KIO 155/20 KIO 173/20 POSTANOWIENIE dnia 12 lutego 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 155/20 

KIO 173/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Daniel Konicz 

Członkowie:   

Magdalena Grabarczyk 

Ewa Kisiel 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  12  lutego  2020  r.  w  Warszawie  odwołań  wniesionych  27 stycznia 

2020 r. przez 

odwołujących: 

wykonawcę  T.  S.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  T. S.  w  Koszalinie 

(sygn. akt KIO 155/20); 

wykonawcę Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie (sygn. akt KIO 173/20) 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Komendę  Główną  Policji 

w Warszawie, przy udziale: 

1.  wykonawcy 

Sprint  S.A.  z  siedzibą  w  Olsztynie,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 155/20 po stronie Odwołującego, 

wykonawcy Motorola Solutions Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  w  sprawach  o  sygn.  akt  KIO  155/20  

i KIO 173/20 po stronie Zamawiającego; 

3.  wykonawcy  T.  S. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  T. S.  w  Koszalinie, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 

173/20 po stronie Odwołującego, 

postanawia: 

1.  w sprawie o sygn. akt KIO 155/20: 

1.1. umarza 

postępowanie odwoławcze; 


1.2. n

akazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13.500,00  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych 

00/100), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu; 

zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3.600,00 zł (słownie: trzy 

tysiące sześćset złotych 00/100) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika; 

2.  w sprawie o sygn. akt KIO 173/20: 

2.1. um

arza postępowanie odwoławcze; 

2.2. znosi 

wzajemnie  między  stronami  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazuje 

zwrot z 

rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego 

kwoty 15.000,00 

zł  (słownie: piętnaście  tysięcy  złotych  00/100)  uiszczonej  tytułem 

wpisu od odwołania; 

2.3. oddala  wniosek  Zamaw

iającego  o  zasądzenie  na  jego  rzecz  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt:  KIO 155/20 

KIO 173/20 

Uzasadnienie 

Komenda Główna Policji w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi, na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 

poz.  1843  j.t.),  zwanej  dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  zawarcie  umowy  ramowej  pn.: 

„Dostawa w ramach umowy ramowej radiotelefonów standardu TETRA z szyfrowaniem TEA 

2  wraz  z  uzupełniającym  sprzętem  i  oprogramowaniem  niezbędnym  dla  programowania”, 

zwane dalej „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej 15 stycznia 2020 r., pod nr 2020/S 010-01867. 

15  stycznia  2020  r.  Zamawiający  opublikował  specyfikację  istotnych  warunków 

zamówienia („SIWZ”), której postanowienia zostały zaskarżone odwołaniami wniesionymi do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „Izba” lub „KIO”) 27 stycznia 2020 r. przez: 

wykonawcę  T.  S.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  T. S.  w  Koszalinie 

(sygn. akt KIO 155/20); 

wykonawcę Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie (sygn. akt KIO 173/20). 

Sygn. akt KIO 155/20 

Odwołujący zaskarżył: 

oczekiwanie  dostawy  ładowarek  do  radiotelefonów  z  fakultatywną  funkcją  zdalnego 

programowania; 

2.  wprowadzenie  wysokiego  kryterium 

punktowego  dla  K3  możliwość  zdalnego 

programowania  telefonów  nasobnych  biurkowych  i  przenośnych  przewidując,  aż  16 

punktów  w  przypadku,  gdy  urządzenia  będą  oferować  tego  rodzaju  funkcjonalność, 

(to 

samo kryterium dla umowy wykonawczej ma wagę jedynie 6 punktów); 

zobowiązanie  wykonawcy  do  zapewnienia  zgodności  oferowanych  urządzeń 

działającymi  u  Zamawiającego  (firmware)  systemami  TETRA,  m.in.  Motorola  xCore 

9.0.2, w sytuacji gdy system te

n obecnie nie działa w policji; 

wprowadzenie  w  §  7  ust.  2  pkt  3  wzoru  umowy  (załącznik  nr  2  do  umowy  ramowej  – 

załącznik  nr  3  do  SIWZ)  kary  umownej  za  opóźnienie  w  wykonaniu  dostawy  wysokości 

1% za każdy dzień opóźnienia; 

brak przewidzenia zmiany ceny wynikającej ze zmiany kursu walut do waluty polskiej; 


zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust 1 w zw. z art. 29 ust. 2 Pzp. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Odwołującego,  przystąpienie  zgłosił 

wykonawca 

Sprint  S.A.  z  siedzibą  w  Olsztynie,  natomiast  po  stronie  Zamawiającego  – 

wykonawca Motorola Solutions Polska s

p. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Izba,  wobec  spełniania  przez  zgłoszone  przystąpienia  przesłanek  z  art.  185  ust.  2 

Pzp,  postanowiła  o  dopuszczeniu  ww.  wykonawców  do  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym, odpowiednio, po stronie Odwołującego i Zamawiającego. 

