KIO 152/20 POSTANOWIENIE dnia 6 lutego 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 152/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Brzeska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  6  lutego  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę  Roche 

Diagnostics  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie  

przy udziale 

wykonawcy Grifols Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego 

przystąpienie po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

1. umo

rzyć postępowanie odwoławcze; 

2.  nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Roche Diagnostics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00  gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.  

Przewodniczący:      ………………………. 


Sygn. akt: KIO 152/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Regionalne  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  w  Rzeszowie 

prowadzi  w   trybie  przetargu  nieograniczonego,  na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o 

udzielenie zamówienia pn. „Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie 

materiału genetycznego  trzech  wirusów:  DNA  HBV,  RNA  HCV,  RNA  HIV  w  pulach  osocza 

metodą  całkowicie  automatyczną,  wraz  z  wymaganymi  kontrolami/kalibratorami  i 

niezbędnymi  materiałami  zużywanymi  i  eksploatacyjnymi  oraz  dzierżawę  automatycznych 

analizatorów  diagnostycznych  z  całkowitym  oprzyrządowaniem  wraz  z  podłączeniem  tej 

aparatury  do  posiadanego  przez  Zamawiającego  systemu  komputerowego  na  okres  36 

miesięcy". 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  przekazane  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji 

Wsp

ólnot  Europejskich  w  dniu  6  listopada  2019  r.  oraz  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 listopada 2019 r. pod numerem 2019/S 217-532136.  

Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym miało miejsce w dniu 28 

stycznia 2020 r. 

Następnie Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania odwoławczego po 

stronie Zama

wiającego zgłosił przystąpienie wykonawca Grifols Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Warszawie.  Izba  -  na  podstawie  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy  Pzp  - 

uznała  zgłoszenie 

przystąpienia ww. wykonawcy za skuteczne.  

W dniu 5 lutego 2020 r. przed otwarciem rozprawy

, Odwołujący – wykonawca Roche 

Diagnostics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie cofnął odwołanie wniesione do Prezesa KIO 

w dniu 27 stycznia 2020 r. 

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy z 

dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843) 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze.  Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,  Izba 

postanowiła  o  zwrocie  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty  uiszczonego 

wpisu.  

Przewod

niczący:      ………………………. 


wiper-pixel