KIO 157/20 Sygn. akt: KIO 161/20 POSTANOWIENIE dnia 11 lutego 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 157/20 

Sygn. akt: KIO 161/20 

POSTANOWIENIE 

   z dnia 11 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Kisiel 

Daniel Konicz 

Piotr Kozłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  11  lutego  2020  r. 

odwołań  wniesionych  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  stycznia  2020  r. 

przez:  

A.  SAFEGE S.A.S., 15-27 rue de Port, Parc de I/lle, 92022 Nanterre CEDEX, Francja 

(sygn. akt KIO 157/20); 

B. 

wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako  Konsorcjum 

firm:  1.  MGGP  S.A.    z  siedzibą  w  Tarnowie  przy  ul.  Kaczkowskiego  6,  2.  Egis 

Poland  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Domaniewskiej  39A  (sygn. 

akt KIO 161/20), 

postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74 w imieniu którego działa PKP Polskie Linie 

Kolejowe  S.A.  Centrum  Realizacji  Inwestycji  Region  Śląski  z  siedzibą  we  Wrocławiu 

przy ul. Joannitów 12,  

przy udziale: 


  wykonawcy ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Z

amawiającego w sprawach o sygn. akt KIO 157/20 oraz KIO 161/20; 

  wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum 

firm: 1. INKO Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Dworcowej 

18/6,  2.  Drogowa  Trasa  Średnicowa  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach  przy  ul. 

Mieszka  I  nr  10

,  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Z

amawiającego w sprawach o sygn. akt KIO 157/20 oraz KIO 161/20; 

  wykonawcy  Multiconsult  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul. 

Bonifraterskiej 17

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie O

dwołującego w sprawach o sygn. akt KIO 157/20 ora KIO 161/20; 

  wykonawcy  SAFEGE  S.A.S.,  15-27  rue  de  Port,  Parc  de  I/lle,  92022  Nanterre 

CEDEX,  Francja, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Z

amawiającego w sprawie o sygn. akt KIO 161/20; 

  wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako  Konsorcjum 

firm:  1.  MGGP  S.A.    z  siedzibą  w  Tarnowie  przy  ul.  Kaczkowskiego  6,  2.  Egis 

Poland  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Domaniewskiej  39A, 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Odwołującego w sprawie o sygn. akt KIO 157/20 

postanawia: 

umarza postępowania odwoławcze o sygn. akt KIO 157/20 i KIO 161/20, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców:  SAFEGE  S.A.S.,  15-27  rue  de  Port,  Parc  de  I/lle,  92022  Nanterre 

CEDEX,  Francja  (sygn.  akt  KIO  157/20)  oraz  wykonawców  wspólnie  ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  jako  Konsorcjum  firm:  1.  MGGP  S.A.    z  siedzibą  w 

Tarnowie  przy  ul.  Kaczkowskiego  6,  2.  Egis  Poland  Sp.  z  o.o.  z  si

edzibą  w 

Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A (sygn. akt KIO 161/20

łącznej kwoty 27 000 

z

ł 00 gr (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych zero groszy), w częściach równych 

dla każdego z wykonawców, tj. 13 500 zł 00 groszy (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonych wpisów. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.)  na  niniejsze  postanowienie  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  do

ręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 

……………………..… 

……………………..… 


Sygn. akt: KIO 157/20 

       KIO 161/20 

U z a s a d n i e n i e 

PKP 

Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Targowej  74  w 

imieniu którego działa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region 

Śląski  z  siedzibą  we  Wrocławiu  przy  ul.  Joannitów  12  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie 

przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 j.t.)

, zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, którego przedmiotem jest: „Pełnienie nadzoru nad 

opracowaniem  dokumentacji  projektowej  i  robotami  budowlanymi  w  ramach  projektu  POliŚ 

14  pn.:  „Prace  na  linii  kolejowej  C-E  65  na  ode.  Chorzów  Batory  -  Tarnowskie  Góry  - 

Karsznice - 

Inowrocław – Bydgoszcz - Maksymilianowo” dla zadań inwestycyjnych pn.: 

a)  LOT  C  -  Prace  na  liniach  kolejowych  nr  131,  686,  687,  704  na  odcinku  Kalina  (km 

Rusiec Łódzki (km 137,500), 

b)  LOT D - 

Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 

Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)”. 

W

artość  zamówienia  przekracza  kwoty,  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W dniu w dniu 27 stycznia 2020 r. wykonawcy:  

1.  SAFEGE  S.A.S.,  15-27  rue  de  Port,  Parc  de  I/lle,  92022  Nanterre  CEDEX,  Francja 

(sygn. akt KIO 157/20) 

– dalej: “SAFEGE”; 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako  Konsorcjum 

firm: 1. MGGP S.A.  z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kaczkowskiego 6, 2. Egis Poland 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A (sygn. akt KIO 161/20) 

– dalej: „Konsorcjum  MGGP”, 

wnieśli odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Do postępowania odwoławczego przystąpili: 

  wykonawcy ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego w sprawach o sygn. akt KIO 157/20 oraz KIO 161/20; 

  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako  Konsorcjum 

firm: 1. INKO Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Dworcowej 18/6, 2. 


Drogowa Trasa  Średnicowa  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach  przy  ul.  Mieszka I  nr  10, 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego w sprawach o sygn. akt KIO 157/20 oraz KIO 161/20; 

  wykonawcy  Multiconsult  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul. 

Bonifraterskiej  17,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Odwołującego w sprawach o sygn. akt KIO 157/20 ora KIO 161/20; 

  wykonawcy  SAFEGE  S.A.S.,  15-27  rue  de  Port,  Parc  de  I/lle,  92022  Nanterre 

CEDEX,  Francja,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

str

onie Zamawiającego w sprawie o sygn. akt KIO 161/20; 

  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako  Konsorcjum 

firm: 1. MGGP S.A.  z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kaczkowskiego 6, 2. Egis Poland 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Domaniewskiej  39A,  zgłaszających 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego w sprawie o 

sygn. akt KIO 157/20. 

W  dniu  6  lutego  2020  r.  do  Izby 

ze  strony  Zamawiającego  wpłynęła  informacja  o 

unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 15 stycznia 2020 r. Również 

tym samym dniu do Izby wpłynęła odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający wnosił o 

oddalenie 

obu  odwołań  w  całości  z  uwagi  na  brak  substratu  zaskarżenia  w  związku  z 

unieważnieniem czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 15 stycznia 2020 r. 

W dniu 7 lutego 2020 r. do Izby 

wpłynęło pismo wykonawcy SAFEGE (Sygn. akt KIO 

zawierające oświadczenie o cofnięciu odwołania. Natomiast w dniu 10 lutego 2020 

r. do Izby 

wpłynęło pismo ze strony wykonawcy Konsorcjum MGGP (Sygn. akt KIO 161/10), 

zawi

erające  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania.  Również  w  tym  samym  dniu  wpłynęło  do 

Izby  pismo  Zamawiającego,  w  którym  wnosił  o  umorzenie  postępowania  odwoławczego  z 

uwagi na 

wycofanie obu odwołań. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia rozprawy; w  takim  przypadku  Izba  umarza postępowanie odwoławcze.  Zgodnie 

zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka 

w wyroku. W p

ozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

Odwołujący  złożyli  skuteczne  oświadczenia  o  cofnięciu  wniesionych  przez  siebie 

odwołań,  co  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy.  Uwzględniając  powyższe,  Krajowa  Izba 


Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zdanie  2  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowania odwoławcze w ww. sprawach. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Analogiczne brzmienie posiada 

przepis 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Ponieważ  Odwołujący  cofnęli  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  na 

podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 2 Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującym  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych 

łącznej  kwoty  27  000  zł,  w  częściach  równych  dla  każdego  wykonawcy  z 

wykonawców 13 500 zł, stanowiących 90% uiszczonych wpisów. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 

……………………..…… 

……………………..…… 


wiper-pixel