Na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego,  które  odbyło  się  w  dniu  12  lutego  br.  Odwołujący  oświadczył,  że  wobec 

dokonanej 11 lutego br. modyfikacji SIWZ, cofa odwołanie w całości. 

W  konsekwencji  Izba  uznała,  że  postępowanie  odwoławcze  podlega  umorzeniu  na 

podstawie przepisu art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

zdanie  drugie  Pzp  w  zw.  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., 

poz.  972  j.t.)

,  zwanego  dalej  „Rozporządzeniem”,  na  podstawie  których  rozstrzygnięto 

zwrocie  Odwołującemu  90%  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu.  Dodatkowo,  zważywszy  na 

fakt, że cofnięcie odwołania nastąpiło na mniej niż jeden dzień przed dniem, na który został 

wyznaczony termin posiedzenia (de facto samym posiedzeniu) Izba, kier

ując się przepisem 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia zasądziła od Odwołującego na rzecz Zamawiającego 

kwotę stanowiącą wynagrodzenie pełnomocnika. 

Sygn. akt KIO 173/20 

Odwołujący zaskarżył: 

brak  właściwego  opisania  przedmiotu  zamówienia  w  odniesieniu  do  umów 

wykonawczych (zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 29 ust. 1 i 2 Pzp); 

kryterium funkcjonalności faworyzujące produkty jednego producenta (zarzut naruszenia 

art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 Pzp); 

wagę kryterium funkcjonalności (zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp); 

4.  ograniczenie 

konkurencji 

przez 

zaproszenie 

do 

zawarcia 

umowy 

ramowej 

niewystarczającej liczby podmiotów (zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 100 ust. 4 Pzp); 

brak  określenia  procedury  uzgodnień  odbioru  „technicznego”  (zarzut  naruszenia  art.  7 

ust. 1 i art. 29 ust. 1-2 Pzp); 

wadliwie ukształtowaną procedurę odbioru (zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 

Pzp); 


ustanowienie  wysokości  kary  umownej  za  opóźnienie  w  sposób  nieproporcjonalny 

rażąco  wysoki  (zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1,  art.  29  ust.  2  Pzp,  art.  353

Kc  w  zw. 

art. 139 ust. 1 Pzp oraz art. 483 § 1, art. 484 § 2, art. 353

 i art. 5 Kc w zw. z art. 139 

ust. 1 Pzp); 

zaniechanie  określenia  w  treści  SIWZ  minimalnego  okresu  między  zapytaniem 

Zamawiającego  a  złożeniem  oferty  przez  Wykonawcę  w  zakresie  umowy  wykonawczej 

(zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1-2 Pzp); 

brak  proporcjonalności  w  zakresie  możliwości  wypowiedzenia  umowy  ramowej 

(zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 353

Kc w zw. z art. 139 ust. 1) Pzp 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Odwołującego,  przystąpienie  zgłosił 

wykonawca  T.  S. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  T. S.  w  Koszalinie, 

natomiast  po  stronie  Zamawiającego  –  wykonawca  Motorola  Solutions  Polska  sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Warszawie. 

Izba,  wobec  spełniania  przez  zgłoszone  przystąpienia  przesłanek  z  art.  185  ust.  2 

Pzp,  postanowiła  o  dopuszczeniu  ww.  wykonawców  do  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym, odpowiednio, po stronie Odwołującego i Zamawiającego. 

W  dniu  1

1  lutego  2020  r.  Zamawiający  zmodyfikował  SIWZ,  co  –  zdaniem 

Odwołującego – stanowiło uwzględnienie zarzutów o numerach: 1 (w części), 2-6 w całości, 

w  części)  oraz  9  w  całości.  Na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  i  uczestników 

postępowania odwoławczego Zamawiający potwierdził wspomniany charakter zmian SIWZ.  

Przystępujący  po  stronie  Zamawiającego  wykonawca  Motorola  Solutions  Polska  

sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  odwołania 

opisanym  powyżej  zakresie,  z  kolei  Odwołujący  cofnął  pozostałe  (nieuwzględnione) 

zarzuty odwołania. 

W  konsekwencji  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego na podstawie art. 186 ust. 3a Pzp. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  oparła  na  przepisie  

art.  186  ust.  6  pkt  1  Pzp,  zgodnie  z  którym  w  okolicznościach,  o których  mowa  w  art.  186 

ust. 

3a Pzp koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie oraz na § 5 ust. 1 pkt 2 

lit. a R

ozporządzenia, który stanowi, że w sytuacji opisanej powyżej Izba orzeka o dokonaniu 

zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

W  opisanych  powyżej  okolicznościach  przepisy  Pzp,  bądź  Rozporządzenia  nie 

przewidują  możliwości  zasądzenia  na  rzecz  Zamawiającego  wynagrodzenia  pełnomocnika, 

ergo 

wniosek taki podlegał oddaleniu. 


Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel