KIO 154/20 POSTANOWIENIE dnia 7 lutego 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 154/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 7 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron i  uczestnika  postępowania odwoławczego 

w dniu  7  lutego  2020  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  27  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę  CertusVia  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

w Warszawie 

postępowaniu prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, 

przy  udziale  wykonawcy 

Promost  Consulting  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  Rzeszowie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł  00    gr (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych zero  groszy)  stanowiącej  uiszczony 

wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 154/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Siemiatyczach    prowadzi  w trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

Opracowanie   dokumentacji projektowej  „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz 

z drogami  d

ojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina 

Jabłonna  Lacka,  Powiat  Sokołowski,  Województwo  Mazowieckie  z  drogą  powiatową  nr 

1728B  w  m.  Granne,  Gmina  Perlejewo,  Powiat  Siemiatycki,  Województwo  Podlaskie”

Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 6 listopada 2019 r. pod numerem 2019/S 214-525603. 

W  dn

iu  27  stycznia  2020  r.  wykonawca  CertusVia  Sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie, 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez odrzucenie 

jego  oferty,  ewentualnie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  ponownego 

wezwania  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  elementów  oferty  mających  wpływ  na 

wysokość ceny. 

W  dniu  6  lutego  2020  r.  do  Prezesa  Izby 

wpłynęło  oświadczenie  Zamawiającego 

uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.  

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  wykonawca 

Promost  Consulting  Sp.  z  o.o.

,  który  złożył  do  akt  sprawy  oświadczenie,  że  nie  wnosi 

sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu. 

Wobec  powyższego  postępowanie  odwoławcze  należało  umorzyć,  stosownie  do 

dyspozycji art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w 

sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel