiego konsorcjum jest zobowiązanie się jego członków do współdziałania 

dla  osiągnięcia  określonego  celu  gospodarczego.  Konsorcjum  nie  jest  jednak  samodzielnym 

podmiotem praw i obowiązków, odrębnym od poszczególnych konsorcjantów. Nie jest również 

trwałym  związkiem  gospodarczym,  gdyż  najczęściej  jego  członkowie  łączą  siły  dla 

jednorazowego  przedsięwzięcia,  np.  uzyskania  zamówienia  publicznego”  (Skubiszak-

Kalinowska Irena art. 23. w

: Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany. System 

Informacji  Prawnej  LEX,  2019.). 

Z  powyższego  Odwołujący  wywodzi,  że  konsorcjum  nie 

p

osiada  przymiotu  samodzielnego  „wykonawcy”,  lecz  tworzą  je  poszczególni  członkowie 

konsorcjum  i 

nie  jest  akceptowalny  pogląd,  jakoby  wymienienie  w  treści  Gwarancji  tylko 

jednego  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  skutecznie 

chroniło interesy Zamawiającego. 

Odwołując się do ww. wyroku Sądu Najwyższego Odwołujący stwierdza, że dokument 

złożony  przez  konsorcjum  Mirgol  nie  czyni  zadość  obowiązkowi  skutecznego  wniesienia 

wadium,  gdyż  nie  spełniał  opisanych  wyżej  wymogów  tj.  z  treści  dokumentu  wadialnego  nie 

wynikała możliwość zaspokojenia wszelkich roszczeń Zamawiającego w przypadku zaistnienia 

przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Zdaniem Odwołującego złożone 

wadium  nie  spełniało  swojego  ustawowego  celu,  jakim  jest  zabezpieczenie  interesu 

Zamawiającego.  Odwołujący  wskazuje,  że  konieczność  wypłaty  przez  Gwaranta 

zabezpieczonej  kwoty  w  sytuacjach  wyni

kających  z  art.  46  ust.  4a  i  ust.  5  ustawy  Pzp  nie 

może  budzić  wątpliwości.  Tak  też  stwierdzono  w  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  22 

listopada 2019 r. (KIO 2262/19). 

Odwołujący  wywodzi,  że  z  treści  Gwarancji  prawidłowo  zabezpieczającej  interes 

Zamawiającego  musiałaby  jasno  wynikać  konieczność  wypłaty  przez  Gwaranta  określonej 

kwoty w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy 


Pzp., tymczasem treść gwarancji w żaden sposób nie wskazuje, jakoby Gwarant odpowiadał 

również za zobowiązania wszystkich członków Konsorcjum. Jeżeli bowiem, Gwarant podjąłby 

się przyjęcia odpowiedzialności,  także za działania i  zaniechania ewentualnych i  nieznanych 

sobie  konsorcjantów,  musiałoby  to  znaleźć  wyraz  w  treści  Gwarancji.  Przejawem  takiego 

zabiegu  mogłoby  być  wskazanie,  że  przez  Wykonawcę  należy  rozumieć  nie  tylko  podmiot 

oznaczony  w tym dokumencie, ale i wszystkich innych wykon

awców, z którymi spółka Mirgol 

S

p. z o.o. zdecyduje się złożyć ofertę. Odwołujący podnosi, że w badanej Gwarancji na próżno 

szukać  tego  typu  zastrzeżeń,  co  oznacza,  iż  w  przedmiotowej  sprawie  istnieje  rzeczywiste 

ryzyko  niezaspokojenia  roszczeń  Zamawiającego,  w  sytuacji  zaistnienia  przesłanki 

zatrzymania  wadium  z  winy  któregokolwiek  Członka  Konsorcjum.  Z  treści  dokumentu  ani 

wprost,  ani  w  sposób  dorozumiany  nie  wynika,  aby  odpowiedzialność  Gwaranta  została 

rozszerzona także poza wprost wskazane w niej przyczyny leżące po stronie spółki Mirgol sp. 

z o.o. 

Odwołujący  wskazuje,  że  w  przedstawionych  okolicznościach  sprawy  ofertę  

w  postępowaniu  złożyło  czterech  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia - aby załączone do oferty wadium mogło zostać uznane za należycie wniesione, 

możliwość  zaspokojenia  interesów  Zamawiającego,  tj.  uzyskanie  zagwarantowanej  zapłaty 

wadium  musiałoby  obejmować  wszystkie  wskazane  działania  lub  zaniechania  konsorcjum 

(według  terminologii  Gwarancji  "Wykonawcy")  rozumianego  w  tym  przypadku  jako  czterech 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Z powyższego Odwołujący 

wywodzi,  że Zamawiający dopuścił się naruszenia art. 89 ust. 1 pkt. 7b  ustawy Pzp. Jak już 

nadmieniono, oferta konsorcjum Mirgol 

w zakresie Pakietu III podlega odrzuceniu, gdyż treść 

Gwarancji  nie  obejmuje  wszystkich  wykonawców  wchodzących  w  skład  Konsorcjum,  to  jest 

nie  obejmuje  Członków  Konsorcjum,  co  skutkuje  niespełnieniem  podstawowego  celu 

wnoszenia wadium, którym jest należyte zabezpieczenie roszczeń zamawiającego. 

2. Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - poprzez 

bezpodstawny  wybór  oferty  Konsorcjum  w  zakresie  Pakietu  III,  mimo  że  oferta  ta  podlegała 

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

Powyższy  zarzut  stanowi  konsekwencję  zarzutu  postawionego  i  opisanego  powyżej. 

Zgodnie  z  art.  91 

ust.  1  ustawy  Pzp  Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na 

podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  SIWZ.  Ponieważ,  jak  Odwołujący  wywodził 

powyżej, Zamawiający powinien odrzucić ofertę konsorcjum Mirgol, to zdaniem Odwołującego 

w  konsekwencji 

Zamawiający  powinien  dokonać  weryfikacji  jego  oferty  jako  najwyżej 

ocenionej  i  przeprowadzić  wszystkie  czynności  niezbędne  do  przeprowadzenia  wyboru 

najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania. 


Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp - poprzez 

zaniechanie wezwania w ramach Pakietu III do złożenia wyjaśnień dotyczących wykazu usług 

oraz  dowodów  na  potwierdzenie,  że  wskazane  przez  wykonawcę  usługi  potwierdzają 

spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w SIWZ. 

Odw

ołujący  wskazuje,  że  w  pkt  6.2.3)  lit.  a  ppkt  III)  SIWZ  w  zakresie  Pakietu  III 

Zamawiający  postawił  warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej, by wykonawca wykazał, że „zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku 

będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez 

usługę  rozumie  się  wykonywanie  prac  na  podstawie  1  umowy)  polegającą  na  wykonywaniu 

prac z zakresu zagospodarowania lasy, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 

1 000 000,00 zł brutto”.  

Biuletynie  Informacji  Publicznej  Zamawiającego  19  listopada  2019  r.  Zamawiający 

opublikował odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, w którym wyraźnie wskazał, co 

należy rozumieć poprzez 1 usługę. Zgodnie z treścią wyjaśnień Zamawiającego „jedna usługa 

oznacza jej realizację w ramach jednej umowy. Usługi z okresu trzech lat mogą się sumować 

jedynie  wtedy,  gdy  wykonawca  realizował  umowę  trzyletnią.  Nie  ma  możliwości  sumowania 

wartości umów z różnych nadleśnictw (tzn. od różnych Zamawiających).” 

Konsorcjum  złożyło  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp  dokument,  

z  którego  wynikało,  że  członek  konsorcjum  wykonawca  M.  S.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług  Leśnych  M.  S.  wykonał  dla  Nadleśnictwa  Trzebież 

usługę zagospodarowania lasu,  pozyskania i  zrywki  drewna  o wartości  923  242,55  zł  brutto. 

Ponadto  wykonał  też  usługę  dla  D.  M.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Zakładu  Usług  Leśnych  „ZUL”  D.  M.,  która  również  obejmowała  zagospodarowanie  lasu, 

pozyskanie  i  zrywkę  drewna  o  wartości  83  562,64  zł  brutto.  Wskazania  wymaga,  że  okres 

wykonywania  wskazanych  w  wykazie  usług  jest  tożsamy  tj.  1.03.2018-31.12.2018  r. 

Konsorcjum Mirgol p

rzedstawiło również referencje, zarówno wystawione przez Nadleśnictwo 

Trzebież, jak i D. M.. Odwołujący wskazuje, że z referencji wystawionych przez Nadleśnictwo 

Trzebież wyraźnie wynikał zakres realizowanych usług przez członka konsorcjum wykonawcę 

M. S. 

oraz realizacja wartościowa umowy dla poszczególnych typów planów. 

Z kolei z referencji wystawionych przez D. M. 

wynika, że w ramach umowy zawartej z 

Nadleśnictwem Trzebież M. S. wykonał prace o wartości 83 562,64 zł brutto. 

Tak  uzupełniony  wykaz  usług  i  przedłożone  referencje,  wzbudziły  wątpliwości 

Zamawiającego,  który  30  grudnia  2019  r.  wezwał  Konsorcjum  do  złożenia  wyjaśnień  

w zakresie braku ujęcia przez Nadleśnictwo Trzebież prac wykonywanych dla Zakładu Usług 

Leśnych „ZUL" D. M. . 


Odwołujący  wskazuje,  że  uzyskane  wyjaśnienia  są  lakoniczne,  a  do  tego,  zgodnie  

z  przedłożonym  do  oferty  pełnomocnictwem,  wyjaśnienia  zostały  złożone  przez  podmiot 

nieposiadający uprawnień do udzielania oświadczeń, wyjaśnień w imieniu konsorcjum tj. przez 

członka konsorcjum M. S. . Z treści wyjaśnień wynikało, że „Konsorcjum wspólnie ubiegało się 

o udzielenie zamówienia publicznego. Treść sporządzonej umowy konsorcjum jasno mówiła, 

który  z  poszczególnych  członków  konsorcjum  realizuje  i  fakturuje  dane  części  umowy.  W 

trakcie  realizacji  zamówienia  konsorcjanci  sumiennie  wymieniali  się  zleceniami  aby  te  były 

wykonane należycie. W związku  z  zapisami umowy, osoba odpowiedzialna  za podpisywanie 

zleceń  i  odbiorów  POR  w  wymienionej  części  zadania  była  odpowiedzialna  za  wystawienie 

faktury  do  Nadleśnictwa,  mimo  iż  w  trakcie  przebiegu  całej  umowy  konsorcjanci  dzielili  się 

pracami między sobą w celu szybszej realizacji zamówienia”. 

Odwołujący podnosi, że uzyskane wyjaśnienia są lakoniczne - nie zostały przedłożone 

żadne inne dowody potwierdzające, że faktycznie M. S. wykonał usługi, które miał realizować 

D. M. 

. Należy podkreślić, że brak wyjaśnień bądź niezupełne wyjaśnienia obciążają podmiot 

je składający. 

Wskazuje,  że  zgodnie  z  wyrokiem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  2  listopada  2018  r., 

sygn. akt KIO 2061/18 „dla procedury wyjaśnień nie został zastrzeżony jakikolwiek zamknięty 

katalog  dokumentów,  co  oznacza,  że  wykonawca  jest  zobowiązany  dokładnie  wyjaśnić 

wszelkie  wątpliwości  zamawiającego  za  pomocą  dostępnych,  dowolnych  dokumentów”,  

a  także,  że  „wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  czy  dokumentów  bądź  żądania  wyjaśnień 

powinny  być  traktowane  przez  wykonawców  z  odpowiednią  starannością  (art.  26  ust.  3,  art. 

24b  ust.  1  czy  art.  87  ust.  1  p.z.p.).  W

ykonawca  powinien  starać  się  wyrugować  ze  swojej 

oferty  wszelkie  uchybienia  czy  wytłumaczyć  jakiekolwiek  niejasności  wskazane  przez 

zamawiającego” (wyrok KIO 1522/15. Powołuje się również na wyrok KIO 413/14. Odwołujący 

uzupełnia,  że  zgodnie  z  przedłożonym  do  oferty  konsorcjum  pełnomocnictwem,  wyjaśnienia 

zostały złożone przez podmiot nieposiadający uprawnień do udzielania oświadczeń, wyjaśnień 

w  imieniu  konsorcjum  tj.  przez  członka  konsorcjum  M.  S.,  na  co  również  Zamawiający  nie 

zwrócił  uwagi.  Ponadto  Odwołujący  wskazuje,  że  treść  złożonych  przez  konsorcjum  Mirgol 

dokumentów  i  wyjaśnień  jest  wewnętrznie  sprzeczna,  co  jego  zdaniem  winno  również 

wzbudzić dalsze wątpliwości Zamawiającego i winien był on zastosować art. 26 ust. 4 ustawy 

Pzp do  wyjaśnienia  wątpliwych kwestii.  Odwołujący  podnosi,  że  z  dokumentów  tych bowiem 

nie  wynika  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  określonym  przez  Zamawiającego. 

Zamawiający  wymagał  wykonania  1  usługi  w  ramach  1  umowy.  Zaś  z  obu  przedstawionych 

referencji  wyłania  się  obraz  realizacji  dwóch  usług  na  podstawie  dwóch  umów.  Co  więcej, 

wyjaśnienia 

nie 

odpowiadają 

na 

pytanie 

postawione 

przez 

Zamawiającego,  

i  nie  stanowią  jasnego  wyjaśnienia  dla  takiego,  a  nie  innego  wypełnienia  wykazu  usług. 


Po

wołuje się na wyrok KIO 2285/19. 

Podnosi, że Zamawiający nie tylko nie skorzystał z trybu art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, ale 

również nie skorzystał z przysługującego mu prawa tj. możliwości zwrócenia się bezpośrednio 

do  podmiotu  wystawiającego  referencje  o  wyjaśnienie  kwestii  w  nich  zawartych.  W  sytuacji 

wymieniania  się  przez  wykonawców  pracami,  zamawiający  dla  którego  są  one  realizowane 

powinien  mieć  o  tym  wiedzę.  W  przeciwnym  wypadku  wystawiane  przez  niego  referencje 

poświadczają  nieprawdziwy  stan  faktyczny.  Również  zasady  fakturowania  powinny  wynikać  

z  referencji.  Zdaniem  Odwołującego  Zamawiający  winien  był  wyjaśnić  tę  kwestię  w  taki 

sposób,  by  z  informacji  przedstawionych  przez  Konsorcjum  jednoznacznie  wynikał  sposób 

spełniania  przez  nie  warunku  udziału  w  postępowaniu  postawiony  przez  Zamawiającego  

w niniejszym postępowaniu, czego Zamawiający nie dochował. 

Z  powyższego  Odwołujący  wywodzi,  że  Zamawiający  dopuścił  się  naruszenia  art.  26 

ust.  4  ustawy  Pzp z  treści  złożonych przez  Konsorcjum  dokumentów  nie wynika bowiem,  że 

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

4. Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 

bezpo

dstawny  wybór  oferty  Konsorcjum,  mimo  że  Konsorcjum  nie  wykazało  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  wobec  tego  wybrana  oferta  nie  była  ofertą 

najkorzystniejszą w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

Powyższy  zarzut  stanowi  konsekwencję  zarzutu  postawionego  i  opisanego  powyżej. 

Zgodnie  z  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp.  Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na 

podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  SIWZ.  Z  zarzutu  opisanego  powyżej 

Odwołujący wywodzi, że Zamawiający powinien wezwać konsorcjum do złożenia wyjaśnień, to 

w  konsekwencji  Zamawiający  powinien  dokonać  dalszej  weryfikacji  dokumentów 

podmiotowych Konsorcjum. 

W zakresie Pakietu IV: 

1. Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp - 

poprzez  zaniechanie odrzucenia oferty  złożonej  przez  konsorcjum  Mirgol  w  zakresie Pakietu 

IV, z uwagi na w

niesienie wadium w sposób nieprawidłowy, gdyż treść Gwarancji nie obejmuje 

wszystkich  wykonawców  wchodzących  w  skład  konsorcjum,  to  jest  nie  obejmuje  Członków 

Konsorcjum, co skutkuje niespełnieniem podstawowego celu wnoszenia wadium, którym jest 

należyte zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego. 


Odwołujący  przytacza  argumentację  tożsamą  z  argumentacją  zarzutu  nr  1  odnośnie 

Pakietu III. 

Różnice  dotyczą  wysokości  zabezpieczenia  -  zgodnie  z  brzmieniem  pkt  9.1  SIWZ 

Zamawiający  wymaga  wniesienia  wadium  dla  Pakietu  IV  w  wysokości  39  000  zł  oraz 

wskazania  w  pkt  1  Gwarancji,  że  dotyczy  ona  oferty  na  Pakiet  IV  –  leśnictwa  Głowaczewo, 

Bukowa Góra. 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - poprzez 

bezpodstawny  wybór  oferty  Konsorcjum  w  zakresie  części  pierwszej,  mimo  że  oferta  ta 

podlegała  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  7b  ustawy  Pzp,  a  w  konsekwencji  nie 

była ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Uzasadnienie zarzutu jak 

w odniesieniu do Pakietu III. 

Odwołujący  zarzuca  Zamawiającemu  naruszenie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  - 

poprzez  zaniechanie  wezwania  w  ramach  Pakietu  IV  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących 

wykazu  usług  oraz  dowodów,  na  potwierdzenie,  że  wskazane  przez  wykonawcę  usługi 

potwierdzają spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w SIWZ. 

Zgodnie  z  pkt  6.2.3)  lit.  a  ppkt  4)  SIWZ  wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  miał  wykazać,  że  „zrealizował  lub  realizuje  (przy  czym  w  tym  przypadku  będzie 

liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę 

rozumie  się  wykonywanie  prac  na  podstawie  1  umowy)  polegającą  na  wykonywaniu  prac  

z  zakresu  zagospodarowania lasy,  zrywki  i  pozyskiwania drewna,  na kwotę  nie mniejszą niż  

1 100 000,00 zł brutto”. 

W  złożonym  wykazie  usług  konsorcjum  Mirgol  posłużyło  się  doświadczeniem 

wykonawcy Mirgol sp. z o.o., który wykonywał usługę z zakresu gospodarki leśnej, pozyskania 

i  zrywki  drewna,  zagospodarowania  lasu,  gospodarki  lądowo-rolnej  i  łowiectwa  o  wartości  

64  278,79  zł  brutto.  Usługa  była  realizowana  dla  Nadleśnictwa  Wałcz  w  okresie  od 

26.03.2019  r.  do  31.12.2019  r.  Zatem,  w  chwili  otwarcia  ofert  i  składania  dokumentów 

podmiotowych usługa była w trakcie realizacji. 

Odwołujący  wskazuje,  że z  treści  referencji  dołączonych do  wykazu usług  wynika,  że 

usługa  ta  była  realizowana  przez  konsorcjum  firm  w  składzie  Mirgol  sp.  z  o.o., 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ZRYWTRANS Sp. z o.o., Firma Usługowa 

P.  A.,  Bio-Forest  sp.  z  o.o.  Zakres  refere

ncji  obejmuje  cały  zakres  umowy  realizowanej  dla 

Nadleśnictwa Wałcz. Z treści referencji wynika również, że zakres umowy, której dotyczą był 

szerszy niż zakres warunku określony przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Płytnica. 


W  warunku  określonym  w  SIWZ,  Zamawiający  wymagał  by  usługa  dotyczyła  prac  

z  zakresu  zagospodarowania  lasu,  zrywki  i  pozyskiwania  drewna,  natomiast  w  treści 

złożonych do wykazu usług referencji wynika, że obejmują one, poza wymaganym zakresem, 

również  gospodarkę  łąkowo-rolną  i  łowiectwo.  Brak  jest  natomiast  wskazania  wartości 

poszczególnych  elementów,  tak  by  móc  ocenić,  ile  w  istocie  wynosiła  wartość  usług 

określonych  przez  Zamawiającego.  Odwołujący  wywodzi,  że  bez  dodatkowych  wyjaśnień  

nie  jest  możliwe  stwierdzenie  czy  Konsorcjum  wykazało  spełnienie  warunku  udziału  

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 

Odwołujący podkreśla, że z treści referencji wynika, iż wskazana w nich kwota tj. 1 164 

278,79  zł  brutto,  została  ustalona  na  dzień  30  listopada  2019  r.  Przy  czym  termin  składania 

ofert  upłynął  26  listopada  2019  r.  Również  ta  rozbieżność  nie  została  dostrzeżona  przez 

Zamawiającego. Odwołujący powołuje się na wyrok KIO 2285/19. 

Odwołujący  podnosi,  że  Zamawiający  zaniechał  zastosowania  art.  26  ust.  3  ustawy 

Pzp, zgodn

ie z którym Zamawiający jest zobowiązany do wezwania złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia  lub  do  udzielenia  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  w  przypadku  

w którym dokumenty, oświadczenia złożone uprzednio przez wykonawcę w trybie art. 26 ust. 1 

ustawy  Pzp  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego 

wątpliwości. 

Z  powyższego  Odwołujący  wywodzi,  że  Zamawiający  dopuścił  się  naruszenia  art.  26 

ust.  3  ustawy  Pzp  - 

z  treści  złożonych  przez  konsorcjum  Mirgol  dokumentów  nie  wynika,  że 

konsorcjum spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 

bezpodstawny  wybór  oferty  konsorcjum  Mirgol,  mimo  że  nie  wykazało  spełnienia  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  a  wobec  tego  wybrana  oferta  nie  była  ofertą  najkorzystniejszą  

w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

Powyższy  zarzut  stanowi  konsekwencję  zarzutu  postawionego  i  opisanego  powyżej. 

Zgodnie  z  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na 

podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  SIWZ.  Odwołujący  podnosi,  że  skoro 

Zamawiający powinien  wezwać konsorcjum Mirgol do złożenia wyjaśnień, to w konsekwencji 

Zamawiający powinien dokonać dalszej weryfikacji dokumentów podmiotowych konsorcjum. 

D

o  postępowania  przystąpienie  po  stronie  Zamawiającego  skutecznie  zgłosili  wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – konsorcjum Mirgol Sp. z o.o., Orla 8, 78-

650 Mirosławiec, PPHU ZRYWTRANS Sp. z o.o., Orla 8,78-650 Mirosławiec, Firma Usługowa 

P. A. 

Ostroróg 6/1, 78-445 Łubowo, Zakład Usług Leśnych M. S., Warnołęka 2, 72-022 Nowe 

Warpno

, wnosząc o oddalenie odwołania. 


Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej sprawie, 

na  podstawie  zebra

nego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  się  z  dokumentacją 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  w  szczególności  

z  postanowieniami  og

łoszenia  o  zamówieniu,  Specyfikacją  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  oraz  korespondencją  Zamawiającego  z  wykonawcami,  jak  również  po 

z

apoznaniu  się  z  odwołaniem,  odpowiedzią  na  odwołanie  i  pismem  uczestnika,  po 

wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron  i  uczestnika  złożonych  ustnie  do 

protokołu w toku rozprawy, jak również złożonymi w toku rozprawy dowodami, ustaliła, 

co następuje.  

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których  stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  wobec  możliwości  poniesienia  szkody  w  wyniku  naruszenia 

przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Izba ustaliła, o następuje. 

Przywołany w odwołaniu stan faktyczny odpowiada rzeczywistemu przebiegowi postępowania, 

był bezsporny, podobnie jak postanowienia SIWZ, wobec czego nie będzie powtarzany.  

Izba zważyła, co następuje. 

Izba uznała, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w części. 

Jako  pierwsze  Izba  rozpatrzyła  zarzuty  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  7b  ustawy  Pzp  – 

rozpoznawane  łącznie  dla  pakietu  III  i  IV,  wobec  okoliczności  że  zasadzają  się  na  tożsamej 

podstawie faktycznej i prawnej. 

W ocenie Izby  rzeczone  zarzuty  nie znalazły  potwierdzenia  w  realiach  niniejszej  sprawy. 

Odwołujący  podnosił,  że  wadium  nie  zostało  prawidłowo  wniesione,  gdyż  gwarancja 

ubezpieczeniowa  jako  wykonawcę  wskazywała  jedynie  Mirgol  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  w  żadnym 

miejscu nie wskazując, że działa jako lider konsorcjum.  Z tego Odwołujący  wywodził,  że tak 

wniesione  wadium  nie  zabezpiecza  w  wystarczający  sposób  interesu  Zamawiającego,  gdyż 

gwarant  może  odmówić  wypłaty  wadium,  ponieważ  możliwa  jest  sytuacja,  gdy  przesłanka 

zatrzymania  wadium  wystąpi  z  winy  wykonawcy  innego  niż  Mirgol,  a  oferta  została  złożona 

przez k

onsorcjum wykonawców – co nie zostało ujawnione w gwarancji.  


Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  7b  ustawy  Pzp  zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  nie  

wniesiono wadium lub wadium 

zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający 

żądał wniesienia wadium. 

Okolicznością  bezsporną  w  sprawie  było,  że  w  obu  pakietach  Zamawiający  żądał 

wniesienia wadium. 

Zgodnie z pkt 9.6 siwz 

treść gwarancji wadialnej musiała zawierać następujące elementy: 

nazwę  dającego  zlecenie  (Wykonawcy),  beneficjenta  gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego),  gwaranta  (banku  lub  instytucji  ubezpieczeniowej  udzielających 

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib), 

określenie  wierzytelności,  która  ma  być  zabezpieczona  gwarancją/poręczeniem  – 

określenie przedmiotu zamówienia, 

kwotę gwarancji/poręczenia,  

zobowiązanie  gwaranta/poręczyciela  do  zapłacenia  bezwarunkowo  i  nieodwołalnie 

kwoty  gwarancji/poręczenia  na  pierwsze  pisemne  żądanie  Zamawiającego  

w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp. 

Ponadto  bezspornym  pomiędzy  stronami  było,  że  siwz  nie  zawierała  żadnych 

szczegółowych  uregulowań  dotyczących  wadium  wnoszonego  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

W  świetle  tak  ukształtowanych  okoliczności  faktycznych,  w  szczególności  treści  siwz,  do 

niniejszej  sprawy  można  odnieść  ustalenia  Sąd  Najwyższy  w  sprawie  IV  CSK  86/17, 

zakończonej  wyrokiem  z  dnia  15.02.2018  r.  Sądu  Najwyższego  w  powołanym  wyroku 

stwierdził, że wskazanie w treści gwarancji jedynie lidera konsorcjum i pominięcie pozostałych 

wykonawców  wchodzących  w  skład  konsorcjum  pozostaje  bez  wpływu  na  skuteczność 

zobowiązania  gwaranta  –  przy  zastrzeżeniu  braku  szczególnych  obostrzeń  w  tym  zakresie  

w  treści  SIWZ.  Jak  wskazano  powyżej,  w  niniejszej  sprawie  specyfikacja  nie  zawierała 

szczególnych uregulowań w przedmiocie tzw. wadium konsorcjalnego. W tym miejscu odnieść 

się  należy  do  argumentu  podniesionego  w  toku  rozprawy  przez  Odwołującego,  iż  w  oparciu  

o  taką  samą  siwz  Nadleśnictwo  Kalisz  Pomorski  udzieliło  odpowiedzi  na  pytanie  do 

specyfikacji,  iż  w  przypadku  gwarancji  konsorcjalnej  należy  wskazać,  że  zabezpiecza  ona 

ofertę  konsorcjum.  W  ocenie  Izby  niewątpliwie  takich  właśnie  przypadków  dotyczyło  ww. 

zastrzeżenie zawarte w wyroku IV CSK 86/17 – jest to jednak przypadek zgoła odmienny od 

zaistniałego  w  rozpoznawanej  sprawie,  gdyż  w  tej  sprawie  Zamawiający  nie  poczynił  takich 

obostrzeń,  nie  zostały  one  w  żaden  sposób  wyrażone  w  specyfikacji  czy  właśnie  

w wyjaśnieniach do niej. 

Przytaczając za Sądem Najwyższym: 


„Jeżeli  wadium  wniesione  zostało  w  formie  gwarancji  ubezpieczeniowej, o przesłankach  

jego  realizacji   decyduje -

jak  wyjaśniono - treść  gwarancji. W sytuacji, w której jako dłużnika 

(zleceniodawcę,  dostawcę,  wykonawcę,  oferenta)  zobowiązanego    do    zaspokojenia  

zabezpieczanego    roszczenia    wskazano  w 

gwarancji  jedynie  jednego  z  wykonawców 

ubiegających  się wspólnie o udzielenie  zamówienia,    a  wskazane   w    gwarancji    przyczyny  

uzasadniające    żądanie    zapłaty  pokrywają  się  z  wymienionymi  w  art.  46  ust.  4a  i  5  p.z.p., 

decydujące  znaczenie  dla  oceny,    czy    wadium  wniesiono  prawidłowo,  powinna  mieć 

wykładnia zastrzeżenia „z przyczyn leżących po jego stronie” (por. art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 3 

p.z.p.).  Rozważenia  wymaga  –w  świetle  czynników  wskazanych  w  art.  65  k.c.  (zwłaszcza 

ustalonych  zwyczajów,  praktyki  ubezpieczeniowej) - czy  określenie  to  obejmuje sytuacje, 

w  których  przyczyna  uzasadniająca  zatrzymanie  wadium  tkwi  wprawdzie  bezpośrednio   

w    zaniechaniu    wykonawcy    pominiętego    w    gwarancji,    jednakże  wykonawca  w  niej 

wymieniony  również  ponosi  za  to  zaniechanie  odpowiedzialność.  Inaczej  mówiąc,  wymaga 

rozstrzygnięcia,  czy  pojęcie  „z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie”    może    być    utożsamione   

z    pojęciem    „z    przyczyn,    za    które    odpowiada”.  Ma  to  także    znaczenie    dla  

dopuszczalności    złożenia    przez    beneficjenta  stosownego    oświadczenia    o    tym,    że  

zaistniały    przyczyny    aktualizujące  zobowiązanie  gwaranta  -także  wtedy,  gdy  przyczyna 

uzasadniająca zatrzymanie wadium tkwi bezpośrednio w zaniechaniu wykonawcy pominiętego 

w  gwarancji 

–a  tym  samym  spełnienia  formalnej  przesłanki  zapłaty.  W  razie  odpowiedzi    

pozytywnej 

– z  zastrzeżeniem  ewentualnych, odmiennych postanowień specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia  -  wniesienie  wadium    w    formie    takiej    gwarancji    ubezpieczeniowej  

należałoby  uznać za prawidłowe i skuteczne. Ewentualne skutki niepoinformowania gwaranta 

o tym, że wykonawca  wskazany  w  gwarancji  jako  dłużnik  (zleceniodawca,  oferent  itp.) był 

jedynie  liderem  konsorcjum  (jednym  z  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  

zamówienia),  a  nie  wyłącznym  wykonawcą,  mogłyby  wpływać  tylko na stosunek  zlecenia  

gwaranc

ji    i    w    żaden    sposób    nie    oddziaływałyby    na  skuteczność  nieakcesoryjnego 

zobowiązania gwaranta”. 

Odnosząc  powołany  wyrok  do  niniejszej  sprawy  podkreślenia  wymaga,  że  zgodnie  

z  pełnomocnictwami  załączonymi  do  oferty  konsorcjum  Mirgol,  wszyscy  członkowie 

konsorcjum  upoważnili  panią  P.B.,  upoważnioną  do  jednoosobowej  reprezentacji  prezeskę 

spółki Mirgol. Rzeczone pełnomocnictwo obejmowało zarówno złożenie oferty jak i podpisanie 

umowy. Również zgodnie z umowami konsorcjum - § 2 – to lider konsorcjum był upoważniony 

i zobowiązany m.in. do złożenia oferty, wniesienia wadium oraz podpisania umowy. Wskazane 

postanowienia  mają  doniosłe  znaczenie  wobec  warunku,  jaki  postawił  Sąd  Najwyższy, 

zgodnie z którym wadium należy uznać za prawidłowo wniesione, jeżeli zmaterializowanie się 

przesłanki  zatrzymania  wadium  wynika  z  zaniechania  wykonawcy  pominiętego  w  gwarancji, 

ale gwarancja w niej wymieniony również ponosi za to odpowiedzialność. W ocenie Izby, ww. 


pełnomocnictwa  oraz  umowa  konsorcjum  pozwalają  na  jednoznaczne  ustalenie,  że 

wykonawca Mirgol, jako lider konsorcjum upoważniony i zobowiązany do pełnej reprezentacji 

konsorcjum  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  będzie  odpowiadał    za  wystąpienie 

przesłanek zatrzymania wadium określonych w treści gwarancji i art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp 

nawet  jeśli  przyczyna  ich  zmaterializowania  będzie  tkwiła  bezpośrednio  w  zaniechaniu 

wykonawcy pominiętego w gwarancji.  

Należy również dodać, iż w niniejszej sprawie nie zachodzi okoliczność jak w powołanym 

w  odwołaniu  wyroku  KIO  1417/17,  gdzie  sprawa  dotyczyła  gwarancji  wadialnej  pochodzącej  

z daty wcześniejszej niż umowa konsorcjum. W obecnym postępowaniu gwarancja pochodziła 

z tego samego dnia, co umowy konsorcjum, zaś Odwołujący nie udowodnił (jak też nie było to 

przed

miotem  zarzutu),  że  wykonawca  Mirgol,  uzyskując  gwarancję,  nie  działał  jako  lider 

konsorcjum. 

Ponadto,  inaczej  niż  w  sprawie  KIO  464/18  gwarancja  jednoznacznie  określała 

wykonawcę, którego ofertę zabezpieczała. Pogląd prezentowany w niniejszej sprawie wpisuje 

się  w  ugruntowaną  linię  orzeczniczą  Izby  –  por.  np.  wyrok  KIO  316/18,  KIO  1795/16,  KIO 

251/18, KIO 1274/18. 

Mając  powyższe  na  uwadze,  należało  uznać,  że  z  uwagi  na  treść  gwarancji  oraz  treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca konsorcjum Mirgol prawidłowo wniósł 

wadium składając oferty w pakiecie III i IV, wobec czego zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b 

ustawy Pzp nie potwierdził się. 

Z  uwagi  na  oddalenie  ww.  zarzutu  za  bezzasadne  należało  uznać  również  zarzuty 

naruszenia  art.  91 

ust.  1  ustawy  Pzp  mające  charakter  posiłkowy  w  stosunku  do  zarzutów 

naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

Izba  za  zasadny  uznała  zarzut  naruszenia  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  w  Pakiecie  III, 

polegający  na  zaniechaniu  wyjaśnienia  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  przez 

wykonawcę konsorcjum Mirgol. 

W  ocenie  Izby  referencje  z  dnia  13.12.2019  r.  wystawione  przez  ZUL  D.  M.  oraz 

wyjaśnienia  M.  S.  złożone  w  dniu 9.01.2020 r. nie pozwalają na  jednoznaczne  stwierdzenie, 

że  konsorcjum  Mirgol  spełnia  warunek  zrealizowania  co  najmniej  1  usługi  polegającej  na 

wykonywaniu  prac  z  zakresu  zagospodarowania  lasu,  zrywki  i  pozyskania  drewna  na  kwotę 

nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto (pkt 6.2.3.a.III siwz). Wniosek Izby podyktowany został 

przede  wszystkim  okolicznością  sprzeczności  ww.  dokumentów  z  referencjami  z  dnia 

15.11.20219  r.,  wystawionymi  przez  Nadleśnictwo  Trzebież.  Nadleśnictwo  Trzebież  nie 

wskazało w referencjach prac, na które wskazują referencje od ZUL DM. Izba uznała, że w tej 

sytuacji nie jest wystarczające oświadczenie innego członka konsorcjum, niepoparte żadnymi 

dowodami. 

Zamawiający  nie  dysponował  wystarczającymi  informacjami  pozwalających  na 


ustalenie,  że  ZUL  M.  S.  wykonał  dla  ZUL  D.  M.  usługi  o  wartości  83 562,64  zł  –  w 

szczególności  wobec  wyżej  wskazanej  wzajemnej  sprzeczności  złożonych  referencji.  Należy 

przy  tym 

nadmienić,  że  przedstawienie  dowodów  na  potwierdzenie  zrealizowania  usługi  na 

rzecz  ZUL  D.  M. 

nie  powinno  nastręczać  Przystępującemu  problemów  –  chociażby  z  uwagi 

wzajemnych rozliczeń pomiędzy prowadzącymi działalność gospodarczą ZUL M. S. i ZUL D. 

M. 

–  mając  na  uwadze  podkreślaną  w  toku  rozprawy  okoliczność,  że  za  wykonane  usługi 

fakturę wystawiał podmiot odpowiedzialny za część zlecenia – a niekoniecznie rzeczywiście ją 

wykonujący.  

W  tej  sytuacji  ZUL  M.  S. 

musiał  zatem  uzyskać  wynagrodzenie  od  ZUL  D.  M.,  który  z  kolei 

wynagrodzenie za prace wykonane przez ZUL M. S. 

otrzymał od zamawiającego. 

Ma

jąc  powyższe  na  uwadze,  Izba  uznała  że  Zamawiający  przedwcześnie  uznał,  że 

Przystępujący  wykazał  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wobec  czego 

zaniechanie wezwania na do złożenia wyjaśnień w ww. zakresie stanowiło naruszenie art. 26 

ust. 4 ustawy 

Pzp. Rzeczone zaniechanie mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania, 

gdyż  decyzja  Zamawiającego  o  spełnianiu  warunków  udziału  przez  Przystępującego,  oparta  

o  niewystarczające  przesłanki,  w  rezultacie  doprowadziło  do  wyboru  jego  oferty  jako 

najkorzystniejszej. 

W  tym  miejscu  należy  uzupełnić,  iż  według  składu  orzekającego  Izby  bez  wpływu  na 

ocenę ewentualnego spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu pozostaje okoliczność, 

iż Przystępujący powołuje się na usługi wykonane dla Nadleśnictwa Trzebież i ZUL D. M. . Z 

odpowiedzi na pytanie do SIWZ przywołanej przez Odwołującego wynika, że Zamawiający nie 

dopuszczał  możliwości  sumowania  wartości  usług  wykonanych  dla  różnych  nadleśnictw  – 

tymczasem  usługa  wykonywana  dla  ZUL  D.  M.  była  częścią  realizacji  tej  samej  umowy  z 

Nadleśnictwem Trzebież, wskazanej w referencjach. 

Odwołujący  podniósł  jednocześnie  zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp,  jako 

konsekwencji  ww.  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp.  Pomimo  uwzględnienia 

powyżej omówionego zarzutu, zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp należało uznać za 

bezzasadny. 

Zgodnie 

brzmieniem 

ww. 

przepisu 

z

amawiający  wybiera  ofertę 

najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. Zatem odnosi się on jedynie do oceny w ramach kryteriów oceny ofert. 

Odwołujący nie stawiał zarzutów odnośnie oceny ofert w ramach kryteriów ustalonych w SIWZ 

– wobec czego zarzut należało uznać za bezpodstawny.  

II.  W  zakresie  pakietu  IV  Odwo

łujący  postawił  zarzut  naruszenia  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp, 

podnosząc,  że  Przystępujący  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  – 

wykonania

,  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  co  najmniej  1  usługi  polegającej  na 


wykonywaniu  prac  z  zakres

u  zagospodarowania  lasu,  zrywki  i  pozyskania  drewna  na  kwotę 

nie mniejszą niż 1 100 000,00 zł brutto (pkt 6.2.3.a.IV siwz).  

W ocenie Izby zarzut ten potwierdził się. Przystępujący na wezwanie na podstawie art. 26 

ust. 1 ustawy Pzp przedłożył referencje z Nadleśnictwa Wałcz, zgodnie z którymi konsorcjum, 

którego  liderem  był  wykonawca  Mirgol,  wykonało  prace  z  zakresu  usług  leśnych  dotyczące 

pozyskania  i  zrywki  drewna  oraz  zagospodarowania  lasu,  gospodarki  łąkowo  –  rolnej  

i łowiectwa, o wartości, do dnia 30.11.2019 r. na kwotę 1 164 278,79 zł.  Odwołujący podniósł, 

że jest to inny zakres niż w warunku udziału w postepowaniu (szerszy o gospodarkę łąkowo – 

rolną  i  łowiectwo),  a  także,  że  wskazana  wartość  dotyczy  okresu  przekraczającego  termin 

złożenia  ofert,  który  upływał  w  dniu  26.11.2019  r.  Zamawiający  wraz  z  odpowiedzią  na 

odwołanie złożył pismo z Nadleśnictwa Wałcz, zgodnie z którym w ramach prac wykonanych 

do  30.11.2019  r.,  wartość  prac  z  zakresu  gospodarki  łąkowo  –  rolnej  i  łowiectwa  przypada 

kwota 33 043

,69 zł. 

Powyższe okoliczności nakazują uznanie, że Zamawiający nie posiadał i w dalszym ciągu 

nie  posiada  informacji  o  wartości  prac  wykonanych  do  dnia  26.11.2019  r.,  to  jest  do  dnia 

składnia  ofert.  Ocena  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  nie  może  być  oparta  na 

domniemaniu,  że  wykonawca  warunek  spełnia,  skoro  wartość  wskazana  przez 

wystawiającego referencje o ponad 30 tys. zł przekracza wymaganą wartość prac - pomimo, 

że obejmuje to okres po terminie składania ofert. Decyzja o uznaniu wykonawcy za zdolnego 

do  wykonania  zamówienia  jest  fundamentalnym  elementem  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  i  musi  zasadzać  się  na  jednoznacznych,  przejrzystych  podstawach.  Warunki 

udziału  w  postępowaniu  są  niezmienne  po  terminie  składania  ofert  i  nie jest  dopuszczalnym 

przyjmowanie  domniemania  ich  spełnienia.  Składane  przez  wykonawcę  dokumenty  powinny 

pozwalać  na  obiektywną,  przejrzystą  ocenę  zdolności  zawodowej  w  kontekście  warunków 

określonych  w  siwz.  W  niniejszej  sprawie  dokumenty  złożone  przez  Przystępującego 

konsorcjum  Mirgol  nie  pozwalają  na  dokonanie  takiej  oceny,  wobec  czego  Zamawiający 

powinien  był  wezwać  o  ich  uzupełnienie  i  złożenie  wyjaśnień  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy 

Pzp. Zaniechanie wezwania stanowiło naruszenie powołanego przepisu, mogące mieć istotny 

wpływ na wynik.  

W  tym  miejscu  zaznaczyć  należy,  że  bez  wpływu  na  decyzję  Izby  pozostały  dowody 

złożone  przez  Odwołującego  w  postaci  pism  z  Nadleśnictwa  Wałcz.  Odwołujący  nie  ujawnił 

treści pytań skierowanych do Nadleśnictwa, zaś jego odpowiedzi wprost dotyczą jedynie kwot 

zafakturowanych  w  dniach  27-30.11.2019  r.  -  gdy 

tymczasem  warunek  udziału  

w  postępowaniu  dotyczył  wartości  prac  wykonanych  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 

do  której  to  Nadleśnictwo  Wałcz  się  nie  odniosło.  Jednocześnie  należy  wskazać,  że  także 

powołane odpowiedzi na odwołanie argumenty dotyczące aktualności składania ofert i JEDZ 

jako  dokumentu  potwierdzającego  spełnianie warunków  w  dniu składania ofert  pozostają nie 


mogą mieć wpływu na ocenę sprawy. Przedmiotem zarzutu było, że Zamawiający nie posiadał 

dokumentów ani wiedzy pozwalającej na ustalenie, czy wykonawca rzeczywiście ww. warunek 

spełniał – co pozostało aktualnym do zamknięcia rozprawy. 

Mając powyższe na uwadze Izba uznała, że zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

potwierdził się. 

Odwołujący  postawił  również  zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp,  jako 

konsekwencji  zarzutu  omówionego  powyżej.  Zarzut  ten  w  ocenie  Izby  był  bezpodstawny  –  

w  tym  miejscu  odesłać  należy  do  wyżej  przedstawionego  uzasadnienia  dotyczącego 

analogicznego zarzutu jako konsekwentnego dla zarzutu naruszenia art. 26 ust. 4 ustawy Pzp 

w pakiecie III. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższy  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust.  1 i 2 ustawy Pzp. 

W  niniejszej  sprawie  Izba  -  co  wynika  z  sentencji  orzeczenia  - 

częściowo  oddaliła  

i  częściowo  uwzględniła  odwołanie.  Izba  za  zasadne  uznała  dwa  zarzuty.  Istotnym  jest,  że 

Izba  oddaliła  dwa  zarzuty  które  zmierzały  do  wyeliminowania  Przystępującego  

z  postępowania  poprzez  odrzucenie  jego  ofert  (naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  7b  ustawy  Pzp  

w  pakiecie  III  i  IV).  A  zatem  z  4  zgłoszonych  zarzutów  (zarzuty  naruszenia  art.  91  ust.  1 

ustawy  Pzp  miały  jedynie  charakter  posiłkowy)  dwa  zarzuty  zostały  uwzględnione  

w całości, przy czym ich uwzględnienie nie doprowadziło do odrzucenia ofert Przystępującego,  

a  jedynie  do  wezwania  o  uzupełnienie  dokumentów.  Mając  to  na  uwadze,  Izba  uznała,  że 

stosownie do wyniku postępowania, z uwagi na liczbę i wagę zarzutów uznanych za zasadne 

i  niezasadne,  kosztami  postępowania  w  40%  należy  obciążyć  Zamawiającego 

i  w  60%  Odwołującego.  Na  koszty  postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis  uiszczony 

przez  odwołującego  w  wysokości  15  000  zł,  koszty  poniesione  przez  Odwołującego  

z  tytułu  zastępstwa  przed  Izbą  w  wysokości  3.600  zł,  opłaty  skarbowe  od  pełnomocnictw  

w wysokości 51 zł oraz koszty dojazdu pełnomocników na rozprawę w wysokości 556 zł. 

Do  kosztów  postępowania  Izba  zaliczyła  również  koszty  zastępstwa  Zamawiającego 

przed 

Izbą, w maksymalnej dopuszczalnej wysokości 3 600 zł.  

Łącznie koszty postępowania wyniosły 22 807 zł. 

Odwołujący  poniósł  dotychczas  koszty  postępowania  odwoławczego  w  wysokości 

19.207,00 zł, tymczasem odpowiadał za nie jedynie do wysokości 13 684,20 zł (22 807,00 zł  

x 60%). Wobec powyższego Izba zasądziła od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę  

5  522,80  zł  (19  207,00  –  13 684,20),  stanowiącą  różnicę  pomiędzy  kosztami  poniesionymi 


dotychczas przez Odwołującego a kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego 

wyniku. 

Przewodniczący: 

..………………………. 


wiper-pixel